Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev gahs Next Glossary

AVESTA: KHORDA AVESTA (Book of Common Prayer)

This digital edition copyright © 2002 by Joseph H. Peterson.

GAHS (prayers for each period of the day)Hawan Gah - (sunrise to midday)

Avestan1

1. xshnaothra ahurahe mazdå, ashem vohû...(3).

fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô,

hâvanêe ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca sâvanghêe vîsyâica ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâicâ frasastayaêca,

English2

1. Propitiation to Ahura Mazda. Ashem Vohu...(3).

I profess myself a Mazda-worshipper, a follower of Zarathushtra, opposing the Daevas, accepting the Ahuric doctrine.

To Hawan, Ashavan, the master of Asha, for worship, adoration, propitiation and praise. To Savanghi and Visya, Ashavan, the master(s) of Asha, for worship, adoration, propitiation and praise.

NOTES:

1. Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.

2. Translated by James Darmesteter (From Sacred Books of the East, American Edition, 1898., Vol 3, p 216.)

2. mithrahe vouru-gaoyaotôish hazangrô-gaoshahe baêvare-cashmanô aoxtô-nâmanô ýazatahe râmanô hvâstrahe xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca.
ýathâ ahû vairyô, zaotâ frâ mê mrûtê
athâ ratush ashâtcît haca, frâ ashava vîdhvå mraotû.

2. With propitiation of Mithra of wide pastures, with a thousand ears, ten thousand eyes, a Yazata who is invoked by name, (and) Raman Khwastra, for worship, adoration, propitiation and praise. Yatha Ahu Vairyo, the zaotar should say to me Atha ratush ashatchit hacha, the knowing Ashavan should say.

3. ahurem mazdãm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zarathushtrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zarathushtrahe ashaonô fravashîm ýazamaide, ameshê speñtê ashaonãm ýazamaide.

3. We worship Ahura Mazda, Ashavan, the master of Asha. We worship Zarathushtra, Ashavan, the master of Asha. We worship the Fravashi of Ashavan Zarathushtra. We worship the Ashavan Amesha Spentas.

4. ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide astvatô manahyâca, apanôtemem rathwãm ýazamaide ýaêtushtemem ýazatanãm hanghanushtemem ashahe rathwãm aiwinasãstemem jakhmûshtemãm ashaonô ashahe rathwô ratufritîm ýazamaide!

4. We worship the Ashavan, good, powerful, holy Fravashis, the material and the spiritual. We worship the most effective of masters, the most active of Yazatas, and the most worthy of the masters of Asha, who is best able to reach his goal of satisfaction, the Ashavan master of Asha!

5. hâvanîm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, haurvatâtem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, ameretatâtem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, âhûirîm frashnem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, âhûirîm tkaêshem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, ýasnem sûrem haptanghâitîm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide.

5. We worship Hawan, Ashavan, the master of Asha, We worship Haurvatat, Ashavan, the master of Asha, We worship Ameretat, Ashavan, the master of Asha, We worship the Ahuric question, Ashavan, the master of Asha, We worship the Ahuric doctrine, Ashavan, the master of Asha, We worship the mighty Yasna Haptanghaiti, Ashavan, the master of Asha.

6. sâvanghaêm vîsîmca ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, airyamanem ishîm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, amavañtem verethrâjanem vitbaêshanghem
vîspa tbaêshå taurvayañtem
vîspa tbaêshå titareñtem
ýô upemô ýô madhemô
ýô fratemô zaozîzuye
tarô mãthrem pañca gâthå.

6. We worship Savanghe and Visya, Ashavan, the master(s) of Asha, We worship the Airyema-ishyo (prayer), Ashavan, the master of Asha, mighty, victorious against the hostility [of Daevas], overcoming all hostility, destroying all hostility, which is the last, middle, and the foremost of the Manthras to be invoked, the five Gathas.

7. mithremca vouru-gaoyaoitîm ýazamaide, râmaca hvâstrem ýazamaide vîsyehe rathwô ýasnâica vahmâica, vîsîmca ashavanem ashahe ratûm ýazamaide.

7. We worship Mithra of wide pastures, And we worship Raman Khwastra, and the master Visya, for worship and praise; and we worship Visya, Ashavan, the master of Asha.

8. mithrem vouru-gaoyaoitîm hazangra-gaoshem baêvare-cashmanem aoxtô-nâmanem ýazatem ýazamaide, râma hvâstrem ýazamaide!

8. We worship Mithra of wide pastures, with a thousand ears, ten thousand eyes, a Yazata who is invoked by name. We worship Raman Khwastra!

9. thwãm âtrem ahurahe mazdå puthrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, hadha-zaothrem hadha-aiwyånghanem imat baresma ashaya frastaretem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide. apãm naptârem ýazamaide, nairîm sanghem ýazamaide, taxmem dâmôish upamanem ýazatem ýazamaide, iristanãm urvãnô ýazamaide, ýå ashaonãm fravashayô, ratûm berezañtem ýazamaide, ýim ahurem mazdãm ýô ashahe apanôtemô ýô ashahe jakhmûshtemô, vîspa sravå zarathushtri ýazamaide, vîspaca hvarshta shyaothna ýazamaide varshtaca vareshyamnaca.
ýenghê hâtãm âat ýesne paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide.

9. We worship you, O Atar, son of Ahura Mazda, Ashavan, the master of Asha. We worship this Baresman spread with Asha and provided with Zaothra and girdle, Ashavan, the master of Asha. We worship Apam Napat, Nairyosangha, and the brave Yazata Damoish Upamana. We worship the souls of the deceased, they, the Fravashis of the Ashavan.
We worship the exalted master who is Ahura Mazda, who is highest in Asha, who is furthest going in Asha. We worship all the teachings of Zarathushtra. We worship all well done deeds (those already) done, and those that will be done.
We worship all those Beings whom Ahura Mazda knows to be best for worship according to Asha, male and female.

