Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Yt2 Next English Glossary

2. Haft Amahraspand Yasht

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.


0.
(pa nãm i ýazdã, hôrmezd i hvadâe i awazûnî gurz hvarahe awazâyât, haft ameshâspeñd bê rasât,
ezh hamâ gunâh ... pa patit hôm!)
xshnaothra ahurahe mazdå tarôidîti angrahe mainyêush, haithyâvarshtãm hyat vasnâ ferashôtemem. staomî ashem,
ashem vohû...(3).
fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô,

(Here recite the appropriate Gah dedication.)
1.
ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô ameshanãm speñtanãm, vanghave mananghe âxshtôish hãm-vaiñtyå taredhâtô anyâish dâmãn âsnahe xrathwô mazdadhâtahe gaoshô-srûtahe xrathwô mazdadhâtahe.
2.
ashahe vahishtahe sraêshtahe airyamanô ishyehe sûrahe mazdadhâtahe saokayå vanghuyå vouru-dôithrayå mazdadhâtayå ashaonyå, xshathrahe vairyehe ayôxshustahe marezhdikâi thrâyô- drikhaove.
3.
speñtayå vanghuyå ârmatôish râtayå vanghuyå vouru-dôithrayå mazdadhâtayå ashaonyå, haurvatâtô rathwô ýâiryayå hushitôish saredhaêibyô ashahe ratubyô, ameretatâtô rathwô fshaonibya vãthwâbya aspanibya ýaonibya gaokerenahe sûrahe mazdadhâtahe.
4.
(During Hawan Gah recite:)
mithrahe vouru-gaoyaotôish râmanasca hvâstrahe,
(During Rapithwin Gah recite:)
ashahe vahishtahe âthrasca ahurahe mazdå,
(During Uzerin Gah recite:)
berezatô ahurahe nafedhrô apãm apasca mazdadhâtayå.
5.
(During Aiwisruthrem Gah recite:)
ashâunãm fravashinãm khenãnãmca vîrô-vãthwanãm ýâiryayåsca hushitôish amaheca hutâshtahe huraodhahe verethrakhnaheca ahuradhâtahe vanaiñtyåsca uparatâtô,
(During Ushahin Gah recite:)
sraoshahe ashyehe ashivatô verethrâjanô frâdat- gaêthahe rashnaosh razishtahe arshtâtasca frâdat-gaêthayå varedat- gaêthayå
(Continue with:)
xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca,
ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê,
athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû!
6.
ahurem mazdãm raêvañtem hvarenanguhañtem ýazamaide ameshâ speñtâ huxshathrâ hudhånghô ýazamaide, vohu manô ameshem speñtem ýazamaide, âxshtîm hãm-vaiñtîm ýazamaide taredhâtem anyâish dâmãn, âsnem xratûm mazdadhâtem ýazamaide, gaoshô-srûtem xratûm mazdadhâtem ýazamaide.
7.
ashem vahishtem sraêshtem ameshem speñtem ýazamaide, airyamanem ishîm ýazamaide, sûrem mazdadhâtem ýazamaide, saokãm vanguhîm vouru-dôithrãm mazdadhâtãm ashaonîm ýazamaide, xshathrem vairîm ameshem speñtem ýazamaide, ayôxshustem ýazamaide, marezhdikem thrâyô-drikhûm ýazamaide.
8.
speñtãm vanguhîm ârmaitîm ýazamaide, râtãm vanguhîm vouru-dôithrãm mazdadhâtãm ashaonîm ýazamaide, haurvatâtem ameshem speñtem ýazamaide, ýâiryãm hushitîm ýazamaide, saredha ashavana ashahe ratavô ýazamaide, ameretatâtem ameshem speñtem ýazamaide, fshaonîm vãthwãm ýazamaide, aspanâca ýevînô ýazamaide, gaokerenem sûrem mazdadhâtem ýazamaide.
9.
(During Hawan Gah recite:)
mithrem vouru-gaoyaoitîm ýazamaide, râma hvâstrem ýazamaide,
(During Rapithwin Gah recite:)
ashem vahishtem âtremca ahurahe mazdå puthrem ýazamaide,
(During Uzerin Gah recite:)
berezañtem ahurem xshathrîm xshaêtem apãm napâtem aurvat-aspem ýazamaide, apemca mazdadhâtãm ashaonîm ýazamaide.
10.
(During Aiwisruthrem Gah recite:)
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide, khenåsca vîrô-vãthwå ýazamaide, ýâiryãmca hushitîm ýazamaide, amemca hutashtem huraodhem ýazamaide, verethrakhnemca ahuradhâtem ýazamaide, vanaiñtîmca uparatâtem ýazamaide,
(During Ushahin Gah recite:)
sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat- gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, rashnûm razishtem ýazamaide, arshtâtemca frâdat-gaêthãm varedat- gaêthãm ýazamaide!
____________________
(Continue with:)
11.
ýâtu-zî zarathushtra vanat daêvô mashyô kô nmânahe bâdha spitama zarathushtra vîspa druxsh janâiti vîspa druxsh nâshâiti ýatha hô nô aêtaêshãm vacãm.
12.
aoi-tê aoi tanvô dadhâiti aoi-tê aoi athaurunem janâiti athaurunem ýatha rathaêshtârem vîspa-nô asrushtêe nâshâtanãm aojangha ýô hîm daste dârenem ýôi hapta ameshå speñta huxshathra hudhånghô hamarethanãmcit, daênãm mâzdayasnîm aspô-kehrpãm âpem mazdadhâtãm ashaonîm ýazamaide.
13.
âtare-vitare-maibyâ vitare-maibyâ vîmraot zarathushtra âtare-vitare-maibyascit vitare-maibyascit vîmraot zarathushtra ýat vanghêush mananghô ýat aithyejanghem vacãm fraspâvaresh frâca framerethwaca frajãthwaca.
14.
satavata satê-vita utavata utê-vita uta uta apa-barenuta ýatha bastem fravashnãm daênãm mâzdayasnîm nâshâtanãm aojangha.
ashem vohû....
(>>ýâtu-zî ... nâshâtanãm aojangha. ashem vohû...<<(7)!)
(Recite silently:)
15.
(hôrmezd i hvadâe i awazûnî mardum mardum sardagã hamâ sardagã ham bâ ýasht i vahã vaem vahe dîn i mâzdayasnã âgâhî âstvãnî nêkî rasãnât êduñ bât.)
(Recite aloud:)
ýathâ ahû vairyô...(2).
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi
ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô ... varedat-gaêthayå.
ashem vohû....
ahmâi raêshca ... hazangrem ... (kerba mazhd) ... ashem vohû...!!


Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Yt2 Next English Glossary