Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev niyayeshes Next Glossary

AVESTA: KHORDA AVESTA (Book of Common Prayer)

This digital edition copyright © 2002 by Joseph H. Peterson.

NIYAYESHES (Litanies)Khwarshed Niyayesh (Litany to the Sun)

  Avestan1
0.
(pa nãm i ýazdã, stâem zbâem dâdâr hôrmezd i rayômañd i hvarahemañd i harvisp âgâh i kardagâr i hvadâwañdã hvadâwañd i pâdishâh bar hamâ pâdishâhã i nagâhdâr i xâlik i maxlûk arizk rôzhî dahiñda i kâdir u kavî u kadîm i baxshâiñda i baxshâishgar i mihirbãn, tvãnâ u dânâ3 u pâk parwardagâr, âdil pâdishâhî ithô bêzavâl bâshat,
hôrmezd i hvadâe i awazûnî gurz hvarahe awazâyât,
hvarshêt i amarg i rayômañd i aurvañd asp [bê rasât4],
ezh hamâ gunâh patit pashêmãnôm, ezh haravistîn dushmat duzhûxt duzhvaresht men pa gêthî minît vaem guft vaem kard vaem jast vaem bun bût estet ezh ã gunâhihâ manishnî gaweshnî kunishnî tanî rvãnî gêthî mainyuãnî ôxe awaxsh pashêmã pa se gaweshnî pa patit hôm!)
English2

0.
In the name of God. I praise and invoke the creator Ormazd, the radiant, glorious, omniscient, maker, lord of lords, king over all kings, watchful, creator of the universe, giver of daily bread, powerful, strong, eternal, forgiver, merciful, loving, mighty, wise, holy, and nourisher. May (his) just kingdom be imperishable. May the majesty and glory of Ormazd, the beneficent lord, increase. (Hither) may come the immortal, radiant, swift-horsed Sun. Of all sins ... I repent.
NOTES:

1. Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.

2. Translation by Dhalla, 1908.

3. GJM, GKE append "u dâdâr".

4. The Guj. Kh. Av. append; deest F1, Pt1, L18, P13, K12.
 
1.
nemase-tê ahura mazda (3),
thrîshcit parô anyâish dâmãn, nemô vê ameshâ speñtâ vîspe hvare-hazaoshå, aêtat jahât ahurem mazdãm aêtat ameshê speñtê aêtat ashaonãm fravashish aêtat vayãm darekhô-hvadhâtem.
2.
xshnaothra ahurahe mazdå tarôidîti angrahe mainyêush, haithyâvarshtãm hyat vasnâ ferashôtemem, staomi ashem,
ashem vohû....
3.
frastuyê humatôibyascâ hûxtôibyascâ hvarshtôibyascâ mãthwôibyascâ vaxedhwôibyascâ varshtvôibyascâ, aibigairyâ daithê vîspâ humatâcâ hûxtâcâ hvarshtâcâ, paitiricyâ daithê vîspâ dushmatâcâ duzhûxtâcâ duzhvarshtâcâ.
4.
ferâ vê râhî ameshâ speñtâ ýasnemcâ vahmemcâ ferâ mananghâ ferâ vacanghâ ferâ shyaothanâ ferâ anghuyâ ferâ tanvascît hvah'yå ushtanem. staomî ashem,
ashem vohû....
5.
nemô ahurâi mazdâi nemô ameshaêibyô speñtaêibyô nemô mithrâi vouru-gaoyaoitêe nemô hvarexshaêtâi aurvat-aspâi nemô âbyô dôithrâbyô ýå ahurahe mazdå nemô gêush nemô gayehe nemô zarathushtrahe spitâmahe ashaonô fravashêe nemem vîspayå ashaonô stôish haithyâica bavãithyâica bûshyãithyâica.

(During Hawan Gah recite:)
vohû uxshyâ mananghâ xshathrâ ashâcâ ushtâ tanûm (3). ashem vohû...(3).
(During Rapithwin Gah recite:)
imâ raocå barezishtem barezimanãm (3). ashem vohû...(3).
(During Uzerin Gah recite:)
ýahmî speñtâ thwâ mainyû urvaêsê jasô (3). ashem vohû...(3).
6.
mithrem vouru-gaoyaoitîm ýazamaide
arsh-vacanghem vyâxanem
hazangra-gaoshem hutâshtem
baêvare-cashmanem berezañtem
perethu-vaêdhayanem sûrem
ahvafnem jakhâurvånghem.
7.
mithrem vîspanãm dah'yunãm
dainghupaitîm ýazamaide
ýim fradathat ahurô
mazdå hvarenanguhastemem
mainyavanãm ýazatanãm,
tat nô jamyât avanghe
mithra ahurâ berezañta,
hvare-xshaêtem ameshem raêm
aurvat-aspem ýazamaide.
8.
tishtrîm drvô-cashmanem ýazamaide, tishtrîm ýazamaide, tishtryaênyô ýazamaide, tishtryô raêvå hvarenanguhå ýazamaide, vanañtem stârem mazdadhâtem ýazamaide, tishtrîm stârem raêvañtem hvarenanguhañtem ýazamaide, thwâshem hvadhâtem ýazamaide, zrvânem akaranem ýazamaide, zrvânem darekhô-hvadhâtem ýazamaide, vâtem speñtem hudhånghem ýazamaide, razishtãm cistãm mazdadhâtãm ashaonîm ýazamaide, daênãm vanguhîm mâzdayasnîm ýazamaide, pathãm hvâstâitîm ýazamaide, zaranumañtem sûrem ýazamaide, saokeñtem gairîm mazdadhâtem ýazamaide.
9.
vîspemca ashavanem mainyaom ýazatem ýazamaide, vîspemca ashavanem gaêthîm ýazatem ýazamaide, haom urvânem ýazamaide, havãm fravashîm ýazamaide, jasa-mê avanghe mazda, ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide, hvarexshaêtem ameshem raêm aurvat-aspem ýazamaide,
ashem vohû...(3)!
10.
fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô

(Here recite the appropriate Gah dedication.)

hvarexshaêtahe ameshahe raêvahe aurvat-aspahe xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca,
ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê,
athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû.
1.
Homage to you, O Ahura Mazda, trice prior to other creatures. Homage to you, O Amesha Spentas, all of one accord with the Sun. May this (homage) seek its way so as to reach to Ahura Mazda, this (homage) to the Amesha Spentas, this (homage) to the Fravashis of the righteous, this to Vayu, that follows its own law for the Long Period.
2.
Propitiation to Ahura Mazda.... I praise Asha.
3.
I praise good thoughts, good words, and good deeds and those that are to be thought, spoken, and done. I do accept all good thoughts, good words, and good deeds. I do renounce all evil thoughts, evil words, and evil deeds.
4.
I proffer to you, O Amesha Spentas, sacrifice and prayer, with thought, with word, with deed, with (my) being, with the very life of my body. I praise Asha.
5.
Homage to Ahura Mazda. Homage to the Amesha Spentas. Homage to Mithra of wide cattle pastures. Homage to the Sun, the swift-horsed. Homage to these two eyes that are of Ahura Mazda. Homage to the Bull. Homage to Gaya (Maretan) [Gayomard]. Homage to the Fravashi of the righteous Spitama Zarathushtra. Homage to the whole creation of the Righteous One, that is, that is coming into being and that will be.

(During Hawan Gah recite:)
Further the body through Vohuman, Khshathra, and Asha in accordance with (my) desire.
(During Rapithwin Gah recite:)
(To) these lights, the highest (light) of the high.
(During Uzerin Gah recite:)
At which end you (i.e. Ahura Mazda) will come with your Beneficent Spirit.
6.
We sacrifice to the immortal, radiant, swift-horsed Sun. We sacrifice to Mithra of wide cattle pastures,
Whose word is true, who is of the assembly,
Who has a thousand ears, the well-shaped one,
Who has ten thousand eyes, the exalted one,
Who has wide knowledge, the helpful one,
Who sleeps not, the ever wakeful.
7.
We sacrifice to Mithra
The lord of all countries,
Whom Ahura Mazda created the most glorious
Of the supernatural yazads.
So may there come to us for aid
Both Mithra and Ahura, the two exalted ones.
We sacrifice to the immortal,
Radiant, swift-horsed Sun.
8.
We sacrifice to Tishtrya of sound eyes. We sacrifice to Tishtrya. We sacrifice to those attendants on Tishtrya. We sacrifice to Tishtrya, the radiant (and) glorious. We sacrifice to the star Vanant, made by Mazda. We sacrifice to the star Tishtrya, the radiant (and) glorious. We sacrifice to the Sky that follows its own law. We sacrifice to the boundless Time. We sacrifice to Time, that follows its own law for the long period. We sacrifice to the wind, the holy (and) beneficent. We sacrifice to Wisdom, the most upright, righteous, made by Mazda. We sacrifice to the good Mazdayasnian Religion. We sacrifice to the Path leading to the good state. We sacrifice to the golden shaft. We sacrifice to Mount Saokanta, made by Mazda.
9.
We sacrifice to every righteous Yazad of the spiritual world. We sacrifice to every righteous Yazad of the material world. We sacrifice to our own soul. We sacrifice to our own Fravashi. Come to my help, O Mazda. We sacrifice to the good, helpful, holy Fravashis of the righteous. We sacrifice to the immortal, radiant, swift-horsed Sun.
10.
I proclaim ... of the Ahurian Faith.