10. ýathâ ahû vairyô...(2). ýasnemca vahmemca aojasca zavareca afrînâmi mithrahe vouru-gaoyaotôish hazangrô-gaoshahe baêvare-cashmanô aoxtô-nâmanô ýazatahe râmanô hvâstrahe. ashem vohû....

10. Yatha Ahu Vairyo...(2). I desire worship and adoration and strength and force for Mithra of wide pastures, with a thousand ears, ten thousand eyes, a Yazata who is invoked by name, (and) Raman Khwastra. Ashem Vohu....

ahmâi raêshca hvarenasca ahmâi tanvô drvatâtem ahmâi tanvô vazdvare ahmâi tanvô verethrem ahmâi îshtîm pourush-hvâthrãm ahmâi âsnãmcit frazañtîm ahmâi darekhãm darekhô-jîtîm ahmâi vahishtem ahûm ashaonãm raocanghem vîspô-hvâthrem, atha jamyât ýatha âfrînâmi. ashem vohû....

hazangrem baêshazanãm baêvare baêshazanãm (3). ashem vohû....

jasa-mê avanghe mazda (3). amahe hutâshtahe huraodhahe verethrakhnahe ahuradhâtahe vanaiñtyåsca uparatâtô, râmanasca hvâstrahe vayaosh uparô-kairyehe taradhâtô anyâish dâmãn. aêtat tê vayô ýat tê asti speñtô-mainyaom. thwâshahe hvadhâtahe zrvânahe akaranahe zrvânahe darekhô-hvadhâtahe. ashem vohû...!

(kerba mazhd gunâh guzârashni râ kunôm ashahî rvã dushârm râ ham kerbaî i hamâ vahã i haft keshwar zamî zamî pahanâ rôt drânâ hvarshêt bâlâ buñdahihâ bê rasât, ashô bêt dêr zî.)

atha jamyât ýatha âfrînâmi. ashem vohû...!!

To him splendor and khwarenah; to him health of body; to him toughness of body; to him resistance of body; to him possessions bringing much happiness; to him sturdy offspring; to him lengthy long-life; to him the best existence of the righteous, the luminous, offering all happy. Thus may it come as I wish. Ashem Vohu....

A thousand remedies, ten thousand remedies (3). Ashem Vohu....

Come to my help, O Mazda (3). To Ama, well-built, fair of form, Verethraghna, Ahura-created; and to Triumphing Uparatat; and to Raman of good pastures, (and to) Vayu of superior activity, superior to other creatures. That (part) of you, Vayu, which (part) of you belongs to Spenta Mainyu; to self-governed Thwasha, to boundless Zurwan, to Zurwan of the long dominion. Ashem Vohu....

For the reward of virtue and the forgiveness of sins, I do (deeds of) righteousness for the love of my soul. May all virtuousness of all good ones of the earth of seven climes reach the width of the earth, the length of the rivers, the height of the sun in their original form. May it be righteous, live long.
Thus may it come as I wish. Ashem Vohu...!!Rapithwin Gah - (midday to mid-afternoon)

1. xshnaothra ahurahe mazdå, ashem vohû...(3). fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô,

rapithwinâi ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca, frâdat-fshave zañtumâica ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâicâ frasastayaêca,

1. Propitiation to Ahura Mazda. Ashem Vohu...(3). I profess myself a Mazda-worshipper, a follower of Zarathushtra, opposing the Daevas, accepting the Ahuric doctrine.

To Rapithwin, Ashavan, the master of Asha, for worship, adoration, propitiation and praise. To Fradat-Fshu and Zangtuma, Ashavan, the master(s) of Asha, for worship, adoration, propitiation and praise.

2. ashahe vahishtahe âthrasca ahurahe mazdå xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca.
ýathâ ahû vairyô, zaotâ frâ mê mrûtê
athâ ratush ashâtcît haca, frâ ashava vîdhvå mraotû.

2. With propitiation of Asha Vahishta and Atar, (son) of Ahura Mazda, for worship, adoration, propitiation and praise.
Yatha Ahu Vairyo, the zaotar should say to me
Atha ratush ashatchit hacha, the knowing Ashavan should say.

3. ahurem mazdãm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zarathushtrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zarathushtrahe ashaonô fravashîm ýazamaide, ameshê speñtê ashaonãm ýazamaide.

3. We worship Ahura Mazda, Ashavan, the master of Asha. We worship Zarathushtra, Ashavan, the master of Asha. We worship the Fravashi of Ashavan Zarathushtra, We worship the Ashavan Amesha Spentas.

4. ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide astvatô manahyâca, apanôtemem rathwãm ýazamaide ýaêtushtemem ýazatanãm hanghanushtemem ashahe rathwãm aiwinasãstemem jakhmûshtemãm ashaonô ashahe rathwô ratufritîm ýazamaide!

4. We worship the good, powerful, holy Fravashis, Ashavan, the material and the spiritual. We worship the most effective of masters, the most active of Yazatas, and the most worthy of the masters of Asha, who is best able to reach his goal of satisfaction, the Ashavan master of Asha!

5. rapithwinem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, ahunavaitîm gâthãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide, ushtavaitîm gâthãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide, speñtâ-mainyûm gâthãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide, vohuxshathrãm gâthãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide, vahishtôishtîm gâthãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide.

5. We worship Rapithwin, Ashavan, the master of Asha, We worship the Ahunawad Gatha, Ashavan, the master of Asha. We worship the Ushtawad Gatha, Ashavan, the master of Asha. We worship the Spentomad Gatha, Ashavan, the master of Asha. We worship the Wohukhshathra Gatha, Ashavan, the master of Asha. We worship the Wahishtoisht Gatha, Ashavan, the master of Asha.

