YASNA (Sacred Liturgy)

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.


Chapter 54.

(zôt u râspî,)
1
â airyêmâ ishyô rafedhrâi jañtû nerebyascâ nâiribyascâ zarathushtrahê vanghêush rafedhrâi mananghô ýâ daênâ vairîm hanât mîzhdem ashahyâ ýâsâ ashîm ýãm ishyãm ahurô masatâ mazdå (4). ashem vohû vahishtem astî ... (3)!
2
airyamanem ishîm ýazamaide amavañtem verethrâjanem vitbaêshanghem mazishtem ashahe sravanghãm, gâthå speñtå ratuxshathrå ashaonîsh ýazamaide, staota ýesnya ýazamaide ýâ dâtâ anghêush paouruyehyâ. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 55.

(zôt,)
1
vîspå gaêthåsca tanvasca azdebîshca ushtânãsca kehrpasca tevîshîshca baodhasca urvânemca fravashîmca pairica dademahî âca vaêdhayamahî âat dîsh âvaêdhayamahî gâthâbyô speñtâbyô ratuxshathrâbyô ashaonibyô.
2
ýå-nô heñti gâthå harethravaitîshca pâthravaitîshca mainyush-hvarethåsca ýå-nô heñti urune vaêm hvarethemca vastremca, tå-nô heñti gâthå harethravaitîshca pâthravaitîshca mainyush-hvarethåsca, tå-nô heñti urune vaêm hvarethemca vastremca, tå-nô buyãn humizhdå ash-mizhdå ashô-mizhdå parô-asnâi anguhe pasca astasca baodhanghasca vîurvîshtîm.
3
tâ-nô ama tâ verethrakhna tâ dasvara tâ baêshaza tâ fradatha tâ varedatha tâ havangha tâ aiwyâvangha tâ hudhångha tâ ashavasta tâ frârâiti tâ vîdîshe uzjamyãn ýâ staota ýesnya ýatha-hîsh fradathat mazdå ýê sevishtô verethrajå frâdat-gaêthô pâthrâi ashahe gaêthanãm harethrâi ashahe gaêthanãm suyamnanãmca saoshyañtãmca vîspayåsca ashaonô stôish.
4
vîspem ashavanem aya ratufrita hvâvayanghem jaseñtem paiti-barâhi humatâishca hûxtâishca hvarshtâishca.
5
ashemca vohuca manô ýazamaide, gâthå speñtå ratuxshathrå ashaonîsh ýazamaide.
6
staota ýesnya ýazamaide ýâ dâtâ anghêush paouruyehyâ maremna verezimna saxshemna sâcayamna dadrâna paitishâna paitishmaremna framaremna frâyazemna frashem vasna ahûm dathâna!
7
bakhãm staotanãm ýesnyanãm ýazamaide, staotanãm ýesnyanãm ýazamaide frasraothremca framarethremca fragâthremca frâyashtîmca. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 56.

1
seraoshô idhâ astû ahurahê mazdå ýasnâi sevîshtahê ashaonô ýê- nå ishtô hyat paourvîm tat ustememcît, avathât idhâ seraoshô astû ahurahê mazdå ýasnâi sevîshtahê ashaonô ýê-nå ishtô.
2
seraoshô idhâ astû apãm vanguhînãm ýasnâi ashâunãmca fravashibyô ýå-nô ishtå urvôibyô hyat paourvîm tat ustememcît, avathât idhâ seraoshô astû apãm vanguhînãm ýasnâi ashâunãmca fravashibyô ýå-nô ishtå urvôibyô.
3
seraoshô idhâ astû apãm vanguhînãm ýasnâi vanghush vanguhînãm ameshanãmcâ speñtanãm huxshathranãm hudhånghãm vohunãmcâ vanghuyåscâ ashôish ýasnâi ýâ-nê âraêcâ erenavataêcâ ashanghâxsh, seraoshascâ idhâ astû apãm vanguhînãm ýasnâi vanghush ashivå hyat paourvîm tat ustememcît.
4
avathât idhâ seraoshô astû apãm vanguhînãm ýasnâi vanghush vanguhînãm ameshanãmcâ speñtanãm huxshathranãm hudhånghãm vohunãmcâ vanghuyåscâ ashôish ýasnâi ýâ-nê âraêcâ erenavataêcâ ashanghâxsh, seraoshascâ idhâ astû apãm vanguhînãm ýasnâi vanghush ashivå!
5
(zôt u râspî,) ýathâ ahû vairyô athâ ratush ashâtcît hacâ ... (4). ashem vohû vahishtem astî ... (3). sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat-gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 57.