(Here recite the appropriate Gah dedication)

Propitiation ... glorification to the immortal, radiant, swift-horsed Sun. As (he is) the Lord that is to be chosen ... let one who knows it pronounce it to me.
 
11.
hvarexshaêtem ameshem raêm aurvat-aspem ýazamaide. âat ýat hvare raoxshne tâpayeiti âat ýat hvare raocô tâpayeiti hishteñti mainyavånghô ýazatånghô satemca hazangremca, tat hvarenô hañbârayeiñti tat hvarenô nipârayeiñti tat hvarenô baxsheñti zãm paiti ahuradhâtãm, frâdhatica ashahe gaêthå frâdhatica ashahe tanuyê5
11.
We sacrifice to the immortal, radiant, swift-horsed Sun. When the Sun warms with its light, when the sunlight gives warmth, there stand the spiritual Yazads, a hundred and a thousand. They gather together this glory. They distribute this glory. They bestow this glory upon the earth made by Ahura, with the furtherance of the world of Asha, with the furtherance of the material existence of Asha, with the furtherance of the Sun that (is) immortal, radiant, swift-horsed.
5. J9.10, Jm4, F1, Pt1, L25, 18, 9, 11, P13, K18a (sec. m.), 18c, 19 append here "frâdhatica hvare ýat ameshem raêm aurvat aspem." which words are not found in F2, Mf3, K36, W1, J15, P14, L12, M6, K18a (pr. m.) or in P.V.
 
12.
âat ýat hvare uzuxshyeiti bvat zãm ahuradhâtãm ýaozhdâthrem âpem taciñtãm ýaozhdâthrem âpem xayanãm ýaozhdâthrem âpem zrayanãm ýaozhdâthrem âpem aremaêshtãm ýaozhdâthrem bvat dãma ashava ýaozhdâthrem
ýå heñti speñtahe mainyêush.
13.
ýeidhi-zî hvare nôit uzuxshyeiti adha daêva vîspå mereñciñti ýå heñti haptô-karshvôhva, nava-cish mainyava ýazata anghava astvaiñti paiti-drãm nôit paitishtãm vîdheñti.
14.
ýô ýazaite hvare ýat ameshem raêm aurvat-aspem paitishtâtêe temanghãm paitishtâtêe temascithranãm daêvanãm paitishtâtêe tâyunãmca hazasnãmca paitishtâtêe ýâtunãmca pairikanãmca paitishtâtêe ithyejanghô mareshaonahe
ýazaite ahurem mazdãm
ýazaite ameshê speñtê
ýazaite haom urvânem xshnâvayeiti vîspe mainyavaca ýazata gaêthyâca ýô ýazaite hvare ýat ameshem raêm aurvat- aspem.
15.
ýazâi mithrem vouru-gaoyaoitîm hazangra-gaoshem baêvare-cashmanem,
ýazâi vazrem hunivixtem
kameredhe paiti daêvanãm mithrô ýô vouru-gaoyaoitish,
ýazâi haxedhremca ýat asti haxedhranãm vahishtem añtare månghemca hvareca!
16.
ahe raya hvarenanghaca
tem ýazâi surunvata ýasna
hvarexshaêtem ameshem raêm
aurvat-aspem zaothrâbyô.
hvarexshaêtem ameshem raêm
aurvat-aspem ýazamaide
haomayô gava baresmana
hizvô danghangha mãthraca
vacaca shyaothnaca zaothrâbyasca
arshuxdhaêibyasca vâkhzhibyô. ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide.

(Recite silently:)
(hôrmezd i hvadâe i awazûnî mardum mardum sardagã hamâ sardagã ham bâ ýasht i vahã vaem vahe dîn i mâzdayasnã âgâhî âstvãnî nêkî rasãnât êduñ bât.)
(Recite aloud:)
ýathâ ahû vairyô...(2).
17.
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi
hvarexshaêtahe ameshahe raêvahe aurvat-aspahe.
12.
When the Sun rises up, purification comes to the earth made by Ahura, purification to the flowing waters, purification to the waters of the wells, purification to the water of the seas, purification to the water that is standing. Purification comes to the righteous creation, which is of the Beneficent Spirit.
13.
If indeed the Sun were not to rise, then the daevas would kill all things that are in the seven regions. Not at all would the spiritual Yazads find support and stability in the material world.
14.
Whoever sacrifices to the Sun that is immortal, radiant, (and) swift-horsed, in order to withstand darkness, to withstand the daevas, the progeny of darkness, to withstand the theives and robbers, to withstand the sorcerers and the enchantresses, to withstand death that creeps on,
He sacrifices to Ahura Mazda, he sacrifices to the Amesha Spentas, he sacrifices to his own soul.
He propitiates all heavenly and earthly Yazads, who sacrifices to the Sun that is immortal, radiant, swift-horsed.
15.
I shall sacrifice to Mithra of wide cattle pastures, who has a thousand ears, ten thousand eyes. I shall sacrifice to his mace, well aimed against the skulls of the Daevas, Mithra of wide cattle pastures. And I shall sacrifice to that friendship which is the best of friendships, that between the Moon and the Sun.
16.
For his splendor and fortune I shall sacrifice to him with audible worship, the immortal, radiant, swift-horsed Sun, with libations. We sacrifice to the immortal, radiant, swift-horsed Sun, with milk provided with Haoma, with the Barsom, with skill of tongue, and with the spell, and with word, and with deeds, and with libations, and with rightly spoken words.
Of whomsoever among beings Ahura Mazda has known the excellence (lit. something better) in Yasna-sacrifice in accordance with Asha, to both these males and females we sacrifice.
(Recite quietly:) ....
Y.A.V.(2)
I desire worship and adoration and strength and force for the immortal, radiant, swift-horsed Sun.
17.
I bless the sacrifice ... of the immortal, radiant, swift-horsed Sun.
 
18.
ashem vohû...(3).
ahurânîsh ahurahe vahishtâbyô zaothrâbyô sraêshtâbyô zaothrâbyô dahmô-pairi- angharshtâbyô zaothrâbyô
[ashem vohû....6]
ahmâi raêshca ... hazangrem ... jasa-mê ... (kerba mazhd...) atha jamyât ýatha âfrînâmi.
ashem vohû...!
19.
([rôzh nek nãm rôzh pâk nãm rôzh mubârak] rôzh i (name the day of the month), mâh i (name the month), gâh i (name the Gah), namâzh i dâdâr i gêhã dãmã,)
xshnaothra ahurahe mazdå, tarôidîti angrahe mainyêush, haithyâvarshtãm hyat vasnâ ferashôtemem. staomi ashem,
ashem vohû....
(gurz hvarahe awazâyât, hvarshêt i amarg i rayômañd i aurvañd asp [bê rasat]7 amâwañd pêrôzhgar amâwañdî pêrôzhgarî dât dîn i vahe i mâzdayasnã âgâhî rawâî vâfrîñgânî bât, haft keshwar zamî êduñ bât,

>>men ânô âwâyat shudan <<(3).)
ashem vohû....
(Recite facing South:)
(dâdâr i gêhã dîn i mâzdayasnî dât i zarathushtrî.)
nemase-tê ashâum sevishte aredvî sûre anâhite ashaone, ashem vohû....
nemô urvaire vanguhi mazdadhâte ashaone, ashem vohû....
hvarexshaêtem ameshem raêm aurvat-aspem ýazamaide, ashem vohû....
(gurz hvarahe awazâyât, hvarshêt i amarg i rayômañd i aurvat asp bê rasât.)
ashem vohû...!!
18.
(Whoso sacrifices to) the Ahuranis (Ladies) of Ahura with most excellent libation, with fairest libations, with libations filtered by the pious man, (give) to that man radiance ... as I bless.
A thousand ... ten thousand of the healing remedies.
Come to me for help, O Mazda! ... of the Time of Long Duration.
(Paz.) The reward of merit ... as I bless.
19.
Homage to the creator of the creatures of the world, on the day (N.) of good name, of holy name, of auspicious name, of the month (N.) of auspicious name, of the gah (N.).
Propitiation ... I praise Asha.
May there be an increase in the luster and glory of the immortal, radiant, swift-horsed Sun, the courageous, victorious in courage and victory. May the knowledge, promulgation, and glory of the good Mazdayasnian Law and Religion be in the seven regions of the earth. So be it. I must go thither (i.e. the next world).
(Homage) to the Creator of the world, to the Mazdayasnian Religion, the Law of Zartusht. Homage to you, O righteous Ardvisura Anahita, most profitable, righteous one.
Homage to you, good Tree, righteous one, created by Ormazd!
We sacrifice to the immortal, radiant, swift-horsed Sun.
(Hither) may reach the immortal, radiant, swift-horsed Sun.
6. L9,25,18 (sec. m.), P13, K12, append; deest F1, Pt1, Mf3, L11 (but in this a space is left).

