Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Yt1 Next Glossary

AVESTA: KHORDA AVESTA (Book of Common Prayer)

This digital edition copyright © 1995 by Joseph H. Peterson.

YASHTS (Hymns)

1. Ohrmazd Yasht

  (Avestan)1 (English)2 NOTES:

1. Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.

2. Translated by James Darmesteter (From Sacred Books of the East, American Edition, 1898.)
 
0.
(pa nãm i ýazdã, hôrmezd i hvadâe i awazûnî gurz hvarahe awazâyât, dâdâr hôrmezd i raemañd i hvarahemañd mainyuã mainyô i bêtum bê rasât,
ezh hamâ gunâh patit pashêmãnôm, ezh haravistîn dushmat duzhûxt duzhvaresht men pa gêthî minît vaem guft vaem kard vaem jast vaem bun bût estet ezh ã gunâhihâ manishnî gaweshnî kunishnî tanî rvãnî gêthî mainyuãnî ôxe awaxsh pashêmã pa se gaweshnî pa patit hôm!)
xshnaothra ahurahe mazdå tarôidîti angrahe mainyêush, haithyâvarshtãm hyat vasnâ ferashôtemem.
ferastuyê humatôibyascâ hûxtôibyascâ hvarshtôibyascâ mãthwôibyascâ vaxedhwôibyascâ varshtvôibyascâ, aibigairyâ daithê vîspâ humatâcâ hûxtâcâ hvarshtâcâ, paitiricyâ daithê vîspâ dushmatâcâ duzhûxtâcâ duzhvarshtâcâ.
ferâ vê râhî ameshâ speñtâ ýasnemcâ vahmemcâ ferâ mananghâ ferâ vacanghâ ferâ shyaothanâ ferâ anghuyâ ferâ tanvascît hvah'yå ushtanem.
staomî ashem,
ashem vohû...(3). fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô,

(Here recite the appropriate Gah dedication.)

ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca.
ýathâ ahû vairyô, zaotâ frâ mê mrûtê
athâ ratush ashâtcît haca, frâ ashava vîdhvå mraotû.
1.
peresat zarathushtrô ahurem mazdãm,
ahura mazda mainyô
spênishta dâtare gaêthanãm
astvaitinãm ashâum kat asti mãthrahe speñtahe amavastemem kat verethravastemem kat hvarenanguhastemem kat ýâskerestemem
2.
kat vârethrakhnyôtemem kat baêshazyôtemem kat tbaêshô-taurvayãstemem daêvanãm mashyânãmca, kat vîspahe anghêush astvatô mana asti vîjakhmishtem kat vîspahe anghêush astvatô anghvãm asti vîmarezishtem.
3.
âat mraot ahurô mazdå, ahmâkem nãma spitama zarathushtra ýat ameshanãm speñtanãm, tat asti mãthrahe speñtahe amavastemem tat verethravastemem tat hvarenanguhastemem tat ýâskerestemem
4.
tat vârethrakhnyôtemem tat baêshazyôtemem tat tbaêshô-taurvayãstemem daêvanãm mashyânãmca, tat vîspahe anghêush astvatô mana asti vîjakhmishtem tat vîspahe anghêush astvatô anghvãm asti vîmarezishtem.
5.
âat aoxta zarathushtrô,
frôit mê tat nãma framrûidhi
ashâum ahura mazda ýat tê asti mazishtemca vahishtemca sraêshtemca ýâskerestememca vârethrakhnyôtememca baêshazyôtememca tbaêshô-taurvayãstememca daêvanãm mashyânãmca,
6.
ýatha azem taurvayeni
vîspe daêva mashyãsca
ýatha azem taurvayeni
vîspe ýâtavô pairikåsca
ýat mãm naêcish taurvayât
nôit daêvô naêdha mashyô
nôit ýâtavô naêdha pairikå.
7.
âat mraot ahurô mazdå, fraxshtya nãma ahmi ashâum zarathushtra bityô vãthwyô thrityô ava-tanuyô tûirya asha vahishta puxdha vîspa vohu mazdadhâta ashacithra xshtvô ýat ahmi xratush haptathô xratumå ashtemô ýat ahmi cistish nâumô cistivå,
8.
dasemô ýat ahmi spânô aêvañdasô spananguhå dvadasô ahurô thridasô sevishtô cathrudasô imat vîdvaêshtvô pañcadasa avanemna xshvash-dasa hâta-marenish haptadasa vîspa-hishas ashtadasa baêshazya navadasa ýat ahmi dâtô vîsãstemô ahmi ýat ahmi mazdå nãma.
9.
ýazaêsha mãm zarathushtra
paiti asni paiti xshafne
ýasô-beretâbyô zaothrâbyô,
jasâni-tê avanghaêca rafnanghaêca
azem ýô ahurô mazdå
jasâiti-tê avanghaêca rafnanghaêca
ýô vanghush sraoshô ashyô jasåñti-tê avanghaêca rafnanghaêca
ýå âpô ýåsca urvarå
ýåsca ashâunãm fravashayô!
0.
May Ahura Mazda be rejoiced! May Angra Mainyu be destroyed by those who do truly what is the foremost wish (of God).
I praise well-thought, well-spoken, and well-done thoughts, words, and deeds. I embrace all good thoughts, good words, and good deeds; I reject all evil thoughts, evil words, and evil deeds.
I give sacrifice and prayer unto you, O Amesha-Spentas! even with the fullness of my thoughts, of my words, of my deeds, and of my heart: I give unto you even my own life.
I recite the 'Praise of Holiness:'
'Ashem Vohu: Holiness is the best of all good. Well is it for it, well is it for that holiness which is perfection of holiness!'
I confess myself a worshipper of Mazda, a follower of Zarathushtra, one who hates the Daevas and obeys the laws of Ahura;
For sacrifice, prayer, propitiation, and glorification unto [Havani], the holy and master of holiness;
For sacrifice, prayer, propitiation, and glorification unto [Savanghi and Visya], the holy and masters of holiness;
For sacrifice, prayer, propitiation, and glorification unto the Masters of the days, of the periods of the day, of the months, of the seasons, and of the years;
Unto AHURA MAZDA, bright and glorious, be propitiation, with sacrifice, prayer, propitiation, and glorification.
Yatha ahu vairyo: The will of the Lord is the law of holiness: the riches of Vohu-Mano shall he given to him who works in this world for Mazda, and wields according to the will of Ahura the power he gave him to relieve the poor.
1.
Zarathushtra asked Ahura Mazda: 'O Ahura Mazda, most beneficent Spirit, Maker of the material world, thou Holy One!
'What of the Holy Word is the strongest? What is the most victorious? What is the most glorious? What is the most effective?
2.
'What is the most fiend-smiting? What is the best-healing? What destroyeth best the malice of Daevas and Men? What maketh the material world best come to the fulfillment of its wishes? What freeth the material world best from the anxieties of the heart?'
3.
Ahura Mazda answered: 'Our Name, O Spitama Zarathushtra! who are the Amesha-Spentas, that is the strongest part of the Holy Word; that is the most victorious; that is the most glorious; that is the most effective;
4.
'That is the most fiend-smiting; that is the best-healing; that destroyeth best the malice of Daevas and Men: that maketh the material world best come to the fulfillment of its wishes; that freeth the material World best from the anxieties of the heart.'
5.
Then Zarathushtra said: 'Reveal unto me that name of thine, O Ahura Mazda! that is the greatest, the best, the fairest, the most effective, the most fiend-smiting, the best-healing, that destroyeth best the malice of Daevas and Men;
