Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Part 5 (Ha 28-34) Next English

AVESTA: YASNA - Ahunavaiti Gatha

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.


Chapter 28.

(zôt u râspî,)
0
ýânîm manô ýânîm vacô ýânîm shyaothnem ashaonô zarathushtrahe, ferâ ameshâ speñtâ gâthå gêurvâin! nemô vê gâthå ashaonîsh,
1
ahyâ ýâsâ nemanghâ ustânazastô rafedhrahyâ manyêush mazdâ pourvîm speñtahyâ ashâ vîspêñg shyaothanâ vanghêush xratûm mananghô ýâ xshnevîshâ gêushcâ urvânem (2).
2
(zôt,) ýê vå mazdâ ahurâ pairî-jasâi vohû mananghâ maibyô dâvôi ahvå astvatascâ hyatcâ mananghô âyaptâ ashât hacâ ýâish rapañtô daidît hvâthrê.
3
ýê vå ashâ ufyânî manascâ vohû apaourvîm mazdãmcâ ahurem ýaêibyô xshathremcâ akhzhaonvamnem varedaitî ârmaitish â-môi rafedhrâi zavêñg jasatâ.
4
ýê urvânem mêñ gairê vohû dadê hathrâ mananghâ ashîshcâ shyaothananãm vîdush mazdå ahurahyâ ýavat isâi tavâcâ avat xsâi aêshê ashahyâ.
5
ashâ kat thwâ daresânî manascâ vohû vaêdemnô gâtûmcâ ahurâi sevîshtâi seraoshem mazdâi anâ mãthrâ mazishtem vâurôimaidî xrafstrâ hizvâ.
6
vohû gaidî mananghâ dâidî ashâ- då daregâyû ereshvâish tû uxdhâish mazdâ zarathushtrâi aojôñghvat rafenô ahmaibyâcâ ahurâ ýâ daibishvatô dvaêshå taurvayâmâ.
7
dâidî ashâ tãm ashîm vanghêush âyaptâ mananghô dâidî tû ârmaitê vîshtâspâi îshem maibyâcâ dåstû mazdâ xshayâcâ ýâ vê mãthrâ srevîm ârâdå.
8
vahishtem thwâ vahishtâ ýêm ashâ vahishtâ hazaoshem ahurem ýâsâ vâunush narôi ferashaoshtrâi maibyâcâ ýaêibyascâ ît rånghanghôi vîspâi ýavê vanghêush mananghô.
9
anâish vå nôit ahurâ mazdâ ashemcâ ýânâish zaranaêmâ manascâ hyat vahishtem ýôi vê ýôithemâ dasemê stûtãm, ýûzhêm zevîshtyånghô îshô xshathremcâ savanghãm.
10
at ýêñg ashâatcâ vôistâ vanghêushcâ dâthêñg mananghô erethwêñg mazdâ ahurâ aêibyô perenâ âpanâish kâmem, at vê xshmaibyâ asûnâ vaêdâ hvaraithyâ vaiñtyâ sravå.
11
ýê âish ashem nipånghê manascâ vohû ýavaêtâitê tvêm mazdâ ahurâ frô-mâ sîshâ thwahmât vaocanghê manyêush hacâ thwâ êeånghâ ýâish â anghush pouruyô bavat!
12
(zôt u râspî,) ahyâ ýâsâ ... gêushcâ urvânem (2). ýathâ ahû vairyô ... (4). ashem vohû ... (3). ahyâsãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 29.

(zôt,)
1
xshmaibyâ gêush urvâ gerezhdâ, kahmâi mâ thwarôzhdûm kê-mâ tashat, â-mâ aêshemô hazascâ remô âhishâyâ dereshcâ tevishcâ, nôit môi vâstâ xshmat anyô athâ môi sãstâ vohû vâstryâ.
2
adâ tashâ gêush peresat ashem kathâ tôi gavôi ratush hyat hîm dâtâ xshayañtô hadâ vâstrâ gaodâyô thwaxshô, kêm hôi ushtâ ahurem ýê dregvôdebîsh aêshemem vâdâyôit.