7. GjM, GKE insert, which is wanting in the Mss.


Mihr Niyayesh (Litany to Mithra)

  Avestan
0.
(pa nãm i ýazdã, hôrmezd i hvadâe i awazûnî gurz hvarahe awazâyât, mihir i frâgayôt i dâwar i râst [bê rasat],
ezh hamâ gunâh patit pashêmãnôm, ezh haravistîn dushmat duzhûxt duzhvaresht men pa gêthî minît vaem guft vaem kard vaem jast vaem bun bût estet ezh ã gunâhihâ manishnî gaweshnî kunishnî tanî rvãnî gêthî mainyuãnî ôxe awaxsh pashêmã pa se gaweshnî pa patit hôm!)
1-9.
nemase-tê ahura mazda ... jasa mê avanghe mazda,8
ashaunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide mithrem vouru-gaoyaoitîm ýazamaide.
ashem vohû...(3).
English

0.
In the name of God. May the majesty and glory of Ohrmazd, the beneficent lord, increase. (Hither) may come Mithra of wide cattle pastures, the true judge. Of all sins ... I repent.
1-9.
Homage to you, O Ahura Mazda ... come to my help, O Mazda. We sacrifice to the good, helpful, holy Fravashis of the righteous. We sacrifice to Mithra of wide cattle pastures.
NOTES:

8. Parr. 1-9 = Ny1.1-9; desunt Mf3, K36, J9. For the last sentence Geldner has "hvarexshaêtem ameshem raêm aurvat-aspem ýazamaide", but see Kanga & Sontakke, 1962, II, p. 304, also Dhalla, p. 66, and Sethna, p. 56.
 
10.
fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô
(Here recite the appropriate Gah dedication.)
mithrahe vouru-gaoyaoitôish hazangra-gaoshahe baêvare- cashmanô aoxtô-nâmanô ýazatahe râmanô hvâstrahe xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca.
ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê,
athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû.
11.
mithrem vouru-gaoyaoitîm ýazamaide
arsh-vacanghem vyâxanem
hazangra-gaoshem hutâshtem
baêvare-cashmanem berezañtem
perethu-vaêdhayanem sûrem
ahvafnem jakhâurvånghem, mithrem aiwi-dah'yûm ýazamaide, mithrem añtare-dah'yûm ýazamaide, mithrem âdah'yûm ýazamaide, mithrem upairi-dah'yûm ýazamaide, mithrem adhairi-dah'yûm ýazamaide, mithrem pairi-dah'yûm ýazamaide, mithrem aipi-dah'yûm ýazamaide.
12.
mithrem ahura berezañta
aithyajangha ashavana ýazamaide,
strêushca månghemca hvareca
urvarå paiti baresmanyå
mithrem vîspanãm dah'yunãm
dainghu-paitîm ýazamaide.
13.
ahe raya hvarenanghaca
tem ýazâi surunvata ýasna mithrem vouru-gaoyaoitîm zaothrâbyô, mithrem vouru- gaoyaoitîm ýazamaide râma-shayanem hushayanem airyâbyô dainghubyô.
14.
âca-nô jamyât avanghe
âca-nô jamyât ravanghe
âca-nô jamyât rafnanghe
âca-nô jamyât marzhdikâi
âca-nô jamyât baêshazâi
âca-nô jamyât verethrakhnâi
âca-nô jamyât havanghâi
âca-nô jamyât ashavastâi
ukhrô aiwithûrô ýasnyô
vahmyô anaiwidruxtô
vîspemâi anguhe astvaite
mithrô ýô vouru-gaoyaoitish.
15.
tem amavañtem ýazatem
sûrem dâmôhu sevishtem
mithrem ýazâi zaothrâbyô,
tem pairi-jasâi vañtaca nemanghaca
tem ýazâi surunvata ýasna mithrem vouru-gaoyaoitîm zaothrâbyô, mithrem vouru- gaoyaoitîm ýazamaide
haomayô gava baresmana
hizvô danghangha mãthraca
vacaca shyaothnaca zaothrâbyasca
arshuxdhaêibyasca vâkhzhibyô.

ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide.
10.
I proclaim ... of the Ahurian Faith.

(Gah according to the period of the day.)

Propitiation ... glorification to Mithra of wide cattle pastures, who has a thousand ears, who has ten thousand eyes, the Yazad who is invoked by name, (and) to Rama Khvastra. As (he is) the Lord that is to be chosen ... let one who knows it pronounce it to me.

11.
We sacrifice to Mithra of wide cattle pastures, whose word is true ... the ever wakeful. We sacrifice to Mithra, who is around the country. We sacrifice to Mithra, who is within the country. We sacrifice to Mithra, who is in the country. We sacrifice to Mithra, who is above the country. We sacrifice to Mithra, who is under the country. We sacrifice to Mithra, who is before the country. We sacrifice to Mithra, who is behind the country.
12.
We sacrifice to Mithra and Ahura, the exalted, imperishable, righteous ones, and the Stars, the Moon, and the Sun, by means of trees yielding Barsom. We sacrifice to Mitha, the Lord of all countries.
13.
For his splendor and fortune I shall sacrifice to him with audible worship, Mithra of wide cattle pastures with libations. We sacrifice to Mithra of wide cattle pastures, who gives an abode of joy, and a good abode to the Aryan countries.
14.
May he come hither to us in order to help (us). May he come hither to us for spaciousness. May he come hither to us to support (us). May he come hither to us to (grant us) mercy. May he come hither to us to cure (us of disease). May he come hither to us so that we are able to defeat our enemies. May he come hither to us to (grant us) a good life. May he come hither to us to grant us possession of Truth. (May) strong, unshakable, undeceivable Mithra of wide pastures, who is worthy of worship and praise, (come hither) for the sake of the whole material world.
15.
This powerful strong god Mithra, strongest in the (world of) creatures, I will worship with libations. I will cultivate him with praise and reverence, worship him with audible prayer, with libations, Mithra of wide cattle pastures.

We worship Mithra of wide cattle pastures with Haoma-containing milk and baresman twigs, with skill of tongue and magic word, with speech and action and libations, and with correctly uttered words.

We worship the male and female Entities in the worship of whom Ahura Mazda knows (there is (or: consists) what is) best (lit. better) according to Asha.

 
16. (Recite silently:)
(hôrmezd i hvadâe i awazûnî mardum mardum sardagã hamâ sardagã ham bâ ýasht i vahã vaem vahe dîn i mâzdayasnã âgâhî âstvãnî nêkî rasãnât êduñ bât.)
(Recite aloud:)
ýathâ ahû vairyô...(2).
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi
mithrahe vouru-gaoyaoitôish hazangra-gaoshahe baêvare- cashmanô aoxtô-nâmanô ýazatahe râmanô hvâstrahe.
 
17.
ashem vohû....9
ahmâi raêshca ... hazangrem ... jasa-mê ... (kerba mazhd...)
atha jamyât ýatha âfrînâmi.
ashem vohû...!
([rôzh nek nãm rôzh pâk nãm rôzh mubârak] rôzh i (name the day of the month), mâh i (name the month), gâh i (name the Gah), namâzh i dâdâr i gêhã dãmã,)

xshnaothra ahurahe mazdå, tarôidîti angrahe mainyêush, haithyâvarshtãm hyat vasnâ ferashôtemem. staomi ashem, ashem vohû....

(gurz hvarahe awazâyât, mihir i frâgayôt i dâwar i râst [bê rasat],
amâwañd pêrôzhgar amâwañdî pêrôzhgarî dât dîn i vahe i mâzdayasnã âgâhî rawâî vâfrîñgânî bât, haft keshwar zamî êduñ bât,

>>men ânô âwâyat shudan <<(3).)
ashem vohû....

(Recite facing south:),
(dâdâr i gêhã dîn i mâzdayasnî dât i zarathushtrî.)
nemase-tê ashâum sevishte aredvî sûre anâhite ashaone,
ashem vohû....
nemô urvaire vanguhi mazdadhâte ashaone,
ashem vohû....
mithrem vouru-gaoyaoitîm ýazamaide.
ashem vohû....
(mihir i frâgayôt i dâwar i râst)
ashem vohû...!!
  9. Geldner has 3.


Vispa Humata

  Avestan
vîspa humata vîspa hûxta vîspa hvarshta baodhô-varshta, vîspa dushmata vîspa duzhûxta vîspa duzhvarshta nôit baodhô-varshta. vîspa humata vîspa hûxta vîspa hvarshta vahishtem anghuîm ashaêta. vîspa dushmata vîspa duzhûxta vîspa duzhvarshta acishtem anghuîm ashaêta. vîspanãmca hûmatanãm hûxtanãm hvarshtanãm vahishta anghuî âat haca cithrem ashaone. ashem vohû....(3)
English
All good thoughts, all good words, all good deeds I do willingly. All evil thoughts, all evil words, all evil deeds I do unwillingly. All good thoughts, all good words, all good deeds will reach Paradise. All evil thoughts, all evil words, all evil deeds will reach Hell. And all good thoughts, all good words, all good deeds are the badge of the Ashavans for Paradise. Ashem Vohu....
This prayer is recited after Ny2 and only in Hawan gah. It is also said to help make pleasant dreams come true, and keep evil dreams from coming true. (Kotwal & Hintze, The Khorda Avesta and Yasht Codex E1, Wiesbaden, 2008, p. 28.)