6. frâdat-fshâum zañtumemca ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, fshûshemca mãthrem ýazamaide, arshuxdhemca vâcem ýazamaide, vaca arshuxdha ýazamaide, vârethrakhnîsh daêvô-khnîta ýazamaide, apasca zemasca ýazamaide, urvaråsca mainyavaca ýazata ýazamaide, ýôi vanghazdå ashavanô, ameshêsca speñtê ashaonãm ýazamaide.

6. We worship Fradat-Fshu and the Ashavan Zantuma, the master of Asha, and we worship the Fshusho Manthra, and we worship the truthfully spoken word; we worship the truthfully spoken sayings, victorious, Daeva smiting. We worship the waters and the Earth; we worship the plants and the spiritual Ashavan Yazatas, conferring good; and we worship the Ashavan Amesha Spentas.

7. ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide, bareshnûshca ashahe ýat vahishtahe, mazishta mãthra mazishta verezya mazishta urvaitya mazishta haithyâ-verezya mazishta vîndaithya daênayå mâzdayasnôish ýazamaide,

7. We worship the Ashavan, good, powerful, holy Fravashis; and we worship the peak of Asha Vahishta: of great Manthra, of great operation, of great fidelity, of great performance, of great effect in spreading the Mazdayasnian religion.

8. avat vyâxnemca hañjamanemca ýat as ameshanãm speñtanãm bareshnvô avanghe ashnô khematem zañtumahe rathwô ýasnâica vahmâica, zañtumemca ashavanem ashahe ratûm ýazamaide.

8. We worship that assembly and meeting of the Amesha Spentas when they visit the heights of Heaven, to worship and praise the master Zantuma, and the Ashavan Zantuma, the master of Asha.

9. ashem vahishtem âtremca ahurahe mazdå puthrem ýazamaide!

9. We worship Asha Vahishta, and Atar, the son of Ahura Mazda!

10. thwãm âtrem ahurahe mazdå puthrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, hadha-zaothrem hadha-aiwyånghanem imat baresma ashaya frastaretem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide. apãm naptârem ýazamaide, nairîm sanghem ýazamaide, taxmem dâmôish upamanem ýazatem ýazamaide, iristanãm urvãnô ýazamaide, ýå ashaonãm fravashayô,

10. We worship you, O Atar, son of Ahura Mazda, Ashavan, the master of Asha. We worship this Baresman spread with Asha and provided with Zaothra and girdle, Ashavan, the master of Asha. We worship Apam Napat. We worship Nairyosangha. We worship the brave Yazata Damoish Upamana. We worship the souls of the deceased, they, the Fravashis of the Ashavans.

11. ratûm berezañtem ýazamaide, ýim ahurem mazdãm ýô ashahe apanôtemô ýô ashahe jakhmûshtemô, vîspa sravå zarathushtri ýazamaide, vîspaca hvarshta shyaothna ýazamaide varshtaca vareshyamnaca.
ýenghê hâtãm âat ýesne paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide.

11. We worship the exalted master who is Ahura Mazda, who is highest in Asha, who is furthest going in Asha. We worship all the teachings of Zarathushtra. We worship all well done deeds (those already) done, and those that will be done.
We worship all those Beings whom Ahura Mazda knows to be best for worship according to Asha, male and female.

12. ýathâ ahû vairyô...(2).
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca afrînâmi
ashahe vahishtahe âthrasca ahurahe mazdå.
ashem vohû....

12. Yatha Ahu Vairyo...(2).
I desire worship and adoration and strength and force for Asha Vahishta and Atar (son) of Ahura Mazda. Ashem Vohu....

ahmâi raêshca hvarenasca ahmâi tanvô drvatâtem ahmâi tanvô vazdvare ahmâi tanvô verethrem ahmâi îshtîm pourush-hvâthrãm ahmâi âsnãmcit frazañtîm ahmâi darekhãm darekhô-jîtîm ahmâi vahishtem ahûm ashaonãm raocanghem vîspô-hvâthrem, atha jamyât ýatha âfrînâmi. ashem vohû....

hazangrem baêshazanãm baêvare baêshazanãm (3). ashem vohû....

jasa-mê avanghe mazda (3). amahe hutâshtahe huraodhahe verethrakhnahe ahuradhâtahe vanaiñtyåsca uparatâtô, râmanasca hvâstrahe vayaosh uparô-kairyehe taradhâtô anyâish dâmãn. aêtat tê vayô ýat tê asti speñtô-mainyaom. thwâshahe hvadhâtahe zrvânahe akaranahe zrvânahe darekhô-hvadhâtahe. ashem vohû...!

(kerba mazhd gunâh guzârashni râ kunôm ashahî rvã dushârm râ ham kerbaî i hamâ vahã i haft keshwar zamî zamî pahanâ rôt drânâ hvarshêt bâlâ buñdahihâ bê rasât, ashô bêt dêr zî.)

atha jamyât ýatha âfrînâmi. ashem vohû...!!

To him splendor and khwarenah; to him health of body; to him toughness of body; to him resistance of body; to him possessions bringing much happiness; to him sturdy offspring; to him lengthy long-life; to him the best existence of the righteous, the luminous, offering all happy. Thus may it come as I wish. Ashem Vohu....

A thousand remedies, ten thousand remedies (3). Ashem Vohu....

Come to my help, O Mazda (3). To Ama, well-built, fair of form, Verethraghna, Ahura-created; and to Triumphing Uparatat; and to Raman of good pastures, (and to) Vayu of superior activity, superior to other creatures. That (part) of you, Vayu, which (part) of you belongs to Spenta Mainyu; to self-governed Thwasha, to boundless Zurwan, to Zurwan of the long dominion. Ashem Vohu....

