Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Part 4 (Ha 13-27) Next English

YASNA (Sacred Liturgy)

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.


Chapter 13.

1
(zôt,) ahurem mazdãm âmruyê nmânahê nmânô-patôish ratûm â vîsô vîspatôish ratûm â zañtêush zañtupatôish ratûm â dainghêush dainghupatôish ratûm â, khênãnãm ratûm âmruyê daênãm mâzdayesnîm ashîm vanguhîm parêñdîm ýãmcâ bipaitishtanãm ashaonîm imãmcâ zãm ýâ-nå baraitî.
2
fryehê vâzishtahê astôish ratûm âmruyê âtrêm ahurahe mazdå, ashethwôzgatemã gavâstryâvarshtemã narãm ashâunãm vâstryehê fshuyañtô ratûm âmruyê, hastemã ashahe amã rathaêshtå ratûm âmruyê.
3
mazishtâish vaêdyâish daênayå mazdayasnôish athaurunô ratûm âmruyê, cashânãscâ aêshãmcît ratûsh âmruyê ratûsh âstâyâ ameshãscâ speñtã saoshyañtascâ dãhishtã arshvacastemã aiwyâmatemã ashxrâhvanutemã, mazishtã amã âmruyê daênayå mâzdayasnôish athaurunãscâ rathaêshtåscâ vâstryãscâ fshuyañtô!
4
pairî vê ameshâ speñtâ huxshathrâ hudhånghô dadhãmi tanvascît hvah'yå ushtanem pairî vîspå hujîtayô, (râspî,) ithâ mainyû mamanâitê ithâ vaocâtarê ithâ vâverezâtarê!
5
âat, ýathâ tû-î ahura-mazdâ mêñghâcâ vaocascâ dåscâ vareshcâ ýâ vohû athâ tôi dademahî athâ cîshmahî athâ thwâ âish ýazamaide athâ nemah'yâmahî athâ ishûidyâmahî thwâ mazdâ ahurâ. (ýathâ tû-î ahura-mazdâ ... thwâ mazdâ ahurâ (2).)
6
(zôt,) vanghêush hvaêtêush hvaêtâtâ vanghêush ashahyâ thwâ pairijasâmaidê vanghuyå fseratvô vanghuyå ârmatôish!
7
gêushcâ hudånghô gayeh'yâcâ marathnô ashaonô fravashîm ýazamaide, zarathushtrahe spitâmahe idha ashaonô ashîmca fravashîmca ýazamaide. ýenghê hâtãm âat ýesnê paiti.... (zôt u râspî,) ýathâ ahû vairyô athâ ratush ashâtcît hacâ ... (4). ashem vohû vahishtem astî ... (3)!
8
ahunem vairîm ýazamaide, ashem vahishtem sraêshtem ameshem speñtem ýazamaide, fraoreitîm hâitîm ýazamaide, fraoreitîmcâ âstaothwanemcâ daênayå mazdayasnôish ýazamaide. ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî ... !!

YASNA - Chapter 14.

1
(zôt,) vîsâi vê ameshâ speñtâ staotâ zaotâ zbâtâ ýashtâ framaretâ aibijaretâ ýûshmâkem ýasnâica vahmâica ýat ameshanãm speñtanãm ahmâkem havanguhâica ashavastâica ýat saoshyañtãm ashaonãm.
2
pairî vê ameshâ speñtâ huxshathrâ hudhånghô dadhãmi tanvascît hvah'yå ushtanem pairî vîspå hujîtayô!
3
ahmya zaothre baresmanaêca vîspe ashavanô ýazata âyese ýeshti, vîspe ashahe ratavô âyese ýeshti, hâvanîm paiti ratûm sâvanghaêm vîsîmca paiti ratûm ratavô vîspe mazishta paiti ratûm! (zôt u râspî,)
4
fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô, hâvanêe ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca, sâvanghêe vîsyâica ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca, rathwãm ayaranãmca asnyanãmca mâhyanãmca ýâiryanãmca saredhanãmca ýasnâica vahmâica xshnaothrâica (râspî,) frasastayaêca.
5
(zôt,) ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê, (râspî,) ýathâ ahû vairyô ýô zaotâ frâ-mê mrûtê, (zôt,) athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû!!

