Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Yt11 Next English Glossary


Avesta

Khorda Avesta

11. Srosh Yasht Hadokht

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.


0.
(pa nãm i ýazdã, hôrmezd i hvadâe i awazûnî gurz hvarahe awazâyât,
srôsh i ashô i tagî i tan farmãn i shkaft zîn i zîn awazâr i sâlâr i dãmã i hôrmezd bê rasât.
ezh hamâ gunâh ... pa patit hôm!)
xshnaothra ahurahe mazdå , tarôidîti angrahe mainyêush, haithyâvarshtãm hyat vasnâ ferashôtemem. staomî ashem,
ashem vohû...(3).
fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô,

(Here recite the appropriate Gah dedication.)

sraoshahe ashyehe taxmahe tanumãthrahe darshi-draosh âhûiryehe
xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca,
ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê,
athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû!

[1]

1.
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat- gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, nemô vohu nemô vahishtem zarathushtra gaêthâbyô.
2.
tat drvatô drvatãm aurvathô paiti-dâreshta tat drvatô drvatyåsca ashi ushi karena gava dvarethra zafare derezvãn pairi-urvaêshtem ýat nemô vohu adhavîm atbaêshem naire hãm- vareitish drujô vârethma dâreshta.
3.
sraoshô ashyô drikhûm thrâtôtemô hô verethraja drujem jakhnishtô, nâ ashava âfri-vacastemô hô verethra verethravastemô, mãthrô speñtô mainyevîm drujem nizhbairishtô ahurô vairyô vacãm verethrajãstemô arshuxdhô vâxsh ýâhi verethrajãstemô daêna mâzdayasnish vîspaêshu vanghushu vîspaêshuca ashô-cithraêshu haithya-dâtema atha dâtem zarathushtri.
4.
ýasca zarathushtra imat uxdhem vacô fravaocât nâ-vâ nâiri-vâ asha-sara manangha asha-sara vacangha asha-sara shyaothna masô vâ âpô masô vâ thwaêshô xshapô vâ tãthryayå aipi-dvãnarayå apãm vâ nâvayanãm paiti peretûsh pathãm vâ paiti vîcarenå narãm vâ ashaonãm hañjamanâish drvatãm vâ daêvayasnanãm hañdvaranâish.
5.
kahmi kahmicit vâ aipyanãm kahmi kahmicit vâ arathyanãm thwaêshô biwivå nôit dim ýava ainghe ayãn nôit ainghå xshapô drvå zaretô zaranumanô zazarânô ashibya ava-spashticina aoi ava-spashnaot nôit gadhahe vazô-vãthwyehe tbaêshô frãshticina frâshnuyât.
6.
imatca zarathushtra imat uxdhem vacô framruyå ýat âjasât keretasca gadhôtushca daêvîshca hañdramana, âat drvatãm daêvayasnanãm ýâtushca ýâtumatãm pairikåsca pairikavatãm tbaêshô frateresãn fradvarãn, nyåñcô daêvô nyåñcô daêvayâzô zafare ava-geurvayãn itha râreshyañtô.
7.
ýathaca pasush-haurvånghô aêtat sraoshem ashîm pairi-barâmaide ýim ashavanem verethrâjanem aêtat sraoshem ashîm frâ-ýazamaide ýim ashavanem verethrâjanem humatâishca hûxtâishca hvarshtâishca.
8.
ahe raya hvarenanghaca
ainghe ama verethrakhnaca
ahe ýasna ýazatanãm
tem ýazâi surunvata ýasna
sraoshem ashîm zaothrâbyô
ashîmca vanguhîm berezaitîm
nairîmca sanghem huraodhem,
âca-nô jamyât avanghe
verethrajå sraoshô ashyô.
9.
sraoshem ashîm ýazamaide, ratûm berezañtem ýazamaide ýim ahurem mazdãm ýô ashahe apanôtemô ýô ashahe jakhmûshtemô, vîspa sravå zarathushtri ýazamaide, vîspaca hvarshta shyaothna ýazamaide varshtaca vareshyamnaca.
ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide!