For the reward of virtue and the forgiveness of sins, I do (deeds of) righteousness for the love of my soul. May all virtuousness of all good ones of the earth of seven climes reach the width of the earth, the length of the rivers, the height of the sun in their original form. May it be righteous, live long.
Thus may it come as I wish. Ashem Vohu...!!Uzerin Gah - (mid-afternoon to sunset)

1. xshnaothra ahurahe mazdå, ashem vohû...(3). fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô,

uzayeirinâi ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca, frâdat-vîrâi dâh'yumâica ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâicâ frasastayaêca,

1. Propitiation to Ahura Mazda. Ashem Vohu...(3). I profess myself a Mazda-worshipper, a follower of Zarathushtra, opposing the Daevas, accepting the Ahuric doctrine.

To Uzerin, Ashavan, the master of Asha, for worship, adoration, propitiation and praise. To Fradat-Vira and Dakhyuma, Ashavan, the master(s) of Asha, for worship, adoration, propitiation and praise.

2. berezatô ahurahe nafedhrô apãm apasca mazdadhâtayå
xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca.
ýathâ ahû vairyô, zaotâ frâ mê mrûtê
athâ ratush ashâtcît haca, frâ ashava vîdhvå mraotû.

2. With propitiation of the lofty Ahura Apam Napat, and the waters made by Mazda, for worship, adoration, propitiation and praise.
Yatha Ahu Vairyo, the zaotar should say to me
Atha ratush ashatchit hacha, the knowing Ashavan should say.

3. ahurem mazdãm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zarathushtrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zarathushtrahe ashaonô fravashîm ýazamaide, ameshê speñtê ashaonãm ýazamaide.

3. We worship Ahura Mazda, Ashavan, the master of Asha. We worship Zarathushtra, Ashavan, the master of Asha. We worship the Fravashi of Ashavan Zarathushtra, We worship the Ashavan Amesha Spentas.

4. ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide astvatô manahyâca, apanôtemem rathwãm ýazamaide ýaêtushtemem ýazatanãm hanghanushtemem ashahe rathwãm aiwinasãstemem jakhmûshtemãm ashaonô ashahe rathwô ratufritîm ýazamaide!

4. We worship the good, powerful, holy Fravashis, Ashavan, the material and the spiritual. We worship the most effective of masters, the most active of Yazatas, and the most worthy of the masters of Asha, who is best able to reach his goal of satisfaction, the Ashavan master of Asha!

5. uzayeirinem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zaotârem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, hâvanânem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, âtravaxshem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, fraberetârem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, âberetem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, âsnatârem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, raêthwishkarem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, sraoshâvarezem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide.

5. We worship Uzerin, Ashavan, the master of Asha; we worship the Zaotar, Ashavan, the master of Asha; we worship the Havanan, Ashavan, the master of Asha; we worship the Aterevaxsh, Ashavan, the master of Asha; we worship the Fraberetar, Ashavan, the master of Asha; we worship the Aberet, Ashavan, the master of Asha; we worship the Asnatar, Ashavan, the master of Asha; we worship the Rathwishkara, Ashavan, the master of Asha; we worship the Sraoshavarez, Ashavan, the master of Asha;

6. frâdat-vîrem dâh'yumemca ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, strêushca månghemca hvareca raocå ýazamaide, anakhra raocå ýazamaide, afrasanghãmca hvâthrem ýazamaide, ýâ narsh sâdra dregvatô.

6. We worship the Fradat-Vira and Dakhyuma, Ashavan, the master(s) of Asha; we worship the stars and the Moon and the Sun, the [celestial] luminosity. We worship Anagra Raochah; and we worship the comfortable abode of the blissful, which is the torment of the druj-followers.

7. haithyâvarezem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, aparemca tkaêshem ýazamaide, haithyâvarezem ashavanem ashaonô stîm ýazamaide paiti asni paiti xshafne ýasô-beretâbyô zaothrâbyô dah'yumahe rathwô ýasnâica vahmâica, dah'yumemca ashavanem ashahe ratûm ýazamaide.

7. We worship those Ashavans who perform their duty, the master(s) of Asha; and we worship the later doctrine. We worship the Asha-believing creation of Asha, performing its duty by day and night with worthy offering of Zaothra, for worship and adoration of the master Dahvyuma; and we worship the Ashavan Dahvyuma, the master of Asha.

8. berezañtem ahurem xshathrîm xshaêtem apãm napâtem aurvat-aspem ýazamaide, apemca mazdadhâtãm ashaonîm ýazamaide.

8. We worship the lofty Ahura, the radiant Khshathra, Apam Napat, possessing swift horses; and we worship the Ashavan waters, made by Mazda.

9. thwãm âtrem ahurahe mazdå puthrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, hadha-zaothrem hadha-aiwyånghanem imat baresma ashaya frastaretem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide. apãm naptârem ýazamaide, nairîm sanghem ýazamaide, taxmem dâmôish upamanem ýazatem ýazamaide, iristanãm urvãnô ýazamaide, ýå ashaonãm fravashayô,

9. We worship you, O Atar, son of Ahura Mazda, Ashavan, the master of Asha. We worship this Baresman spread with Asha and provided with Zaothra and girdle, Ashavan, the master of Asha. We worship Apam Napat. We worship Nairyosangha. We worship the brave Yazata Damoish Upamana. We worship the souls of the deceased, they, the Fravashis of the Ashavan.

10. ratûm berezañtem ýazamaide, ýim ahurem mazdãm ýô ashahe apanôtemô ýô ashahe jakhmûshtemô, vîspa sravå zarathushtri ýazamaide, vîspaca hvarshta shyaothna ýazamaide varshtaca vareshyamnaca.
ýenghê hâtãm âat ýesne paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide.