3
ahmâi ashâ nôit sarejâ advaêshô gavôi paitî-mravat avaêshãm nôit vîduyê ýâ shavaitê âdrêñg ereshvånghô, hâtãm hvô aojishtô ýahmâi zavêñg jimâ keredushâ.
4
mazdå sahvârê mairishtô ýâ-zî vâverezôi pairî-cithît daêvâishcâ mashyâishcâ ýâcâ vareshaitê aipî-cithît, hvô vîcirô ahurô athâ-nê anghat ýathâ hvô vasat.
5
at vâ ustânâish ahvâ zastâish frînemnâ ahurâi â mê urvâ gêushcâ azyå hyat mazdãm dvaidî ferasâbyô nôit erezhejyôi frajyâitish nôit fshuyeñtê dregvasû pairî.
6
at ê vaocat ahurô mazdå vîdvå vafûsh vyânayâ, nôit aêvâ ahû vistô naêdâ ratush ashâtcît hacâ, at zî thwâ fshuyañtaêcâ vâstryâicâ thwôreshtâ tatashâ.
7
têm âzûtôish ahurô mãthrem tashat ashâ hazaoshô mazdå gavôi xshvîdemcâ hvô urushaêibyô speñtô sâsnayâ, kastê vohû mananghâ ýê-î dâyât êeâvâ maretaêibyô.
8
aêm môi idâ vistô ýê-nê aêvô sâsnå gûshatâ zarathushtrô spitâmô, hvô nê mazdâ vashtî ashâicâ carekerethrâ srâvayenghê hyat hôi hudemêm dyâi vaxedhrahyâ.
9
atcâ gêush urvâ raostâ ýê anaêshem xshãnmênê râdem vâcem neresh asûrahyâ ýêm â vasemî îshâ xshathrîm, kadâ ýavâ hvô anghat ýê hôi dadat zastavat avô.
10
ýûzhêm aêibyô ahurâ aogô dâtâ ashâ xshathremcâ avat vohû mananghâ ýâ husheitîsh râmãmcâ dât, azêmcît ahyâ mazdâ thwãm mênghî paourvîm vaêdem. dà
11
kudâ ashem vohucâ manô xshathremcâ,at mâ mashâ ýûzhêm mazdâ frâxshnenê mazôi magâi â paitî-zânatâ ahurâ nû-nå avarê êhmâ râtôish ýûshmâvatãm!
12
(zôt u râspî,) ahyâ ýâsâ ... gêushcâ urvânem (2). ýathâ ahû vairyô ... (4). ashem vohû ... (3). xshmâvya-gêush-urvãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 30.

(zôt,)
1
at tâ vaxshyâ isheñtô ýâ mazdâthâ hyatcît vîdushê staotâcâ ahurâi ýesnyâcâ vanghêush mananghô humãzdrâ ashâ ýecâ ýâ raocêbîsh daresatâ urvâzâ.
2
sraotâ gêushâish vahishtâ avaênatâ sûcâ mananghâ âvarenå vîcithahyâ narêm narem hvah'yâi tanuyê parâ mazê ýånghô ahmâi nê sazdyâi baodañtô paitî.
3
at tâ mainyû pouruyê ýâ ýêmâ hvafenâ asrvâtem manahicâ vacahicâ shyaothanôi hî vahyô akemcâ åscâ hudånghô eresh vîshyâtâ nôit duzhdånghô.
4
atcâ hyat tâ hêm mainyû jasaêtem paourvîm dazdê gaêmcâ ajyâitîmcâ ýathâcâ anghat apêmem anghush acishtô dregvatãm at ashâunê vahishtem manô.
5
ayå manivå varatâ ýê dregvå acishtâ verezyô ashem mainyush spênishtô ýê xraozhdishtêñg asênô vastê ýaêcâ xshnaoshen ahurem haithyâish shyaothanâish fraoret mazdãm.
6
ayå nôit eresh vîshyâtâ daêvâcinâ hyat îsh â-debaomâ peresmanêñg upâ-jasat hyat verenâtâ acishtem manô, at aêshemem hêñdvâreñtâ ýâ bãnayen ahûm maretânô.