6.
'That I may afflict all Daevas and Men; that I may afflict all Yatus and Pairikas; that neither Daevas nor Men may be able to afflict me; neither Yatus nor Pairikas.'
7.
Ahura Mazda replied unto him: 'My name is the One of whom questions are asked, O holy Zarathushtra!
'My second name is the Herd-giver
'My third name is the Strong One
'My fourth name is Perfect Holiness .
'My fifth name is All good things created by Mazda, the offspring of the holy principle.
'My sixth name is Understanding;
'My seventh name is the One with understanding.
'My eighth name is Knowledge;
'My ninth name is the One with Knowledge.
8.
'My tenth name is Weal;
'My eleventh name is He who produces weal.
'My twelfth name is AHURA (the Lord).
'My thirteenth name is the most Beneficent.
'My fourteenth name is He in whom there is no harm.
'My fifteenth name is the unconquerable One.
'My sixteenth name is He who makes the true account.
'My seventeenth name is the All-seeing One.
'My eighteenth name is the healing One.
'My nineteenth name is the Creator.
'My twentieth name is MAZDA (the All-knowing One).
9.
Worship me, O Zarathushtra, by day and by night, with offerings of libations well accepted I will come unto thee for help and joy, I, Ahura Mazda; the good, holy Sraosha will come unto thee for help and joy; the waters, the plants, and the Fravashis of the holy ones will come unto thee for help and joy.
10.
ýezi vashi zarathushtra
avå tbaêshå taurvayô
daêvanãm mashyânãmca
ýâthwãm pairikanãmca
sâthrãm kaoyãm karafnãmca
mairyanãmca bizañgranãm
ashemaokhanãmca bizañgranãm
vehrkanãmca cathware-zañgranãm
10.
'If thou wantest, O Zarathushtra, to destroy the malice of Daevas and Men, of the Yatus and Pairikas, of the oppressors, of the blind and of the deaf3, of the two-legged ruffians, of the two-legged Ashemaoghas, of the four-legged wolves;
3. The Kavis and the Karapans, the blind and the deaf, are those 'who cannot see nor hear anything of God.' Those terms were current in the theological language of the Sassanian times to designate the unbelievers. An edict, promulgated by king Yazdegard III (fifth century A.C.) to make Zoroastrianism the state religion in Armenia, had the following words: 'You must know that any man who does not follow the religion of Mazda is deaf, blind, and deceived by Ahriman's devs (Elisaeus, The War of Vartan).
11.
haênayåsca perethvainikayå perethu-drafshayå eredhwô-drafshayå uzegereptô- drafshayå
xrûrem drafshem bareñtayå atha imå nâmênîsh dreñjayô framrava
vîspâish ayãnca xshafnasca,
12.
pâyushca ahmi dâtâca thrâtâca ahmi zhnâtâca mainyushca ahmi speñtôtemô baêshazya nãma ahmi baêshazyôtema nãma ahmi âthrava nãma ahmi âthravatema nãma ahmi ahura nãma ahmi mazdå nãma ahmi ashava nãma ahmi ashavastema nãma ahmi hvarenangha nãma ahmi hvarenanguhastema nãma ahmi pouru-darshta nãma ahmi pouru-darshtema nãma ahmi dûraêdarshta nãma ahmi dûraêdarshtema nãma ahmi.
13.
spashta nãma ahmi vîta nãma ahmi dâta nãma ahmi pâta nãma ahmi thrâta nãma ahmi zhnâta nãma ahmi zhnôishta nãma ahmi fshûmå nãma ahmi fshûshe-mãthra nãma ahmi ise-xshathra nãma ahmi ise-xshathryôtemô nãma ahmi nãmô-xshathrô nãma ahmi nãmô-xshathryôtemô nãma ahmi.
14.
adhavish nãma ahmi vîdhavish nãma ahmi paiti-pâyush nãma ahmi tbaêshô-taurvå nãma ahmi hathravane nãma ahmi vîspavane nãma ahmi vîspatashe nãma ahmi vîspa-hvâthra nãma ahmi pouru-hvâthra nãma ahmi hvâthravå nãma ahmi.
15.
verezi-saoka nãma ahmi verezi-savå nãma ahmi sevî nãma ahmi sûrå nãma ahmi sevishta nãma ahmi asha nãma ahmi bereza nãma ahmi xshathrya nãma ahmi xshathryôtema nãma ahmi hudânush nãma ahmi hudânushtemô nãma ahmi dûraê-sûka nãma ahmi, tåsca imå nâmênîsh.
16.
ýasca-mê aêtahmi anghvô ýat astvaiñti spitama zarathushtra imå nâmênîsh dreñjayô framrava paiti vâ asni paiti vâ xshafne
17.
framrava us-vâ hishtô nî-vâ paidhyamnô nî-vâ paidhyamnô us-vâ hishtô aiwyånghanem vâ aiwyånghayamnô aiwyånghanem vâ bûjayamnô frâ-vâ shûsa haca gâtaot frâ-vâ shûsa haca zañtaot frâ-vâ shûsa haca dainghaot ava-jasa dah'yûm-â
18.
nôit dim nara ainghe ayãn nôit ainghå xshapô aêshmô-drûtahe druxshmananghô avasyât nôit akavô nôit cakavô nôit ishavô nôit kareta nôit vazra nôit vîseñte asânô avasyât.
19.
vîsãstaca imå nâmênîsh
parshtasca pairivârasca
vîseñte pairi mainyaoyât
drujat varenyayâatca drvãithyât
zîzi-ýûshatca kayadhât
vîspô-mahrkâatca pairi
drvatat ýat angrât mainyaot
mãnayen ahe ýatha hazangrem narãm
ôyum narem aiwyâxshayôit!
20.
kê verethrem jâ thwâ pôi sêñghâ ýôi heñtî
cithrâ môi dãm ahûmbish ratûm cîzhdî
at hôi vohû seraoshô jañtû mananghâ
mazdâ ahmâi ýahmâi vashî kahmâicît!
21.
nemem kavaêm hvarenô nemô airyene vaêjahi nemô saoke mazdadhâite nemô ape dâityayå nemô areduyå âpô anâhitayå nemem vîspayå ashaonô stôish.