(zôt u râspî,)
1
ashem vohû ... (3).
sraoshahe ashyehe taxmahe tanumãthrahe darshi-draosh âhûiryehe xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica (râspî,) frasastayaêca. (zôt,) ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê, (râspî,) ýathâ ahû vairyô ýô zaotâ frâ-mê mrûtê, (zôt,) athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû!
2
(zôt u râspî,) sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat-gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide (zôt,) ýô paoiryô mazdå dâmãn frasteretât paiti baresmen ýazata ahurem mazdãm ýazata ameshê speñtê ýazata pâyû thwôreshtâra ýâ vîspa thweresatô dâmãn.
3
ahe raya hvarenanghaca ainghe ama verethrakhnaca ahe ýasna ýazatanãm tem ýazâi surunvata ýasna sraoshem ashîm zaothrâbyô ashîmca vanguhîm berezaitîm nairîmca sanghem huraodhem, âca-nô jamyât avanghe verethrajå sraoshô ashyô.
4
sraoshem ashîm ýazamaide, ratûm berezañtem ýazamaide ýim ahurem mazdãm ýô ashahe apanôtemô ýô ashahe jakhmûshtemô, vîspa sravå zarathushtri ýazamaide, vîspaca hvarshta shyaothna ýazamaide varshtaca vareshyamnaca. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!
5
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat- gaêthem ... ýazamaide,
6
ýô paoiryô baresma frasterenata thryaxshtîshca pañca-ýaxshtîshca hapta-ýaxshtîshca nava-ýaxshtîshca âxshnûshca maidhyôi-paitishtânãsca ameshanãm speñtanãm ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca. ahe raya ... tåscâ ýazamaide!
7
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem ... ýazamaide,
8
ýô paoiryô gâthå frasrâvayat ýå pañca spitâmahe ashaonô zarathushtrahe afsmanivãn vacastashtivat mat-âzaiñtîsh mat-paiti-fraså ameshanãm speñtanãm ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca. ahe raya ... tåscâ ýazamaide!
9
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat- gaêthem ... ýazamaide
10
ýô drikhaoshca drîvyåsca amavat nmânem hãm-tâshti pasca hû frâshmô-dâitîm ýô aêshmem sterethwata snaithisha vîxrûmañtem hvarem jaiñti atca hê bâdha kameredhem jakhnvå paiti hvanghayeiti ýatha aojå nâidyånghem. ahe raya ... tåscâ ýazamaide!
11
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem ... ýazamaide taxmem âsûm aojanghvañtem darshitem sûrem berezaidhîm
12
ýô vîspaêibyô haca arezaêibyô vavanvå paiti-jasaiti vyaxma ameshanãm speñtanãm. ahe raya ... tåscâ ýazamaide!
13
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem ... ýazamaide ýûnãm aojishtem ýûnãm tañcishtem ýûnãm thwaxshishtem ýûnãm âsishtem ýûnãm parô-katarshtemem, paitishata mazdayasna sraoshahe ashyehe ýasnem.
14
dûrât haca ahmât nmânât dûrât haca ainghât vîsat dûrât haca ahmât zañtaot dûrât haca ainghât dainghaot akhå ithyejå vôikhnå ýeiñti ýenghe nmânaya sraoshô ashyô verethrajå thrãfedhô asti paiti-zañtô nâca ashava frâyô-humatô frâyô-hûxtô frâyô-hvarshtô. ahe raya ... tåscâ ýazamaide!
15
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem ... ýazamaide ýô vananô kayadhahe ýô vananô kâidhyehe ýô jañta daêvayå drujô ash-aojanghô ahûm-mereñcô ýô hareta aiwyâxshtaca vîspayå fravôish gaêthayå.
16
ýô anavanghabdemnô zaênangha nipâiti mazdå dâmãn ýô anavanghabdemnô zaênangha nishhaurvaiti mazdå dâmãn ýô vîspem ahûm astvañtem eredhwa snaithisha nipâiti pasca hû frâshmô-dâitîm.
17
ýô nôit pascaêta hushhvafa ýat mainyû dâmãn daidhîtem ýasca speñtô mainyush ýasca angrô hishârô ashahe gaêthå ýô vîspâish ayãnca xshafnasca ýûidhyeiti mâzanyaêibyô hadha daêvaêibyô.
18
hô nôit tarshtô frânâmâite thwaêshât parô daêvaêibyô frâ ahmât parô vîspe daêva anusô tarshta nemañte tarshta temanghô dvareñti. ahe raya ... tåscâ ýazamaide!
19
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem ... ýazamaide ýim ýazata haomô frâshmish baêshazyô srîrô xshathryô zairi-dôithrô barezishte paiti barezahi haraithyô paiti barezayå
20
hvacå pâpô-vacå pairi-gå vacå paithimnô vîspô-paêsîm mastîm ýãm pouru-âzaiñtîm mãthraheca paurvatâtem. ahe raya ... tåscâ ýazamaide!
21
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem ... ýazamaide ýenghe nmânem vârethrakhni hazangrô-stûnem vîdhâtem barezishte paiti barezahi haraithyô paiti barezayå hvâraoxshnem añtara-naêmât stehrpaêsem nishtara-naêmât.
22
ýenghe ahunô vairyô snaithish vîsata verethrajå ýasnasca haptanghâitish fshûshasca mãthrô ýô vârethrakhnish vîspåsca ýasnô-keretayô. ahe raya ... tåscâ ýazamaide!
23
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem ... ýazamaide ýenghe amaca verethrakhnaca haozãthwaca vaêdhyâca avâin ameshå speñta aoi haptô-karshvairîm zãm ýô daênô-disô daênayâi.
24
vasô-xshathrô fracarâiti aoi ýãm astvaitîm gaêthãm, aya daênaya fraoreñta ahurô mazdå ashava frâ vohu manô frâ ashem vahishtem frâ xshathrem vairîm frâ speñta ârmaitish frâ haurvatâs frâ ameretatâs frâ âhûirish frashnô frâ âhûirish tkaêshô.
25
frâ adha vaêibya ahubya vaêibya nô ahubya nipayå âi sraosha ashya huraodha aheca anghêush ýô astvatô ýasca asti manahyô pairi drvatat mahrkât pairi drvatat aêshmât pairi drvatbyô haênaêibyô ýå us xrûrem drafshem gerewnãn aêshmahe parô draomêbyô ýå aêshmô duzhdå drâvayât mat vîdhâtaot daêvô-dâtât.
26
adha-nô-tûm sraosha ashya huraodha zâvare dayå hitaêibyô drvatâtem tanubyô pouru-spaxshtîm tbishyañtãm paiti-jaitîm dushmainyunãm hathrâ-nivâitîm hamerethanãm aurvathanãm tbishyañtãm. ahe raya ... tåscâ ýazamaide!
27
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem ... ýazamaide ýim cathwârô aurvañtô aurusha raoxshna frâderesra speñta vîdhvånghô asaya mainivasanghô vazeñti, srvaêna aêshãm safånghô zaranya paiti-thwarshtånghô,
28
âsyangha aspaêibya âsyangha vâtaêibya âsyangha vâraêibya âsyangha maêkhaêibya âsyangha vayaêibya pataretaêibya âsyangha hvastayå ainghimanayå,
29
ýôi vîspê tê apayeiñti ýã ave paskât vyeiñti nôit ave paskât âfeñte, ýôi vaêibya snaithîzhbya frâyatayeiñti vazemna ýim vohûm sraoshem ashîm ýatcit ushastaire hiñdvô âgeurvayeite ýatcit daoshataire nikhne. ahe raya ... tåscâ ýazamaide!
30
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem ... ýazamaide ýô berezô berezyâstô mazdå dâmãn nishanghasti
31
ýô âthritîm hamahe ayãn hamayå vâ xshapô imat karshvare avazâite ýat hvanirathem bâmîm snaithish zastaya drazhimnô brôithrô-taêzhem hvâ-vaêkhem kameredhe paiti daêvanãm
32
snathâi angrahe manyêush drvatô snathâi aêshmahe xrvîm-draosh snathâi mâzainyanãm daêvanãm snathâi vîspanãm daêvanãm. ahe raya ... tåscâ ýazamaide!
33
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem ... ýazamaide idhatca ainidhatca idhatca vîspãmca aipi imãm zãm vîspå sraoshahe ashyehe taxmahe tanumãthrahe taxmahe hãm-vareitivatô bâzush-aojanghô rathaêshtå kameredhô-janô daêvanãm vanatô vanaitîsh vanaitivatô ashaonô vanatô vanaitîsh vanaiñtîmca uparatâtem ýazamaide ýãmca sraoshahe ashyehe ýãmca arshtôish ýazatahe.
34
vîspa nmâna sraoshô-pâta ýazamaide ýenghâdha sraoshô ashyô fryô frithô paiti-zañtô nâca ashava frâyô- humatô frâyô-hûxtô frâyô-hvarshtô. ahe raya hvarenanghaca ... varshtaca vareshyamnaca. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide! (zôt u râspî,) ýathâ ahû vairyô athâ ratush ashâtcît hacâ ... (2)!!

YASNA - Chapter 58.

1
tat sôidhish tat verethrem dademaidê hyat nemê hucithrem ashish-hâget ârmaitish-hâget ýenghê nemanghô cithrem humatemcâ hûxtemcâ hvarshtemcâ.
2
tat nê nemê nipâtû pairî daêvâatcâ tbaêshanghat mashyâatcâ, ahmâi nemanghê âvaêdayamaidê gaêthåscâ tanvascâ nipâtayaêcâ nishangharetayaêcâ harethrâicâ aiwyâxshtrâicâ.
3
nemahî shyâmâ ahuramazdâ nemahî usêmahî nemanghê vîsâmaidê nemanghê âvaêdayamaidê gaêthåscâ tanvascâ nipâtayaêcâ nishangharetayaêcâ harethrâicâ aiwyâxshtrâicâ nemanghô â ýathâ nemê xshmâvatô.
4
fshûmå astî ashavâ verethrajâ vahishtô fshûshê carekeremahî, hê-ptâ gêushcâ ashanghâcâ ashaonascâ ashâvairyåscâ stôish haithyô vanghudå ýenghê vê masânascâ vanghânascâ srayanascâ carekeremahî, hêcâ-nâ fshûmå nishangharatû hê aiwyâxshayatû hadâ ashâcâ vâstrâcâ frârâticâ vîdîshayâcâ ainiticâ âthrâcâ ahurahê mazdå.
5
ýathâ-nê dâtâ ameshâ speñtâ athâ-nå thrâzdûm, thrâzdûm nê vanghavô thrâzdûm nê vanguhîsh thrâzdûm nê ameshâ speñtâ huxshathrâ hudhånghô, naêcîm têm anyêm ýûshmat vaêdâ ashâ athâ-nå thrâzdûm.
6
pairî manå pairî vacå pairî shyaothanâ pairî pasûsh pairî vîrêñg speñtâi manyavê dademahî, haurvafshavô drvô-gaêthâ drvafshavô drvô-vîrâ drvâ haurvâ ashivañtô dathushô dadushô dadûzhbîsh raocêbîsh hãm-vaênôimaidî ýâish ahurahê mazdå.
7
nemase-tôi âtarê ahurahê mazdå mazishtâi ýånghãm paitî-jamyå mazê avah'yâi mazê rafenôh'yâi dâidî haurvâtå ameretâtå!
8
haurvãm hañdâitîm staotanãm ýesnyanãm ýazamaide apanôtemayâ paitî vacastashtâ, sraêshtãm at tôi kehrpêm kehrpãm âvaêdayamahî mazdâ ahurâ imâ raocå barezishtem barezimanãm avat ýât hvarê avâcî.
9
staota ýesnya ýazamaide ýâ dâtâ anghêush paouruyehyâ!!