YASNA - Chapter 15.

1
(zôt u râspî,) sastica (zôt,) vañtâca rafnanghâca ameshê speñtê vanghûsh srîrâish nâmãn âzbaya, frâyeze bereja vanghêush ashahe bereja daênayå vanghuyå mâzdayasnôish! (zôt u râspî,)
2
ýenghê mê ashât hacâ (zôt,) vahishtem ýesnê paitî vaêdâ mazdå ahurô ýôi ångharecâ heñticâ tã ýazâi hvâish nâmênîsh pairicâ jasâi vañtâ. vohû xshathrem vairîm bâgem aibîbairishtem!
3
seraoshô idhâ astû ahurahe mazdå ýasnâi sevîshtahe ashaonô ýê-nå ishtô hyat paourvîm tat ustememcît, avathât idhâ seraoshô astû ahurahe mazdå ýasnâi sevîshtahe ashaonô ýê-nå ishtô.
4
ýathâ ahû vairyô âterevaxshô frâ-mê mrûtê, (zôt,) athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû!!

YASNA - Chapter 16.

1
ahurem mazdãm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide hudhånghem mazishtem ýazatem ýim sevishtem frâdat-gaêthem dâtârem vohunãm dâmanãm, âbyô râtâbyô zaothrâbyô arshuxdhaêibyasca vâkhzhibyô vîspemca ashavanem mainyaom ýazatem ýazamaide.
2
zarathushtrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, âbyô râtâbyô zaothrâbyô arshuxdhaêibyasca vâkhzhibyô vîspemca ashavanem gaêthîm ýazatem ýazamaide, zarathushtrahe ashaonô fravashîm ýazamaide, zarathushtrahe sravå ýazamaide, zarathushtrahe daênãm ýazamaide, zarathushtrahe varenemca tkaêshemca ýazamaide!
3
anghuyaosh ashacinanghô paurvå dâtå dâmãn ashaonîsh, dathushô ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô ýazamaide, vohu manô ýazamaide, ashem vahishtem ýazamaide, xshathrem vairîm ýazamaide, speñtãm vanguhîm ârmaitîm ýazamaide, haurvatâtem ýazamaide, ameretatâtem ýazamaide.
4
dadhvånghem ahurem mazdãm ýazamaide, âtrem ahurahe mazdå puthrem ýazamaide, âpô vanguhîsh mazdadhâtå ashaonîsh ýazamaide, hvarexshaêtem aurvat-aspem ýazamaide, månghem gaocithrem ýazamaide, tishtrîm stârem raêvañtem hvarenanguhañtem ýazamaide, gêush hudhånghô urvânem ýazamaide.
5
dadhvånghem ahurem mazdãm ýazamaide, mithrem vouru-gaoyaoitîm ýazamaide, sraoshem ashîm ýazamaide, rashnûm razishtem ýazamaide, ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide, verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide, râma hvâstrem ýazamaide, vâtem speñtem hudhånghem ýazamaide.
6
dadhvånghem ahurem mazdãm ýazamaide, daênãm vanguhîm mâzdayasnîm ýazamaide, ashîm vanguhîm ýazamaide, arshtâtem ýazamaide, asmanem ýazamaide, zãm hudhånghem ýazamaide, mãthrem speñtem ýazamaide, anakhra raocå hvadhâtå ýazamaide!
7
hvanvaitîsh ashahe verezô ýazamaide ýâhu iristanãm urvãnô shâyeñti ýå ashâunãm fravashayô, vahishtem ahûm ashaonãm ýazamaide raocanghem vîspô-hvâthrem.
8
xshvîdha âzûiti ýazamaide tacat-âpa uxshyat-urvara âzôish daêvô-dâtahe hamôistri avainghå mûsh avainghå pairikayâi paitishtâtayaêca paitiscaptayaêca paititaretayaêca paityaoget-tbaêshahyâica ashemaokhaheca anashaonô sâstraheca pouru-mahrkahe!
9
ýazamaide vîspå âpô ýazamaide vîspå urvarå, ýazamaide vîspå vanghavô ýazamaide vîspå vanguhîsh, ýazamaide vîspå mainyavaca ýazata gaêthyâica ýôi vanghudhånghô ashavanô.
10
ýazamaide thwãm maêthanem ýãm ârmaitîm speñtãm, ýazamaide thwãm maêthanahe paiti ashâum ahura mazda drvafshaosh drvô-vîrahe drva-ashacithrahe ýahmi zî kâcit tanunãm drâjishtem hâme maêthaine mithnât at hama at zayene!!

