Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Part 10 (Ha 52) Next English

YASNA (Sacred Liturgy)

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.


Chapter 52.

(zôt u râspî,)
1
ýathâ ahû vairyô athâ ratush ashâtcît hacâ (2). (zôt,) vanghuca vanghåsca âfrînâmi vîspayå ashaonô stôish haithyâica bavãithyâica bûshyãithyâica ashîm râsaiñtîm darekhô-vârethmanem mishâcim hvô-aiwishâcim mishâcim âfrasånghaitîm
2
bareñtîm vîspå baêshazå apãmca gavãmca urvaranãmca taurvayeiñtîm vîspå tbaêshå daêvanãm mashyânãmca areshyañtãm ahmâica nmânâi ahmâica nmânahe nmânô-patêe.
3
vanguhîshca adhå vanguhîshca ashayô hupaurvå vahehîsh aparå râsaiñtîsh darekhô-vârethmanô ýatha-nô mazishtåsca vahishtåsca sraêshtåsca ashayô erenavañte.
4
ameshanãm speñtanãm ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca fradathâi ahe nmânahe fradathâi vîspayå ashaonô stôish hamistêe vîspayå drvatô stôish, stavas ashâ ýê hudå ýôi heñtî!
5
vasasca-tû ahura-mazda ushtâca xshaêsha havanãm dâmanãm vasô âpô vasô urvarå vasô vîspa vohu ashacithra xshayamnem ashavanem dâyata axshayamnem drvañtem.
6
vasô-xshathrô hyât ashava avasô-xshathrô hyât drvå gatô hamistô nizhberetô haca speñtahe mainyêush dâmabyô varatô avasô-xshathrô.
7
haxshaya azemcit ýô zarathushtrô fratemã nmânanãmca vîsãmca zañtunãmca dah'yunãmca ainghå daênayå anumatayaêca anuxtayaêca anvarshtayaêca ýâ âhûirish zarathushtrish.
8
(zôt u râspî,) ravasca hvâthremca âfrînâmi vîspayå ashaonô stôish, ãzasca duzhâthremca âfrînâmi vîspayå drvatô stôish!!!
Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Part 10 (Ha 52) Next English