YASNA - Chapter 59.

1
ahurem mazdãm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, ameshâ speñtâ huxshathrâ hudhånghô ýazamaide.
2
asnya ashavana ashahe ratavô ýazamaide, hâvanîm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, sâvanghaêm vîsîmca ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, mithrem vouru-gaoyaoitîm hazangra-gaoshem baêvare-cashmanem aoxtô-nâmanem ýazatem ýazamaide, râma hvâstrem ýazamaide.
3
rapithwinem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, frâdat-fshâum zañtumemca ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, ashem vahishtem âtremca ahurahe mazdå puthrem ýazamaide.
4-10
uzayeirinem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, frâdat-vîrem dâh'yumemca ... mithrem vîspanãm dah'yunãm dainghupaitîm ýazamaide, (...rôz...) ahurem mazdãm raêvañtem hvarenanguhañtem ýazamaide, ( ... mâh ... ) ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide!
11
thwãm âtrem ahurahe mazdå puthrem ýazamaide, âtrem berezisavanghem ýazamaide, âtrem vohu-fryânem ýazamaide, âtrem urvâzishtem ýazamaide, âtrem vâzishtem ýazamaide, âtrem spênishtem ýazamaide, xshathrem nafedhrem nairyô-sanghem ýazatem ýazamaide, âtrem vîspanãm nmânanãm nmânô- paitîm mazdadhâtem ahurahe mazdå puthrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide mat vîspaêibyô âterebyô.
12-17
âpô vanguhîsh vahishtå mazdadhâtå ashaonîsh ýazamaide, ... ratavô vîspe mazishta ýazamaide ayara asnya mâhya ýâirya saredha.
18-20
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô staomi zbayemi ufyemi, ýazamaide nmânyå vîsyå zañtumå dâh'yumå ... ýôi aithyajanghô ashavanô.
21-23
paoiryanãm tkaêshanãm ... mat vîspâbyô ashaonibyô fravashibyô ýå irîrithushãm ashaonãm ýåsca jvañtãm ashaonãm ýåsca narãm azâtanãm frashô-carethrãm saoshyañtãm.
24-26
idha iristanãm urvãnô ýazamaide ... uzdâh'yunãmca ashaonãm fravashayô ýazamaide.
27
narãmca ashaonãm fravashayô ýazamaide, nâirinãmca ashaoninãm fravashayô ýazamaide, vîspå ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide ýå haca gayât marethnat â-saoshyañtât verethrakhnat.
28
verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide, saoshyañtem verethrâjanem ýazamaide, (zôt u râspî,) imat baresma hadha-zaothrem hadha-aiwyånghanem ashaya frastaretem ýazamaide, haom urvânem ýazamaide, havãm fravashîm ýazamaide.
29
vîspe ashavanô ýazata ýazamaide, vîspe ashahe ratavô ýazamaide hâvanîm paiti ratûm sâvanghaêm vîsîmca paiti ratûm ratavô vîspe mazishta paiti ratûm. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!
30
(râspî,) vanghu-tû-tê vanghaot vanghô buyât hvâvôya ýat zaothre hanaêsha tû-tûm tat mîzhdem ýat zaota hanayamnô ångha frâyô-humatô frâyô-hûxtô frayô-hvarshtô.
31
(zôt,) jamyât vô vanghaot vanghô mâ-vô jamyât akât ashô mâ-mê jamyât akât ashô!
32
(zôt u râspî,) ýathâ ahû vairyô athâ ratush ashâtcît hacâ ... (10). ashem vohû vahishtem astî ... (10).
33
ahunem vairîm ýazamaide, ashem vahishtem sraêshtem ameshem speñtem ýazamaide, fshûshô mãthrem hadhaoxtem ýazamaide, haurvãm hañdâitîm staotanãm ýesnyanãm ýazamaide, staota ýesnya ýazamaide ýâ dâtâ anghêush paouruyehyâ. ýenghê hâtãm.... ýathâ ahû vairyô ... (2).
34
(zôt,) ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê, (râspî,) ýathâ ahû vairyô ýô zaotâ frâ-mê mrûtê, (zôt,) athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû!!

YASNA - Chapter 60.

(zôt u râspî,)
1
at hvô vanghêush vahyô nâ aibî- jamyât ýê nå erezûsh savanghô pathô sîshôit ahyâ anghêush astvatô mananghascâ haithyêñg âstîsh ýêñg â-shaêtî ahurô aredrô thwâvãs huzêñtushe speñtô mazdâ.
2
tå ahmi nmâne jamyâresh ýå ashaonãm xshnûtasca ashayasca vyâdaibishca paiti-zañtayasca, us-nû ainghâi vîse jamyât ashemca xshathremca savasca hvarenasca hvâthremca darekhô-fratemathwemca ainghå daênayå ýat âhurôish zarathushtrôish.
3
asista-nû ainghat haca vîsat gâush buyât asistem ashem asistem narsh ashaonô aojô asistô âhûirish tkaêshô.
4
jamyãn ithra ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ashôish baêshaza hacimnå zem-frathangha dânu-drâjangha hvare-barezangha ishtêe vanghanghãm paitishtâtêe âtaranãm frasha-vaxshyâi rayãmca hvarenanghãmca.
5
vainît ahmi nmâne sraoshô asrushtîm âxshtish anâxshtîm râitish arâitîm ârmaitish tarômaitîm arshuxdhô vâxsh mithaoxtem vâcim asha-drujem.
6
ýatha ahmya ameshå speñta sraoshâdha ashyâdha paitishãn vanghûsh ýasnãsca vahmãsca vohû ýasnemca vahmemca huberetîmca ushtaberetîmca vañtaberetîmca â-darekhât hvâ-bairyât.
7
mâ ýave imat nmânem hvâthravat hvarenô frazahît mâ hvâthravaiti îshtish mâ hvâthravaiti âsna frazaiñtish hvâthrô-disyehe paiti ashôishca vanghuyå darekhem haxma.
8-10
(zôt,) vasasca-tû ahura-mazda ushtâca xshaêsha havanãm dâmanãm ... (zôt u râspî,) ýâ âhûirish zarathushtrish!
11
ýatha-nô ånghãm shyâtô manå vahishtô urvãnô hvâthravaitîsh tanvô heñti vahishtô anghush âkåscôit âhûire mazda jaseñtãm.
12
asha vahishta asha sraêshta daresâma thwâ pairi thwâ jamyama hamem thwâ haxma. ashem vohû.... (asha vahishta ... vahishtâi ashem (3).)
13
ýathâ ahû vairyô ... (4). ashem vohû ... (3). ahunem vairîm ýazamaide, ashem vahishtem sraêshtem ameshem speñtem ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 61.

