Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Yt2 Next Glossary

AVESTA: KHORDA AVESTA (Book of Common Prayer)

This digital edition copyright © 1995 by Joseph H. Peterson.

YASHTS (Hymns)

2. Haft Amahraspand Yasht

  (Avestan)1 (English)2 NOTES:

1. Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.

2. Translated by James Darmesteter (From Sacred Books of the East, American Edition, 1898.)
 
0.
(pa nãm i ýazdã, hôrmezd i hvadâe i awazûnî gurz hvarahe awazâyât, haft ameshâspeñd bê rasât,
ezh hamâ gunâh ... pa patit hôm!)
xshnaothra ahurahe mazdå tarôidîti angrahe mainyêush, haithyâvarshtãm hyat vasnâ ferashôtemem. staomî ashem,
ashem vohû...(3).
fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô,

(Here recite the appropriate Gah dedication.)
1.
ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô ameshanãm speñtanãm, vanghave mananghe âxshtôish hãm-vaiñtyå taredhâtô anyâish dâmãn âsnahe xrathwô mazdadhâtahe gaoshô-srûtahe xrathwô mazdadhâtahe.
2.
ashahe vahishtahe sraêshtahe airyamanô ishyehe sûrahe mazdadhâtahe saokayå vanghuyå vouru-dôithrayå mazdadhâtayå ashaonyå, xshathrahe vairyehe ayôxshustahe marezhdikâi thrâyô- drikhaove.
3.
speñtayå vanghuyå ârmatôish râtayå vanghuyå vouru-dôithrayå mazdadhâtayå ashaonyå, haurvatâtô rathwô ýâiryayå hushitôish saredhaêibyô ashahe ratubyô, ameretatâtô rathwô fshaonibya vãthwâbya aspanibya ýaonibya gaokerenahe sûrahe mazdadhâtahe.
4.
(During Hawan Gah recite:)
mithrahe vouru-gaoyaotôish râmanasca hvâstrahe,
(During Rapithwin Gah recite:)
ashahe vahishtahe âthrasca ahurahe mazdå,
(During Uzerin Gah recite:)
berezatô ahurahe nafedhrô apãm apasca mazdadhâtayå.
5.
(During Aiwisruthrem Gah recite:)
ashâunãm fravashinãm khenãnãmca vîrô-vãthwanãm ýâiryayåsca hushitôish amaheca hutâshtahe huraodhahe verethrakhnaheca ahuradhâtahe vanaiñtyåsca uparatâtô,
(During Ushahin Gah recite:)
sraoshahe ashyehe ashivatô verethrâjanô frâdat- gaêthahe rashnaosh razishtahe arshtâtasca frâdat-gaêthayå varedat- gaêthayå
(Continue with:)
xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca,
ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê,
athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû!
6.
ahurem mazdãm raêvañtem hvarenanguhañtem ýazamaide ameshâ speñtâ huxshathrâ hudhånghô ýazamaide, vohu manô ameshem speñtem ýazamaide, âxshtîm hãm-vaiñtîm ýazamaide taredhâtem anyâish dâmãn, âsnem xratûm mazdadhâtem ýazamaide, gaoshô-srûtem xratûm mazdadhâtem ýazamaide.
7.
ashem vahishtem sraêshtem ameshem speñtem ýazamaide, airyamanem ishîm ýazamaide, sûrem mazdadhâtem ýazamaide, saokãm vanguhîm vouru-dôithrãm mazdadhâtãm ashaonîm ýazamaide, xshathrem vairîm ameshem speñtem ýazamaide, ayôxshustem ýazamaide, marezhdikem thrâyô-drikhûm ýazamaide.
8.
speñtãm vanguhîm ârmaitîm ýazamaide, râtãm vanguhîm vouru-dôithrãm mazdadhâtãm ashaonîm ýazamaide, haurvatâtem ameshem speñtem ýazamaide, ýâiryãm hushitîm ýazamaide, saredha ashavana ashahe ratavô ýazamaide, ameretatâtem ameshem speñtem ýazamaide, fshaonîm vãthwãm ýazamaide, aspanâca ýevînô ýazamaide, gaokerenem sûrem mazdadhâtem ýazamaide.
9.
(During Hawan Gah recite:)
mithrem vouru-gaoyaoitîm ýazamaide, râma hvâstrem ýazamaide,
(During Rapithwin Gah recite:)
ashem vahishtem âtremca ahurahe mazdå puthrem ýazamaide,
(During Uzerin Gah recite:)
berezañtem ahurem xshathrîm xshaêtem apãm napâtem aurvat-aspem ýazamaide, apemca mazdadhâtãm ashaonîm ýazamaide.
10.
(During Aiwisruthrem Gah recite:)
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide, khenåsca vîrô-vãthwå ýazamaide, ýâiryãmca hushitîm ýazamaide, amemca hutashtem huraodhem ýazamaide, verethrakhnemca ahuradhâtem ýazamaide, vanaiñtîmca uparatâtem ýazamaide,
(During Ushahin Gah recite:)
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat- gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, rashnûm razishtem ýazamaide, arshtâtemca frâdat-gaêthãm varedat- gaêthãm ýazamaide!
____________________
(Continue with:)
11.
ýâtu-zî zarathushtra vanat daêvô mashyô kô nmânahe bâdha spitama zarathushtra vîspa druxsh janâiti vîspa druxsh nâshâiti ýatha hô nô aêtaêshãm vacãm.
12.
aoi-tê aoi tanvô dadhâiti aoi-tê aoi athaurunem janâiti athaurunem ýatha rathaêshtârem vîspa-nô asrushtêe nâshâtanãm aojangha ýô hîm daste dârenem ýôi hapta ameshå speñta huxshathra hudhånghô hamarethanãmcit, daênãm mâzdayasnîm aspô-kehrpãm âpem mazdadhâtãm ashaonîm ýazamaide.
13.
âtare-vitare-maibyâ vitare-maibyâ vîmraot zarathushtra âtare-vitare-maibyascit vitare-maibyascit vîmraot zarathushtra ýat vanghêush mananghô ýat aithyejanghem vacãm fraspâvaresh frâca framerethwaca frajãthwaca.
14.
satavata satê-vita utavata utê-vita uta uta apa-barenuta ýatha bastem fravashnãm daênãm mâzdayasnîm nâshâtanãm aojangha.
ashem vohû....
(>>ýâtu-zî ... nâshâtanãm aojangha. ashem vohû...<<(7)!)
(Recite silently:)
15.
(hôrmezd i hvadâe i awazûnî mardum mardum sardagã hamâ sardagã ham bâ ýasht i vahã vaem vahe dîn i mâzdayasnã âgâhî âstvãnî nêkî rasãnât êduñ bât.)
(Recite aloud:)
ýathâ ahû vairyô...(2).
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi
ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô ... varedat-gaêthayå.
ashem vohû....
ahmâi raêshca ... hazangrem ... (kerba mazhd) ... ashem vohû...!!
0.
May Ahura Mazda be rejoiced!...