YASNA - Chapter 17.

1
ahurem mazdãm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, ameshâ speñtâ huxshathrâ hudhånghô ýazamaide!
2
asnya ashavana ashahe ratavô ýazamaide, hâvanîm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, sâvanghaêm vîsîmca ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, mithrem vouru-gaoyaoitîm hazangra-gaoshem baêvare-cashmanem aoxtô-nâmanem ýazatem ýazamaide, râma hvâstrem ýazamaide.
3
rapithwinem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, frâdat-fshâum zañtumemca ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, ashem vahishtem âtremca ahurahe mazdå puthrem ýazamaide.
4
uzayeirinem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, frâdat-vîrem dâh'yumemca ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, berezañtem ahurem xshathrîm xshaêtem apãm napâtem aurvat-aspem ýazamaide, apemca mazdadhâtãm ashaonîm ýazamaide.
5
aiwisrûthrimem aibigâim ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, frâdat-vîspãm-hujyâitîm zarathushtrôtememca ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide, khnåsca vîrô-vãthwå ýazamaide, ýâiryãmca hushitîm ýazamaide, amemca hutashtem huraodhem ýazamaide, verethrakhnemca ahuradhâtem ýazamaide, vanaiñtîmca uparatâtem ýazamaide.
6
ushahinem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, berejîm nmânîmca ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, sraoshem ashîm huraodhem verethrâjanem frâdat- gaêthem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, rashnûm razishtem ýazamaide, arshtâtemca frâdat-gaêthãm varedat-gaêthãm ýazamaide!
7
mâhya ashavana ashahe ratavô ýazamaide, añtaremånghem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, perenô-månghem vîshaptathem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide!
8
ýâirya ashavana ashahe ratavô ýazamaide, maidhyôizaremaêm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, maidhyôishemem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, paitishhahîm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, ayâthrimem fraourvaêshtrimem varshniharshtem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, maidhyâirîm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, hamaspathmaêdaêm ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, saredha ashavana ashahe ratavô ýazamaide.
9
vîspe ashahe ratavô ýazamaide ýôi heñti ashahe ratavô thrayasca thrisãsca nazdishta pairishhâvanayô ýôi heñti ashahe ýat vahishtahe mazdô-frasâsta zarathushtrô-fraoxta!
10
ahura mithra berezañta aithyajangha ashavana ýazamaide, strêushca månghemca hvareca urvarâhu paiti baresmanyâhu mithrem vîspanãm dah'yunãm dainghupaitîm ýazamaide, (...rôz...) ahurem mazdãm raêvañtem hvarenanguhañtem ýazamaide, ( ... mâh ... ) ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide!
11
thwãm âtrem ahurahe mazdå puthrem ýazamaide, âtrem berezisavanghem ýazamaide, âtrem vohu-fryânem ýazamaide, âtrem urvâzishtem ýazamaide, âtrem vâzishtem ýazamaide, âtrem spênishtem ýazamaide, xshathrem nafedhrem nairyô-sanghem ýazatem ýazamaide, âtrem vîspanãm nmânanãm nmânô-paitîm mazdadhâtem ahurahe mazdå puthrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide mat vîspaêibyô âterebyô.
12
âpô vanguhîsh vahishtå mazdadhâtå ashaonîsh ýazamaide, vîspå âpô mazdadhâtå ashaonîsh ýazamaide, vîspå urvarå mazdadhâtå ashaonîsh ýazamaide!
13
mãthrem speñtem ashhvarenanghem ýazamaide, dâtem vîdôyûm ýazamaide, dâtem zarathushtri ýazamaide, darekhãm upayanãm ýazamaide, daênãm vanguhîm mâzdayasnîm ýazamaide.
14
gairîm ushidarenem mazdadhâtem ashahvâthrem ýazatem ýazamaide, vîspå garayô ashahvâthrå pouru-hvâthrå mazdadhâta ashavana ashahe ratavô ýazamaide, ukhrem kavaêm hvarenô mazdadhâtem ýazamaide, ukhrem ahvaretem hvarenô mazdadhâtem ýazamaide, ashîm vanguhîm ýazamaide, xshôithnîm berezaitîm amavaitîm huraodhãm hvâparãm, hvarenô mazdadhâtem ýazamaide, savô mazdadhâtem ýazamaide.
15
dahmãm vanguhîm âfritîm ýazamaide, dahmemca narem ashavanem ýazamaide, ukhrem taxmem dâmôish upamanem ýazatem ýazamaide!
16
imå apasca zemasca urvaråsca ýazamaide, imå asåsca shôithråsca gaoyaoitîshca maêthanyåsca avô-hvarenåsca ýazamaide, imemca shôithrahe paitîm ýazamaide ýim ahurem mazdãm.
17
ratavô vîspe mazishta ýazamaide ayara asnya mâhya ýâirya saredha!
18
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô staomi zbayemi ufyemi, ýazamaide nmânyå vîsyå zañtumå dâh'yumå zarathushtrôtemå.
19
vîspe ashavanô ýazata ýazamaide, vîspe ashahe ratavô ýazamaide, hâvanîm paiti ratûm sâvanghaêm vîsîmca paiti ratûm ratavô vîspe mazishta paiti ratûm. ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî ... !!