10. We worship the exalted master who is Ahura Mazda, who is highest in Asha, who is furthest going in Asha. We worship all the teachings of Zarathushtra. We worship all well done deeds (those already) done, and those that will be done.
We worship all those Beings whom Ahura Mazda knows to be best for worship according to Asha, male and female.

11. ýathâ ahû vairyô...(2). ýasnemca vahmemca aojasca zavareca afrînâmi berezatô ahurahe nafedhrô apãm apasca mazdadhâtayå. ashem vohû....

11. Yatha Ahu Vairyo...(2). I desire worship and adoration and strength and force for Asha Vahishta and the fire of Ahura Mazda. Ashem Vohu....

ahmâi raêshca hvarenasca ahmâi tanvô drvatâtem ahmâi tanvô vazdvare ahmâi tanvô verethrem ahmâi îshtîm pourush-hvâthrãm ahmâi âsnãmcit frazañtîm ahmâi darekhãm darekhô-jîtîm ahmâi vahishtem ahûm ashaonãm raocanghem vîspô-hvâthrem, atha jamyât ýatha âfrînâmi. ashem vohû....

hazangrem baêshazanãm baêvare baêshazanãm (3). ashem vohû....

jasa-mê avanghe mazda (3). amahe hutâshtahe huraodhahe verethrakhnahe ahuradhâtahe vanaiñtyåsca uparatâtô, râmanasca hvâstrahe vayaosh uparô-kairyehe taradhâtô anyâish dâmãn. aêtat tê vayô ýat tê asti speñtô-mainyaom. thwâshahe hvadhâtahe zrvânahe akaranahe zrvânahe darekhô-hvadhâtahe. ashem vohû...!

(kerba mazhd gunâh guzârashni râ kunôm ashahî rvã dushârm râ ham kerbaî i hamâ vahã i haft keshwar zamî zamî pahanâ rôt drânâ hvarshêt bâlâ buñdahihâ bê rasât, ashô bêt dêr zî.)

atha jamyât ýatha âfrînâmi. ashem vohû...!!

To him splendor and khwarenah; to him health of body; to him toughness of body; to him resistance of body; to him possessions bringing much happiness; to him sturdy offspring; to him lengthy long-life; to him the best existence of the righteous, the luminous, offering all happy. Thus may it come as I wish. Ashem Vohu....

A thousand remedies, ten thousand remedies (3). Ashem Vohu....

Come to my help, O Mazda (3). To Ama, well-built, fair of form, Verethraghna, Ahura-created; and to Triumphing Uparatat; and to Raman of good pastures, (and to) Vayu of superior activity, superior to other creatures. That (part) of you, Vayu, which (part) of you belongs to Spenta Mainyu; to self-governed Thwasha, to boundless Zurwan, to Zurwan of the long dominion. Ashem Vohu....

For the reward of virtue and the forgiveness of sins, I do (deeds of) righteousness for the love of my soul. May all virtuousness of all good ones of the earth of seven climes reach the width of the earth, the length of the rivers, the height of the sun in their original form. May it be righteous, live long.

Thus may it come as I wish. Ashem Vohu...!!Aiwisruthrem Gah - (sunset to midnight)

1. xshnaothra ahurahe mazdå, ashem vohû...(3). fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô,

aiwisrûthrimâi aibigayâi ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca, frâdat-vîspãm-hujyâitêe zarathushtrôtemâica ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâicâ frasastayaêca,

1. Propitiation to Ahura Mazda. Ashem Vohu...(3). I profess myself a Mazda-worshipper, a follower of Zarathushtra, opposing the Daevas, accepting the Ahuric doctrine.

To Aiwisruthrem that furthers life, Ashavan, the master of Asha, for worship, adoration, propitiation and praise. To Fradat-vispam-hujyaiti and Zarathushtrotema, Ashavan, the master(s) of Asha, for worship, adoration, propitiation and praise.

2. ashâunãm fravashinãm khenãnãmca vîrô-vãthwanãm ýâiryayåsca hushitôish amaheca hutâshtahe huraodhahe verethrakhnaheca ahuradhâtahe vanaiñtyåsca uparatâtô xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca.
ýathâ ahû vairyô, zaotâ frâ mê mrûtê
athâ ratush ashâtcît haca, frâ ashava vîdhvå mraotû.

2. With propitiation of the Ashavan Fravashis, and to the women with their troops of heroes, and the Yairya Hushitay and to Ama, well-built, fair of form, Verethraghna, Ahura-created; and to Triumphing Uparatat, for worship, adoration, propitiation and praise.

Yatha Ahu Vairyo, the zaotar should say to me
Atha ratush ashatchit hacha, the knowing Ashavan should say.

3. ahurem mazdãm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zarathushtrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zarathushtrahe ashaonô fravashîm ýazamaide, ameshê speñtê ashaonãm ýazamaide.

3. We worship Ahura Mazda, Ashavan, the master of Asha. We worship Zarathushtra, Ashavan, the master of Asha. We worship the Fravashi of Ashavan Zarathushtra. We worship the Ashavan Amesha Spentas.

4. ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide astvatô manahyâca, apanôtemem rathwãm ýazamaide ýaêtushtemem ýazatanãm hanghanushtemem ashahe rathwãm aiwinasãstemem jakhmûshtemãm ashaonô ashahe rathwô ratufritîm ýazamaide!

4. We worship the good, powerful, holy Fravashis, Ashavan, the material and the spiritual. We worship the most effective of masters, the most active of Yazatas, and the most worthy of the masters of Asha, who is best able to reach his goal of satisfaction, the Ashavan master of Asha!

5. aiwisrûthrimem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, aibigâim ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, thwãm âtrem ahurahe mazdå puthrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, asmana hâvana ashahe ratavô ýazamaide, ayanghaêna hâvana ashahe ratavô ýazamaide, hadha-zaothrem hadha-aiwyånghanem imat baresma ashaya frastaretem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, âpe urvare ýazamaide, aourvatãm urune ashavanem ashahe ratûm ýazamaide.

