Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Part 7 (Ha 43-46) Next English

AVESTA: YASNA - Ushtavaiti Gatha

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.


Chapter 43.

(zôt u râspî,) nemô vê gâthå ashaonîsh,
1
ushtâ ahmâi ýahmâi ushtâ kahmâicît vasê-xshayãs mazdå dâyât ahurô utayûitî tevîshîm gat tôi vasemî ashem deredyâi tat môi då ârmaitê râyô ashîsh vanghêush gaêm mananghô (2). (zôt,)
2
atcâ ahmâi vîspanãm vahishtem hvâthrôyâ nâ hvâthrem daidîtâ thwâ cîcîthwâ spênishtâ mainyû mazdâ ýâ då ashâ vanghêush mâyå mananghô vîspâ ayârê daregôjyâtôish urvâdanghâ.
3
at hvô vanghêush vahyô nâ aibî- jamyât ýê nå erezûsh savanghô pathô sîshôit ahyâ anghêush astvatô mananghascâ haithyêñg âstîsh ýêñg â-shaêtî ahurô aredrô thwâvãs huzêñtushe speñtô mazdâ. dà
4
at thwâ mêñghâi taxmemcâ speñtem mazdâ hyat tâ zastâ ýâ-tû hafshî avå ýå då ashîsh dregvâitê ashâunaêcâ thwahyâ garemâ âthrô ashâ-aojanghô hyat môi vanghêush hazê jimat mananghô!
5
speñtem at thwâ mazdâ mêñghî ahurâ hyat thwâ anghêush zãthôi daresem paourvîm hyat då shyaothanâ mîzhdavãn ýâcâ uxdhâ akêm akâi vanguhîm ashîm vanghaovê thwâ hunarâ dâmôish urvaêsê apêmê.
6
ýahmî speñtâ thwâ mainyû urvaêsê jasô mazdâ xshathrâ ahmî vohû mananghâ ýehyâ shyaothanâish gaêthå ashâ frâdeñtê aêibyô ratûsh sêñghaitî ârmaitish thwahyâ xratêush ýêm naêcish dâbayeitî!
7
speñtem at thwâ mazdâ mêñghî ahurâ hyat mâ vohû pairî-jasat mananghâ peresatcâ mâ, cish ahî kahyâ ahî kathâ ayârê daxshârâ ferasayâi dîshâ aibî thwâhû gaêthâhû tanushicâ.
8
at hôi aojî zarathushtrô paourvîm haithyô dvaêshå hyat isôyâ dregvâitê at ashâunê rafenô h'yêm aojôñghvat hyat âbûshtîsh vasase xshathrahyâ dyâ ýavat â thwâ mazdâ stâumî ufyâcâ!
9
speñtem at thwâ mazdâ mêñghî ahurâ hyat mâ vohû pairî-jasat mananghâ ahyâ ferasêm kahmâi vîvîduyê vashî at â thwahmâi âthrê râtãm nemanghô ashahyâ-mâ ýavat isâi manyâi.
10
at tû môi dâish ashem hyat mâ zaozaomî ârmaitî hacimnô ît ârem peresâcâ nå ýâ tôi êhmâ parshtâ parshtêm zî thwâ ýathanâ tat êmavatãm dà hyat thwâ xshayãsh aêshem dyât êmavañtem!
11
speñtem at thwâ mazdâ mêñghî ahurâ hyat mâ vohû pairî-jasat mananghâ hyat xshmâ uxdhâish dîdainghê paourvîm sâdrâ-môi sãs mashyaêshû zarazdâitish tat verezyeidyâi hyat môi mraotâ vahishtem.
12
hyatcâ môi mraosh ashem jasô frâxshnenê at tû-môi nôit asrushtâ pairyaokhzhâ uzeredyâi parâ hyat môi â-jimat seraoshô ashî mãzâ-rayâ hacimnô ýâ vî ashîsh rânôibyô savôi vîdâyât!
