Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Part 11 (Ha 53) Next English

AVESTA: YASNA - Vahishtoishti Gatha

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.


Chapter 53.

(zôt u râspî,) nemô vê gâthå ashaonîsh,
1
vahishtâ îshtish srâvî zarathushtrahê dà spitâmahyâ ýezî hôi dât âyaptâ ashât hacâ ahurô mazdå ýavôi vîspâi â hvanghevîm ýaêcâ hôi daben sasheñcâ daênayå vanghuyå uxdhâ shyaothanâcâ (2). (zôt,)
2
atcâ hôi scañtû mananghâ uxdhâish shyaothanâishcâ xshnûm mazdå vahmâi â fraoret ýasnãscâ kavacâ vîshtâspô zarathushtrish spitâmô ferashaoshtrascâ dånghô erezûsh pathô ýãm daênãm ahurô saoshyañtô dadât.
3
têmcâ-tû pourucistâ haêcat- aspânâ spitâmî ýezivî dugedrãm zarathushtrahê vanghêush paityâstêm mananghô ashahyâ mazdåscâ taibyô dât sarem athâ hêm ferashvâ thwâ xrathwâ spênishtâ ârmatôish hudânvareshvâ.
4
têm zî vê speredânî varânî ýâ fedhrôi vîdât paithyaêcâ vâstryaêibyô atcâ hvaêtaovê ashâunî ashavabyô mananghô vanghêush hvênvat hanghush mêm bêedush mazdå dadât ahurô daênayâi vanghuyâi ýavôi vîspâi â.
5
sâhvênî vazyamnâbyô kainibyô mraomî xshmaibyâcâ vademnô mêñcâ-î mãzdazdûm vaêdôdûm daênâbîsh abyascâ ahûm ýê vanghêush mananghô ashâ vê anyô ainîm vîvêñghatû tat zî hôi hushênem anghat.
6
ithâ-î haithyâ narô athâ jênayô drûjô hacâ râthemô ýême spashuthâ frâidîm drûjô âyesê hôish pithâ tanvô parâ vayû-beredubyô dush-hvarethêm nãsat hvâthrem dregvôdebyô dêjît-aretaêibyô anâish â manahîm ahûm mereñgeduyê.
7
atcâ vê mîzhdem anghat ahyâ magahyâ ýavat âzhush zarazdishtô bûnôi haxtayå paracâ mraocãs aorâcâ ýathrâ mainyush dregvatô anãsat parâ ivîzayathâ magêm têm at vê vayôi anghaitî apêmem vacô.
8
anâish â duzhvareshnanghô dafshnyâ hêñtû zah'yâcâ vîspånghô xraoseñtãm upâ huxshathrâish jênerãm xrûnerãmcâ râmãmcâ âish dadâtû shyeitibyô vîzhibyô îratû îsh dvafshô hvô derezâ merethyâush mazishtô moshucâ astû. (zôt u râspî,)
9
duzhvarenâish vaêshô râstî tôi narepîsh rajîsh aêshasâ dêjît-aretâ peshô-tanvô, kû ashavâ ahurô ýê îsh jyâtêush hêmithyât vasê-itôishcâ tat mazdâ tavâ xshathrem ýâ erezhejyôi dâhî drigaovê vahyô (3)!
10
(zôt u râspî,) vahishtâ îshtish srâvî zarathushtrahê ... uxdhâ shyaothanâcâ (2). ashem vohû ... (3). vahishtôishtîm hâitîm ýazamaide. vahishtôishtîm gâthãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide, vahishtôishtôish gâthayå hañdâtâ ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!!
Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Part 11 (Ha 53) Next English