ýathâ ahû vairyô...(10).
ashem vohû...(10).
22.
ahunem vairîm ýazamaide, ashem vahishtem sraêshtem ameshem speñtem ýazamaide, amemca thrememca aojasca verethremca hvarenasca zavareca ýazamaide, ahurem mazdãm raêvañtem hvarenanguhañtem ýazamaide,
ýenghê hâtãm âat ýesne paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide.
(Recite silently:)
(hôrmezd i hvadâe i awazûnî mardum mardum sardagã hamâ sardagã ham bâ ýasht i vahã vaem vahe dîn i mâzdayasnã âgâhî âstvãnî nêkî rasãnât êduñ bât.)
(Recite aloud:)
23.
ýathâ ahû vairyô...(2).
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô.
ashem vohû...!
11.
'And of the hordes with the wide front, with the many spears, with the straight spears, with the spears uplifted, bearing the spear of havock; then, recite thou these my names every day and every night.
12.
'I am the Keeper; I am the Creator and the Maintainer; I am the Discerner; I am the most beneficent Spirit.
'My name is the bestower of health; my name is the best bestower of health.
'My name is the Athravan; my name is the most Athravan-like of all Athravans.
'My name is Ahura (the Lord)
'My name is Mazdau (the all-knowing).
'My name is the Holy; my name is the most Holy.
'My name is the Glorious; my name is the most Glorious.
'My name is the Full-seeing; my name is the Fullest-seeing.
'My name is the Far-seeing; my name is the Farthest-seeing.
13.
'My name is the Protector; my name is the Well-wisher; my name is the Creator; my name is the Keeper; my name is the Maintainer.
'My name is the Discerner; my name is the Best Discerner.
'My name is the Prosperity-producer; my name is the Word of Prosperity.
'My name is the King who rules at his will; my name is the King who rules most at his will.
'My name is the liberal King; my name is the most liberal King.
14.
'My name is He who does not deceive; my name is He who is not deceived.
'My name is the good Keeper; my name is He who destroys malice; my name is He Who conquers at once; my name is He who conquers everything; my name is He who has shaped everything.
'My name is All weal; my name is full weal; my name is the Master of weal.
15.
'My name is He who can benefit at his wish; my name is He who can best benefit at his wish.
'My name is the Beneficent One; my name is the Energetic One; my name is the most Beneficent.
'My name is Holiness; my name is the Great One; my name is the good Sovereign; my name is the Best of Sovereigns.
'My name is the Wise One; my name is the Wisest of the Wise; my name is He who does good for a long time.
16.
'These are my names.
'And he who in this material world, O Spitama Zarathushtra! shall recite and pronounce those names of mine either by day or by night;
17.
'He who shall pronounce them, when he rises up or when he lays him down; when he lays him down or when he rises up; when he binds on the sacred girdle [[kusti]] or when he unbinds the sacred girdle; when he goes out of his dwelling-place, or when he goes out of his town, or when he goes out of his country and comes into another country:
18.
'That man, neither in that day nor in that night, shall be wounded by the weapons of the foe who rushes Aeshma-like and is Druj-minded; not the knife, not the cross-bow, not the arrow, not the sword, not the club, not the sling-stone shall reach and wound him.
19.
'But those names shall come in to keep him from behind and to keep him in front, from the Druj unseen, from the female Varenya fiend, from the evil-doer bent on mischief, and from that fiend who is all death, Angra Mainyu. It will be as if there were a thousand men watching over one man.
20.
'"Who is he who will smite the fiend in order to maintain thy ordinances? Teach me clearly thy rules for this world and for the next, that Sraosha may come with Vohu-Mano and help whomsoever thou pleasest."
21.
'Hail to the Glory of the Kavis! Hail to the Airyanem Vaejah! Hail to the Saoka, made by Mazda! Hail to the waters of the Daitya! Hail to Ardvi, the undefiled well! Hail to the whole world of the holy Spirit!
'Yatha ahu vairyo: The will of the Lord...
'Ashem Vohu: Holiness is the best of all good....
22.
'We worship the Ahuna Vairya. We worship Asha-Vahishta, most fair, undying, and beneficent. We worship Strength and Prosperity and Might and Victory and Glory and Vigour. We worship Ahura Mazda, bright and glorious.
'Yenghe hatam: All those beings of whom Ahura Mazda knows the goodness for a sacrifice [performed] in holiness, all those beings, males and females, do we worship.
23.
'Yatha ahu vairyo: The will of the Lord is the law of holiness....
'I bless the sacrifice and the prayer unto Ahura Mazda, bright and glorious, and his strength and vigour.'
 