5. We worship Aiwisruthrima, Ashavan, the master of Asha. We worship Aibigaya, Ashavan, the master of Asha. We worship you, Atar, the son of Ahura Mazda, Ashavan, the master of Asha. We worship the stone mortar, the master of Asha. We worship the iron mortar, the master of Asha. We worship this Baresman spread with Asha and provided with Zaothra and girdle, Ashavan, the master of Asha. We worship the waters (and) plants; we worship the Aourvatam Urunay, Ashavan, the master of Asha.

6. frâdat-vîspãm-hujyâitîm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zarathushtrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, mãthrem speñtem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, gêush urvânem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zarathushtrôtememca ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zarathushtrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide.

6. We worship the Fradat-vispam-hujyatay, Ashavan, the master of Asha. We worship Zarathushtra, Ashavan, the master of Asha. We worship the sacred Manthra, Ashavan, the master of Asha. We worship the Geush Urvan, Ashavan, the master of Asha. We worship the Zarathushtrotema, Ashavan, the master of Asha. We worship Zarathushtra, Ashavan, the master of Asha.

7. âthravanem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, rathaêshtârem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, vâstrîm fshuyañtem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, nmânahe nmânô-paitîm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, vîsô vîspaitîm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zañtêush zañtupaitîm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, dainghêush dainghupaitîm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide.

7. We worship the Athravan, Ashavan, the master of Asha. We worship the warrior, Ashavan, the master of Asha. We worship the cattle farmer, Ashavan, the master of Asha. We worship the cattle farmer, Ashavan, the master of Asha. We worship the homes with a house-lord, Ashavan, the master of Asha. We worship the villages with a village-lord, Ashavan, the master of Asha. We worship the provinces with a province-lord, Ashavan, the master of Asha. We worship the countries with a country-lord, Ashavan, the master of Asha.

8. ývânem humananghem hvacanghem hushyaothnem hudaênem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, ývânem uxdhô-vacanghem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, hvaêtvadathem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, dainghâurvaêsem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, humâim pairijathnem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, nmânahe nmânô-pathnîm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide.

8. We worship the youth of good thought, good words, good deeds, good 2 Daena , Ashavan, the master of Asha. We worship the youth (who) makes intercession, Ashavan, the master of Asha. We worship the Khvaetvadatha, Ashavan, the master of Asha. We worship the (priest) within the country, Ashavan, the master of Asha. We worship the blessed (priest who) goes about abroad, Ashavan, the master of Asha. We worship the homes with a house-lady, Ashavan, the master of Asha.

9. nâirikãmca ashavanîm ýazamaide, frâyô-humatãm frâyô-hûxtãm frâyô-hvarshtãm hush-hãm-sâstãm ratuxshathrãm ashaonîm ýam ârmaitîm speñtãm ýåsca-tê khnå ahura mazda, naremca ashavanem ýazamaide, frâyô-humatem frâyô-hûxtem frâyô- hvarshtem vîstô-fraoreitîm evistô-kayadhem ýenghe shyaothnâish gaêthå asha frâdañte, zarathushtôtemahe rathwô ýasnâica vahmâica zarathushtrôtememca ashavanem ashahe ratûm ýazamaide.

9. We also worship the Ashavan woman, predominating in good thoughts, predominating in good words, predominating in good deeds, well instructed, 3 having power over the masters , Ashavan, (as are) Spenta Armaiti and your females, O Ahura Mazda.
We also worship the Ashavan man, predominating in good thoughts, predominating in good words, predominating in good deeds, knowing the creed, not knowing the Kayadha, through whose activity Creation is advanced in Asha, for worship and adoration of the master Zarathushtrotema, and we worship the Ashavan Zarathushtrotema, the master of Asha.

10. ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide, khnåsca vîrô-vãthwå ýazamaide, ýâiryãmca hushitîm ýazamaide, amemca hutashtem huraodhem ýazamaide, verethrakhnemca ahuradhâtem ýazamaide, vanaiñtîmca uparatâtem ýazamaide!

10. We worship the good, powerful, holy Fravashis, Ashavan, the material and the spiritual. We also worship the women with their troops of heroes, and we worship the Yairya Hushitay. And we worship Ama, well-built, fair of form; and we worship Verethraghna, Ahura-created; and we worship Triumphing Uparatat.

11. thwãm âtrem ahurahe mazdå puthrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, hadha-zaothrem hadha-aiwyånghanem imat baresma ashaya frastaretem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide. apãm naptârem ýazamaide, nairîm sanghem ýazamaide, taxmem dâmôish upamanem ýazatem ýazamaide, iristanãm urvãnô ýazamaide, ýå ashaonãm fravashayô,

11. We worship you, O Atar, son of Ahura Mazda, Ashavan, the master of Asha. We worship this Baresman spread with Asha and provided with Zaothra and girdle, Ashavan, the master of Asha. We worship Apam Napat. We worship Nairyosangha. We worship the brave Yazata Damoish Upamana. We worship the souls of the deceased, they, the Fravashis of the Ashavan.

12. ratûm berezañtem ýazamaide, ýim ahurem mazdãm ýô ashahe apanôtemô ýô ashahe jakhmûshtemô, vîspa sravå zarathushtri ýazamaide, vîspaca hvarshta shyaothna ýazamaide varshtaca vareshyamnaca.
ýenghê hâtãm âat ýesne paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide.

12. We worship the exalted master who is Ahura Mazda, who is highest in Asha, who is furthest going in Asha. We worship all the teachings of Zarathushtra. We worship all well done deeds (those already) done, and those that will be done.
We worship all those Beings whom Ahura Mazda knows to be best for worship according to Asha, male and female.