7
ahmâicâ xshathrâ jasat mananghâ vohû ashâcâ dà at kehrpêm utayûitîsh dadât ârmaitish ãnmâ aêshãm tôi â anghat ýathâ ayanghâ âdânâish pouruyô.
8
atcâ ýadâ aêshãm kaênâ jamaitî aênanghãm at mazdâ taibyô xshathrem vohû mananghâ vôivîdâitî aêibyô sastê ahurâ ýôi ashâi daden zastayô drujem.
9
atcâ tôi vaêm h'yâmâ ýôi îm ferashêm kerenâun ahûm, mazdåscâ ahurånghô â-môyastrâ baranâ ashâcâ hyat hathrâ manå bavat ýathrâ cistish anghat maêthâ.
10
adâ-zî avâ drûjô avô bavaitî skeñdô spayathrahyâ at asishtâ ýaojañtê â-hushitôish vanghêush mananghô mazdå ashah'yâcâ ýôi zazeñtî vanghâu sravahî.
11
hyat tâ urvâtâ sashathâ ýâ mazdå dadât mashyånghô hvîticâ êneitî hyatcâ daregêm dregvôdebyô rashô savacâ ashavabyô at aipî tâish anghaitî ushtâ!
12
(zôt u râspî,) ahyâ ýâsâ ... gêushcâ urvânem (2). ýathâ ahû vairyô ... (4). ashem vohû ... (3). at-tâvaxshyãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 31.

(zôt,)
1
tâ vê urvâtâ mareñtô agushtâ vacå sêñghâmahî aêibyô ýôi urvâtâish drûjô ashahyâ gaêthå vîmereñcaitê atcît aêibyô vahishtâ ýôi zarazdå anghen mazdâi.
2
ýezî âish nôit urvânê advå aibî-dereshtâ vah'yå at vå vîspêñg âyôi ýathâ ratûm ahurô vaêdâ mazdå ayå ãsayå ýâ ashât hacâ jvâmahî.
3
ýãm då mainyû athrâcâ ashâcâ côish rânôibyâ xshnûtem dà hyat urvatem cazdôñnghvadebyô tat nê mazdâ vîdvanôi vaocâ hizvâ thwahyâ ånghô ýâ jvañtô vîspêñg vâurayâ.
4
ýadâ ashem zevîm anghen mazdåscâ ahurånghô ashicâ ârmaitî vahishtâ ishasâ mananghâ maibyô xshathrem aojôñghvat ýehyâ veredâ vanaêmâ drujem.
5
tat môi vîcidyâi vaocâ hyat môi ashâ dâtâ vahyô vîduyê vohû mananghâ mêñcâ daidyâi ýehyâ-mâ ereshish tâcît mazdâ ahurâ ýâ nôit vâ anghat anghaitî vâ.
6
ahmâi anghat vahishtem ýê môi vîdvå vaocât haithîm mãthrem ýim haurvatâtô ashahyâ ameretâtascâ, mazdâi avat xshathrem hyat hôi vohû vaxshat mananghâ.
7
ýastâ mañtâ pouruyô raocêbîsh rôithwen hvâthrâ hvô xrathwâ dãmish ashem ýâ dârayat vahishtem manô, tâ mazdâ mainyû uxshyô ýê â nûrêmcît ahurâ hâmô.
8
at thwâ mêñghî pourvîm mazdâ ýezîm stôi mananghâ vanghêush patarêm mananghô hyat thwâ hêm cashmainî hêñgrabem haithîm ashahyâ dãmîm anghêush ahurem shyaothanaêshû.
9
thwôi as ârmaitîsh thwê â gêush tashâ as xratûsh manyêush mazdâ ahurâ hyat ah'yâi dadå pathãm vâstryât vâ âitê ýê vâ nôit anghat vâstryô.
10
at hî ayå fravaretâ vâstrîm ah'yâi fshuyañtem ahurem ashavanem vanghêush fshêñghîm mananghô, nôit mazdâ avâstryô davãscinâ humeretôish baxshtâ.