13
speñtem at thwâ mazdâ mêñghî ahurâ hyat mâ vohû pairî-jasat mananghâ arethâ vôizdyâi kâmahyâ têm môi dâtâ daregahyâ ýâush ýêm vå naêcîsh dâresht itê vairyå stôish ýâ thwahmî xshathrôi vâcî.
14
hyat nâ fryâi vaêdamnô isvâ daidît maibyô mazdâ tavâ rafenô frâxshnenem hyat thwâ xshathrâ ashât hacâ frãshtâ uzereidyâi azêm saredanå sêñghahyâ mat tâish vîspâish ýôi-tôi mãthrå mareñtî!
15
speñtem at thwâ mazdâ mêñghî ahurâ hyat mâ vohû pairî-jasat mananghâ daxshat ushyâi tushnâ maitish vahishtâ nôit nâ pourûsh dregvatô h'yât cixshnushô at tôi vîspêñg añgrêñg ashâunô âdarê.
16
at ahurâ hvô mainyûm zarathushtrô vereñtê mazdâ ýastê cishcâ spênishtô astvat ashem h'yât ushtânâ aojôñghvat hvêñg daresôi xshathrôi h'yât ârmaitish ashîm shyaothanâish vohû daidît mananghâ!
17
(zôt u râspî,) ushtâ ahmâi ... gaêm mananghô (2). ashem vohû ... (3). ushtâvaitîm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 44.

(zôt,)
1
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, nemanghô â ýathâ nemê xshmâvatô mazdâ fryâi thwâvãs sah'yât mavaitê at nê ashâ fryâ dazdyâi hâkurenâ ýathâ-nê â vohû jimat mananghâ.
2
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kathâ anghêush vahishtahyâ paourvîm kâthê sûidyâi ýê-î paitishât hvô zî ashâ speñtô irixtem vîspôibyô hârô mainyû ahûmbish urvathô mazdâ.
3
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kasnâ zãthâ patâ ashahyâ pouruyô kasnâ hvêñg starêmcâ dât advânem kê ýâ må uxshyeitî nerefsaitî thwat tâcît mazdâ vasemî anyâcâ vîduyê.
4
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kasnâ deretâ zãmcâ adê nabåscâ avapastôish kê apô urvaråscâ kê vâtâi dvãnmaibyascâ ýaoget âsû kasnâ vanghêush mazdâ dãmish mananghô.
5
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kê hvâpå raocåscâ dât temåscâ kê hvâpå hvafnemcâ dât zaêmâcâ kê ýâ ushå arêm-pithwâ xshapâcâ ýå manaothrîsh cazdôñghvañtem arethahyâ.
6
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ ýâ fravaxshyâ ýezî tâ athâ haithyâ, ashem shyaothanâish debãzaitî ârmaitish taibyô xshathrem vohû cinas mananghâ kaêibyô azîm rânyô-skeretîm gãm tashô.
7
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kê berexdhãm tâsht xshathrâ mat ârmaitîm kê uzemêm côret vyânayâ puthrem pithrê azêm tâish thwâ fraxshnî avâmî mazdâ speñtâ mainyû vîspanãm dâtârem.
8
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ meñdaidyâi ýâ-tôi mazdâ âdishtish dà ýâcâ vohû uxdhâ frashî mananghâ ýâcâ ashâ anghêush arêm vaêdyâi kâ-mê urvâ vohû urvâshat âgemat tâ.
9
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kathâ-môi ýãm ýaosh daênãm ýaosh dânê ýãm hudânâush paitishe sah'yât xshathrahyâ ereshvâ xshathrâ thwâvãs asîshtîsh mazdâ hademôi ashâ vohucâ shyãs mananghâ.
10
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ tãm daênãm ýâ hâtãm vahishtâ ýâ-môi gaêthå ashâ frâdôit hacêmnâ ârmatôish uxdhâish shyaothanâ eresh daidyat mah'yå cistôish thwâ îshtîsh usên mazdâ.
11
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kathâ têñg-â vîjêmyât ârmaitish ýaêibyô mazdâ thwôi vashyetê daênâ azêm tôi âish pouruyô fravôivîdê vîspêñg anyêñg manyêush spasyâ dvaêshanghâ.
