Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Part 9 (Ha 51) Next English

AVESTA: YASNA - Vohukhshathra Gatha

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.


Chapter 51.

(zôt u râspî,) nemô vê gâthå ashaonîsh,
1
vohû xshathrem vairîm bâgem aibî-bairishtem vîdîshemnâish îzhâcît ashâ añtare-caraitî shyaothanâish mazdâ vahishtem tat nê nûcît vareshânê (2). (zôt,)
2
tâ-vê mazdâ paourvîm ahurâ ashâ ýecâ taibyâcâ ârmaitê dôishâ-môi ishtôish xshathrem xshmâkem vohû mananghâ vahmâi dâidî savanghô.
3
â-vê gêushâ hêmyañtû ýôi vê shyaothanâish sâreñtê ahurô ashâ-hizvå uxdhâish vanghêush mananghô ýaêshãm tû pouruyô mazdâ fradaxshtâ apî.
4
kuthrâ ârôish âfseratush kuthrâ merezhdikâ axshtat kuthrâ ýasô h'yên ashem kû speñtâ ârmaitish kuthrâ manô vahishtem kuthrâ thwâ xshathrâ mazdâ.
5
vîspâ-tâ peresãs ýathâ ashât hacâ gãm vîdat vâstryô shyaothanâish ereshvô hãs huxratush nemanghâ ýê dâthaêibyô eresh-ratûm xshayãs ashivå cistâ.
6
ýê vahyô vanghêush dazdê ýascâ hôi vârâi râdat ahurô xshathrâ mazdå at ahmâi akât ashyô dà ýê hôi nôit vîdâitî apêmê anghêush urvaêsê.
7
dâidî-môi ýê gãm tashô apascâ urvaråscâ ameretâtâ haurvâtâ spênishtâ mainyû mazdâ tevîshî utayûitî mananghâ vohû sêñnghê.
8
at zî tôi vaxshyâ mazdâ vîdushê zî-nâ mruyât hyat akôyâ dregvâitê ushtâ ýê ashem dâdrê hvô zî mãthrâ shyâtô ýê vîdushê mravaitî.
9
ýãm xshnûtem rânôibyâ då thwâ âthrâ suxrâ mazdâ ayanghâ xshustâ aibî ahvâhû daxshtem dâvôi râshayenghê dregvañtem savayô ashavanem.
10
at ýê mâ-nâ marexshaitê anyâthâ ahmât mazdâ hvô dâmôish drûjô hunush tâ duzhdå ýôi heñtî maibyô zbayâ ashem vanghuyâ ashî gat tê.
11
kê urvathô spitamâi zarathushtrâi nâ mazdâ kê vâ ashâ âfrashtâ kâ speñtâ ârmaitish kê vâ vanghêush mananghô acistâ magâi ereshvô.
12
nôit tâ-îm xshnâush vaêpyô kevînô peretô zemô zarathushtrem spitâmem hyat ahmî urûraost ashtô hyat hôi îm caratascâ aodereshcâ zôishenû vâzâ.
13
tâ dregvatô maredaitî daênâ erezâush haithîm ýehyâ urvâ xraodaitî cinvatô peretå âkå h'âish shyaothanâish hizvascâ ashahyâ nãsvå pathô.
14
nôit urvâtâ dâtôibyascâ karapanô vâstrât arêm gavôi ârôish âsêñdâ hvâish shyaothanâishcâ sêñghâishcâ ýê-îsh sêñghô apêmem drûjô demânê âdât.
15
hyat mîzhdem zarathushtrô magavabyô côisht parâ garô demânê ahurô mazdå jasat pouruyô tâ vê vohû mananghâ ashâicâ savâish civîshî.
16
tãm kavâ vîshtâspô magahyâ xshathrâ nãsat vanghêush padebîsh mananghô ýãm cistîm ashâ mañtâ speñtô mazdå ahurô athâ-nê sazdyâi ushtâ.
17
berexdhãm môi ferashaoshtrô hvô-gvô daêdôisht kehrpêm daênayâi vanghuyâi ýãm hôi ishyãm dâtû xshayãs mazdå ahurô ashahyâ âzhdyâi gerezdîm.
18
tãm cistîm dêjâmâspô hvô-gvô ishtôish hvarenå ashâ vereñtê tat xshathrem mananghô vanguhîsh vîdô tat môi dâidî ahurâ hyat mazdâ rapên tavâ.
19
hvô tat nâ maidyôi-månghâ spitamâ ahmâi dazdê daênayâ vaêdemnô ýê ahûm ishasãs aibî mazdå dâtâ mraot gayehyâ shyaothanâish vahyô.
20
tat vê-nê hazaoshånghô vîspånghô daidyâi savô ashem vohû mananghâ uxdhâ ýâish ârmaitish ýazemnånghô nemanghâ mazdå rafedhrem cagedô.
21
ârmatôish nâ speñtô hvô cistî uxdhâish shyaothanâ daênâ ashem spênvat vohû xshathrem mananghâ mazdå dadât ahurô têm vanguhîm ýâsâ ashîm.
22
ýehyâ môi ashât hacâ vahishtem ýesnê paitî vaêdâ mazdå ahurô ýôi ångharecâ heñticâ tã ýazâi hvâish nâmênîsh pairicâ jasâi vañtâ!
23
(zôt u râspî,) vohû xshathrem vairîm ... vareshânê (2). ashem vohû ... (3). vohuxshathrãm hâitîm ýazamaide. vohuxshathrãm gâthãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide, vohuxshathrayå gâthayå hañdâtâ ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!!
Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Part 9 (Ha 51) Next English