Nam Stayishn

  Avestan
1.
xshnaothra ahurahe mazdå,
ashem vohû....
pa nãm i ýazad i baxshâyañdêh i baxshâyashgar i meherbãn,
nãm setâyashne ôi hôrmazd hamâ bût u hamâ hast u hamâ bêt.
nãm i ýazad i spinâ-mînô añdar-ac mînôyãn mînô awash hvût-ash ýak nãm hôrmazd-ac hvôdây mahêst u tavânâ u dânâ u dâdâr u parvartâr u pânâ u hvâvar u kerfehgar u awaxshîdâr u awizhe vêh-dâtastãnî u hamâzôr!
English10
1.
With propitiation of Ahura Mazda. Ashem Vohu....
Praise be to the name of Him Who always was, always is and always will be. (He is), by name, the Yazad Spena Menoi. Even among the spiritual (yazads). He is Menoi (i.e. an invisible spirit). One of His own names is also Ohrmazd. (He is) the greatest Lord, powerful and wise, creator, nourisher, protector, compassionate, virtuous, forgiver, pure, a good dispenser of justice and all powerful.
NOTES:

10. Translation by B. N. Dhabhar, Translation of Zand-i Khurtak Avistak, Bombay, 1963, pp. 44 ff.
 
2.
sipâs ôi vazôrg ôstîkân ke âfrît avanît u pa-hvêsh anhambatîk zôr u dânâî awartar shash amshâspañdãn avad vêh ýazdãn u rôshan vahêsht u garôthmãn u girt i âsmãn u gar i tâwâ u mâh i bãmî u star i vash-tôxme u vât u añdar-vâe u âw u âtash u zamîn u urvar u gôspañd u ayôxshast u mardûm.
3.
ýazashn u nyâyashn ezh ôi hvâdâý kerfehgar ke mêh kart ezh har getîhâ dahishnãn mardûm pa gavâkî mâdãn dât u sheharyârî i hañgãm u râînîdârî i dâmãn pa raxma u ayôzishn u parîre i devãn.
4.
namâz ôi vîspa-âgâh ash-hvâwar kêsh frêstît ýasht-frôhar i zartôsht i spitamãn ashti ô dâmãn dîn dânashn u varôishn i âsna-hviradî u gushô-srûtê- hviradî dânâyî i râînîdârî i vîspa hastãn u bûdãn u bêdãn frahañgân frahañg mãthra-speñta ku bêt ravãn pûl buxtâr i ezh duzhax u vadârdâr ôi ãn i pahalûm axôãn i ashôãn rôshan hubôi i hamâ-hvârî.
5.
pa framân i tô hvâwar padîram u mînam u gôyam u varzam dîn i awîzhe u astavãn-hôm pa har kerfeh u awâxsham ezh vîsp baje u awîzhe dâram h'ûdash âsnîde kunashne u parhîzashnei pâk shash zôrân i jãn manashne gavashne u kunashne u vîr u hôsh u hvirad.
6.
pa kãm i tô kerfehgar tavãn sâmânîhâ kunam ãn i tô parastashne pa vêh-manashne vêh-gavashne vêh-kunashne ku vashâyam râh i rôshan ku ôm na rasad gêrãn pazdi rôzhax u vadîram pa cayãn-vadarg u rasam ô ãn mãn i vahêsht i pûr-bôi harvasp-pêsîde u hamâ-hvârî.
2.
Thanks be to that Great Architect who, with His own unrivaled strength and wisdom, created the sublime world, the six Amahraspands of higher rank, many wonderful Yazads, the bright paradise Garothman, the revolution of the sky, the shining sun, the brilliant moon, stars of different germs, the wind, atmosphere, water, fire, the earth, trees, beneficent cattle, the metals and mankind.
3.
Adoration and praise be to the righteous Lord Who made man the greatest of all earthly creatures and through (the gift of) speech and the power of reasoning, created them for the sovereignty of the times and for the management of the creatures through the contest in battles against the daevas.
4.
Homage to the Omniscient One, to him who is compassionate, who, through Zartosht Spitaman of holy farohar, sent for the creatures the apostleship (of religion), the knowledge of and the trustworthiness with regard to, the Religion, innate wisdom and wisdom acquired through the ears, and the instruction of, and guidance for all who are, were, and will be, and the science of sciences, viz., the bountiful Manthra, so that the soul at the Chinwad bridge may be released from hell, and may cause them to pass over the Best Existence of the holy, the bright sweet-smelling, and all-beneficent.
5.
In obedience to your command, o compassionate one, I accept your pure religion, and think, speak, and practice (in accordance with it). I am steadfast on every meritorious deed and desist from all sins. I keep pure my own personal conduct and completely preserve the six powers of life, viz., first, thought, second, word, third, deed, and again fourth, reasoning, fifth, memory, and sixth, intellect.
6.
O righteous one, according to your will, I shall accomplish to the extent of (my) power, your worship with good thoughts, good words, and good deeds. I shall open (for myself) the brilliant way (of paradise) so that the grievous punishment of hell may not be inflicted on me. I shall pass over the Chinwad bridge and attain to the abode of paradise (which is) very fragrant, all-embroidered, and of all happiness.
 
7.
setâyashne ôi awaxshîdâr hvôdây ke kãme kerfeh pâtadahishne kunañd fremãn- râinîdârãn avadûm-ac bûjêt darvañdãn-ac ezh dôzhax u avîzhagîhâ vînâret vîspa dãm.11
8.
setâishne i dâdâr hôrmazd i harvasp-âgâh u tavânâ u tavañgar, haft amshâspañd u bêhrãm ýazadi pîrôzgar dushman-zadâr ama hutâshte bê rasât.
ashem vohû...(3).
7.
Praise be to the merciful Lord who bestows rewards for meritorious deeds on those who obey his commands according to his will, and at last will liberate even the wicked from (the torture of) hell and will embellish with purity the whole creation.
8.
All praise to the creator Ohrmazd the omniscient, omnipotent, and powerful, and to the seven Amahraspands, to the victorious Yazad Warharan, the vanquisher of foes, and to the well-shapen (Yazad) Ama (strength). (May all these) come (to my help).
11. The Irani Khorda Avesta prepared by Mobed Firouz Azargoshab ends as follows: "ashaone, ashem vohû.... firuzbâd xaruh avicah vahe dîn i mâzdayasnã (3). ashem vohû...."

[Dhabhar continues with:]

[May the glory of the pure and good religion of the Mazdayasnians be triumphant].
9.
Homage to these places and cities [these regions and districts], [know that they are not specially mentioned], pasture lands [i.e., stalls of cattle are so called], houses [i.e., dwellings], drinking places [i.e., fountains of water], to the waters, lands, and trees, to this earth and the yonder sky, and even to the holy wind, to the stars, the moon and the sun, and also to the self-sustained eternal lights, [know that the self-sustainedness is this that every one of them acts for itself] and to all creations of Spena Menoi, males and females, [especially] the lords of holiness.
Ashem Vohu...(3).

Translation from Denkard, edited by Peshotun Dustoor Behramjee Sunjana, 1876 English translation by Ratanshah E. Kohiyar

1.
(I) praise the name of that Minoyan mino, the increaser, worthy to be praised, who always was, always is, and always will be; whose one name is Ohrmazd, the God who is the greatest among all, wise, Creator, supporter, protector, endurer, the lord of righteousness, forgiver, and dispenser of excellent and pure justice.
2.
Thanks be to the exalted Lord of the world, who, of his own power and wisdom, has created six Ameshaspands of high rank, numerous Yazads, the shining paradise, Garothman, the surrounding heavens, the hot sun, the shining moon, the numerous stars, the wind, the atmosphere, the fire, the water, the earth, the trees, the cattle, the metals, and mankind.
3.
Adoration and prayers to the righteous Lord who, for the purpose of rule over people and to make people walk together to fight against the Devs, has bestowed upon man speech and the power to think, and (thus) made (him) superior to each created thing of this world.
4.
(I) bow in the presence of the omniscient and caretaking Lord, who has sent, through Zartosht Spitaman of the adorable farohar, for the purpose rendering people friendly towards Him, the wisdom of the religion, worthy of faith through natural intelligence and knowledge of science -- wisdom that is the best for the guidance of all persons who are, were and will be. That is, that (through the wisdom of the religion) the soul is freed from the pains of hell, and reaches into the shining, fragrant, ever-happy, (and) the highest mansions of the pure.
5.
O (thou) Lord Protector! in obedience to thy command I am firm in the pure religion and I promise to think and speak and do every righteousness. Forgive me Thou (my) many sins; (may) I keep my own conduct pure, and (may) I, in accordance with Thy wishes, righteous Lord, keeping uncontaminated the six powers of the soul -- work, speech, thought, reasoning, memory, and intellect -- (6) (and) in order to obtain the riches of the next world through good thoughts, good words, and good deeds, worship Thee, that I may thus open (for myself the path to the shining paradise: that is that the heavy punishment of hell may not be inflicted upon me and I may, passing over the Chinwad bridge, reach into the fragrant all-adorned and eternally happy mansions of paradise.
7.
(Praise be) to the Lord of gifts, who bestows upon those who obey his commandments the reward of righteous wishes and who will at the end liberate transgressors from hell and adorn the world with purity.