1
(zôt,) ahunemca vairîm fraêshyâmahî añtareca zãm añtareca asmanem ashemca vahishtem fraêshyâmahî añtareca zãm añtareca asmanem ýenghê-hâtãmca hufrâyashtãm fraêshyâmahî añtareca zãm añtareca asmanem dahmaheca narsh ashaonô dahmãmca vanguhîm âfritîm fraêshyâmahî añtareca zãm añtareca asmanem,
2
hamistayaêca nizhberetayaêca añgrahe manyêush mat-dâmanô duzhdâmanô pouru-mahrkahe hamistayaêca nizhberetayaêca kahvaredhanãmca kahvareidhinãmca hamistayaêca nizhberetayaêca kahvaredhaheca kahvareidhyåsca
3
hamistayaêca nizhberetayaêca kayadhanãmca kayeidhinãmca hamistayaêca nizhberetayaêca kayadhaheca kâidhyåsca hamistayaêca nizhberetayaêca tâyunãmca hazasnãmca hamistayaêca nizhberetayaêca zañdãmca ýâtumatãmca hamistayaêca nizhberetayaêca mithrô-zyãmca mithrô-drujemca
4
hamistayaêca nizhberetayaêca ashavakhnãmca ashava-tbaêshãmca hamistayaêca nizhberetayaêca ashemaokhaheca anashaonô sâstraheca pouru-mahrkahe hamistayaêca nizhberetayaêca kahe kahyâcît drvatãm arathwyô-mananghãm arathwyô-vacanghãm arathwyô-shyaothenanãm spitama zarathushtra.
5
katha drujem nîsh ahmat â nîsh-nâshâma, nîsh-nâshâma saoshyañtô drujem, katha nîsh-nâshâma ýatha hîm janâma xshayamnô axshayamanãm vîspâish haca karshvãn ýâish hapta hamistêe nizhberetêe vîspayå drvatô stôish, stavas ashâ ýê hudå ýôi heñtî!!

YASNA - Chapter 62.

(zôt u râspî,)
1
ýathâ ahû vairyô athâ ratush ashâtcît hacâ ... (2). ýasnemca vahmemca huberetîmca ushta-beretîmca vañta-beretîmca âfrînâmi tava âtarsh puthra ahurahe mazdå, ýesnyô ahi vahmyô ýesnyô buyå vahmyô nmânâhu mashyâkanãm, ushta buyât ahmâi naire ýase-thwâ bâdha frâyazâite aêsmô-zastô baresmô-zastô gao-zastô hâvanô-zastô.
2
dâityô-aêsmi-buyå dâityô-baoidhi- buyå dâityô-pithwi-buyå dâityô-upasayeni-buyå perenâyush-harethri-buyå dahmâyush-harethri-buyå âtarsh puthra ahurahe mazdå.
3
saoci-buye ahmya nmâne mat-saoci-buye ahmya nmâne raocahi-buye ahmya nmâne vaxshathi-buye ahmya nmâne darekhemcit aipi zrvânem upa sûrãm frashô-keretîm hadha sûrayå vanghuyå frashô-keretôit.
4
dâyå mê âtarsh puthra ahurahe mazdå, âsu hvâthrem âsu thrâitîm âsu jîtîm pouru hvâthrem pouru thrâitîm pouru jîtîm mastîm spânô xshviwrem hizvãm urune ushi xratûm pascaêta masitem mazåñtem apairi-âthrem.
5
nairyãm pascaêta hãm-vareitîm eredhwô-zeñgãm ahvafnyãm âsitô-gâtûm jakhâurûm tuthrushãm âsnãm frazañtîm karshô-râzãm vyâxanãm hãm-raodhãm hvâpãm ãzô-bûjim hvîrãm ýâ-mê frâdhayât nmânemca vîsemca zañtûmca dah'yûmca dainghusastîmca.
6
dâyå mê âtarsh puthra ahurahe mazdå ýâ mê anghat afrasånghå nûremca ýavaêca-tâite vahishtem ahûm ashaonãm raocanghem vîspô-hvâthrem zaze-buye vanghâuca mizhde vanghâuca sravahi urunaêca darekhe havanghe!
7
vîspaêibyô sastîm baraiti âtarsh mazdå ahurahe ýaêibyô aêm hãm-pacâite xshâfnîmca sûirîmca, vîspaêibyô haca izyeite huberetîm ushtâ-beretîmca vañtâ-beretîmca spitama.
8
vîspanãm para-careñtãm âtarsh zasta âdidhaya, cîm haxa hashê baraitî fracarethwå armaêshâidhe.
9
âat ýezi-shê aêm baraiti aêsmem vâ ashaya beretem baresma vâ ashaya frastaretem urvarãm vâ hadhânaêpatãm â-hê pascaêta frînaiti âtarsh mazdå ahurahe xshnûtô atbishtô hakhdhanghum,
10
upa-thwâ haxshôit gêush vãthwa upa vîranãm pourutâs upa-thwâ verezvatca manô verezvatica haxshôit anguha urvâxshangha gaya jikhaêsha tå xshapanô ýå jvâhî, imat âthrô âfrivanem ýô ahmâi aêsmem baraiti hikûsh raocas-pairîshtã ashahe bereja ýaozhdâtã!
11
ashem vohû ... (3). aiwi-geredhmahi apãm vanguhînãm frâitîmca paititîmca aibijaretîmca âyese ýeshti.
12
fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô, hâvanêe ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca, sâvanghêe vîsyâica ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca, rathwãm ayaranãmca asnyanãmca mâhyanãmca ýâiryanãmca saredhanãmca ýasnâica vahmâica xshnaothrâica (râspî,) frasastayaêca.
13
(zôt,) ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê, (râspî,) ýathâ ahû vairyô ýô zaotâ frâ-mê mrûtê, (zôt,) athâ ratush ... mraotû!!

YASNA - Chapter 63.

(zôt u râspî,)
1
ýenghê mê ashât hacâ vahishtem ýesnê paitî vaêdâ mazdå ahurô ýôi ångharecâ heñticâ tã ýazâi hvâish nâmênîsh pairicâ jasâi vañtâ, vohû xshathrem vairîm bâgem aibî-bairishtem.
2
seraoshô idhâ astû apãm vanguhînãm ýasnâi ashâunãmca fravashibyô ýå-nô ishtå urvôibyô hyat paourvîm tat ustememcît, avathât idhâ seraoshô astû apãm vanguhînãm ýasnâi ashâunãmca fravashibyô ýå-nô ishtå urvôibyô.
3
ahurem mazdãm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide ameshâ speñtâ huxshathrâ hudhånghô ýazamaide, apô at ýazamaide ashâunãm urunascâ fravashîshcâ ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide. ýathâ ahû vairyô ... (4)!!

YASNA - Chapter 64.

1
(zôt,) anghêush darethrâi frô ashahyâ frâreñtê.
2
ýê mãthrâ vâcem mazdâ baraitî urvathô ashâ nemanghâ zarathushtrô dâtâ xratêush hizvô raithîm stôi mahyâ râzêñg vohû sâhît mananghâ.
3
at vê ýaojâ zevîshtyêñg aurvatô jayâish perethûsh vahmahyâ ýûshmâkahyâ mazdâ ashâ ugrêñg vohû mananghâ ýâish azâthâ mahmâi h'yâtâ avanghê. (zôt u râspî,)
4
mat vå padâish (zôt,) ýâ frasrûtâ îzhayå pairijasâi mazdâ ustânazastô at vå ashâ aredrah'yâcâ nemanghâ at vå vanghêush mananghô hunaretâtâ.
5
tâish vå ýasnâish paitî stavas ayenî mazdâ ashâ vanghêush shyaothanâish mananghô ýadâ ashôish mah'yå vasê xshayâ at hudânâush ishayãs gerezdâ h'yêm.
6
at ýâ vareshâ ýâcâ pairî âish shyaothanâ ýâcâ vohû cashmãm arejat mananghâ raocå hvêñg asnãm uxshâ aêurush xshmâkâi ashâ vahmâi mazdâ ahurâ.
7
at vê staotâ aojâi mazdâ anghâcâ ýavat ashâ tavâcâ isâicâ dâtâ anghêush aredat vohû mananghâ haithyâvareshtãm hyat vasnâ ferashôtemem!!

YASNA - Chapter 65.