13. ýathâ ahû vairyô...(2). ýasnemca vahmemca aojasca zavareca afrînâmi ashâunãm fravashinãm khenãnãmca vîrô-vãthwanãm ýâiryayåsca hushitôish amaheca hutâshtahe huraodhahe verethrakhnaheca ahuradhâtahe vanaiñtyåsca uparatâtô. ashem vohû....

13. Yatha Ahu Vairyo...(2). I desire worship and adoration and strength and force for the Ashavan Fravashis, and to the women with their troops of heroes, and the Yairya Hushitay and to Ama, well-built, fair of form, Verethraghna, Ahura-created; and to Triumphing Uparatat. Ashem Vohu....

ahmâi raêshca hvarenasca ahmâi tanvô drvatâtem ahmâi tanvô vazdvare ahmâi tanvô verethrem ahmâi îshtîm pourush-hvâthrãm ahmâi âsnãmcit frazañtîm ahmâi darekhãm darekhô-jîtîm ahmâi vahishtem ahûm ashaonãm raocanghem vîspô-hvâthrem, atha jamyât ýatha âfrînâmi. ashem vohû....

hazangrem baêshazanãm baêvare baêshazanãm (3). ashem vohû....

jasa-mê avanghe mazda (3). amahe hutâshtahe huraodhahe verethrakhnahe ahuradhâtahe vanaiñtyåsca uparatâtô, râmanasca hvâstrahe vayaosh uparô-kairyehe taradhâtô anyâish dâmãn. aêtat tê vayô ýat tê asti speñtô-mainyaom. thwâshahe hvadhâtahe zrvânahe akaranahe zrvânahe darekhô-hvadhâtahe. ashem vohû...!

(kerba mazhd gunâh guzârashni râ kunôm ashahî rvã dushârm râ ham kerbaî i hamâ vahã i haft keshwar zamî zamî pahanâ rôt drânâ hvarshêt bâlâ buñdahihâ bê rasât, ashô bêt dêr zî.)

atha jamyât ýatha âfrînâmi. ashem vohû...!!

To him splendor and khwarenah; to him health of body; to him toughness of body; to him resistance of body; to him possessions bringing much happiness; to him sturdy offspring; to him lengthy long-life; to him the best existence of the righteous, the luminous, offering all happy. Thus may it come as I wish. Ashem Vohu....

A thousand remedies, ten thousand remedies (3). Ashem Vohu....

Come to my help, O Mazda (3). To Ama, well-built, fair of form, Verethraghna, Ahura-created; and to Triumphing Uparatat; and to Raman of good pastures, (and to) Vayu of superior activity, superior to other creatures. That (part) of you, Vayu, which (part) of you belongs to Spenta Mainyu; to self-governed Thwasha, to boundless Zurwan, to Zurwan of the long dominion. Ashem Vohu....

For the reward of virtue and the forgiveness of sins, I do (deeds of) righteousness for the love of my soul. May all virtuousness of all good ones of the earth of seven climes reach the width of the earth, the length of the rivers, the height of the sun in their original form. May it be righteous, live long.

Thus may it come as I wish. Ashem Vohu...!!Ushahin Gah - (midnight to dawn)

1. xshnaothra ahurahe mazdå, ashem vohû...(3).

fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô,
ushahinâi ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca,
berejyâi nmânyâica ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâicâ frasastayaêca,

1. Propitiation to Ahura Mazda. Ashem Vohu...(3).

I profess myself a Mazda-worshipper, a follower of Zarathushtra, opposing the Daevas, accepting the Ahuric doctrine.
To Ushahin that furthers life, Ashavan, the master of Asha, for worship, adoration, propitiation and praise. To Berejya and Nmanya, Ashavan, the master(s) of Asha, for worship, adoration, propitiation and praise.

2. sraoshahe ashyehe ashivatô verethrâjanô frâdat-gaêthahe rashnaosh razishtahe arshtâtasca frâdat-gaêthayå varedat-gaêthayå xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca.
ýathâ ahû vairyô, zaotâ frâ mê mrûtê
athâ ratush ashâtcît haca, frâ ashava vîdhvå mraotû.

2. With propitiation of Sraosha, companion of Ashi, procuring rewards, victorious, who furthers the world, (and) the very straight Razishta and Arshtad, who further the world, who augment the world, for worship, adoration, propitiation and praise.
Yatha Ahu Vairyo, the zaotar should say to me
Atha ratush ashatchit hacha, the knowing Ashavan should say.

3. ahurem mazdãm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zarathushtrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, zarathushtrahe ashaonô fravashîm ýazamaide, ameshê speñtê ashaonãm ýazamaide.

3. We worship Ahura Mazda, Ashavan, the master of Asha. We worship Zarathushtra, Ashavan, the master of Asha. We worship the Fravashi of Ashavan Zarathushtra, We worship the Ashavan Amesha Spentas.

4. ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide astvatô manahyâca, apanôtemem rathwãm ýazamaide ýaêtushtemem ýazatanãm hanghanushtemem ashahe rathwãm aiwinasãstemem jakhmûshtemãm ashaonô ashahe rathwô ratufritîm ýazamaide!

4. We worship the good, powerful, holy Fravashis, Ashavan, the material and the spiritual. We worship the most effective of masters, the most active of Yazatas, and the most worthy of the masters of Asha, who is best able to reach his goal of satisfaction, the Ashavan master of Asha!

5. ushahinem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, ushãm srîrãm ýazamaide, ushånghem ýazamaide xshôithnîm ravat-aspãm framen-narãm framen-narô-vîrãm ýâ hvâthravaiti nmânyâiti, ushånghem ýazamaide revîm rañjat-aspãm ýâ sanat aoi haptô-karshvairîm zãm, avãm ushãm ýazamaide, ahurem mazdãm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, vohu manô ýazamaide, ashem vahishtem ýazamaide, xshathrem vairîm ýazamaide, speñtãm vanguhîm ârmaitîm ýazamaide.