Namaz-i chahar nemag

  Avestan
(ezh hamâ gunâh patit pashêmãnôm.) ashem vohû....
>> nemô ånghãm asanghãmca shôithranãmca gaoyaoitinãmca maêthananãmca avô-hvarenanãmca apãmca zemãmca urvaranãmca ainghåsca zemô avaingheca ashnô vâtaheca ashaonô strãm månghô hûrô anakhranãm raocanghãm hvadhâtanãm vîspanãmca speñtahe mainyêush dâmanãm ashaonãm ashaoninãmca ashahe rathwãm.
ashem vohû....<<(4)
ahmâi raêshca ... hazangrem ... jasa-mê ... (kerba mazhd...) atha jamyât ýatha âfrînâmi.
ashem vohû....
English
Of all sins I repent. Ashem Vohu....
(Recite once facing East, West, South, and North respectively:)
>> Homage to these places and these lands, and for these pastures, and these abodes vith their hay-racks, and for the waters, land, and plants, and for this earth and for yon heaven, and for tbe Asha-owning wind, and for the stars, moon, and sun, and for the eternal stars without beginning, and self-disposing, and for all the Asha-owning creatures of Spenta Mainyu, male and female, the regulators of Asha. Ashem Vohu.... (4)<<
Bestow on him riches
Ashem Vohu....
 


Mah Niyayesh (Litany to the Moon)

  Avestan
0.
(pa nãm i ýazdã, hôrmezd i hvadâe i awazûnî gurz hvarahe awazâyât, mâh i buxtâr [mâh ýazat bê rasât],
ezh hamâ gunâh patit pashêmãnôm, ezh haravistîn dushmat duzhûxt duzhvaresht men pa gêthî minît vaem guft vaem kard vaem jast vaem bun bût estet ezh ã gunâhihâ manishnî gaweshnî kunishnî tanî rvãnî gêthî mainyuãnî ôxe awaxsh pashêmã pa se gaweshnî pa patit hôm!)
English
0.
In the name of God. May the majesty and glory of Ormazd, the beneficent lord, increase. (Hither) may come the purifier Moon, the Yazad Moon. Of all sins ... I repent.
NOTES:
 
1.
nemô ahurâi mazdâi nemô ameshaêibyô speñtaêibyô nemô månghâi gaocithrâi nemô paiti-dîtâi nemô paiti-dîti (3).12
1.
Homage to Ahura Mazda. Homage to the Amesha Spentas. Homage to the Moon that has the seed of the Bull. Homage (to the Moon) when looked at. Homage with the look.
12. According to Dastur N. D. Minochehr-Homji, MPG4, p. 138, this verse should be recited with the head bowed.
 
2.
xshnaothra ahurahe mazdå, tarôidîti angrahe mainyêush, haithyâvarshtãm hyat vasnâ ferashôtemem. staomi ashem,
ashem vohû...(3).
fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô

(Here recite the appropriate Gah dedication.)

månghahe gaocithrahe gêushca aêvô-dâtayå gêushca pouru-saredhayå
xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca,
ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê,
athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû.
3.
nemô ahurâi mazdâi nemô ameshaêibyô speñtaêibyô nemô månghâi gaocithrâi nemô paiti-dîtâi nemô paiti-dîti.
4.
kat må uxshyeiti kat må nerefsaiti, pañca-dasa må uxshyeiti pañca-dasa må nerefsaiti, ýå hê uxshyãstâtô tå nerefsãstâtô tå nerefsãstâtô ýå hê uxshyãstâtascit, kê ýâ må uxshyeiti nerefsaiti thwat.
5.
månghem gaocithrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, tat månghem paiti-vaênem tat månghem paiti-vîsem raoxshnem månghem aiwi-vaênem raoxshnem månghem aiwi-vîsem, hishteñti ameshå speñta hvarenô dârayeiñti hishteñti ameshå speñta hvarenô baxsheñti zãm paiti ahuradhâtãm.
2.
Propitiation to Ahura Mazda. ... I praise Asha. I proclaim ... of Ahurian Faith.

(Gah according to the period of the day.)

Propitiation ... glorification to the Moon that has the seed of the Bull. To the sole-created Bull. To the Bull of many species. As (he is) the Lord that is to be chosen ... let one who knows it pronounce it to me.
3.
Homage to Ahura Mazda .... Homage with the look.
4.
How does the Moon wax? How does the Moon wane? Fifteen (days) does the Moon wax. Fifteen days does the moon wane. As long as (is) her waxing, so long the waning. So long (is) the waning, even as the waxing. Who (is it) through whom the Moon waxes (and) wanes, (other) than you?
5.
We sacrifice to the Moon that has the seed of the Bull, the righteous and master of Asha. Now I look at the Moon. Now I present myself to the Moon. Now I behold the brilliant Moon. I present myself to the brilliant Moon. There stand up the Amesha Spentas, they hold the glory. There stand the Amesha Spentas, they bestow the glory on the earth created by Ahura.
 
6.
âat ýat månghahe raoxshni13 tâpayeiti mishti urvaranãm zairi-gaonanãm zaramaêm paiti zemâdha uzuxshyeiti, añtaremånghåsca perenô-månghåsca vîshaptathåsca, añtaremånghem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, perenô-månghem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide. vîshaptathem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide.
6.
When the Moon warms with its light, then the golden-colored plants always grow up together from the earth in the spring. (We sacrifice to) the new-moon days, the full-moon days, and the intervening seventh day. We sacrifice to the new-moon, the righteous, master of Asha. We sacrifice to the full-moon, the righteous, master of Asha. We sacrifice to the intervening day, the righteous, master of Asha.
13. So Kanga-Sontakke; Geld. has "månghem raoxshne".
 
7.
ýazâi månghem gaocithrem bakhem raêvañtem hvarenanguhañtem afnanguhañtem tafnanguhañtem varecanguhañtem xshtâvañtem îshtavañtem ýaoxshtavañtem saokavañtem zairimyâvañtem vohvâvañtem bakhem baêshazem.
8.
ahe raya hvarenanghaca
tem ýazâi surunvata ýasna
månghem gaocithrem zaothrâbyô, månghem gaocithrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide haomayô gava ... tåscâ ýazamaide.
(Recite silently:)
(hôrmezd i hvadâe i awazûnî mardum mardum sardagã hamâ sardagã ham bâ ýasht i vahã vaem vahe dîn i mâzdayasnã âgâhî âstvãnî nêkî rasãnât êduñ bât.)
(Recite aloud:)
9.
ýathâ ahû vairyô...(2).
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi månghahe gaocithrahe gêushca aêvô-dâtayå gêushca pouru-saredhayå.
ashem vohû...(3)!
10.
dasta amem verethrakhnemca
dasta gêush hvâthrô-nahîm
dasta narãm pourutâtem
stâhyanãm vyâxananãm
vanatãm avanemnanãm
hathravanatãm hamerethê
hathravanatãm dush-mainyush
stê rapatãm cithravanghãm.
11.
ýazata pouru-hvarenangha
ýazata pouru-baêshaza
cithra vô buyâresh masânå
cithra vô zavanô-savô,
cithra bôit ýûzhemcit hvarenô
ýazemnâi âpô dâyata!
12.
ashem vohû....
ahmâi raêshca ... hazangrem ... jasa-mê ... (kerba mazhd) ... ashem vohû...!
([rôzh nek nãm rôzh pâk nãm rôzh mubârak] rôzh i (name the day of the month), mâh i (name the month), gâh i (name the Gah), namâzh i dâdâr i gêhã dãmã,)
xshnaothra ahurahe mazdå,

nemô ahurâi ahurâi mazdâi nemô ameshaêibyô speñtaêibyô nemô månghâi gaocithrâi nemô paiti-dîtâi nemô paiti-dîti.
ashem vohû....
(gurz hvarahe awazâyât, mâh i buxtâr [mâh ýazat bê rasât] amâwañd pêrôzhgar amâwañdî pêrôzhgarî dât dîn i vahe i mâzdayasnã âgâhî rawâî vâfrîñgânî bât, haft keshwar zamî êduñ bât,

>>men ânô âwâyat shudan <<(3).)
ashem vohû....
(Recite facing South:)
(dâdâr i gêhã dîn i mâzdayasnî dât i zarathushtrî.)
nemase-tê ashâum sevishte aredvî sûre anâhite ashaone,
ashem vohû.... nemô urvaire vanguhi mazdadhâte ashaone,
ashem vohû.... månghem gaocithrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide.
ashem vohû.... (gurz hvarahe awazâyât, mâh i buxtâr [mâh ýazat] bê rasât.)
ashem vohû...!!
7.
I will sacrifice to the Moon that has the seed of the Bull, the bestower, radiant, glorious, possessed of water, possessed of warmth, possessed of knowledge, possessed of wealth, possessed of riches, possessed of discernment, possessed of weal, possessed of verdure, possessed of good, the bestower, the healing.
8.
For his splendor and fortune I shall sacrifice to him with audible worship, the Moon that has the seed of the Bull, with libations.

We sacrifice to the Moon that has the seed of the Bull, the righteous, master of Asha,

With Haoma-containing milk ... and with correctly uttered words.

We worship the male and female Entities in the worship of whom Ahura Mazda knows (there is (or: consists) what is) best (lit. better) according to Asha.

9.
Y.A.V.(2). I desire worship ... of the Moon that has the seed of the Bull, of the sole- created Bull, of cattle of all species. Ashem...(3).
10.
Give strength and victory. Give a satisfactory supply of cattle. Give a multitude of men, steadfast, belonging to the assembly, vanquishing, not vanquished, vanquishing adversaries at one stroke, vanquishing enemies at one stroke, of manifest help to the blessed.
11.
O Yazads full of fortune! O Yazads full of healing! Manifest by your greatness, manifest be those of you who help when invoked. O waters give indeed just your own manifest fortune to the worshiper.