1
ýazâi âpem aredvîm sûrãm anâhitãm perethû-frâkãm baêshazyãm vîdaêvãm ahurô-tkaêshãm ýesnyãm anguhe astvaite vahmyãm anguhe astvaite âdhû-frâdhanãm ashaonîm vãthwô-frâdhanãm ashaonîm gaêthô-frâdhanãm ashaonîm shaêtô-frâdhanãm ashaonîm dainghu-frâdhanãm ashaonîm,
2
ýâ vîspanãm arshnãm xshudrå ýaozhdadhâiti ýâ vîspanãm hâirishinãm zãthâi garewã ýaozhdadhâiti ýâ vîspå hâirishîsh huzâmitô dadhâiti ýâ vîspanãm hâirishinãm dâitîm rathwîm paêma ava-baraiti,
3
masitãm dûrât frasrûtãm ýâ asti avavaiti masô ýatha vîspå imå âpô ýå zemâ paiti frataciñti ýâ amavaiti fratacaiti hukairyât haca barezanghat aoi zrayô vouru-kashem.
4
ýaozeñti vîspe karanô zrayâ vouru-kashaya â vîspô maidhyô ýaozaiti ýat hîsh aoi fratacaiti ýat hîsh aoi frazhgaraiti aredvî sûra anâhita, ýenghe hazangrem vairyanãm hazangrem apakhzhâranãm, kascitca aêshãm vairyanãm kascitca aêshãm apakhzhâranãm cathware-satem ayare-baranãm hvaspâi naire baremnâi.
5
ainghåsca mê aêvanghå âpô apakhzhârô vîjasâiti vîspâish aoi karshvãn ýâish hapta, ainghåsca mê aêvanghå âpô hamatha ava-baraiti hãminemca zayanemca, hâ-mê âpô ýaozhdadhâiti hâ arshnãm xshudrå hâ xshathrinãm garewã hâ xshathrinãm paêma!
6
â hâtãmca anghushãmca zâtanãmca azâtanãmca ashaonãm idha jaseñtu fravashayô ýôi hîsh bawrare paityâpem nazdishtayât apat haca.
7
mâ-nô âpô dushmananghe mâ-nô âpô duzhvacanghe mâ-nô âpô dush-shyaothanâi mâ duzhdaênâi mâ hashi-tbishe mâ mokhu-tbishe mâ varezânô-tbishe mâ nâfyô-tbishe, mâdha-nô ahmi frâdhâiti âpô vanguhîsh vahishtå mazdadhâtå ashaonîsh ýô-nô airîricinãm irîrixshâite gaêthanãm, mâdha-nô ahmi frâdhâiti âpô vanguhîsh vahishtå mazdadhâtå ashaonîsh ýô nô airîricinãm irîrixshâite tanunãm.
8
ýô tâyush ýô hazangha ýô gadhô ýô ashavaja ýô ýâtumå ýô nasuspå ýô sperezvå ýô arâitivå ýô ashemaokhô anashava ýô mashyô drvå sâsta tem aoi tbaêshå paityañtu ithyejå îsha ýô î dadha ithyejå ýañtu ýô dî dadha.
9
âpô gâtava râmôidhwem ýavata zaota ýazâite, katha zaota xsâta vaca âpô vanguhîsh ýazâite kuthra bavât hitô-hizvå ýezi anarethe ýazâite kuthra vâcô aoi-bûta ýã hê caxse aêthra-paitish kuthra tå fryô bavãn kuthra tå ishudô bavãn kuthra tå râtayô bavãn ýã ahurô mazdå zarathushtrâi frâvavaca frâ zarathushtrô gaêthâbyô astvaitibyô,
10
ava-jastîm paurvãm âpô-jaidhyôish zarathushtra, pascaêta aiwyô zaothrå frabarôish ýaozhdâtå dahmô-pairîshtå imã vacô framrû,
11
âpô ýânem vô ýâsâmi mazåñtem tem mê dâyata ýenghe dâiti paiti vanghô nisrîta anaiwi-druxti, âpô îshtîm vô jaidhyâmi pouru-saredhãm amavaitîm frazañtîmca hvâparãm ýenghå pourûshca berejayãn naêcishca ainghå ýâsâiti zyânâi nôit snathâi nôit mahrkâi nôit aênanghe nôit apayatêe. (zôt u râspî,)
12
imat vô âpô jaidhyemi imat zemô imat urvarå imat ameshå speñta huxshathra hudhånghô vanghavasca vanguhîshca vohunãm dâtârô imat ashâunãm vanguhîsh fravashayô ukhrå aiwithûrå imat mithra vouru-gaoyaoite imat sraosha ashya huraodha imat rashnvô razishta imat âtare ahurahe mazdå puthra imat bereza ahura xshathrya apãm napô aurvat-aspa imat vîspe ýazatånghô ýôi vanghazdå ashavanô.
13
imat mê âpô dâyata imat zemô ... ashavanô (2).
14
(zôt,) ýatca ahmât asti mazyô ýatca ahmât asti vanghô ýatca ahmât asti srayô ýatca ahmât asti parô-arejastarem tat nô dâyata ýûzhem ýazata ashavanô xshayamna isâna moshuca âsuyâca hathra ana gâthwya vaca, haithyâvareshtãm hyat vasnâ ferashôtemem.
15
dâidî-môi ýê gãm tashô apascâ urvaråscâ ameretâtâ haurvâtâ spênishtâ mainyû mazdâ tevîshî utayûitî mananghâ vohû sêñghê.
16
ýenghê mê ashât hacâ vahishtem ýesnê paitî vaêdâ mazdå ahurô ýôi ångharecâ heñticâ tã ýazâi hvâish nâmênîsh pairicâ jasâi vañtâ. vohû xshathrem vairîm bâgem aibî-bairishtem.
17
seraoshô idhâ astû apãm vanguhînãm ýasnâi vanghush vanguhînãm ameshanãmcâ speñtanãm huxshathranãm hudhånghãm vohunãmcâ vanghuyåscâ ashôish ýasnâi ýâ-nê âraêcâ erenavataêcâ ashanghâxsh, seraoshascâ idhâ astû apãm vanguhînãm ýasnâi vanghush ashivå hyat paourvîm tat ustememcît.
18
avathât idhâ seraoshô astû apãm vanguhînãm ýasnâi vanghush vanguhînãm ameshanãmcâ speñtanãm huxshathranãm hudhånghãm vohunãmcâ vanghuyåscâ ashôish ýasnâi ýâ-nê âraêcâ erenavataêcâ ashanghâxsh, seraoshascâ idhâ astû apãm vanguhînãm ýasnâi vanghush ashivå.
19
(râspî,) ýathâ ahû vairyô ýô zaotâ frâ-mê mrûtê, (zôt,) athâ ratush ... mraotû!!

Chapter 66.

(zôt u râspî,)
1
ashem vohû ... (3). ashaya dadhãmi imãm zaothrãm haomavaitîm gaomavaitîm hadhânaêpatavaitîm ashaya uzdâtãm tava ahurâne ahurahe xshnûmaine ahurahe mazdå ameshanãm speñtanãm sraoshahe ashyehe âthrô ahurahe mazdå rathwô berezatô ýô ashahe.
2-16
ashaya dadhãmi asnyaêibyô ashahe ratubyô hâvanêe ashaone ashahe rathwe, ashaya dadhãmi sâvanghêe vîsyâica ashaone ashahe rathwe, ashaya dadhãmi mithrahe vouru-gaoyaotôish hazangrô-gaoshahe baêvare-cashmanô aoxtô-nâmanô ýazatahe râmanô hvâstrahe, (zôt,) ashaya ... ýôi heñti ashahe ratavô hâvanôish rathwô.
17
ashaya dadhãmi (zôt u râspî,) imãm zaothrãm ... uzdâtãm tava ahurâne ahurahe xshnûmaine ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô ameshanãm speñtanãm mithrahe vouru-gaoyaotôish râmanasca hvâstrahe,
18
hvarexshaêtahe ... ashahvâthrahe.
19
vîspaêshãm ... nabânazdishtanãm fravashinãm aoxtô-nâmanô ýazatahe!!

YASNA - Chapter 67.