11
hyat nê mazdâ paourvîm gaêthåscâ tashô daênåscâ thwâ mananghâ xratûshcâ hyat astvañtem dadå ushtanem hyat shyaothanâcâ sêñghãscâ ýathrâ varenêñg vaså dâyetê.
12
athrâ vâcem baraitî mithahvacå vâ ereshvacå vâ dà vîdvå vâ evîdvå vâ ahyâ zeredâcâ mananghâcâ, ânush-haxsh ârmaitîsh mainyû peresâitê ýathrâ maêthâ.
13
ýâ frasâ âvîshyâ ýâ vâ mazdâ peresâitê tayâ ýê vâ kasêush aênanghô â mazishtãm ayamaitê bûjem tâ cashmêñg thwisrâ hârô aibî ashâ aibî vaênahî vîspâ.
14
tâ-thwâ peresâ ahurâ ýâ-zî âitî jêñghaticâ ýå ishudô dadeñtê dâthranãm hacâ ashâunô ýåscâ mazdâ dregvôdebyô ýathâ tå anghen hêñkeretâ hyat.
15
peresâ avat ýâ mainish ýê dregvâitê xshathrem hunâitî dush-shyaothanâi ahurâ ýê nôit jyôtûm hanare vînastî vâstryehyâ aênanghô pasêush vîrâatcâ adrujyañtô.
16
peresâ avat ýathâ hvô ýê hudânush demanahyâ xshathrem shôithrahyâ vâ dah'yêush vâ ashâ fradathâi asperezatâ thwâvãs mazdâ ahurâ ýadâ hvô anghat ýâ-shyaothanascâ.
17
katârêm ashavâ vâ dregvå vâ verenvaitê mazyô, vîdvå vîdushê mraotû mâ evîdvå aipî-dêbâvayat, zdî-nê mazdâ ahurâ vanghêush fradaxshtâ mananghô.
18
mâ-cish at vê dregvatô mãthrãscâ gûshtâ sâsnåscâ, âzî demânem vîsem vâ shôithrem vâ dah'yûm vâ âdât dushitâcâ marakaêcâ athâ îsh sâzdûm snaithishâ.
19
gûshtâ ýê mañtâ ashem ahûmbish vîdvå ahurâ erezhuxdhâi vacanghãm xshayamnô hizvô vasô thwâ âthrâ suxrâ mazdâ vanghâu vîdâtâ rãnayå.
20
ýê âyat ashavanem divamnem hôi aparem xshyô daregêm âyû temanghô dushhvarethêm avaêtâs vacô têm vâ ahûm dregvañtô shyaothanâish hvâish daênâ naêshat.
21
mazdå dadât ahurô haurvatô ameretâtascâ dà bûrôish â ashah'yâcâ hvâpaithyât xshathrahyâ sarô vanghêush vazdvarê mananghô ýê hôi mainyû shyaothanâishcâ urvathô.
22
cithrâ î hudånghê ýathanâ vaêdemnâi mananghâ vohû hvô xshathrâ ashem vacanghâ shyaothanâcâ haptî hvô tôi mazdâ ahurâ vâzishtô anghaitî astish!
23
(zôt u râspî,) ahyâ ýâsâ ... gêushcâ urvânem (2). ýathâ ahû vairyô ... (4). ashem vohû ... (3). tâ-vê-urvâtãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 32.

(zôt,)
1
ah'yâcâ hvaêtush ýâsat ahyâ verezênem mat airyamnâ ahyâ daêvâ mahmî manôi ahurahyâ urvâzemâ mazdå, thwôi dûtånghô ånghâmâ têñg dârayô ýôi vå daibisheñtî.
2
aêibyô mazdå ahurô sâremnô vohû mananghâ xshathrât hacâ paitî-mraot ashâ hush-haxâ hvênvâtâ, speñtãm vê ârmaitîm vanguhîm varemaidî hâ-nê anghat.