24.
nipâyôish mashîm urvathem
ýavaêtâite zarathushtra
aurvathât parô dushmainyaot,
mâ-tem urvathem frâyavayôish snathâi
mâ duzhberetêe zyânãm
apayatêe mâ ýasôish
aom narem dâitîm ýô-nâ
mazishtem ýasnem ýazâite
kasishtem ýasnyât frâyatât
vahmyã ameshê speñtê.
25.
idha asti vohu manô
mana dãmi zarathushtra
idha ashem ýat vahishtem
mana dãmi zarathushtra
idha xshathrem vairîm
mana dãmi zarathushtra
idha speñta ârmaitish
mana dãmi zarathushtra
idha haurvata ameretâta
ýôi stô mizhdem ashaonãm
parô-asti jaseñtãm
mana dãmi zarathushtra.
26.
vaêthâca tatca kaêthica
âi ashâum zarathushtra
mana xrathwâca cistica, ýâish â anghush pouruyô bavat ýathâca anghat apêmem anghush.
27.
hazangrem baêshazanãm baêvare baêshazanãm (3), speñtaheca ârmatôish,
ârmaitica speñtaya
aêshãm tbaêshô sciñdayadhwem
pairi ushi vârayadhwem
hãm gava nidarezayadhwem
hãm zanva zembayadhwem
aipi derezvanem derezayadhwem!
28.
kat ashava mazda vanat drvañtem, ashava vanat drujim ashava vanat drvañtem. ushi ahurahe mazdå ýazamaide darethrâi mãthrahe speñtahe, xratûm ahurahe mazdå ýazamaide marethrâi mãthrahe speñtahe, hizvãm ahurahe mazdå ýazamaide fravâkâi mãthrahe speñtahe, aom gairîm ýazamaide ýim ushi-dãm ushi-darenem paiti asni paiti xshafne ýasô-beretâbyô zaothrâbyô.
29.
âat aoxta zarathushtrô, upa thwâ azem maire anu- dadhayat speñtayå ârmatôish dôithrâbya avâstryata mairyô.
30.
hazangrem baêshazanãm baêvare baêshazanãm,
ahe narsh ashaonô fravashîm ýazamaide ýô asmô-hvanvå nãma, adhât anyaêshãm ashaonãm fraxshti ýazâi fravareta, gaokerenahe sûrahe mazdadhâtahe gaokerenem sûrem mazdadhâtem ýazamaide.
31.
ushi ahurahe mazdå ýazamaide darethrâi mãthrahe speñtahe, xratûm ahurahe mazdå ýazamaide marethrâi mãthrahe speñtahe, hizvãm ahurahe mazdå ýazamaide fravâkâi mãthrahe speñtahe, aom gairîm ýazamaide ýim ushi-dãm ushi-darenem paiti asni paiti xshafne ýasô-beretâbyô zaothrâbyô.
ashem vohû....
(ahe narsh ... ýasô-beretâbyô zaothrâbyô (3).)
ashem vohû....
32.
dâmîm ýazamaide ýãm ârmaitîm speñtãm ýehe dâthre ashaheca ashaonãmca asha-paoiryanãm dâmanãm, aêtat dim vîspanãm mazishtem ... dâmanãm ashaonãm.
33.
ashem vohû....
ahmâi raêshca ... hazangrem ... jasa-mê ... (kerba mazhd...) atha jamyât ýatha âfrînâmi.
ashem vohû...!!