12
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kê ashavâ ýâish peresâi dregvå vâ katârêm â añgrô vâ hvô vâ añgrô ýê-mâ dregvå thwâ savâ paitî-eretê cyanghat hvô nôit ayêm añgrô manyetê.
13
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kathâ drujem nîsh ahmat â nîsh nâshâmâ têñg-â avâ ýôi asrushtôish perenånghô nôit ashahyâ âdîvyeiñtî hacêmnâ nôit frasayâ vanghêush câxnarê mananghô.
14
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kathâ ashâi drujêm dyãm zastayô nî hîm merãzhdyâi thwahyâ mãthrâish sêñghahyâ êmavaitîm sinãm dâvôi dregvasû dà â-îsh dvafshêñg mazdâ anâshê ãstãscâ.
15
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, ýezî ahyâ ashâ pôi mat xshayehî hyat hêm spâdâ anaocanghâ jamaêtê avâish urvâtâish ýâ-tû mazdâ dîderezhô kuthrâ ayå kahmâi vananãm dadå.
16
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kê verethrem-jâ thwâ pôi sêñghâ ýôi heñtî cithrâ môi dãm ahûmbish ratûm cîzhdî at hôi vohû seraoshô jañtû mananghâ mazdâ ahmâi ýahmâi vashî kahmâicît.
17
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kathâ mazdâ zarem carânî hacâ xshmat âsketîm xshmâkãm hyatcâ môi h'yât vâxsh aêshô sarôi bûzhdyâi haurvâtâ ameretâtâ avâ mãthrâ ýê râthemô ashât hacâ.
18
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, kathâ ashâ tat mîzhdem hanânî dasâ aspå arshnavaitîsh ushtremcâ hyat môi mazdâ apivaitî haurvâtâ ameretâtâ ýathâ hî taêibyô dånghâ.
19
tat thwâ peresâ eresh-môi vaocâ ahurâ, ýastat mîzhdem haneñtê nôit dâitî ýê-ît ahmâi erezhuxdhâ nâ dâitê kâ-têm ahyâ mainish anghat pouruyê vîdvå avãm ýâ-îm anghat apêmâ.
20
cithenâ mazdâ huxshathrâ daêvâ ångharê at ît peresâ ýôi pishyeiñtî aêibyô kãm ýâish gãm karapâ usixshcâ aêshemâi dâtâ ýâcâ kavâ ãnmênî urûdôyatâ nôit hîm mîzên ashâ vâstrem frâdainghê!
21
(zôt u râspî,) ushtâ ahmâi ... gaêm mananghô (2). ashem vohû ... (3). tat-thwâ-peresãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 45.

(zôt,)
1
at fravaxshyâ nû gûshôdûm nû sraotâ ýaêcâ asnât ýaêcâ dûrât ishathâ nû îm vîspâ cithrê zî mazdånghô-dûm nôit daibitîm dush-sastish ahûm merãshyât akâ varanâ dregvå hizvå âveretô.
2
at fravaxshyâ anghêush mainyû pouruyê ýayå spanyå ûitî mravat ýêm añgrem, nôit nâ manå nôit sêñghâ nôit xratavô naêdâ varanâ nôit uxdhâ naêdâ shyaothanâ nôit daênå nôit urvãnô hacaiñtê.
3
at fravaxshyâ anghêush ahyâ pourvîm ýãm môi vîdvå mazdå vaocat ahurô ýôi îm vê nôit ithâ mãthrem varesheñtî ýathâ îm mênâicâ vaocacâ aêibyô anghêush avôi anghat apêmem.
4
at fravaxshyâ anghêush ahyâ vahishtem ashât hacâ mazdâ vaêdâ ýê îm dât patarêm vanghêush varezayañtô mananghô at hôi dugedâ hushyaothanâ ârmaitish nôit diwzhaidyâi vîspâ-hishas ahurô.
5
at fravaxshyâ hyat môi mraot speñtôtemô vacê srûidyâi hyat maretaêibyô vahishtem ýôi môi ahmâi seraoshem dãn cayascâ upâ-jimen haurvâtâ ameretâtâ vanghêush manyêush shyaothanâish mazdå ahurô.