[2]

10.
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat- gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide
ýô vananô kayadhahe
ýô vananô kâidhyehe
ýô jañta daêvayå drujô
ash-aojanghô ahûm-mereñcô
ýô hareta aiwyâxshtaca
vîspayå fravôish gaêthayå.
11.
ýô anavanghabdemnô zaênangha
nipâiti mazdå dâmãn
ýô anavanghabdemnô zaênangha
nishhaurvaiti mazdå dâmãn
ýô vîspem ahûm astvañtem
eredhwa snaithisha nipâiti
pasca hû frâshmô-dâitîm.
12.
ýô nôit pascaêta hushhvafa
ýat mainyû dâmãn daidhîtem
ýasca speñtô mainyush ýasca angrô
hishârô ashahe gaêthå ýô vîspâish ayãnca xshafnasca ýûidhyeiti mâzanyaêibyô hadha daêvaêibyô.
13.
hô nôit tarshtô frânâmâite
thwaêshât parô daêvaêibyô
frâ ahmât parô vîspe daêva
anusô tarshta nemañte
tarshta temanghô dvareñti.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verses 8-9.)

[3]

14.
ýathâ ahû vairyô....
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat- gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide
ýô âxshtishca urvaitishca
drujô spasyô spênishtahe,
avâin ameshå speñta
aoi haptô-karshvairîm zãm
ýô daênô-disô daênayâi,
ahmâi daênãm daêsayat
ahurô mazdå ashava.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verses 8-9.)

[4]

15.
ýathâ ahû vairyô....
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat- gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide
ýim dathat ahurô mazdå ashava aêshmahe xrvî-draosh hamaêstârem, âxshtîm hãm-vaiñtîm ýazamaide paretasca mrvayåsca hamaêstâra.
16.
haxaya sraoshahe ashyehe haxaya rashnaosh razishtahe haxaya mithrahe vouru-gaoyaoitôish haxaya vâtahe ashaonô haxaya daênayå vanghuyå mâzdayasnôish haxaya arshtâtô frâdat-gaêthayå varedat-gaêthayå savô-gaêthayå haxaya ashôish vanghuyå haxaya cistôish vanghuyå haxaya razishtayå cistayå,
17.
haxaya vîspaêshãm ýazatanãm haxaya mãthrahe speñtahe haxaya dâtahe vîdaêvahe haxaya darekhayå upayanayå haxaya ameshanãm speñtanãm haxaya ahmâkem saoshyañtãm ýat bipaitishtanãm ashaonãm haxaya vîspayå ashaonô stôish.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verses 8-9.)

[5]

18.
ýathâ ahû vairyô....
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat- gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide
paoirîmca upememca madhememca fratememca paoiryâca ýasna upamaca madhemaca fratemaca.
19.
vîspå sraoshahe ashyehe
taxmahe tanumãthrahe
taxmahe hãm-vareitivatô
bâzush-aojanghô rathaêshtå
kameredhô-janô daêvanãm
vanatô vanaitîsh vanaitivatô ashaonô vanatô vanaitîsh vanaiñtîmca uparatâtem ýazamaide
ýãmca sraoshahe ashyehe
ýãmca arshtôish ýazatahe.
20.
vîspa nmâna sraoshô-pâta ýazamaide ýenghâdha sraoshô ashyô fryô frithô paiti-zañtô nâca ashava frâyô- humatô frâyô-hûxtô frâyô-hvarshtô.
21.
kehrpem sraoshahe ashyehe ýazamaide, kehrpem rashnaosh razishtahe ýazamaide, kehrpem mithrahe vouru-gaoyaoitôish ýazamaide, kehrpem vâtahe ashaonô ýazamaide, kehrpem daênayå vanghuyå mâzdayasnôish ýazamaide, kehrpem arshtâtô frâdat-gaêthayå varedat-gaêthayå savô-gaêthayå ýazamaide, kehrpem ashôish vanghuyå ýazamaide, kehrpem cistôish vanghuyå ýazamaide, kehrpem razishtayå cistayå ýazamaide.
22.
kehrpem vîspaêshãm ýazatanãm ýazamaide, kehrpem mãthrahe speñtahe ýazamaide, kehrpem dâtahe vîdaêvahe ýazamaide, kehrpem darekhayå upayanayå ýazamaide, kehrpem ameshanãm speñtanãm ýazamaide, kehrpem ahmâkem saoshyañtãm ýat bipaitishtanãm ashaonãm ýazamaide. kehrpem vîspayå ashaonô stôish ýazamaide.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verses 8-9.)
(Recite silently:)
23.
(srôsh i ashô i tagî i tan farmãn i shkaft zîn i zîn awazâr i sâlâr i dãmã i hôrmezd bê rasât êduñ bât.)
(Recite aloud:)
ýathâ ahû vairyô...(2).
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi
sraoshahe ashyehe taxmahe tanumãthrahe darshi-draosh âhûiryehe.
ashem vohû....
ahmâi raêshca ... hazangrem ... jasa-mê ... (kerba mazhd) ... ashem vohû...!!


Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Yt11 Next English Glossary