Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Yt11a Next English Glossary


11a. Srosh Yasht

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.


0.
(pa nãm i ýazdã, hôrmezd i hvadâe i awazûnî gurz hvarahe awazâyât,
srôsh i ashô i tagî i tan farmãn i shkaft zîn i zîn awazâr i sâlâr i dãmã i hôrmezd bê rasât.

ezh hamâ gunâh ... pa patit hôm!)

xshnaothra ahurahe mazdå , tarôidîti angrahe mainyêush, haithyâvarshtãm hyat vasnâ ferashôtemem. staomî ashem,
ashem vohû...(3).
fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô,


(Here recite the appropriate Gah dedication.)
sraoshahe ashyehe taxmahe tanumãthrahe darshi-draosh âhûiryehe
xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca,
ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê,
athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû!
1.
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat-gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide
ýô paoiryô mazdå dâmãn
frasteretât paiti baresmen
ýazata ahurem mazdãm
ýazata ameshê speñtê
ýazata pâyû thwôreshtâra
ýâ vîspa thweresatô dâmãn.
2.
ahe raya hvarenanghaca
ainghe ama verethrakhnaca
ahe ýasna ýazatanãm
tem ýazâi surunvata ýasna
sraoshem ashîm zaothrâbyô
ashîmca vanguhîm berezaitîm
nairîmca sanghem huraodhem,
âca-nô jamyât avanghe
verethrajå sraoshô ashyô.
3.
sraoshem ashîm ýazamaide, ratûm berezañtem ýazamaide ýim ahurem mazdãm ýô ashahe apanôtemô ýô ashahe jakhmûshtemô, vîspa sravå zarathushtri ýazamaide, vîspaca hvarshta shyaothna ýazamaide varshtaca vareshyamnaca.
ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide!
4.
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat- gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide,
5.
ýô paoiryô baresma frasterenata thryaxshtîshca pañca-ýaxshtîshca hapta-ýaxshtîshca nava-ýaxshtîshca âxshnûshca maidhyôi-paitishtânãsca ameshanãm speñtanãm ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verses 2-3.)
6.
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat-gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide,
7.
ýô paoiryô gâthå frasrâvayat ýå pañca spitâmahe ashaonô zarathushtrahe afsmanivãn vacastashtivat mat- âzaiñtîsh mat-paiti-fraså ameshanãm speñtanãm ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verses 2-3.)
8.
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat- gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide
9.
ýô drikhaoshca drîvyåsca
amavat nmânem hãm-tâshti
pasca hû frâshmô-dâitîm
ýô aêshmem sterethwata snaithisha
vîxrûmañtem hvarem jaiñti
atca hê bâdha kameredhem
jakhnvå paiti hvanghayeiti
ýatha aojå nâidyånghem.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verses 2-3.)
10.
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat-gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide
taxmem âsûm aojanghvañtem
darshitem sûrem berezaidhîm
11.
ýô vîspaêibyô haca arezaêibyô vavanvå paiti-jasaiti vyaxma ameshanãm speñtanãm.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verses 2-3.)
12.
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat-gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide ýûnãm aojishtem ýûnãm tañcishtem ýûnãm thwaxshishtem ýûnãm âsishtem ýûnãm parô-katarshtemem,
paitishata mazdayasna
sraoshahe ashyehe ýasnem.
13.
dûrât haca ahmât nmânât
dûrât haca ainghât vîsat
dûrât haca ahmât zañtaot
dûrât haca ainghât dainghaot
akhå ithyejå vôikhnå ýeiñti
ýenghe nmânaya sraoshô ashyô verethrajå
thrãfedhô asti paiti-zañtô nâca ashava frâyô-humatô frâyô- hûxtô frâyô-hvarshtô.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verses 2-3.)
14.
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat-gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide
ýô vananô kayadhahe
ýô vananô kâidhyehe
ýô jañta daêvayå drujô
ash-aojanghô ahûm-mereñcô
ýô hareta aiwyâxshtaca
vîspayå fravôish gaêthayå.
15.
ýô anavanghabdemnô zaênangha
nipâiti mazdå dâmãn
ýô anavanghabdemnô zaênangha
nishhaurvaiti mazdå dâmãn
ýô vîspem ahûm astvañtem
eredhwa snaithisha nipâiti
pasca hû frâshmô-dâitîm.
16.
ýô nôit pascaêta hushhvafa
ýat mainyû dâmãn daidhîtem
ýasca speñtô mainyush ýasca angrô
hishârô ashahe gaêthå ýô vîspâish ayãnca xshafnasca ýûidhyeiti mâzanyaêibyô hadha daêvaêibyô.
17.
hô nôit tarshtô frânâmâite
thwaêshât parô daêvaêibyô
frâ ahmât parô vîspe daêva
anusô tarshta nemañte
tarshta temanghô dvareñti.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verses 2-3.)
18.
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat-gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide ýim ýazata