Aban Niyayesh (Litany to the Waters)

  Avestan
0.
xshnaothra14 ahurahe mazdå, ashem vohû....
(pa nãm i ýazdã, hôrmezd i hvadâe i awazûnî gurz hvarahe awazâyât, [âvã] arduî sûr bânô bê rasât,
ezh hamâ gunâh patit pashêmãnôm, ezh haravistîn dushmat duzhûxt duzhvaresht men pa gêthî minît vaem guft vaem kard vaem jast vaem bun bût estet ezh ã gunâhihâ manishnî gaweshnî kunishnî tanî rvãnî gêthî mainyuãnî ôxe awaxsh pashêmã pa se gaweshnî pa patit hôm!)
English
0.
In the name of God. May the majesty and glory of Ormazd, the beneficent lord, increase. (Hither) may come Banu Aban Ardvisur. Of all sins ... I repent.
NOTES:

14. This Niyayesh is only recited during Hawan, Rapithwin, or Uzerin Gahs.
 
1.
xshnaothra ahurahe mazdå, tarôidîti angrahe mainyêush, haithyâvarshtãm hyat vasnâ ferashôtemem. staomi ashem, ashem vohû...(3).
fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô

(Here recite the appropriate Gah dedication.)

apãm vanguhînãm mazdadhâtanãm areduyå âpô anâhitayå ashaonyå vîspanãmca apãm mazdadhâtanãm vîspanãmca urvaranãm mazdadhâtanãm xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca.
ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê,
athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû.
ýathâ ahû vairyô...(10).
2.
mraot ahurô mazdå spitamâi zarathushtrâi, ýazaêsha-mê hîm spitama zarathushtra ýãm aredvîm sûrãm anâhitãm
perethû-frâkãm baêshazyãm
vîdaêvãm ahurô-tkaêshãm
ýesnyãm anguhe astvaite
vahmyãm anguhe astvaite
âdhû-frâdhanãm ashaonîm
vãthwô-frâdhanãm ashaonîm
gaêthô-frâdhanãm ashaonîm
shaêtô-frâdhanãm ashaonîm
dainghu-frâdhanãm ashaonîm.
3.
ýâ vîspanãm arshnãm xshudrå ýaozhdadhâiti
ýâ vîspanãm hâirishinãm
zãthâi garewãn ýaozhdadhâiti ýâ vîspå hâirishîsh huzâmitô dadhâiti
ýâ vîspanãm hâirishinãm
dâitîm rathwîm paêma ava-baraiti.
4.
masitãm dûrât frasrûtãm
ýâ asti avavaiti masô
ýatha vîspå imå âpô
ýå zemâ paiti frataciñti
ýâ amavaiti fratacaiti
hukairyât haca barezanghat
aoi zrayô vouru-kashem.
5.
ýaozeñti vîspe karanô
zrayâi vouru-kashaya
â-vîspô maidhyô ýaozaiti
ýat hîsh aoi fratacaiti
ýat hîsh aoi frazhgaraiti
aredvî sûra anâhita,
ýenghe hazangrem vairyanãm
hazangrem apakhzhâranãm,
kascitca aêshãm vairyanãm
kascitca aêshãm apakhzhâranãm
cathware-satem ayare-baranãm
hvaspâi naire baremnâi.
1.
To the good waters, created by Mazda. To the waters of Aredvi Anahita, the righteous. To all waters created by Mazda. To all plants created by Mazda. Propitiation ... glorification. As (he is) the Lord that is to be chosen ... let one who knows it pronounce it to me.
2.
Ahura Mazda spoke to Spitama Zarathushtra: 'May you sacrifice for me, O Spitama Zarathushtra, to her who is Aredvi Sura Anahita,
The wide-expanding, the healing,
Foe to the daevas, of Ahura's Faith,
Worthy of sacrifice in the material world,
Worthy of prayer in the material world,
Life-increasing, the righteous,
Herd-increasing, the righteous,
Fold-increasing, the righteous,
Wealth-increasing, the righteous,
Country-increasing, the righteous.'
3.
Who purifies the seed of all males.
Who purifies the wombs of
All females for bearing. Who makes all females have easy childbirth.
Who bestows on all females
Right (and) timely milk.
4.
The great, far-famed,
Who is as much in greatness
As all these waters
That run along on this earth.
Who, the strong one, flows forth
From the height Hukairya
To the Sea Vourukasha.
5.
All the shores around the Sea Vourukasha
Are in commotion,
The whole middle is bubbling up
When she flows forth to them,
When she streams forth to them,
Aredvi Sura Anahita.
To whom belong a thousand lakes,
To whom a thousand outlets;
Anyone of these lakes
And any of these outlets
(Is) a forty days' ride
For a man mounted on a good horse.
 
6.
ainghåsca mê aêvanghå âpô
apakhzhârô vî-jasâiti vîspâish aoi karshvãn ýâish hapta, ainghåsca mê aêvanghå âpô
hamatha ava-baraiti
hãminemca zayanemca,
hâ-mê âpô ýaozhdadhâiti hâ arshnãm xshudrå hâ xshathrinãm garewãn hâ xshathrinãm paêma.
[â hâtãmca ... haithyâvareshtãm hyat vasnâ ferashôtemem.]15
6.
And the outflow of this
One water of mine penetrates to all the seven zones. And (the outflow) of this one water of mine
Flows continuously
Both summer and winter.
She purifies my waters, she (purifies) the seed of males, the wombs of females, the milk of females.
15. According to the Guj, Kh. Av. Y65.6-14 may optionally be recited here.
 
7.
ýãm azem ýô ahurô mazdå hizvârena uzbaire fradathâi nmânaheca vîsaheca zañtêushca dainghêushca.
8.
ýâ ahmât staota ýasnya srâvayeni ahunemca vairîm srâvayeni ashemca vahishtem husravâni apasca vanguhîsh ýaozhdathâne hathra ana gâthwya vaca,
garô nmâne ahurô mazdå jasat paoiryô, dathat ahmât tat avat âyaptem.
9.
ahe raya hvarenanghaca
tãm ýazâi surunvata ýasna
tãm ýazâi huyashta ýasna ana buyå zavanô-sâsta ana buyå huyashtara, aredvîm sûrãm anâhitãm ashaonîm zaothrâbyô aredvîm sûrãm anâhitãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide
haomayô gava baresmana
hizvô danghangha mãthraca
vacaca shyaothnaca zaothrâbyasca
arshuxdhaêibyasca vâkhzhibyô. ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide.
7.
Whom I, Ahura Mazda by movement of tongue (?) brought forth for the furtherance of the house, village, town, and country.
8.
Inasmuch as I shall henceforth recite the Staota Yasna, and shall recite the Ahuna Vairya, and shall pour forth (?) the Asha Vahishta, and shall purify the good waters with (lit. together with) that Gathic word 'Ahura Mazda attained first in the Abode of Praise' - she will therefore give me reward.
9.
For her splendor and fortune I shall sacrifice to her with audible worship, I shall sacrifice to her with the well-sacrificed worship. Through this may you be commanded when invoked! Through this may you be more than well-sacrificed! (We sacrifice) to Aredvi Sura Anahita, the righteous, with libations. We sacrifice to Aredvi Sura Anahita, the righteous, master of Asha,
With Haoma-containing milk ... and with correctly uttered words.
We worship the male and female Entities in the worship of whom Ahura Mazda knows (there is (or: consists) what is) best (lit. better) according to Asha.
 
10. (Recite silently:)
(hôrmezd i hvadâe i awazûnî mardum mardum sardagã hamâ sardagã ham bâ ýasht i vahã vaem vahe dîn i mâzdayasnã âgâhî âstvãnî nêkî rasãnât êduñ bât.)
(Recite aloud:)
ýathâ ahû vairyô...(2).
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi apãm vanguhînãm mazdadhâtanãm areduyå âpô anâhitayå ashaonyå vîspanãmca apãm mazdadhâtanãm vîspanãmca urvaranãm mazdadhâtanãm.
ashem vohû....16
ahmâi raêshca ... hazangrem ... jasa-mê ... (kerba mazhd) atha jamyât ýatha âfrînâmi.
ashem vohû...!
16. Gld: (3).
 
11.
([rôzh nek nãm rôzh pâk nãm rôzh mubârak] rôzh i (name the day of the month), mâh i (name the month), gâh i (name the Gah), namâzh i dâdâr i gêhã dãmã,)
xshnaothra ahurahe mazdå, tarôidîti angrahe mainyêush, haithyâvarshtãm hyat vasnâ ferashôtemem. staomi ashem, ashem vohû....
(gurz hvarahe awazâyât, [âvã] arduî sûr bânô [bê rasât], amâwañd pêrôzhgar amâwañdî pêrôzhgarî dât dîn i vahe i mâzdayasnã âgâhî rawâî vâfrîñgânî bât, haft keshwar zamî êduñ bât,

>>men ânô âwâyat shudan <<(3).)
ashem vohû....