YASNA - Chapter 18.

(zôt u râspî,)
1
ashem vohû vahishtem astî ... (3)! dâidî môi ýê gãm tashô apascâ urvaråscâ ameretâtâ haurvâtâ spênishtâ mainyû mazdâ tevîshî utayûitî mananghâ vohû sênghê!
2
speñtâ mainyû vahishtâcâ mananghâ hacâ ashât shyaothanâcâ vacanghâcâ ahmâi dãn haurvâtâ ameretâtâ mazdå xshathrâ ârmaitî ahurô. (speñtâ mainyû ... ârmaitî ahurô (2).)
3
(zôt,) ahyâ manyêush spênishtahyâ vahishtem hizvâ uxdhâish vanghêush êeânû mananghô ârmatôish zastôibyâ shyaothanâ verezyat ôyâ cistî, hvô ptâ ashahyâ mazdå.
4
ahyâ manyêush tvêm ahî tâ speñtô ýê ahmâi gãm rânyô-skeretîm hêm-tashat at hôi vâstrâi râmâ- då ârmaitîm hyat hêm vohû mazdâ hême-frashtâ mananghâ.
5
ahmât manyêush râreshyeiñtî dregvañtô mazdâ speñtât nôit athâ ashâunô kasêushcît nâ ashâunê kâthê anghat isvâcît hãs paraosh akô dregvâitê.
6
tâcâ speñtâ mainyû mazdâ ahurâ ashâunê côish ýâ-zî cîcâ vahishtâ hanare thwahmât zaoshât dregvå baxshaitî ahyâ shyaothanâish akât âshyãs mananghô.
7
tâ då speñtâ mainyû mazdâ ahurâ âthrâ vanghâu vîdâitîm rânôibyâ ârmatôish debãzanghâ ashah'yâcâ hâ-zî pourûsh isheñtô vâurâitê!
8
(râspî,) speñtâ mainyû vahishtâcâ mananghâ hacâ ashât shyaothanâcâ vacanghâcâ ahmâi dãn haurvâtâ ameretâtâ mazdå xshathrâ ârmaitî ahurô (2). ashem vohû vahishtem astî ... (3). speñtâ-mainyûm hâitîm ýazamaide. ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî ... !
9
ýathâ ahû vairyô athâ ratush ashâtcît hacâ ... (4). ashem vohû vahishtem astî ... (3). ahunem vairîm ýazamaide, ashem vahishtem sraêshtem ameshem speñtem ýazamaide. ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî ... !!