1
ashaya dadhãmi (zôt,) avanghå fravashayô ýå paoirya ånghare ... ýå barethrishva puthre vîdhârayen paiti-verete apara-iritheñtô.
2
ashaya dadhãmi âfravashi ahurahe mazdå ameshanãm speñtanãm mat vîspâbyô ashaonibyô fravashibyô ýå mainyavanãm ýazatanãm, ashaya dadhãmi âfravashi gayehe marethnô zarathushtrahe spitâmahe kavôish vîshtâspahe isat-vâstrahe zarathushtrahe mat vîspâbyô ashaonibyô fravashibyô ýå paoiryanãm tkaêshanãm.
3
ashaya dadhãmi vîspaya ashavane fravashe ke asti kvacit anghå zemô para-iristi dahma nâirike aperenâyûke kainike vâstryâvarezi upashaêti haca ahmât nmânât izyeiñti ýå paitishmareñti ýå aiwinâseñti vanghûsh ýasnãsca vahmãsca.
4
ashaya dadhãmi ashâunãm fravashinãm ... urunô fravashêe, ashaya dadhãmi vîspaêibyô ashahe ratubyô, ashaya dadhãmi vîspaêibyô vanghudhâbyô ... ýôi heñti ýesnyâca vahmyâca ashât haca ýat vahishtât.
5
ashaya-nô paitî-jamyât.
6
(zôt u râspî,) apô at ýazamaidê (zôt,) maêkaiñtîshcâ hêbvaiñtîshcâ fravazanghô ahurânîsh ahurahyâ havapanghå huperethwåscâ vå hvôkhzhathåscâ hûshnâthråscâ ubôibyâ ahubyâ cagemâ.
7
ûitî ýâ vê vanguhîsh ahurô mazdå nâmã dadât vanghudå hyat vå dadât tâish vå ýazamaidê tâish fryãnmahî tâish nemah'yâmahî tâish ishûidyâmahî.
8
apascâ vå azîshcâ vå mâterãshcâ vå agenyå drigudâyanghô vîspô-paitîsh avaocâmâ vahishtå sraêshtå avâ vê vanguhîsh râtôish daregô-bâzâush nâshû paitî-vyâdå paitî-sêñdå mâtarô jîtayô. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 68.

1
aêtat tê ahurâne ahurahe ainghe avayãm dãnmahi ýat thwâ didvîshma, aêsha zaothra paiti-jamyât tava ahurâne ahurahe haomavaiti gaomavaiti hadhânaêpatavaiti.
2
xshvîdhaêca âzûtayaêca mâvayaca zaothre paiti-jamyå dasvare baêshazâica fradaithe varedathâica havanghe ashavastâica haosravanghe hurunyâica verethrakhne frâdat-gaêthâica.
3
ýazamaide thwâ ahurâne ahurahe vanghêush mananghô zaothrâbyô ýazamaide thwâ ahurâne ahurahe vanghêush uxdhahe zaothrâbyô ýazamaide thwâ ahurâne ahurahe vanghêush shyaothnahe zaothrâbyô.
4
sûkâi mananghe sûkâi vacanghe sûkâi shyaothnahe havanghâi urune fradathâi gaêthanãm havanghâi ashavastanãm.
5
dâyå-mê ahurâne ahurahe vahishtem ahûm ashaonãm raocanghem vîspô-hvâthrem, dâyå-mê ahurâne ahurahe nairyãm âsnãm frazañtîm ýâ mê frâdhayât nmânemca vîsemca zañtûmca dah'yûmca dainghusastîmca!
6
thwãm ahurânîm ýazamaide, zrayô vouru-kashem ýazamaide, vîspåsca âpô ýazamaide ýå zemâ armaêshtå frâtat-caratasca xãyå thraotô-stâtasca parshuyå vairyåsca.
7
ana ýasnâatca vahmâatca ýatha ånghãm asti dâityôtemô ýasnasca vahmasca ashât haca ýat vahishtât âpô vanguhîsh vahishtå mazdadhâtå ashaonîsh ýazamaide, apãm vanguhînãm ýazamaide,
8
xshvîdha âzûiti ýazamaide tacat-âpa uxshyat-urvara âzôish daêvô-dâtahe hamôistri avainghå mûsh avainghå pairikayâi paitishtâtayaêca paitiscaptayaêca paititaretayaêca paityaoget-tbaêshahyâica ashemaokhaheca anashaonô sâstraheca pouru-mahrkahe paitishtâtêe daêvaheca tbaêshanghô mashyeheca!
(zôt u râspî,)
9
surunuyå-nô ýasnem ahurâne ahurahe xshnuyå-nô ýasnem ahurâne ahurahe, (zôt,) upa-nô ýasnem âhîsha, âca-nô jamyå avanghe ash-ýeshtica huyeshtica hufraberetica zaothranãm.
10
ýô vô âpô vanguhîsh ýazâite ahurânîsh ahurahe vahishtâbyô zaothrâbyô sraêshtâbyô zaothrâbyô dahmô-pairi-angharshtâbyô zaothrâbyô
11
ahmâi raêshca hvarenasca ahmâi tanvô drvatâtem ahmâi tanvô vazdvare ahmâi tanvô verethrem ahmâi îshtîm pourush-hvâthrãm ahmâi âsnãmcit frazañtîm ahmâi darekhãm darekhô-jîtîm ahmâi vahishtem ahûm ashaonãm raocanghem vîspô-hvâthrem.
12
dâyata vanguhîsh âpô mâvayaca zaothre ýazemnâi ahmâkemca mazdayasnanãm frâyazemnanãm hashãmca hâvishtanãmca aêthrapaitinãmca aêthryanãmca narãmca nâirinãmca aperenâyûkanãmca kairikanãmca vâstryâvarezanãmca
13
ýôi vanghathra framanyeiñte vîtare-ãzahyeheca paiti vîtare-tbaêshahyeheca pairi haênayåsca vôikhnâuyô aurvathaêibyasca parô tbishyañbyô razishtahe pathô aêshemca vaêdhemca ýô asti razishtô â ashât vahishtemca ahûm ashaonãm raocanghem vîspô-hvâthrem. (zôt u râspî,) ýathâ ahû vairyô ... (2)!
14
(zôt,) hushiti râmô-shiti darekhô-shiti ite vîse âfrînâmi ýahmat haca imå zaothrå, hushiti râmô-shiti darekhô-shiti vîspayâi vîse mâzdayasne âfrînâmi, hubereti ushta-bereti vañta-bereti âtarsh âfrînâmi, huyeshti tava ahurâne âfrînâmi.
15
râma hvâstrem ainghå dainghêush âfrînâmi, dasvare baêshaza âfrînâmi ýûshmâkem dahmanãm narãm ashaonãm, vîspe âfrînâmi ke asti vohu ashava añtare zãm asmanemca hazangrem baêshazanãm baêvare baêshazanãm!
16-18
vasasca-tû ahura mazda ushtâca xshaêsha havanãm dâmanãm ... drvatô stôish, atha jamyât ýatha âfrînâmi!
20
(zôt,) humatanãm hûxtanãm hvarshtanãm yadacâ anyadacâ verezyamnanãmcâ vâverezananãmcâ mahî aibî-jaretârô naênaêstârô ýathanâ vohunãm mahî (2).
21
vanguhîm idhât âdãm vanguhîm ashîm âca nica mrûmaide îzhå ýaoshtayô apô at ýazamaide ûitî ýâ vê vanguhîsh apascâ vå, (vanguhîm idhât ... vå (3),) jaidhyamnå nô ýûzhem dasta xshayamnå raêshca hvarenasca âpô dasta nô tem ýânem ýô ýûshmat parô fravistô!
22
(zôt u râspî,) nemô ahurâi mazdâi nemô ameshaêibyô speñtaêibyô nemô mithrâi vouru-gaoyaoitêe nemô hvarexshaêtâi aurvat-aspâi nemô âbyô dôithrâbyô ýå ahurahe mazdå nemô gêush nemô gayehe nemô zarathushtrahe spitâmahe ashaonô fravashêe nemem vîspayå ashaonô stôish haithyâica bavãithyâica bûshyãithyâica.
23
vohû uxshyâ mananghâ xshathrâ ashâcâ ushtâ tanûm,(3) imâ raocå barezishtem barezimanãm (3), ýahmî speñtâ thwâ mainyû urvaêsê jasô (3). ashem vohû vahishtem astî, ushtâ astî ushtâ ahmâi hyat ashâi vahishtâi ashem (3). fravarâne ... hâvanêe ... sâvanghêe ... rathwãm ... (râspî,) frasastayaêca. (zôt,) ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê, (râspî,) ýathâ ahû vairyô ýô zaotâ frâ-mê mrûtê, (zôt,) athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû! (zôt u râspî,)
24
nemô vê gâthå ashaonîsh, speñtâ mainyû ... ârmaitî ahurô (2). (zôt,) ahyâ manyêush spênishtahyâ vahishtem hizvâ ... isheñtô vâurâitê. (zôt u râspî,) speñtâ mainyû ... (2). ashem vohû ... (3). speñtâ-mainyûm hâitîm paityâpãm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 69.