3
at ýûsh daêvâ vîspånghô akât mananghô stâ cithrem ýascâ vå mash ýazaitê drûjascâ pairimatôishcâ shyaomãm aipî daibitânâ ýâish asrûdûm bûmyå haptaithê.
4
ýât ýûshtâ framîmathâ ýâ mashyâ acishtâ dañtô vaxsheñtê daêvô-zushtâ vanghêush sîzhdyamnâ mananghô mazdå ahurahyâ xratêush nasyañtô ashâatcâ.
5
tâ debenaotâ mashîm hujyâtôish ameretâtascâ hyat vå akâ mananghâ ýêñg daêvêñg akascâ mainyush akâ shyaothanem vacanghâ ýâ fracinas dregvañtem xshayô.
6
pourû-aênå ênâxshtâ ýâish srâvahyeitî ýezî tâish athâ dà vôistâ hâtâ-marânê vahishtâ mananghâ ahurâ thwahmî vê mazdâ xshathrôi ashâicâ sêñghô vîdãm.
7
aêshãm aênanghãm naêcît vîdvå aojôi hâdrôyâ ýâ jôyâ sêñghaitê ýâish srâvî hvaênâ ayanghâ ýaêshãm tû ahurâ irixtem mazdâ vaêdishtô ahî.
8
aêshãm aênanghãm vîvanghushô srâvî ýimascît ýê mashyêñg cixshnushô ahmâkêñg gâush bagâ hvâremnô aêshãmcît â ahmî thwahmî mazdâ vîcithôi aipî.
9
dush-sastish sravå môreñdat hvô jyâtêush sêñghanâish xratûm apô mâ îshtîm apayañtâ berexdhãm hâitîm vanghêush mananghô tâ uxdhâ manyêush mahyâ mazdâ ashâicâ ýûshmaibyâ gerezê.
10
hvô mâ-nâ sravå môreñdat ýê acishtem vaênanghê aogedâ gãm ashibyâ hvarecâ ýascâ dâthêñg dregvatô dadât ýascâ vâstrâ vîvâpat ýascâ vadarê vôizhdat ashâunê.
11
taêcît mâ môreñden jyôtûm ýôi dregvatô mazibîsh cikôiteresh anguhîshcâ anghvascâ apayeitî raêxenanghô vaêdem ýôi vahishtât ashâunô mazdâ râreshyãn mananghô.
12
ýâ rånghayen sravanghâ vahishtât shyaothanât maretânô aêibyô mazdå akâ mraot ýôi gêush môreñden urvâxsh-uxtî jyôtûm ýâish gerêhmâ ashât varatâ karapâ xshathremcâ îshanãm drujem.
13
ýâ xshathrâ gerêhmô hîshasat acishtahyâ demânê mananghô anghêush maraxtârô ahyâ ýaêcâ mazdâ jîgerezat kâmê thwahyâ mãthrânô dûtîm ýê-îsh pât daresât ashahyâ.
14
ahyâ gerêhmô â-hôithôi nî kâvayascît xratûsh nî dadat varecå hîcâ fraidivâ hyat vîsêñtâ dregvañtem avô hyatcâ gâush jaidyâi mraoî ýê dûraoshem saocayat avô.
15
anâish â vî-nênâsâ ýâ karapôtåscâ kevîtåscâ dà avâish aibî ýêñg daiñtî nôit jyâtêush xshayamnêñg vasô tôi âbyâ bairyåñtê vanghêush â-demânê mananghô.
16
hamêm tat vahishtâcît ýê ushuruyê syascît dahmahyâ xshayãs mazdâ ahurâ ýehyâ-mâ aithîshcît dvaêthâ hyat aênanghê dregvatô êeânû ishyêñg anghayâ!
17
(zôt u râspî,) ahyâ ýâsâ ... gêushcâ urvânem (2). ýathâ ahû vairyô ... (4). ashem vohû ... (3). hvaêtumaithyêm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 33.

(zôt,)
1
ýathâish ithâ vareshaitê ýâ dâtâ anghêush paouruyehyâ ratûsh shyaothanâ razishtâ dregvataêcâ hyatcâ ashâunê ýeh'yâcâ hêmemyâsaitê mithahyâ ýâcâ hôi ârezvâ.