YASNA - Chapter 19.

(zôt,)
1
peresat zarathushtrô ahurem mazdãm, ahura-mazda mainyô spênishta dâtare gaêthanãm astvaitinãm ashâum, cit avat vacô âs ahura-mazda ýat mê frâvaocô
2
para asmem para âpem para zãm para gãm para urvarãm para âtrem ahurahe mazdå puthrem para narem ashavanem para daêvâishca xrafstrâish mashyâishca para vîspem ahûm astvañtem para vîspa vohu mazdadhâta ashacithra.
3
âat mraot ahurô mazdå, bakha aêsha âs ahunahe vairyehe spitama zarathushtra ýat tê frâvaocem
4
para asmem para âpem para zãm para gãm para urvarãm para âtrem ahurahe mazdå puthrem para narem ashavanem para daêvâishca xrafstrâish mashyâishca para vîspem ahûm astvañtem para vîspa vohu mazdadhâta ashacithra!
5
hâ-mê bakha ahunahe vairyehe spitama zarathushtra anapyûxdha anapishûta srâvayamna satem paiti anyaêshãm rathwãm gâthanãm anapyûxdhanãm anapishûtanãm srâvayamnanãm, âat aipyûxdha aipishûta srâvayamna dasa paiti anyê ratavô.
6
ýasca mê aêtahmi anghvô ýat astvaiñti spitama zarathushtra bakhãm ahunahe vairyehe marât frâ-vâ manô dreñjayât frâ-vâ dreñjayô srâvayât frâ-vâ srâvayô ýazâite thrîshcit tarô peretûmcit hê urvânem vahishtem ahûm frapârayeni azem ýô ahurô mazdå â vahishtât anghaot â vahishtât ashât â vahishtaêibyô raocêbyô.
7
ýasca mê aêtahmi anghvô ýat astvaiñti spitama zarathushtra bakhãm ahunahe vairyehe dreñjayô aparaodhayete ýat vâ naêmem ýat vâ thrishum ýat vâ cathrushum ýat vâ pangtanghum pairi-dim tanava azem ýô ahurô mazdå urvânem haca vahishtât anghaot, avavaitya bãzasca frathasca pairi-tanuya ýatha îm zå, astica îm zå avaiti bãzô ýavaiti frathascit.
8
fraca aêtat vacô vaoce ýat ahumat ýat ratumat para avainghe ashnô dånghôit para âpô para zemô para urvarayå para gêush cathware-paitishtânayå dånghôit para narsh ashaonô bipaitishtânahe zãthât para avainghe hû thwarshtô kehrpya ape ameshanãm speñtanãm dâhîm!
9
frâ-mê spanyå manivå vavaca vîspãm ashaonô stîm haitîmca bavaiñtîmca bûshyeiñtîmca shyaothnô-tâitya, shyaothenanãm anghêush mazdâi.
10
aêtatca aêshãm uxdhanãm uxdhôtemem ýâish ýava fraca vaoce fraca mruyê fraca vaxshyete, asti zî ana avavat uxdhata ýatha ýat dit vîspô anghush astvå âsaxshat saxshãs dadrânô nî pairi irithyãstâtat haraite!
11
aêtatca nô vacô frâvaoce saxshaêmca hishmâirîmca ýathna kahmâicit hâtãm ashât haca ýat vahishtât.
12
ýatha frâ-idha âmraot ýat dim ahûmca ratûmca âdadat, itha dim para-cinasti ýim ahurem mazdãm manas-paoiryaêibyô dâmabyô, ýatha îm vîspanãm mazishtem cinasti atha ahmâi dâmãn cinasti.
13
ýatha mazdå hujîtîsh vanghêush idha thritîm tkaêshem âdreñjayeiti dazda mananghô para îm idha mananghe cinasti ýatha fradaxshtârem mananghe, mananghô aêtavaitya îm kârayeiti, shyaothenanãm idha ahûm kârayeiti.
14
ýat dim dâmabyô cinasti mazda itha tem ýat ahmâi dâmãn, xshathrem ahurâi cinasti, tat mazda tava xshathrem, drigubyô vâstârem cinasti, ýatha urvathem spitamâi, pañca tkaêsha, vîspem vacô fravâkem haurum vacô ahurahe mazdå!
15
vahishtô ahurô mazdå ahunem vairîm frâmraot vahishtô hâmô kârayat, hithwat akô abavat añtareca drvañtem âmrûta aya añtare-uxti, nôit nâ manå nôit sangha nôit xratavô naêdha varena nôit uxdha naêdha shyaothna nôit daênå nôit urvãnô haciñte!
16
aêtatca vacô mazdaoxtem thri-afsmem cathru-pishtrem pañca-ratu râiti hañkerethem, kâish hê afsmãn, humatem hûxtem hvarshtem.
17
kâish pishtrâish, âthrava rathaêshtå vâstryô fshuyãs hûitish vîspaya irina hacimna naire ashaone arshmanangha arshvacangha arshshyaothna, ratush mereta daênô-sâca ýenghe shyaothnâish gaêthå asha frâdeñte.
18
kaya ratavô, nmânyô vîsyô zañtumô dâh'yumô zarathushtrô puxdhô ånghãm dah'yunãm ýå anyå rajôit zarathushtrôit, cathru-ratush rakha zarathushtrish, kaya ainghå ratavô, nmânyasca vîsyasca zañtumasca zarathushtrô tûiryô.
19
kat humatem, ashavanem manaspaoiryô, kat hûxtem, mãthrô speñtô, kat hvarshtem, staotâish asha-paoiryâishca dâmêbîsh.
20
mazdå frâmraot, cîm frâmraot, ashavanem mainyaomca gaêthîmca, cvãs frâmraot fravâkem, vahishtô xshayamnô,cvañtem, ashavanem vahishtemca avasô-xshathremca!
21
bakhãm ahunahe vairyehe ýazamaide, ahunahe vairyehe ýazamaide frasraothremca framarethremca fragâthremca frâyashtîmca, ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî ... !!