(zôt u râspî,)
1
ýenghê mê ashât hacâ vahishtem ýesnê paitî vaêdâ mazdå ahurô ýôi ångharecâ heñticâ tã ýazâi hvâish nâmênîsh pairicâ jasâi vañtâ, vohu manô vahishtem.
2
ýenghê mê ... vañtâ, ashem vohû vahishtem astî (2).
3
ýenghê mê ... vañtâ, vohû xshathrem vairîm bâgem aibî-bairishtem (3)!!

YASNA - Chapter 70.

1
(zôt,) tã ýazâi tem pairi-jasâi vañtâ ýã ameshê speñtê huxshathrê hudhånghô aêsha aibi-gereñte, tem bakhem tem ratûm ýazamaide ýim ahurem mazdãm dadhvånghem rapañtem tarshvånghem vîspa vohu, tem ratûm ýazamaide ýim zarathushtrem spitâmem.
2
tâ-nô dâta tâ erezvâna fravaocâma fraca vaocâma ýâ ahurahe mazdå ýâ vanghêush mananghô ýâ ashahe vahishtahe ýâ xshathrahe vairyehe ýâ speñtayå ârmatôish ýâ haurvatå ameretâtå ýâ gêush tashne gêush urune ýâ âthre ahurahe mazdå
3
ýâ sraoshahe ashyehe ýâ rashnaosh razishtahe ýâ mithrahe vouru-gaoyaotôish ýâ vâtahe ashaonô ýâ daênayå vanghuyå mâzdayasnôish ýâ dahmayå vanghuyå âfritôish ýâ dahmayå vanghuyå anâdruxtôish ýâ dahmayå vanghuyå anavauruxtôish.
4
ýatha îzha vâcim nâshîma ýatha vâ saoshyañtô dah'yunãm suyamna vâcim bareñtû, buyama saoshyañtô buyama verethrâjanô buyama ahurahe mazdå frya vâzishta astayô ýôi narô ashavanô humatâish mainimna hûxtâish mrvatô hvarshtâish verezyañtô.
5
ýathâ-nê â vohû jimat mananghâ, â vohû urvâshat âgemat tâ, kâ-mê urvâ vohû urvâshat âgemat tâ!
6
apãm vanguhînãm ýazamaide frâitîmca paititîmca aibijaretîmca berezañtem ahurem xshathrîm xshaêtem apãm napâtem aurvat-aspem ýazamaide, vîspayå ashaonô stôish ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca sraoshô astu.
7
sraoshem ashîm ýazamaide, ratûm berezañtem ýazamaide ýim ahurem mazdãm ýô ashahe apanôtemô ýô ashahe jakhmûshtemô, vîspa sravå zarathushtri ýazamaide, vîspaca hvarshta shyaothna ýazamaide varshtaca vareshyamnaca. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 71.

