Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Yt1 Next English Glossary

1. Ohrmazd Yasht

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.


0.
(pa nãm i ýazdã, hôrmezd i hvadâe i awazûnî gurz hvarahe awazâyât, dâdâr hôrmezd i raemañd i hvarahemañd mainyuã mainyô i bêtum bê rasât,
ezh hamâ gunâh patit pashêmãnôm, ezh haravistîn dushmat duzhûxt duzhvaresht men pa gêthî minît vaem guft vaem kard vaem jast vaem bun bût estet ezh ã gunâhihâ manishnî gaweshnî kunishnî tanî rvãnî gêthî mainyuãnî ôxe awaxsh pashêmã pa se gaweshnî pa patit hôm!)
xshnaothra ahurahe mazdå tarôidîti angrahe mainyêush, haithyâvarshtãm hyat vasnâ ferashôtemem.
ferastuyê humatôibyascâ hûxtôibyascâ hvarshtôibyascâ mãthwôibyascâ vaxedhwôibyascâ varshtvôibyascâ, aibigairyâ daithê vîspâ humatâcâ hûxtâcâ hvarshtâcâ, paitiricyâ daithê vîspâ dushmatâcâ duzhûxtâcâ duzhvarshtâcâ.
ferâ vê râhî ameshâ speñtâ ýasnemcâ vahmemcâ ferâ mananghâ ferâ vacanghâ ferâ shyaothanâ ferâ anghuyâ ferâ tanvascît hvah'yå ushtanem.
staomî ashem,
ashem vohû...(3). fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô,

(Here recite the appropriate Gah dedication.)

ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca.
ýathâ ahû vairyô, zaotâ frâ mê mrûtê
athâ ratush ashâtcît haca, frâ ashava vîdhvå mraotû.
1.
peresat zarathushtrô ahurem mazdãm,
ahura mazda mainyô
spênishta dâtare gaêthanãm
astvaitinãm ashâum kat asti mãthrahe speñtahe amavastemem kat verethravastemem kat hvarenanguhastemem kat ýâskerestemem
2.
kat vârethrakhnyôtemem kat baêshazyôtemem kat tbaêshô-taurvayãstemem daêvanãm mashyânãmca, kat vîspahe anghêush astvatô mana asti vîjakhmishtem kat vîspahe anghêush astvatô anghvãm asti vîmarezishtem.
3.
âat mraot ahurô mazdå, ahmâkem nãma spitama zarathushtra ýat ameshanãm speñtanãm, tat asti mãthrahe speñtahe amavastemem tat verethravastemem tat hvarenanguhastemem tat ýâskerestemem
4.
tat vârethrakhnyôtemem tat baêshazyôtemem tat tbaêshô-taurvayãstemem daêvanãm mashyânãmca, tat vîspahe anghêush astvatô mana asti vîjakhmishtem tat vîspahe anghêush astvatô anghvãm asti vîmarezishtem.
5.
âat aoxta zarathushtrô,
frôit mê tat nãma framrûidhi
ashâum ahura mazda ýat tê asti mazishtemca vahishtemca sraêshtemca ýâskerestememca vârethrakhnyôtememca baêshazyôtememca tbaêshô-taurvayãstememca daêvanãm mashyânãmca,
6.
ýatha azem taurvayeni
vîspe daêva mashyãsca
ýatha azem taurvayeni
vîspe ýâtavô pairikåsca
ýat mãm naêcish taurvayât
nôit daêvô naêdha mashyô
nôit ýâtavô naêdha pairikå.
7.
âat mraot ahurô mazdå, fraxshtya nãma ahmi ashâum zarathushtra bityô vãthwyô thrityô ava-tanuyô tûirya asha vahishta puxdha vîspa vohu mazdadhâta ashacithra xshtvô ýat ahmi xratush haptathô xratumå ashtemô ýat ahmi cistish nâumô cistivå,
8.
dasemô ýat ahmi spânô aêvañdasô spananguhå dvadasô ahurô thridasô sevishtô cathrudasô imat vîdvaêshtvô pañcadasa avanemna xshvash-dasa hâta-marenish haptadasa vîspa-hishas ashtadasa baêshazya navadasa ýat ahmi dâtô vîsãstemô ahmi ýat ahmi mazdå nãma.
9.
ýazaêsha mãm zarathushtra
paiti asni paiti xshafne
ýasô-beretâbyô zaothrâbyô,
jasâni-tê avanghaêca rafnanghaêca
azem ýô ahurô mazdå
jasâiti-tê avanghaêca rafnanghaêca
ýô vanghush sraoshô ashyô jasåñti-tê avanghaêca rafnanghaêca
ýå âpô ýåsca urvarå
ýåsca ashâunãm fravashayô!
10.
ýezi vashi zarathushtra
avå tbaêshå taurvayô
daêvanãm mashyânãmca
ýâthwãm pairikanãmca
sâthrãm kaoyãm karafnãmca
mairyanãmca bizañgranãm
ashemaokhanãmca bizañgranãm
vehrkanãmca cathware-zañgranãm
11.
haênayåsca perethvainikayå perethu-drafshayå eredhwô-drafshayå uzegereptô- drafshayå
xrûrem drafshem bareñtayå atha imå nâmênîsh dreñjayô framrava
vîspâish ayãnca xshafnasca,
12.
pâyushca ahmi dâtâca thrâtâca ahmi zhnâtâca mainyushca ahmi speñtôtemô baêshazya nãma ahmi baêshazyôtema nãma ahmi âthrava nãma ahmi âthravatema nãma ahmi ahura nãma ahmi mazdå nãma ahmi ashava nãma ahmi ashavastema nãma ahmi hvarenangha nãma ahmi hvarenanguhastema nãma ahmi pouru-darshta nãma ahmi pouru-darshtema nãma ahmi dûraêdarshta nãma ahmi dûraêdarshtema nãma ahmi.
13.
spashta nãma ahmi vîta nãma ahmi dâta nãma ahmi pâta nãma ahmi thrâta nãma ahmi zhnâta nãma ahmi zhnôishta nãma ahmi fshûmå nãma ahmi fshûshe-mãthra nãma ahmi ise-xshathra nãma ahmi ise-xshathryôtemô nãma ahmi nãmô-xshathrô nãma ahmi nãmô-xshathryôtemô nãma ahmi.
14.
adhavish nãma ahmi vîdhavish nãma ahmi paiti-pâyush nãma ahmi tbaêshô-taurvå nãma ahmi hathravane nãma ahmi vîspavane nãma ahmi vîspatashe nãma ahmi vîspa-hvâthra nãma ahmi pouru-hvâthra nãma ahmi hvâthravå nãma ahmi.
15.
verezi-saoka nãma ahmi verezi-savå nãma ahmi sevî nãma ahmi sûrå nãma ahmi sevishta nãma ahmi asha nãma ahmi bereza nãma ahmi xshathrya nãma ahmi xshathryôtema nãma ahmi hudânush nãma ahmi hudânushtemô nãma ahmi dûraê-sûka nãma ahmi, tåsca imå nâmênîsh.
16.
ýasca-mê aêtahmi anghvô ýat astvaiñti spitama zarathushtra imå nâmênîsh dreñjayô framrava paiti vâ asni paiti vâ xshafne
17.