(Recite facing South:)
(dâdâr i gêhã dîn i mâzdayasnî dât i zarathushtrî.) nemase-tê ashâum sevishte aredvî sûre anâhite ashaone,
ashem vohû....
nemô urvaire vanguhi mazdadhâte ashaone,
ashem vohû....
aredvîm sûrãm anâhitãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide.
ashem vohû....
(gurz hvarahe awazâyât, [âvã] arduî sûr bânô bê rasât,)
ashem vohû...!!


Atash Niyayesh (Litany to the Fire)

  Avestan English NOTES:
 
0.
xshnaothra ahurahe mazdå, nemase tê âtarsh mazdå ahurahe hudhå mazishta ýazata,
ashem vohû....
(pa nãm i ýazdã, hôrmezd i hvadâe i awazûnî gurz hvarahe awazâyât,

(If praying at an Atash Behram, recite:)
âtarsh i behrâm âdar i frâ,
(If praying at an Adaran, recite:)
âtarsh i âdarãn âdar i frâ,
(If praying at an Atash Dadgah, recite:)
âtarsh i dâdgâh âdar i frâ,
ezh hamâ gunâh patit pashêmãnôm, ezh haravistîn dushmat duzhûxt duzhvaresht men pa gêthî minît vaem guft vaem kard vaem jast vaem bun bût estet ezh ã gunâhihâ manishnî gaweshnî kunishnî tanî rvãnî gêthî mainyuãnî ôxe awaxsh pashêmã pa se gaweshnî pa patit hôm!)
0.
With propitiation17 of Ahura Mazda. Homage to you, O Fire of Ahura Mazda, O good created, great Yazata.
Ashem Vohu.... In the name of God. May the majesty and glory of Ormazd, the beneficent Lord, increase.
(Note: If praying at an Atash Bahram, recite:)
To the Fire Behram, the great Fire.
(Note: If praying at an Atash Adaran, recite:)
To the Fire Adaran, the great Fire.
(Note: If praying at an Atash Dadgah, recite:)
To the Fire Dadgah, the great Fire.

Of all sins ... I repent.
17. Translation follows M. N. Dhalla, The Nyaishes or Zoroastrian Litanies, pp. 134-185, except as noted. This first sentence is omitted by Dhalla. Dhalla translates "yazata" as "angel".
 
1.
us-môi uzâreshvâ ahurâ ârmaitî tevîshîm dasvâ
spênishtâ mainyû mazdâ vanghuyâ zavô âdâ
ashâ hazô êmavat vohû mananghâ feseratûm.
2.
rafedhrâi vourucashânê dôishî-môi ýâ-vê abifrâ
tâ xshathrahyâ ahurâ ýâ vanghêush ashish mananghô
frô speñtâ ârmaitê ashâ daênå fradaxshayâ.
3.
at râtãm zarathushtrô tanvascît hvah'yå ushtanem
dadâitî paurvatâtem mananghascâ vanghêush mazdâi
shyaothanahyâ ashâi ýâcâ uxdhah'yâcâ seraoshem xshathremcâ.
4.
xshnaothra ahurahe mazdå, nemase tê âtarsh mazdå ahurahe hudhå mazishta ýazata,
ashem vohû...(3).
fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô,
(Here recite the appropriate Gah dedication)

âthrô ahurahe mazdå puthra tava âtarsh puthra ahurahe mazdå,
5.
âthrô ahurahe mazdå puthra hvarenanghô savanghô mazdadhâtahe airyanãm hvarenô mazdadhâtanãm kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe âthrô ahurahe mazdå puthra kavôish haosravanghahe varôish haosravanghahe asnvañtahe garôish mazdadhâtahe caêcistahe varôish mazdadhâtahe kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe.
6.
âthrô ahurahe mazdå puthra, raêvañtahe garôish mazdadhâtahe kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe âthrô ahurahe mazdå puthra, âtarsh speñta rathaêshtâra ýazata pouru-hvarenangha ýazata pouru-baêshaza, âthrô ahurahe mazdå puthra, mat vîspaêibyô âterebyô xshathrô-nafedhrô nairyô-sanghahe ýazatahe xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca.
ýathâ ahû vairyô, zaotâ frâ-mê mrûtê
athâ ratush ashâtcît haca, frâ ashava vîdhvå mraotû.
7.
ýasnemca vahmemca huberetîmca ushta-beretîmca vañta-beretîmca âfrînâmi tava âtarsh puthra ahurahe mazdå,
ýesnyô ahi vahmyô
ýesnyô buyå vahmyô
nmânâhu mashyâkanãm,
ushta buyât ahmâi naire
ýase-thwâ bâdha frâyazâite
aêsmô-zastô baresmô-zastô
gao-zastô hâvanô-zastô.
8.
dâityô-aêsmi-buyå dâityô-baoidhi- buyå dâityô-pithwi-buyå dâityô-upasayeni- buyå perenâyush-harethri-buyå dahmâyush-harethri- buyå âtarsh puthra ahurahe mazdå.
9.
saoci-buye ahmya nmâne mat-saoci-buye ahmya nmâne raocahi-buye ahmya nmâne vaxshathi-buye ahmya nmâne darekhemcit aipi zrvânem upa sûrãm frashô-keretîm hadha sûrayå vanghuyå frashô-keretôit.
10.
dâyå mê âtarsh puthra ahurahe mazdå,
âsu hvâthrem âsu thrâitîm
âsu jîtîm pouru hvâthrem
pouru thrâitîm pouru jîtîm mastîm spânô xshviwrem hizvãm urune ushi
xratûm pascaêta masitem
mazåñtem apairi-âthrem.
nairyãm pascaêta hãm-vareitîm
11.
eredhwô-zeñgãm ahvafnyãm
thrishûm asnãmca xshafnãmca
âsitô-gâtûm jakhâurûm
tuthrushãm âsnãm frazañtîm
karshô-râzãm vyâxanãm hãm-raodhãm hvâpãm ãzô-bûjim hvîrãm ýâ-mê frâdhayât nmânemca vîsemca zañtûmca dah'yûmca dainghusastîmca.
12.
dâyå mê âtarsh puthra ahurahe mazdå
ýâ mê anghat afrasånghå
nûremca ýavaêca-tâite
vahishtem ahûm ashaonãm
raocanghem vîspô-hvâthrem zaze-buye vanghâuca mizhde vanghâuca sravahi urunaêca darekhe havanghe!
13.
vîspaêibyô sastîm baraiti
âtarsh mazdå ahurahe
ýaêibyô aêm hãm-pacâite
xshâfnîmca sûirîmca,
vîspaêibyô haca izyeite
huberetîm ushtâ-beretîmca
vañtâ-beretîmca spitama.
14.
vîspanãm para-careñtãm
âtarsh zasta âdidhaya,
cîm haxa hashê baraitî
fracarethwå armaêshâidhe.
âtarem speñtem ýazamaide
taxmem hañtem rathaêshtârem.
15.
âat ýezi-shê aêm baraiti aêsmem vâ ashaya beretem baresma vâ ashaya frastaretem urvarãm vâ hadhânaêpatãm
â-hê pascaêta frînaiti
xshnûtô atbishtô hakhdhanghum,
16.
upa-thwâ haxshôit gêush vãthwa
upa vîranãm pourutâs
upa-thwâ verezvatca manô
verezvatica haxshôit anguha
urvâxshangha gaya jikhaêsha
tå xshapanô ýå jvâhî,
imat âthrô âfrivanem
ýô ahmâi aêsmem baraiti
hikûsh raocas-pairîshtã
ashahe bereja ýaozhdâtã.
17. (Recite silently:)
(hôrmezd i hvadâe i awazûnî mardum mardum sardagã hamâ sardagã ham bâ ýasht i vahã vaem vahe dîn i mâzdayasnã âgâhî âstvãnî nêkî rasãnât êduñ bât.)
(Recite aloud:)
ýathâ ahû vairyô...(2).
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi âthrô ahurahe mazdå puthra tava âtarsh puthra ahurahe mazdå âthrô ahurahe mazdå puthra hvarenanghô savanghô mazdadhâtahe airyanãm hvarenô mazdadhâtanãm kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe
âthrô ahurahe mazdå puthra kavôish haosravanghahe varôish haosravanghahe asnvañtahe garôish mazdadhâtahe caêcistahe varôish mazdadhâtahe kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe.
âthrô ahurahe mazdå puthra raêvañtahe garôish mazdadhâtahe kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe âthrô ahurahe mazdå puthra âtarsh speñta rathaêshtâra ýazata pouru-hvarenangha ýazata pouru-baêshaza, âthrô ahurahe mazdå puthra mat vîspaêibyô âterebyô xshathrô-nafedhrô nairyô-sanghahe ýazatahe.
ashem vohû...(3).
18.
at tôi âtrêm ahurâ aojônghvañtem ashâ usêmahî
asîshtîm êmavañtem stôi rapañtê cithrâ-avanghem
at mazdâ daibishyañtê zastâishtâish dereshtâ-aênanghem.
ashem vohû....
19.
ahmâi raêshca ... hazangrem ... jasa-mê ... (kerba mazhd...) atha jamyât ýatha âfrînâmi.
ashem vohû...!
20.
([rôzh nek nãm rôzh pâk nãm rôzh mubârak] rôzh i (name the day of the month), mâh i (name the month), gâh i (name the Gah), namâzh i dâdâr i gêhã dãmã,)
xshnaothra ahurahe mazdå.
nemase tê âtarsh mazdå ahurahe hudhå mazishta ýazata.
ashem vohû....
(gurz hvarahe awazâyât,
(If praying at an Atash Behram, recite:)
âtarsh i behrâm âdar i frâ,
(If praying at an Adaran, recite:)
âtarsh i âdarãn âdar i frâ,
(If praying at an Atash Dadgah, recite:)
âtarsh i dâdgâh âdar i frâ,

1.
Arise unto me, O Ahura! give vigor through Armaiti, Strength by the good reward through Thy Holy Spirit, O Mazda! Mighty power through Asha, supremacy through Vohu Manah.
2.
For my support, O Far-seeing One, may Ye manifest unto me those incomparable things
Of your Khshathra, O Ahura, which are the reward of Vohu Manah;
Instruct our consciences, O Holy Armaiti, through Asha.
3.
So Zarathushtra gives as an offering even the life of his body,
And the excellence of Vohu Manah unto Mazda,
As also obedience and power of deed and word unto Asha.
4.
Propitiation unto Ahura Mazda. Homage unto thee, O Fire of Ahura Mazda, thou good-created, great Yazata.
Ashem Vohu...(3).
I profess myself a Mazda-worshipper, a follower of Zarathushtra, opposing the Daevas, accepting the Ahuric doctrine.

