Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Part 8 (Ha 47-50) Next English

AVESTA: YASNA - Spentamainyush Gatha

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.


Chapter 47.

(zôt u râspî,) nemô vê gâthå ashaonîsh,
1
speñtâ mainyû vahishtâcâ mananghâ hacâ ashât shyaothanâcâ vacanghâcâ ahmâi dãn haurvâtâ ameretâtâ mazdå xshathrâ ârmaitî ahurô (2). (zôt,)
2
ahyâ manyêush spênishtahyâ vahishtem hizvâ uxdhâish vanghêush êeânû mananghô dà ârmatôish zastôibyâ shyaothanâ verezyat ôyâ cistî, hvô patâ ashahyâ mazdå.
3
ahyâ manyêush tvêm ahî tâ speñtô ýê ahmâi gãm rânyô-skeretîm hêm-tashat at hôi vâstrâi râmâ-då ârmaitîm hyat hêm vohû mazdâ hême-frashtâ mananghâ.
4
ahmât manyêush râreshyeiñtî dregvañtô mazdâ speñtât nôit ithâ ashâunô kasêushcît nâ ashâunê kâthê anghat isvâcît hãs paraosh akô dregvâitê.
5
tâcâ speñtâ mainyû mazdâ ahurâ ashâunê côish ýâ-zhî cîcâ vahishtâ hanare thwahmât zaoshât dregvå baxshaitî ahyâ shyaothanâish akât âshyãs mananghô.
6
tâ då speñtâ mainyû mazdâ ahurâ âthrâ vanghâu vîdâitîm rânôibyâ ârmatôish debãzanghâ ashah'yâcâ hâ-zî pourûsh isheñtô vâurâitê!
7
(zôt u râspî,) speñtâ mainyû ... ârmaitî ahurô (2). ashem vohû ... (3). speñtâ-mainyûm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 48.

(zôt,)
1
ýezî adâish ashâ drujem vêñnghaitî hyat ãsashutâ ýâ daibitânâ fraoxtâ ameretâitî daêvâishcâ mashyâishcâ at tôi savâish vahmem vaxshat ahurâ.
2
vaocâ-môi ýâ tvêm vîdvå ahurâ parâ hyat mâ ýâ mêñg perethâ jimaitî kat ashavâ mazdâ vêñghat dregvañtem hâ-zî anghêush vanguhî vistâ âkeretish.
3
at vaêdemnâi vahishtâ sâsnanãm ýãm hudå sâstî ashâ ahurô dà speñtô vîdvå ýaêcît gûzrâ sêñghånghô thwâvãs mazdâ vanghêush xrathwâ mananghô.
4
ýê dât manô vahyô mazdâ ashyascâ hvô daênãm shyaothanâcâ vacanghâcâ ahyâ zaoshêñg ushtish varenêñg hacaitê thwahmî xratå apêmem nanâ anghat.
5
huxshathrâ xshêñtãm mâ-nê dushe-xshathrâ xshêñtâ vanghuyå cistôish shyaothanâish ârmaitê ýaozhdå mashyâi aipî zãthem vahishtâ gavôi verezyâtãm tãm nê hvarethâi fshuyô.
6
hâ-zî-nê hushôithemâ hâ-nê utayûitîm dât tevîshîm vanghêush mananghô berexdhê at ah'yâi ashâ mazdå urvarå vaxshat ahurô anghêush zãthôi paouruyehyâ.
7
nî aêshemô nî dyâtãm paitî remem paitî syôzdûm ýôi â vanghêush mananghô dîdrakhzhôduyê ashâ vyãm ýehyâ hithâush nâ speñtô at hôi dâmãm thwahmî â-dãm ahurâ.
8
kâ-tôi vanghêush mazdâ xshathrahyâ îshtish kâ-tôi ashôish thwah'yå maibyô ahurâ kâ-thwôi ashâ âkå aredrêñg ishyâ vanghêush manyêush shyaothananãm javarô.
9
kadâ vaêdâ ýezî cahyâ xshayathâ mazdâ ashâ ýehyâ-mâ âithish dvaêthâ eresh-môi erezhûcãm vanghêush vafush mananghô vîdyât saoshyãs ýathâ hôi ashish anghat.
10
kadâ mazdâ mãnarôish narô vîseñtê kadâ ajên mûthrem ahyâ magahyâ ýâ añgrayâ karapanô urûpayeiñtî ýâcâ xratû dushe-xshathrâ dah'yunãm.
11
kadâ mazdâ ashâ mat ârmaitish dà jimat xshathrâ husheitish vâstravaitî kôi dregvôdebîsh xrûrâish râmãm dåñtê kêñg â vanghêush jimat mananghô cistish.
12
at tôi anghen saoshyañtô dah'yunãm ýôi xshnûm vohû mananghâ hacåñtê shyaothanâish ashâ thwahyâ mazdâ sêñghahyâ tôi-zî dâtâ hamaêstârô aêshem mahyâ!
13
(zôt u râspî,) speñtâ mainyû ... ârmaitî ahurô (2). ashem vohû ... (3). ýezidhãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 49.