2
at ýê akem dregvâitê vacanghâ vâ at vâ mananghâ zastôibyâ vâ vareshaitî vanghâu vâ côithaitê astîm tôi vârâi râdeñtî ahurahyâ zaoshê mazdå.
3
ýê ashâunê vahishtô hvaêtû vâ at vâ verezênyô airyamnâ vâ ahurâ vîdãs vâ thwaxshanghâ gavôi at hvô ashahyâ anghat vanghêushcâ vâstrê mananghô.
4
ýê thwat mazdâ asrushtîm akemcâ manô ýazâi apâ hvaêtêushcâ tarêmaitîm verezênah'yâcâ nazdishtãm drujem airyamanascâ nadeñtô gêushcâ vâstrât acishtem mañtûm.
5
ýastê vîspê-mazishtem seraoshem zbayâ avanghânê apânô daregô-jyâitîm â-xshathrem vanghêush mananghô ashât â erezûsh pathô ýaêshû mazdå ahurô shaêtî.
6
ýê zaotâ ashâ erezûsh hvô manyêush â vahishtât kayâ ahmât avâ mananghâ ýâ verezyeidyâi mañtâ vâstryâ dà tâ-tôi izyâi ahurâ mazdâ darshtôishcâ hêm-parshtôishcâ.
7
â-mâ âidûm vahishtâ â- hvaithyâcâ mazdâ dareshatcâ ashâ vohû mananghâ ýâ sruyê parê magâunô, âvish-nå añtare hêñtû nemahvaitîsh cithrå râtayô.
8
frô-môi fravôizdûm arethâ tâ ýâ vohû shyavâi mananghâ ýasnem mazdâ xshmâvatô at vâ ashâ staomyâ vacå dâtâ vê ameretåscâ utayûitî haurvatâs draonô.
9
at tôi mazdâ têm mainyûm ashaoxshayañtå saredyayå hvâthrâ maêthâ mayâ vahishtâ baretû mananghâ ayå arôi hâkurenem ýayå haciñtê urvãnô.
10
vîspå-stôi hujîtayô ýå-zî ångharê ýåscâ heñtî ýåscâ mazdâ bavaiñtî thwahmî hîsh zaoshê âbaxshôhvâ vohû uxshyâ mananghâ xshathrâ ashâcâ ushtâ tanûm.
11
ýê sevishtô ahurô mazdåscâ ârmaitishcâ ashemcâ frâdat-gaêthem manascâ vohû xshathremcâ sraotâ-môi merezhdâtâ-môi âdâi kahyâicît paitî.
12
us-môi uzâreshvâ ahurâ ârmaitî tevîshîm dasvâ spênishtâ mainyû mazdâ vanghuyâ zavô âdâ ashâ hazô êmavat vohû mananghâ feseratûm.
13
rafedhrâi vourucashânê dôishî-môi ýâ-vê abifrâ tâ xshathrahyâ ahurâ ýâ vanghêush ashish mananghô frô speñtâ ârmaitê ashâ daênå fradaxshayâ.
14
at râtãm zarathushtrô tanvascît hvah'yå ushtanem dadâitî paurvatâtem mananghascâ vanghêush mazdâi shyaothanahyâ ashâi ýâcâ uxdhah'yâcâ seraoshem xshathremcâ!
15
(zôt u râspî,) ahyâ ýâsâ ... gêushcâ urvânem (2). dà ýathâ ahû vairyô ... (4). ashem vohû ... (3). ýathâishithãm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!

YASNA - Chapter 34.

(zôt,)
1
ýâ shyaothanâ ýâ vacanghâ ýâ ýasnâ ameretatâtem ashemcâ taêibyô dånghâ mazdâ xshathremcâ haurvatâtô aêshãm tôi ahurâ êhmâ pourutemâish dastê.
2
atcâ î-tôi mananghâ mainyushcâ vanghush vîspâ dâtâ speñtah'yâcâ neresh shyaothanâ ýehyâ urvâ ashâ hacaitê pairigaêthê xshmâvatô vahmê mazdâ garôbîsh stûtãm.