6
at fravaxshyâ vîspanãm mazishtem stavas ashâ ýê hudå ýôi heñtî speñtâ mainyû sraotû mazdå ahurô ýehyâ vahmê vohû frashî mananghâ ahyâ xratû frô-mâ sâstû vahishtâ.
7
ýehyâ savâ ishåñtî râdanghô ýôi-zî jvâ ångharecâ bvañticâ ameretâitî ashâunô urvâ aêshô utayûtâ ýâ nerãsh sâdrâ dregvatô tâcâ xshathrâ mazdå dãmish ahurô. dà
8
têm nê staotâish nemanghô â vîvareshô nû-zît cashmainî vyâdaresem vanghêush manyêush shyaothanahyâ uxdhah'yâcâ vîdush ashâ ýêm mazdãm ahurem at hôi vahmêñg demânê garô nidâmâ.
9
têm nê vohû mat mananghâ cixshnushô ýê-nê usên côret spêncâ aspêncâ mazdå xshathrâ verezênyå dyât ahurô pasûsh vîrêñg ahmâkêñg fradathâi â vanghêush ashâ haozãthwât â mananghô.
10
têm nê ýasnâish ârmatôish mimakhzhô ýê ãnmênî mazdå srâvî ahurô hyat hôi ashâ vohucâ côisht mananghâ xshathrôi hôi haurvâtâ ameretâtâ ahmâi stôi dãn tevîshî utayûitî.
11
ýastâ daêvêñg aparô mashyãscâ tarê-mãstâ ýôi îm tarê-manyañtâ anyêñg ahmât ýê hôi arêm manyâtâ saoshyañtô dêñg patôish speñtâ daênâ urvathô barâtâ patâ vâ mazdâ ahurâ!
12
(zôt u râspî,) ushtâ ahmâi ... gaêm mananghô (2). ashem vohû ... (3). at-fravaxshyãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 46.

(zôt,)
1
kâm nemôi zãm kuthrâ nemôi ayenî pairî hvaêtêush airyamanascâ dadaitî nôit mâ xshnâush ýâ verezênâ hêcâ naêdâ dah'yêush ýôi sâstârô dregvañtô kathâ thwâ mazdâ xshnaoshâi ahurâ.
2
vaêdâ tat ýâ ahmî mazdâ anaêshô mâ kamnafshvâ hyatcâ kamnânâ ahmî gerezôi tôi â-ît avaênâ ahurâ rafedhrêm cagvå hyat fryô fryâi daidît dà âxsô vanghêush ashâ îshtîm mananghô.
3
kadâ mazdâ ýôi uxshânô asnãm anghêush darethrâi frô ashahyâ frâreñtê verezdâish sêñghâish saoshyañtãm xratavô kaêibyô ûthâi vohû jimat mananghâ maibyô thwâ sãstrâi verenê ahurâ.
4
at têñg dregvå ýêñg ashahyâ vazhdrêñg pât gå frôretôish shôithrahyâ vâ dah'yêush vâ duzhazôbå hãs hvâish shyaothanâish ahêmustô ýastêm xshathrât mazdâ môithat jyâtêush vâ hvô têñg frô-gå pathmêñg hucistôish carât.
5
ýê vâ xshayãs adãs drîtâ ayañtem urvâtôish vâ huzêñtush mithrôibyô vâ rashnâ jvãs ýê ashavâ dregvañtem vîcirô hãs tat frô hvaêtavê mruyât uzûithyôi îm mazdâ xrûnyât ahurâ.
6
at ýastêm nôit nâ isemnô âyât drûjô hvô dâmãn haêthahyâ gât hvô zî dregvå ýê dregvâitê vahishtô hvô ashavâ ýahmâi ashavâ fryô hyat daênå paouruyå då ahurâ.
7
kêm-nâ mazdâ mavaitê pâyûm dadât hyat mâ dregvå dîdareshatâ aênanghê anyêm thwahmât âthrascâ mananghascâ ýayå shyaothanâish ashem thraoshtâ ahurâ tãm môi dãstvãm daênayâi frâvaocâ.