(Bahman Yasht.)

24.
'O Zarathushtra! keep thou for ever that man who is friendly [to me] from the foe unfriendly [to me]! Do not give up that friend unto the stroke (of the foe), unto vexations to be borne; wish no harm unto that man who would offer me a sacrifice, be it ever so great or ever so small, if it has reached unto us, the Amesha-Spentas.
25.
'Here is Vohu-Mano, my creature, O Zarathushtra! here is Asha-Vahishta, my creature, O Zarathushtra! here is Khshathra-Vairya, my creature, O Zarathushtra! here is Spenta-Armaiti, my creature, O Zarathushtra! here are Haurvatat and Ameretat, who are the reward of the holy ones, when freed from their bodies, my creatures, O Zarathushtra!
26.
'Thou knowest this, and how it is, O holy Zarathushtra! from my understanding and from my knowledge; namely, how the world first began, and how it will end.
'A thousand remedies, ten thousand remedies!
'A thousand remedies, ten thousand remedies!
'A thousand remedies, ten thousand remedies!
27.
'[We worship] the well-shapen, tall-formed Strength; Verethraghna, made by Ahura; the crushing Ascendant, and Spenta-Armaiti.
28.
'And with the help of Spenta-Armaiti, break ye asunder their malice, turn their minds astray, bind their hands, make their knees quake against one another, bind their tongues.
'When, O Mazda! shall the faithful smite the wicked? When shall the faithful smite the Druj? When shall the faithful smite the wicked?'
29.
Then Zarathushtra said: 'I threw you back into the earth, and by the eyes of Spenta-Armaiti the ruffian was made powerless.
30.
'We worship the powerful Gaokerena, made by Mazda; the powerful Gaokerena, made by Mazda.
31.
'We worship the memory of Ahura Mazda to keep the Holy Word.
'We worship the understanding of Ahura Mazda, to study the Holy Word.
'We worship the tongue of Ahura Mazda, to speak forth the Holy Word.
'We worship the mountain that gives understanding, that preserves understanding; [we worship it] by day and by night, with offerings of libations well-accepted.
32.
'We worship that creation [of Ahura's], Spenta-Armaiti; and the holy creations of that creature and of Asha [Vahishta], that are foremost in holiness.
'Here I take as lord and master the greatest of all, Ahura Mazda; to smite the fiend Angra Mainyu; to smite Aeshma of the wounding spear; to smite the Mazainya fiends; to smite all the Daevas and the Varenya fiends; to increase Ahura Mazda, bright and glorious; to increase the Amesha-Spentas; to increase the star Tishtrya, the bright and glorious; to increase the faithful men; to increase all the holy creatures of the beneficent Spirit.
'Ashem Vohu: Holiness is the best of all good....
33.
'[Give] unto that man brightness and glory, give him health of body, give him sturdiness of body, give him victorious strength of body, give him full welfare of wealth, give him a virtuous offspring, give him long, long life, give him the bright, all-happy, blissful abode of the holy Ones.
May it come according to my blessing!
'A thousand remedies, ten thousand remedies! (three times.)
'Come to me for help, O Mazda!
'We worship the well-shapen, tall-formed Strength, and Verethraghna, made by Mazda, and the crushing Ascendant.
'We worship Rama Hvastra, and Vayu who works highly and is more powerful to destroy than all other creatures. That part of thee do we worship, O Vayu, that belongs to Spenta Mainyu. We worship the sovereign Sky, the boundless Time, and the sovereign Time of the long Period.
'Ashem Vohu: Holiness is the best of all good....'


Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Yt1 Next Glossary