3
at tôi myazdem ahurâ nemanghâ ashâicâ dâmâ gaêthå vîspå â-xshathrôi ýå vohû thraoshtâ mananghâ ârôi-zî hudånghô vîspâish mazdâ xshmâvasû savô.
4
at tôi âtrêm ahurâ aojônghvañtem ashâ usêmahî asîshtîm êmavañtem stôi rapañtê cithrâ-avanghem at mazdâ daibishyañtê zastâishtâish dereshtâ-aênanghem.
5
kat vê xshathrem kâ îshtîsh shyaothanâi mazdâ ýathâ vâ hahmî ashâ vohû mananghâ thrâyôidyâi drigûm ýûshmâkem parê-vå vîspâish parê vaoxemâ daêvâishcâ xrafstrâish mashyâishcâ.
6
ýezî athâ stâ haithîm mazdâ ashâ vohû mananghâ at tat môi daxshtem dâtâ ahyâ anghêush vîspâ maêthâ ýathâ vå ýazemnascâ urvâidyå stavas ayenî paitî.
7
kuthrâ tôi aredrâ mazdâ ýôi vanghêush vaêdenâ mananghô sêñghûsh raêxenå aspêñcît sâdrâcît caxrayô usheurû naêcîm têm anyêm ýûshmat vaêdâ ashâ athâ-nå thrâzdûm.
8
tâish zî-nå shyaothanâish byeñtê ýaêshû as pairî pourubyô ithyejô hyat as aojyå nâidyånghem thwahyâ mazdâ ãstâ urvâtahyâ dà ýôi nôit ashem mainyañtâ aêibyô dûirê vohû as manô.
9
ýôi speñtãm ârmaitîm thwahyâ mazdâ berexdhãm vîdushô dush-shyaothanâ avazazat vanghêush evistî mananghô aêibyô mash ashâ syazdat ýavat ahmat aurunâ xrafstrâ.
10
ahyâ vanghêush mananghô shyaothanâ vaocat gerebãm huxratush speñtãmcâ ârmaitîm dãmîm vîdvå hithãm ashahyâ tâcâ vîspâ ahurâ thwahmî mazdâ xshathrôi â vôyathrâ.
11
at tôi ubê haurvåscâ hvarethâi â ameretatåscâ vanghêush xshathrâ mananghô ashâ mat ârmaitish vaxsht utayûitî tevîshî tâish â mazdâ vîdvaêshãm thwôi ahî.
12
kat tôi râzarê kat vashî kat vâ stûtô kat vâ ýasnahyâ srûidyâi mazdâ frâvaocâ vâ vîdâyât ashîsh râshnãm sîshâ-nå ashâ pathô vanghêush hvaêtêñg mananghô.
13
têm advânem ahurâ ýêm môi mraosh vanghêush mananghô daênå saoshyañtãm ýâ hû-karetâ ashâcît urvâxshat hyat civishtâ hudâbyô mîzhdem mazdâ ýehyâ tû dathrem.
14
tat zî mazdâ vairîm astvaitê ushtânâi dâtâ vanghêush shyaothanâ mananghô ýôi zî gêush verezênê azyå xshmâkãm hucistîm ahurâ xratêush ashâ frâdô verezênâ.
15
mazdâ at môi vahishtâ sravåscâ shyaothanâcâ vaocâ tâ-tû vohû mananghâ ashâcâ ishudem stûtô xshmâkâ xshathrâ ahurâ ferashêm vasnâ haithyêm då ahûm (4)!
16
(zôt u râspî,) ahyâ ýâsâ ... gêushcâ urvânem (2). ýathâ ahû vairyô ... (4). ashem vohû ... (3). ýâ-shyaothanãm hâitîm ýazamaide. ahunavaitîm gâthãm ashaonîm ashahe ratûm ýazamaide, dà ahunavaityå gâthayå hañdâtâ ýazamaide. ýenghê hâtãm ... tåscâ ýazamaide!!!
Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Part 5 (Ha 28-34) Next English