framrava us-vâ hishtô nî-vâ paidhyamnô nî-vâ paidhyamnô us-vâ hishtô aiwyånghanem vâ aiwyånghayamnô aiwyånghanem vâ bûjayamnô frâ-vâ shûsa haca gâtaot frâ-vâ shûsa haca zañtaot frâ-vâ shûsa haca dainghaot ava-jasa dah'yûm-â
18.
nôit dim nara ainghe ayãn nôit ainghå xshapô aêshmô-drûtahe druxshmananghô avasyât nôit akavô nôit cakavô nôit ishavô nôit kareta nôit vazra nôit vîseñte asânô avasyât.
19.
vîsãstaca imå nâmênîsh
parshtasca pairivârasca
vîseñte pairi mainyaoyât
drujat varenyayâatca drvãithyât
zîzi-ýûshatca kayadhât
vîspô-mahrkâatca pairi
drvatat ýat angrât mainyaot
mãnayen ahe ýatha hazangrem narãm
ôyum narem aiwyâxshayôit!
20.
kê verethrem jâ thwâ pôi sêñghâ ýôi heñtî
cithrâ môi dãm ahûmbish ratûm cîzhdî
at hôi vohû seraoshô jañtû mananghâ
mazdâ ahmâi ýahmâi vashî kahmâicît!
21.
nemem kavaêm hvarenô nemô airyene vaêjahi nemô saoke mazdadhâite nemô ape dâityayå nemô areduyå âpô anâhitayå nemem vîspayå ashaonô stôish.
ýathâ ahû vairyô...(10).
ashem vohû...(10).
22.
ahunem vairîm ýazamaide, ashem vahishtem sraêshtem ameshem speñtem ýazamaide, amemca thrememca aojasca verethremca hvarenasca zavareca ýazamaide, ahurem mazdãm raêvañtem hvarenanguhañtem ýazamaide,
ýenghê hâtãm âat ýesne paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide.
(Recite silently:)
(hôrmezd i hvadâe i awazûnî mardum mardum sardagã hamâ sardagã ham bâ ýasht i vahã vaem vahe dîn i mâzdayasnã âgâhî âstvãnî nêkî rasãnât êduñ bât.)
(Recite aloud:)
23.
ýathâ ahû vairyô...(2).
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô.
ashem vohû...!
______________________________
24.
nipâyôish mashîm urvathem
ýavaêtâite zarathushtra
aurvathât parô dushmainyaot,
mâ-tem urvathem frâyavayôish snathâi
mâ duzhberetêe zyânãm
apayatêe mâ ýasôish
aom narem dâitîm ýô-nâ
mazishtem ýasnem ýazâite
kasishtem ýasnyât frâyatât
vahmyã ameshê speñtê.
25.
idha asti vohu manô
mana dãmi zarathushtra
idha ashem ýat vahishtem
mana dãmi zarathushtra
idha xshathrem vairîm
mana dãmi zarathushtra
idha speñta ârmaitish
mana dãmi zarathushtra
idha haurvata ameretâta
ýôi stô mizhdem ashaonãm
parô-asti jaseñtãm
mana dãmi zarathushtra.
26.
vaêthâca tatca kaêthica
âi ashâum zarathushtra
mana xrathwâca cistica, ýâish â anghush pouruyô bavat ýathâca anghat apêmem anghush.
27.
hazangrem baêshazanãm baêvare baêshazanãm (3), speñtaheca ârmatôish,
ârmaitica speñtaya
aêshãm tbaêshô sciñdayadhwem
pairi ushi vârayadhwem
hãm gava nidarezayadhwem
hãm zanva zembayadhwem
aipi derezvanem derezayadhwem!
28.
kat ashava mazda vanat drvañtem, ashava vanat drujim ashava vanat drvañtem. ushi ahurahe mazdå ýazamaide darethrâi mãthrahe speñtahe, xratûm ahurahe mazdå ýazamaide marethrâi mãthrahe speñtahe, hizvãm ahurahe mazdå ýazamaide fravâkâi mãthrahe speñtahe, aom gairîm ýazamaide ýim ushi-dãm ushi-darenem paiti asni paiti xshafne ýasô-beretâbyô zaothrâbyô.
29.
âat aoxta zarathushtrô, upa thwâ azem maire anu- dadhayat speñtayå ârmatôish dôithrâbya avâstryata mairyô.
30.
hazangrem baêshazanãm baêvare baêshazanãm,
ahe narsh ashaonô fravashîm ýazamaide ýô asmô-hvanvå nãma, adhât anyaêshãm ashaonãm fraxshti ýazâi fravareta, gaokerenahe sûrahe mazdadhâtahe gaokerenem sûrem mazdadhâtem ýazamaide.
31.
ushi ahurahe mazdå ýazamaide darethrâi mãthrahe speñtahe, xratûm ahurahe mazdå ýazamaide marethrâi mãthrahe speñtahe, hizvãm ahurahe mazdå ýazamaide fravâkâi mãthrahe speñtahe, aom gairîm ýazamaide ýim ushi-dãm ushi-darenem paiti asni paiti xshafne ýasô-beretâbyô zaothrâbyô.
ashem vohû....
(ahe narsh ... ýasô-beretâbyô zaothrâbyô (3).)
ashem vohû....
32.
dâmîm ýazamaide ýãm ârmaitîm speñtãm ýehe dâthre ashaheca ashaonãmca asha-paoiryanãm dâmanãm, aêtat dim vîspanãm mazishtem ... dâmanãm ashaonãm.
33.
ashem vohû....
ahmâi raêshca ... hazangrem ... jasa-mê ... (kerba mazhd...) atha jamyât ýatha âfrînâmi.
ashem vohû...!!


Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Yt1 Next English Glossary