Ashem Vohu: Holiness is the best of all good....

I confess myself a worshipper of Mazda, a follower of Zarathushtra, one who hates the Daevas and obeys the laws of Ahura;

For sacrifice, prayer, propitiation, and glorification unto [Havani], the holy and master of holiness....

1

1.
To Ahura Mazda, bright and glorious, and to the Amesha-Spentas;

To Vohu-Mano; to Peace, whose breath is friendly, and who is more powerful to destroy than all other creatures; to the heavenly Wisdom, made by Mazda, and to the Wisdom acquired through the ear, made by Mazda;

2.
To Asha-Vahishta, the fairest; to the much-desired Airyaman; to the instrument made by Mazda: and to the good Saoka, with eyes of love, made by Mazda and holy;

To Khshathra-Vairya; to the metals; to Mercy and Charity.

3.
To the good Spenta-Armaiti, and to the good Rata, with eyes of love, made by Mazda and holy;

To Haurvatat, the master; to the prosperity of the seasons and to the years, the masters of holiness;

And to Ameretat, the master; to fatness and flocks; to the plenty of corn; and to the powerful Gaokerena, made by Mazda.

4.
(At the Gah Hawan): To Mithra, the lord of wide pastures and to Rama Hvastra.

(At the Gah Rapithwin): To Asha-Vahishta and to Atar, the son of Ahura Mazda.

(At the Gah, Uzerin): To Apam Napat, the tall lord, and to water, made by Mazda.

5.
(At the Gah Aiwisruthrem): To the Fravashis of the faithful and to the females that bring forth flocks of males; to the prosperity of the seasons; to the well-shapen and tall-formed Strength; to Verethraghna, made by Ahura, and to the crushing Ascendant.

(At the Gah Usahin): To the holy, devout, fiend-smiting Sraosha, who makes the world grow; to Rashnu-Razishta and to Arshtat, who makes the world grow, who makes the world increase;

Be propitiation, with sacrifice, prayer, propitiation and glorification!

Yatha ahu vairyo: The will of the Lord is the law of holiness....