5. We worship Ushahin, Ashavan, the master of Asha. We worship the beautiful Ushah; we worship the radiant Ushah, with swift horses, the men ..., the insight of men ..., the deceased, together with (?) Nmanya; the swift Ushah, with swift horses, which appear throughout the seven regions of the earth; we worship that Ushah. We worship Ahura Mazda, Ashavan, the master of Asha. We worship Vohu Mano; we worship Asha Vahishta; we worship Khshathra Vairya; we worship the good Spenta Armaiti.

6. berejîm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, bereja vanghêush ashahe bereja daênayå vanghuyå mâzdayasnôish nmânyehe rathwô ýasnâica vahmâica nmânîmca ashavanem ashahe ratûm ýazamaide.

6. We worship Berejya, Ashavan, the master of Asha; for the practice of Asha Vahishta, for the practice of the good Mazdayasnian religion, for worship and adoration of the master Nmanya; and we worship Nmanya, Ashavan, the master of Asha.

7. sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat-gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, rashnûm razishtem ýazamaide, arshtâtemca frâdat-gaêthãm varedat-gaêthãm ýazamaide!

7. We worship Sraosha, companion of Ashi, fair of form, victorious, world-promoting, the Ashavan, the master of Asha. We worship the very straight Rashnu; and we worship Arshtad, who further the world, who augment the world!

8. thwãm âtrem ahurahe mazdå puthrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, hadha-zaothrem hadha-aiwyånghanem imat baresma ashaya frastaretem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide. apãm naptârem ýazamaide, nairîm sanghem ýazamaide, taxmem dâmôish upamanem ýazatem ýazamaide, iristanãm urvãnô ýazamaide, ýå ashaonãm fravashayô,

8. We worship you, O Atar, son of Ahura Mazda, Ashavan, the master of Asha. We worship this Baresman spread with Asha and provided with Zaothra and girdle, Ashavan, the master of Asha. We worship Apam Napat. We worship Nairyosangha. We worship the brave Yazata Damoish Upamana. We worship the souls of the deceased, they, the Fravashis of the Ashavan.

9. ratûm berezañtem ýazamaide, ýim ahurem mazdãm ýô ashahe apanôtemô ýô ashahe jakhmûshtemô, vîspa sravå zarathushtri ýazamaide, vîspaca hvarshta shyaothna ýazamaide varshtaca vareshyamnaca.
ýenghê hâtãm âat ýesne paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide.

9. We worship the exalted master who is Ahura Mazda, who is highest in Asha, who is furthest going in Asha. We worship all the teachings of Zarathushtra. We worship all well done deeds (those already) done, and those that will be done.
We worship all those Beings whom Ahura Mazda knows to be best for worship according to Asha, male and female.

10. ýathâ ahû vairyô...(2).
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca afrînâmi
sraoshahe ashyehe ashivatô verethrâjanô frâdat- gaêthahe rashnaosh razishtahe arshtâtasca frâdat- gaêthayå varedat-gaêthayå.
ashem vohû....

10. Yatha Ahu Vairyo...(2). I desire worship and adoration and strength and force for Sraosha, companion of Ashi, procuring rewards, victorious, who furthers the world, (and) the very straight Razishta and Arshtad, who further the world, who augment the world. Ashem Vohu....

ahmâi raêshca hvarenasca ahmâi tanvô drvatâtem ahmâi tanvô vazdvare ahmâi tanvô verethrem ahmâi îshtîm pourush-hvâthrãm ahmâi âsnãmcit frazañtîm ahmâi darekhãm darekhô-jîtîm ahmâi vahishtem ahûm ashaonãm raocanghem vîspô-hvâthrem, atha jamyât ýatha âfrînâmi. ashem vohû....

hazangrem baêshazanãm baêvare baêshazanãm (3). ashem vohû....

jasa-mê avanghe mazda (3). amahe hutâshtahe huraodhahe verethrakhnahe ahuradhâtahe vanaiñtyåsca uparatâtô, râmanasca hvâstrahe vayaosh uparô-kairyehe taradhâtô anyâish dâmãn. aêtat tê vayô ýat tê asti speñtô-mainyaom. thwâshahe hvadhâtahe zrvânahe akaranahe zrvânahe darekhô-hvadhâtahe. ashem vohû...!

(kerba mazhd gunâh guzârashni râ kunôm ashahî rvã dushârm râ ham kerbaî i hamâ vahã i haft keshwar zamî zamî pahanâ rôt drânâ hvarshêt bâlâ buñdahihâ bê rasât, ashô bêt dêr zî.)

atha jamyât ýatha âfrînâmi. ashem vohû...!!

To him splendor and khwarenah; to him health of body; to him toughness of body; to him resistance of body; to him possessions bringing much happiness; to him sturdy offspring; to him lengthy long-life; to him the best existence of the righteous, the luminous, offering all happy. Thus may it come as I wish. Ashem Vohu....

A thousand remedies, ten thousand remedies (3). Ashem Vohu....

Come to my help, O Mazda (3). To Ama, well-built, fair of form, Verethraghna, Ahura-created; and to Triumphing Uparatat; and to Raman of good pastures, (and to) Vayu of superior activity, superior to other creatures. That (part) of you, Vayu, which (part) of you belongs to Spenta Mainyu; to self-governed Thwasha, to boundless Zurwan, to Zurwan of the long dominion. Ashem Vohu....

For the reward of virtue and the forgiveness of sins, I do (deeds of) righteousness for the love of my soul. May all virtuousness of all good ones of the earth of seven climes reach the width of the earth, the length of the rivers, the height of the sun in their original form. May it be righteous, live long.

Thus may it come as I wish. Ashem Vohu...!!

Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev gahs Next Glossary