(zôt,)
1
at mâ ýavâ bêñdvô pafrê mazishtô ýê dusherethrîsh cixshnushâ ashâ mazdâ vanguhî âdâ gaidî môi â-môi arapâ ahyâ vohû aoshô vîdâ mananghâ.
2
at ahyâ-mâ bêñdvahyâ mânayeitî tkaêshô dregvå daibitâ ashât râreshô nôit speñtãm dôresht ahmâi stôi ârmaitîm naêdâ vohû mazdâ frashtâ mananghâ.
3
atcâ ahmâi varenâi mazdâ nidâtem ashem sûidyâi tkaêshâi râshayenghê druxsh tâ vanghêush sarê izyâi mananghô añtarê vîspêñg dregvatô haxmêñg añtarê mruyê.
4
ýôi dush-xrathwâ aêshemem vareden râmemcâ hvâish hizubîsh fshuyasû afshuyañtô ýaêshãm nôit hvarshtâish vãs duzhvarshtâ tôi daêvêñg dãn ýâ dregvatô daênâ.
5
at hvô mazdâ îzhâcâ âzûitishcâ ýê daênãm vohû sârshtâ mananghâ ârmatôish kascît ashâ huzêñtush tâishcâ vîspâish thwahmî xshathrôi ahurâ.
6
frô vå fraêshyâ mazdâ ashemcâ mrûitê dà ýâ vê xratêush xshmâkahyâ â-mananghâ eresh vîcidyâi ýathâ-î srâvayaêmâ tãm daênãm ýâ xshmâvatô ahurâ.
7
tatcâ vohû mazdâ sraotû mananghâ sraotû ashâ gûshahvâ-tû ahurâ kê airyamâ kê hvaêtush dâtâish anghat ýê verezênâi vanguhîm dât frasastîm.
8
ferashaoshtrâi urvâzishtãm ashahyâ då sarêm tat thwâ mazdâ ýâsâ ahurâ maibyâcâ ýãm vanghâu thwahmî â-xshathrôi ýavôi vîspâi fraêshtånghô ånghâmâ.
9
sraotû sâsnå fshêñghyô suyê tashtô nôit eresh-vacå sarêm didãs dregvâtâ hyat daênå vahishtê ýûjên mîzhdê ashâ ýuxtâ ýâhî dêjâmâspâ.
10
tatcâ mazdâ thwahmî âdãm nipånghê manô vohû urunascâ ashâunãm nemascâ ýâ ârmaitish îzhâcâ mãzâ xshathrâ vazdanghâ avêmîrâ.
11
at dushexshathrêñg dush-shyaothanêñg duzhvacanghô duzhdaênêñg dush-mananghô dregvatô akâish hvarethâish paitî urvãnô paityeiñtî drûjô demânê haithyâ anghen astayô.
12
kat tôi ashâ zbayeñtê avanghô zarathushtrâi kat tôi vohû mananghâ ýê-vê staotâish mazdâ frînâi ahurâ avat ýâsãs hyat vê îshtâ vahishtem!
13
(zôt u râspî,) speñtâ mainyû ... ârmaitî ahurô (2). ashem vohû ... (3). at-mâyavãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 50.

(zôt,)
1
kat môi urvâ isê cahyâ avanghô kê-môi pasêush kê-mê-nâ-thrâtâ vistô dà anyô ashât thwatcâ mazdâ ahurâ azdâ zûtâ vahishtâatcâ mananghô.
2
kathâ mazdâ rânyô-skeretîm gãm ishasôit ýê-hîm ahmâi vâstravaitîm stôi usyât erezhejîsh ashâ pourushû hvarê pishyasû âkâstêñg mâ nishãsyâ dâthêm dâhvâ.
3
atcît ahmâi mazdâ ashâ anghaitî ýãm hôi xshathrâ vohucâ côisht mananghâ ýê-nâ ashôish aojanghâ varedayaêtâ ýãm nazdishtãm gaêthãm dregvå baxshaitî.
4
at vå ýazâi stavas mazdâ ahurâ hadâ ashâ vahishtâcâ mananghâ xshathrâcâ ýâ îshô stånghat â-paithî âkå aredrêñg demânê garô seraoshânê.
5
ârôi-zî xshmâ mazdâ ashâ ahurâ hyat ýûshmâkâi mãthrânê vaorâzathâ aibî-dereshtâ âvîshyâ avanghâ zastâishtâ ýâ-nå hvâthrê dâyât.
6
ýê mãthrâ vâcem mazdâ baraitî urvathô ashâ nemanghâ zarathushtrô dâtâ xratêush hizvô raithîm stôi mahyâ râzêñg vohû sâhît mananghâ.
7
at vê ýaojâ zevîshtyêñg aurvatô jayâish perethûsh vahmahyâ ýûshmâkahyâ mazdâ ashâ ugrêñg vohû mananghâ ýâish azâthâ mahmâi h'yâtâ avanghê.
8
mat vå padâish ýâ frasrûtâ îzhayå pairijasâi mazdâ ustânazastô at vå ashâ aredrah'yâcâ nemanghâ at vå vanghêush mananghô hunaretâtâ.
9
tâish vå ýasnâish paitî stavas ayenî mazdâ ashâ vanghêush shyaothanâish mananghô ýadâ ashôish mah'yå vasê xshayâ at hudânâush ishayãs gerezdâ h'yêm.
10
at ýâ vareshâ ýâcâ pairî âish shyaothanâ ýâcâ vohû cashmãm arejat mananghâ raocå hvêñg asnãm uxshâ aêurush dà xshmâkâi ashâ vahmâi mazdâ ahurâ.
11
at vê staotâ aojâi mazdâ anghâcâ ýavat ashâ tavâcâ isâicâ dâtâ anghêush aredat vohû mananghâ haithyâvareshtãm hyat vasnâ ferashôtemem!
12
(zôt u râspî,) speñtâ mainyû ... ârmaitî ahurô (2). ashem vohû ... (3). kat-môi-urvãm hâitîm ýazamaide. speñtâ-mainyûm gâthãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide, speñtâ-mainyêush gâthayå hañdâtâ ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!!


Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Part 8 (Ha 47-50) Next English