(zôt u râspî,)
1
peresat frashaoshtrô ashava ashavanem zarathushtrem, paiti-mrûidhi paurvatare zarathushtra, kat asti rathwãm frameretish kat gâthanãm hañkeretish.
2
âat aoxta zarathushtrô, ahurem mazdãm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zarathushtrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zarathushtrahe ashaonô fravashîm ýazamaide, ameshê speñtê ashaonãm ýazamaide.
3
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide astvatô manahyâca, apanôtemem rathwãm ýazamaide ýaêtushtemem ýazatanãm hanghanushtemem ashahe rathwãm aiwinasãstemem, jakhmûshtemãm ashaonô ashahe rathwô ratufritîm ýazamaide.
4
ahurem mazdãm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, vîspemca kerefsh ahurahe mazdå ýazamaide, vîspêsca ameshê speñtê ýazamaide, vîspaêca ashahe ratavô ýazamaide, vîspãmca daênãm mâzdayasnîm ýazamaide, vîspemca afsmanem ýazamaide.
5
vîspemca mãthrem speñtem ýazamaide, vîspemca dâtem vîdôyûm ýazamaide, vîspãmca darekhãm upayanãm ýazamaide, vîspaêca ashavanô mainyavaca ýazata gaêthyâca ýazamaide, vîspåsca ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide.
6
vîspâca dâma mazdadhâta ashaonîsh ýazamaide ýâ ashava-dâta ashava-frathwarshta ashava-tkaêsha ashava-frâyashta ashaoni ashavabyô ýahmyâca ashavabyô, vîspaêca pañca gâthå ashaonîsh ýazamaide, vîspemca ýasnem frâitîmca paititîmca aibijaretîmca ýazamaide.
7
vîspâca staota ýesnya ýazamaide, vîspaêca vâcô mazdô-fraoxta ýazamaide ýôi heñti dushmatem jakhnishta ýôi heñti duzhûxtem jakhnishta ýôi heñti duzhvarshtem jakhnishta ýôi heñti aiwi-kareta dushmatahe ýôi heñti aiwi-kareta duzhûxtahe ýôi heñti aiwi-kareta duzhvarshtahe,
8
ýôi aipi-kereñteñti vîspem dushmatem ýôi aipi-kereñteñti vîspem duzhûxtem ýôi aipi-kereñteñti vîspem duzhvarshtem mãnayen ahe ýatha âtarsh hushem aêsmem ýaozhdâtem hupairîshtem aipi-kereñtaiti hâvayeiti dazhaiti, vîspanãmca aêtaêshãm vacãm aojasca verethremca hvarenasca zavareca ýazamaide.
9
vîspå âpô xå paiti thraotô- stâtasca ýazamaide, vîspå urvarå uruthmîshca paiti varshajîshca ýazamaide, vîspãmca zãm ýazamaide, vîspemca asmanem ýazamaide, vîspêsca strêushca månghemca hvareca ýazamaide, vîspa anakhra raocå ýazamaide, vîspãmca gãm upâpãmca upasmãmca frapterejâtãmca ravascarâtãmca cangranghâcasca ýazamaide.
10
vîspe tê ahurô mazdå hvapô vanguhîsh dâmãn ashaonîsh ýazamaide ýâish dadâtha pouruca vohuca ýôi tê heñti ýasnyâca vahmyâca ashât haca ýat vahishtât, vîspåsca garayô ashahvâthrå ýazamaide, vîspåsca varayô mazdadhâtå ýazamaide, vîspaêca âtarô ýazamaide, vîspaêca vâcô arshuxdha ýazamaide.
11
vîspaêca aête ashish-hâget ârmaitish- hâget ýazamadaêca nipâtayaêca nishangharetayaêca harethrâica aiwyâxshtrâica havanghum mê buyata, gâthâbyô speñtâbyô ratuxshathrâbyô ashaonibyô zbayemi ýazamadaêca nipâtayaêca nishangharetayaêca harethrâica aiwyâxshtrâica havanghum mê buyata, mâvôya havâi urune zbayemi ýazamadaêca nipâtayaêca nishangharetayaêca harethrâica aiwyâxshtrâica.
12
haurvatâtem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, ameretatâtem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, âhûirîm frashnem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, âhûirîm tkaêshem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, ýasnem sûrem haptanghâitîm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide!
13
hvô ashava zarathushtrô urvathem thrâtârem isôit ashavanem tê ashaonat âfyeidhyâi mraomi urvathem urvathât tat zî vanghô, hvô zî drvå ýê drvâite vahishtô hvô ashava ýahmâi ashava fryô.
14
aête-zî vâcô vahishta ahurô mazdå frâmraot zarathushtrâi, aête-zî zarathushtra usteme urvaêse gayehe framrûidhi.
15
ýeidhi-zî zarathushtra aête vâcô usteme urvaêse gayehe framravâi pairi-tê tanava azem ýô ahurô mazdå urvânem haca acishtât anghaot avavaitya bãzasca frathasca pairi-tanuya ýatha îm zå, astica îm zå avaiti bãzô ýavaiti frathascit.
16
ýatha vashi ashâum idha anghô ashava frapârayånghe urvânem tarô cinvatô peretûm vahishtahe anghêush ashava jasô ushtavaitîm gâthãm srâvayô ushtatâtem nimraomnô, (zôt u râspî,) ushtâ ahmâi ... gaêm mananghô!
17
varezemca haomananghemca ýazamaide haomananghemca varezemca ýazamaide, paitishtâtêe temanghãm paitishtâtêe xshayasca amayavayåsca, (varezemca ... amayavayåsca (3),) (zôt,) dasvareca baêshazemca ýazamaide, fradathemca varedathemca ýazamaide, paitishtâtêe axtinãmca astaremanãmca.
18
vâca hañkeretha ýazamaide, gâthanãm avâurusta ýazamaide, gâthå speñtå ratuxshathrå ashaonîsh ýazamaide, staota ýesnya ýazamaide ýâ dâtâ anghêush paouruyehyâ, haurvãm hañdâitîm staotanãm ýesnyanãm ýazamaide, haom urvânem ýazamaide, havãm fravashîm ýazamaide.
19
dahmãm vanguhîm âfritîm ýazamaide, dahmemca narem ashavanem ýazamaide, ukhrem taxmem dâmôish upamanem ýazatem ýazamaide.
20
imå apasca zemasca urvaråsca ýazamaide, imå asåsca shôithråsca gaoyaoitîshca maêthanyåsca avô-hvarenåsca ýazamaide, imemca shôithrahe paitîm ýazamaide ýim ahurem mazdãm.
21
ratavô vîspe mazishta ýazamaide ayara asnya mâhya ýâirya saredha.
22
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô staomi zbayemi ufyemi, ýazamaide nmânyå vîsyå zañtumå dâh'yumå zarathushtrôtemå.
23
âtrem ahurahe mazdå puthrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, hadha-zaothrem hadha-aiwyånghanem imat baresma ashaya frastaretem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, apãm naptârem ýazamaide, nairîm sanghem ýazamaide, taxmem dâmôish upamanem ýazatem ýazamaide, iristanãm urvãnô ýazamaide, ýå ashaonãm fravashayô.
24
ratûm berezañtem ýazamaide, ýim ahurem mazdãm ýô ashahe apanôtemô ýô ashahe jakhmûshtemô, vîspa sravå zarathushtri ýazamaide, vîspaca hvarshta shyaothna ýazamaide varshtaca vareshyamnaca. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide. (zôt u râspî,) ýathâ ahû vairyô ... (2)!
25
(zôt,) gave adhâish tâish shyaothanâish ýâish vahishtâish fraêshyâmahî, at ah'yâi ashâ mazdå urvarå vaxshat.
26-28
vasasca-tû ahura mazda ... (zôt u râspî,) ýâ âhûirish zarathushtrish.
29
ýatha-nô ånghãm shyâtô manå vahishtô urvãnô hvâthravaitîsh tanvô heñti vahishtô anghush âkåscôit âhûire mazda jaseñtãm.
30
asha vahishta asha sraêshta daresâma thwâ pairi thwâ jamyama hamem thwâ haxma. ashem vohû.... (asha vahishta ... vahishtâi ashem (3).)
31
ýathâ ahû vairyô ... (4). ashem vohû ... (3). ahunem vairîm ýazamaide, ashem vahishtem sraêshtem ameshem speñtem ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 72.

1
(zôt,) ahunemca vairîm fraêshyâmahî añtareca zãm añtareca asmanem ashemca vahishtem fraêshyâmahî añtareca zãm añtareca asmanem ýenghê-hâtãmca hufrâyashtãm fraêshyâmahî añtareca zãm añtareca asmanem dahmaheca narsh ashaonô dahmãmca vanguhîm âfritîm fraêshyâmahî añtareca zãm añtareca asmanem,
2
hamistayaêca nizhberetayaêca añgrahe manyêush mat-dâmanô duzhdâmanô pouru-mahrkahe hamistayaêca nizhberetayaêca kahvaredhanãmca kahvareidhinãmca hamistayaêca nizhberetayaêca kahvaredhaheca kahvareidhyåsca
3
hamistayaêca nizhberetayaêca kayadhanãmca kayeidhinãmca hamistayaêca nizhberetayaêca kayadhaheca kâidhyåsca hamistayaêca nizhberetayaêca tâyunãmca hazasnãmca hamistayaêca nizhberetayaêca zañdãmca ýâtumatãmca hamistayaêca nizhberetayaêca mithrô-zyãmca mithrô-drujemca
4
hamistayaêca nizhberetayaêca ashavakhnãmca ashava-tbaêshãmca hamistayaêca nizhberetayaêca ashemaokhaheca anashaonô sâstraheca pouru-mahrkahe hamistayaêca nizhberetayaêca kahe kahyâcît drvatãm arathwyô-mananghãm arathwyô-vacanghãm arathwyô-shyaothenanãm spitama zarathushtra.
5
katha drujem nîsh ahmat â nîsh-nâshâma, nîsh-nâshâma saoshyañtô drujem, katha nîsh-nâshâma ýatha hîm janâma xshayamnô axshayamanãm vîspâish haca karshvãn ýâish hapta hamistêe nizhberetêe vîspayå drvatô stôish, stavas ashâ ýê hudå ýôi heñtî!! ýathâ ahû vairyô ashâtcît hacâ ... (2)!!!!
6
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi, ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô ameshanãm speñtanãm mithrahe vouru-gaoyaotôish râmanasca hvâstrahe,
7
hvarexshaêtahe ameshahe ... vîspaêshãm ýazatanãm ... nabânazdishtanãm fravashinãm.
8
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi, tava âtarsh puthra ahurahe mazdå. ashem vohû ... (3). (zôt u râspî,) ýathâ ahû vairyô ... (2). ýasnemca ... âfrînâmi, ahurahe mazdå ... nabânazdishtanãm fravashinãm. (zôt,) ýasnemca ... âfrînâmi, tava âtarsh puthra ahurahe mazdå. (zôt u râspî,) ashem vohû....
9
ahmâi raêshca ... vîspô-hvâthrem. ashem vohû.... hazangrem baêshazanãm baêvare baêshazanãm (3). ashem vohû.... jasa-mê avanghe mazda (3). amahe hutâshtahe huraodhahe verethrakhnahe ahuradhâtahe vanaiñtyåsca uparatâtô.
10
râmanasca hvâstrahe vayaosh uparô-kairyehe taradhâtô anyâish dâmãn, aêtat tê vayô ýat tê asti speñtô- mainyaom, thwâshahe hvadhâtahe zrvânahe akaranahe zrvânahe darekhô-hvadhâtahe. ashem vohû ... !
! ! ! ! !
11
aêvô pañtå ýô ashahe vîspe anyaêshãm apañtãm angrahe mainyêush nasishtãm daênãm daêvayasnanãm parâjîtîm mashyânãm frâkereitîm!
! !