haomô frâshmish baêshazyô
srîrô xshathryô zairi-dôithrô
barezishte paiti barezahi
haraithyô paiti barezayå
19.
hvacå pâpô-vacå pairi-gå vacå
paithimnô vîspô-paêsîm
mastîm ýãm pouru-âzaiñtîm
mãthraheca paurvatâtem.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verses 2-3.)
20.
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat-gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide
ýenghe nmânem vârethrakhni
hazangrô-stûnem vîdhâtem
barezishte paiti barezahi
haraithyô paiti barezayå
hvâraoxshnem añtara-naêmât
stehrpaêsem nishtara-naêmât.
21.
ýenghe ahurô vairyô
snaithish vîsata verethrajå ýasnasca haptanghâitish fshûshasca mãthrô ýô vârethrakhnish vîspåsca ýasnô-keretayô.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verses 2-3.)
22.
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat-gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide
ýenghe amaca verethrakhnaca
haozãthwaca vaêdhyâca
avâin ameshå speñta
aoi haptô-karshvairîm zãm
ýô daênô-disô daênayâi.
23.
vasô-xshathrô fracarâiti
aoi ýãm astvaitîm gaêthãm,
aya daênaya fraoreñta
ahurô mazdå ashava frâ vohu manô frâ ashem vahishtem frâ xshathrem vairîm frâ speñta ârmaitish frâ haurvatâs frâ ameretatâs frâ âhûirish frashnô frâ âhûirish tkaêshô.
24.
frâ adha vaêibya ahubya
vaêibya nô ahubya nipayå
âi sraosha ashya huraodha
aheca anghêush ýô astvatô
ýasca asti manahyô
pairi drvatat mahrkât
pairi drvatat aêshmât
pairi drvatbyô haênaêibyô
ýå us xrûrem drafshem gerewnãn
aêshmahe parô draomêbyô
ýå aêshmô duzhdå drâvayât
mat vîdhâtaot daêvô-dâtât.
25.
adha-nô-tûm sraosha ashya huraodha
zâvare dayå hitaêibyô
drvatâtem tanubyô
pouru-spaxshtîm tbishyañtãm
paiti-jaitîm dushmainyunãm
hathrâ-nivâitîm hamerethanãm
aurvathanãm tbishyañtãm.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verses 2-3.)
26.
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat-gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide
ýim cathwârô aurvañtô
aurusha raoxshna frâderesra
speñta vîdhvånghô asaya
mainivasanghô vazeñti,
srvaêna aêshãm safånghô
zaranya paiti-thwarshtånghô,
27.
âsyangha aspaêibya âsyangha vâtaêibya âsyangha vâraêibya âsyangha maêkhaêibya âsyangha vayaêibya pataretaêibya âsyangha hvastayå ainghimanayå,
28.
ýôi vîspê tê apayeiñti
ýã ave paskât vyeiñti
nôit ave paskât âfeñte,
ýôi vaêibya snaithîzhbya
frâyatayeiñti vazemna
ýim vohûm sraoshem ashîm
ýatcit ushastaire hiñdvô âgeurvayeite
ýatcit daoshataire nikhne.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verses 2-3.)
29.
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat-gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide
ýô berezô berezyâstô
mazdå dâmãn nishanghasti
30.
ýô âthritîm hamahe
ayãn hamayå vâ xshapô
imat karshvare avazâite
ýat hvanirathem bâmîm
snaithish zastaya drazhimnô
brôithrô-taêzhem hvâ-vaêkhem
kameredhe paiti daêvanãm
31.
snathâi angrahe manyêush drvatô snathâi aêshmahe xrvîm-draosh snathâi mâzainyanãm daêvanãm snathâi vîspanãm daêvanãm.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verses 2-3.)
32.
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat-gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide
idhatca ainidhatca idhatca
vîspãmca aipi imãm zãm
vîspå sraoshahe ashyehe
taxmahe tanumãthrahe
taxmahe hãm-vareitivatô
bâzush-aojanghô rathaêshtå
kameredhô-janô daêvanãm vanatô vanaitîsh vanaitivatô ashaonô vanatô vanaitîsh vanaiñtîmca uparatâtem ýazamaide
ýãmca sraoshahe ashyehe
ýãmca arshtôish ýazatahe.
33.
vîspa nmâna sraoshô-pâta ýazamaide ýenghâdha sraoshô ashyô fryô frithô paiti-zañtô nâca ashava frâyô- humatô frâyô-hûxtô frâyô-hvarshtô.
ahe raya hvarenanghaca
ainghe ama verethrakhnaca
ahe ýasna ýazatanãm
tem ýazâi surunvata ýasna
sraoshem ashîm zaothrâbyô
ashîmca vanguhîm berezaitîm
nairîmca sanghem huraodhem,
âca-nô jamyât avanghe
verethrajå sraoshô ashyô.
sraoshem ashîm ýazamaide, ratûm berezañtem ýazamaide ýim ahurem mazdãm ýô ashahe apanôtemô ýô ashahe jakhmûshtemô, vîspa sravå zarathushtri ýazamaide, vîspaca hvarshta shyaothna ýazamaide varshtaca vareshyamnaca.
ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide!
(Recite silently:)
(srôsh i ashô i tagî i tan farmãn i shkaft zîn i zîn awazâr i sâlâr i dãmã i hôrmezd bê rasât êduñ bât.)
(Recite aloud:)
ýathâ ahû vairyô...(2).
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi
sraoshahe ashyehe taxmahe tanumãthrahe darshi-draosh âhûiryehe.
ashem vohû....
ahmâi raêshca ... hazangrem ... jasa-mê ... (kerba mazhd) ... ashem vohû...!!


Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Yt11a Next English Glossary