8
ýê vâ môi ýå gaêthå dazdê aênanghê nôit ahyâ-mâ âthrish shyaothanâish frôsyât paityaoget tâ ahmâi jasôit dvaêshanghâ tanvêm â ýâ îm hujyâtôish pâyât nôit duzhjyâtôish kâcît mazdâ dvaêshanghâ.
9
kê hvô ýê-mâ aredrô côithat pouruyô ýathâ thwâ zevîshtîm uzemôhî dà shyaothanôi speñtem ahurem ashavanem ýâ-tôi ashâ ýâ ashâi gêush tashâ mraot isheñtî mâ tâ tôi vohû mananghâ.
10
ýê vâ môi nâ genâ vâ mazdâ ahurâ dâyât anghêush ýâ-tû vôistâ vahishtâ ashîm ashâi vohû xshathrem mananghâ ýãscâ haxshâi xshmâvatãm vahmâi â frô-tâish vîspâish cinvatô frafrâ peretûm.
11
xshathrâish ýûjên karapanô kâvayascâ akâish shyaothanâish ahûm mereñgeidyâi mashîm ýêñg hvê urvâ hvaêcâ xraodat daênâ hyat aibî-gemen ýathrâ cinvatô peretush ýavôi vîspâi drûjô demânâi astayô.
12
hyat us ashâ naptyaêshû nafshucâ tûrahyâ uzjên fryânahyâ aojyaêshû ârmatôish gaêthå frâdô thwaxshanghâ at îsh vohû hêm aibî-môist mananghâ aêibyô rafedhrâi mazdå sastê ahurô.
13
ýê spitâmem zarathushtrem râdanghâ maretaêshû xshnâush hvô-nâ ferasrûidyâi eredhwô at hôi mazdå ahûm dadât ahurô ahmâi gaêthå vohû frâdat mananghâ têm vê ashâ mêhmaidî hushhaxâim.
14
zarathushtrâ kastê ashavâ urvathô mazôi magâi kê vâ ferasrûidyâi vashtî at hvô kavâ vîshtâspô ýâhî ýêñgstû mazdâ hademôi minash ahurâ têñg zbayâ vanghêush uxdhâish mananghô.
15
haêcat-aspâ vaxshyâ vê spitamånghô hyat dâthêñg vîcayathâ adâthãscâ tâish ýûsh shyaothanâish ashem xshmaibyâ daduyê ýâish dâtâish paouruyâish ahurahyâ.
16
ferashaoshtrâ athrâ-tû aredrâish idî dà hvô-gvâ tâish ýêñg usvahî ushtâ-stôi ýathrâ ashâ hacaitê ârmaitish ýathrâ vanghêush mananghô îshtâ xshathrem ýathrâ mazdå varedemãm shaêitî ahurô.
17
ýathrâ vê afshmânî sêñghânî nôit anafshmãm dêjâmâspâ hvô-gvâ hadâ vêstâ vahmêñg seraoshâ râdanghô ýê vîcinaot dâthemcâ adâthemcâ dañgrâ mañtû ashâ mazdå ahurô.
18
ýê maibyâ ýaosh ahmâi ascît vahishtâ mah'yå ishtôish vohû côishem mananghâ ãstêñg ahmâi ýê nå ãstâi daidîtâ mazdâ ashâ xshmâkem vârem xshnaoshemnô tat môi xratêush mananghascâ vîcithem.
19
ýê-môi ashât haithîm hacâ vareshaitî zarathushtrâi hyat vasnâ ferashôtemem ahmâi mîzhdem haneñtê parâhûm manê-vistâish mat vîspâish gâvâ azî tâcît môi sãs tvêm mazdâ vaêdishtô!
20
(zôt u râspî,) ushtâ ahmâi ... gaêm mananghô (2). ashem vohû ... (3). kamnamaêzãm hâitîm ýazamaide. ushtavaitîm gâthãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide, ushtavaityå gâthayå hañdâtâ ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!!
Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Part 7 (Ha 43-46) Next English