(Here recite the appropriate Gah dedication.)

Unto Fire, the son of Ahura Mazda. Unto thee, O Fire, son of Ahura Mazda.
5.
To Fire, the son of Ahura Mazda; to the good fortune and Prosperity, created by Mazda; to the Aryan good fortune, created by Mazda; to the kingly good fortune, created by Mazda; to Fire, the son of Ahura Mazda; to Kavi Husravah, to the Lake of Husravah; to Mount Asnavant, created by Mazda; to Lake Chaechista, created by Mazda; to the kingly good fortune, created by Mazda.
6.
To Fire, the son of Ahura Mazda; to Mount Raevant, created by Mazda, to the kingly good fortune, created by Mazda; to Fire, the son of Ahura Mazda; O Fire! holy warrior, O Yazata full of fortune, O Yazata full of healing; to Fire, the son of Ahura Mazda, with all fires; to the Yazata Nairyosangha, offspring of sovereignty (Khshathra). Propitiation for worship, adoration, propitiation, and praise.
'Yatha Ahu Vairyo', the zaotar should say to me
'Atha ratush ashatchit hacha', the Ashavan, knowing one should say.
7.
I bless in reverence and adoration the abiding offering, the joyous offering, and the devotional offering (offered) to you, O Fire! son of Ahura Mazda.
Worthy of sacrifice you are, worthy of prayer,
worthy of sacrifice may you always be, worthy of prayer,
in the dwellings of men.
May there be hope to that man who verily shall sacrifice to you
with fuel in his hand, with the Baresma in his hand,
with milk in his hand, with the mortar in his hand.
8.
May you be provided with proper fuel! May you be provided with proper incense! May you be provided with proper nourishment! May you be provided with proper upkeep! May you be maintained by one of full age! May you be maintained by one wise (in religion), O Fire, son of Ahura Mazda.
9.
In order to be burning in this house, in order to be ever burning in this house, in order to be blazing in this house, in order to be increasing in this house,
Even throughout the Long Time,
until the mighty Renovation, including the mighty, good Renovation.
10.
Give me, O Fire, son of Ahura Mazda! well-being immediately, sustenance immediately; life immediately, well-being in abundance; sustenance in abundance, life in abundance; knowledge, holiness, a ready tongue, understanding for (my) soul; and afterwards wisdom (which is) comprehensive, great, imperishable.
11.
(Give me) then the manly valor, which is ever afoot, sleepless, (for one third of the days and nights), watchful while lying in bed. (Give me) native offspring that give support, ruling over the region, belonging to the assembly, thoroughly developed, possessed of good works, delivering from distress, of good intellect, that may further my house, village, town, country, (and) the renown of the country.
12.
Give me, O Fire, son of Ahura Mazda, the Best World of the righteous, the shining, the all-happy, so that it may fulfill my wish, now and for ever, so as to attain to good reward, and to good renown, and to long happiness of my soul!
13.
The Fire of Ahura Mazda
Gives command to all
For whom he cooks
The night and the morning meals.
From all he solicits
A good offering, and a wished-for offering,
And a devotional offering, O Spitama!
14.
The Fire looks at the hands of all passers-by - 'what does the friend bring to the friend, the one that goes forth to the one that sits still?' We sacrifice unto the holy Fire, the bold, good warrior.
15.
Then if that one brings unto him either fuel righly brought, or Baresma rightly spread, or the plant Hadhanaepata, to him thereupon, in fulfillment of his wish, the Fire of Ahura Mazda, propitiated, unoffended, gives a blessing:
16.
'May a herd of cattle attend you,
A multitude of men to you,
And may an active mind
And an active spirit attend you.
May you live with a joyous life
The nights which you live!'
This is the Fire's blessing (on him)
Who brings him fuel,
Dry, exposed to the light,
Purified in accordance with the ritual of Asha.
17. (Recite silently:)
Ormazd the Lord! the increaser of mankind, of the species of mankind, of all species, and of all good ones! May he cause intelligence, steadfastness, and goodness, unto me (who am) one of the good Mazdayasnians. So be it!
(Recite aloud:)
Yatha Ahu Vairyo...(2).
I desire worship and adoration and strength and force for Fire, son of Ahura Mazda. For Fire, son of Ahura Mazda, to the good fortune and prosperity, created by Mazda, to the Aryan good fortune, created by Mazda; to the kingly good fortune, created by Mazda; to Fire, the son of Ahura Mazda; to Kavi Husravah; to the Lake of Husravah, to Mount Asnavant, created by Mazda; to Lake Chaechista, created by Mazda; to the kingly good fortune, created by Mazda. To Fire, the son of Ahura Mazda; to Mount Raevant, created by Mazda; to the kingly good fortune, created by Mazda; to Fire, the son of Ahura Mazda; O Fire! holy warrior, O Yazata full of fortune, O Yazata full of healing; to Fire, the son of Ahura Mazda, with all fires; to the Yazata Nairyosangha, offspring of sovereignty (Khshathra).
Ashem Vohu...(3).
18.
Then through Asha, O Ahura! we wish your mighty and powerful Fire, which is taught through Asha, to be a manifest help to the ally, but a visible harm at your beck, O Mazda! to the foe.
Ashem Vohu....
19.
Bestow on him riches...
20.
Homage to the creator of the creatures of the world, on the day (name the day) of good name, of holy name, of auspicious name, on the month (name the month) of auspicious name, of the Gah (name the Gah). With propitiation of Ahura Mazda. Homage to you, O Fire of Ahura Mazda, O good created, great Yazata.
Ashem Vohu....

May there be an increase in the luster and fortune .
(Note: If praying at an Atash Bahram, recite:)
To the Fire Behram, the great Fire.
(Note: If praying at an Atash Adaran, recite:)
To the Fire Adaran, the great Fire.
(Note: If praying at an Atash Dadgah, recite:)
To the Fire Dadgah, the great Fire.
  âdarã shâh i pêrôzhgar âdar i gushasp âdar i hvardât âdar i burzhîn mihir awarê âdarã u âtarshã ke pa dâtgâh nishâst esteñd gurz hvarahe awazâyât mainyô karkô18 amâwañd pêrôzhgar amâwañdî pêrôzhgarî dât dîn i vahe i mâzdayasnã âgâhî rawâî vâfrîñgânî dât.
haft keshwar zamî êduñ bât,

>> men ânô âwâyat shudan <<(3).)
ashem vohû....
(Recite facing South:)
(dâdâr i gêhã dîn i mâzdayasnî dât i zarathushtrî.)
nemase tê ashâum sevishte aredvî sûre anâhite ashaone, ashem vohû....
nemô urvaite vanguhi mazdadhâte ashaone, ashem vohû....
xshnaothra ahurahe mazdå,
nemase tê âtarsh mazdå ahurahe hudhå mazishta ýazata.
ashem vohû...!!!
May the powerful and victorious fires - Adar Gushasp, Adar Khordad and Adar Burzin Meher and other Adaran and Atashan which are established in their proper places (dad-gah) be on the increase. May the greatness and brightness of Menoi Karko which is powerful and victorious be on the increase. May these be on the increase - these fires which possess power and victory. May the knowledge, promulgation, and glory of the Mazdayasnian law and religion be in the seven regions of the earth! So be it!
I must go thither (3).
Ashem Vohu....
(Recite facing south:)
To the creator of the world, to the Mazdayasnian religion, the Law of Zarthusht. Homage to you! O righteous Ardvisura Anahita, most profitable, O righteous one.
Ashem Vohu....
Homage to you, O good tree, righteous, created by Mazda.
Ashem Vohu....
With propitiation of Ahura Mazda. Homage to you, O Fire of Ahura Mazda, O good created, great Yazata.
Ashem Vohu....
18. Gld reads "kardo," but see Kanga-Sontakke, Avestâ -- the Sacred Scripture of the Parsees, (Poona, 1962, 324,) K.E. Kanga, Khordeh Avesta (Bombay, 1880, p. 85) and other versions.


Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev niyayeshes Next Glossary