2

6.
We sacrifice unto Ahura Mazda, bright and glorious; we sacrifice unto the Amesha-Spentas, the all-ruling, the all-beneficent.

We sacrifice unto Vohu-Mano, the Amesha-Spenta; we sacrifice unto Peace, whose breath is friendly, and who is more powerful to destroy than all other creatures; we sacrifice unto the heavenly Wisdom, made by Mazda; we sacrifice unto the Wisdom acquired through the ear, made by Mazda.

7.
We sacrifice unto Asha-Vahishta, the fairest, the Amesha-Spenta; we sacrifice unto the much-desired Airyaman; we sacrifice unto the instrument made by Mazda; we sacrifice unto the good Saoka, with eyes of love, made by Mazda and holy.

We sacrifice unto Khshathra-Vairya; we sacrifice unto the metals; we sacrifice unto Mercy and Charity.

8.
We sacrifice unto the good Spenta-Armaiti; we sacrifice unto the good Rata, with eyes of love, made by Mazda and holy.

We sacrifice unto Haurvatat, the Amesha-Spenta; we sacrifice unto the prosperity of the seasons; we sacrifice unto the years, the holy and masters of holiness.

We sacrifice unto Ameretat, the Amesha-Spenta; we sacrifice unto fatness and flocks; we sacrifice unto the plenty of corn; we sacrifice unto the powerful Gaokerena, made by Mazda.

9.
(At the Gah Hawan): We sacrifice unto Mithra, the lord of wide pastures; we sacrifice unto Rama Hvastra.

(At the Gah Rapithwin): We sacrifice unto Asha-Vahishta and Atar, the son of Ahura Mazda.

(At the Gah Uzerin): We sacrifice unto Apam Napat, the swift-horsed, the tall and shining lord, the lord of the females; we sacrifice unto the holy waters, made by Mazda.

10.
(At the Gah Aiwisruthrem): We sacrifice unto the good, powerful, beneficent Fravashis of the faithful; we sacrifice unto the females who bring forth flocks of males; we sacrifice unto the prosperity of the seasons; we sacrifice unto the well-shapen, tall-formed Strength; we sacrifice unto Verethraghna, made by Mazda; we sacrifice unto the crushing Ascendant.

(At the Gah Ushahin): We sacrifice unto the holy, tall-formed, fiend-smiting Sraosha; who makes the world grow, the holy an master of holiness; we sacrifice unto Rashnu-Razishta; we sacrifice unto Arshtat, who makes the world grow, who makes the world increase

3

11.
Let the Yatus be crushed, O Zarathushtra! both Daevas and men.

Who is he in whose house, O Spitama Zarathushtra! every Druj is destroyed, every Druj perishes, when he pronounces these words:

12.
........?
13.
It is he who takes the seven Amesha-Spentas, the all-ruling, the all-beneficent, as a shield against his enemies.

We worship the Law of the worshippers of Mazda; we worship the waters coming in the shape of a horse, made by Mazda.

14-15.
He has renounced trespasses and faults, O Zarathustra! he has renounced all trespasses and faults, O Zarathustra! when he throws down the destroyer of Vohu-Mano and his words, with a hundred times hundredfold, with a many times manifold preaching and smiting, and he takes away the Law of Mazda, that was carried away as a prisoner, from the hands of the [ungodly], who are destroyed by his strength.

Ashem Vohu: Holiness is the best of all good....

16.
Yatha ahu vairyo: The will of the Lord is the law of holiness....

I bless the sacrifice and the prayer, the strength and vigour

Of Ahura Mazda, bright and glorious, and of the Amesha-Spentas;

Of Vohu-Mano; of Peace, whose breath is friendly....

Of Asha-Vahishta, the fairest; of the much-desired Airyaman....

Of Khshathra-Vairya, of the metals....

Of the good Spenta-Armaiti and of the good Rata....

Of Haurvatat, the master....

Of Ameretat, the master....

(At the Gah Hawan): Of Mithra....

(At the Gah Rapithwin): Of Asha-Vahishta....

(At the Gah Uzerin): Of the high lord Apam Napat....

(At the Gah Aiwisruthrem): Of the Fravashis of the faithful....

(At the Gah Ushahin): Of the holy, devout, fiend-smiting Sraosha, who makes the world grow; of Rashnu-Razishta and of Arshtat, who makes the world grow, who makes the world increase.

Ashem Vohu: Holiness is the best of all good....

Give unto that man brightness and glory, give him health of body, give him sturdiness of body, give him victorious strength of body, give him full welfare of wealth, give him a virtuous offspring, give him long, long life, give him the bright, all-happy, blissful abode of the holy Ones.Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Yt2 Next Glossary