YASNA - Chapter 20.

1
frâmraot ahurô mazdå, ashem vohû vahishtem astî, para ahmâi vohû vahishtem cinasti ýatha hvaêtave hvaêtâtem vohu vahishtem asti atha tkaêshem kârayeiti,
2
ushtâ astî ushtâ ahmâi, ushtatâitya vîspem ashavanem vîspâi ashaone para-cinasti ýatha nâ stâitya vîspem ashavanem vîspâi ashaone para-cinasti,
3
ýat ashâi vahishtâi ashem para-cinasti, vîspem mãthrem vîspem mãthrâi, ýatha ashâi xshathrem cinasti ýathaca zbayeñte ashaone ashem cinasti ýathaca xshmâvôya ashem cinasti ýat saoshyañtaêbyô, thrâyô tkaêsha, vîspem vacô fravâkem haurum vacô ahurahe mazdå.
4
mazdå frâmraot, cîm frâmraot, ashavanem mainyaomca gaêthîmca, cvãs frâmraot fravâkem, vahishtô xshayamnô, cvañtem, ashavanem vahishtemca avasô-xshathremca!
5
bakhãm ashahe vahishtahe ýazamaide, ashahe vahishtahe ýazamaide frasraothremca framarethremca fragâthremca frâyashtîmca. ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî ... !!

YASNA - Chapter 21.

1
ýesnîm vacô ashaonô zarathushtrahe, ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî, ýenghe idha mazdå ýasnem cinasti ýatha dâta ahurahe hâtãm ýasnem cinasti
2
ýatha hadhbîsh jîjishãm ýånghãm idha ashaoninãm ârmaiti-paoiryanãm ýasnem para-cinasti ýatha vahmem ameshaêibyô, thrâyô tkaêsha, vîspem vacô ýesnîm, cîm aoi ýasnô, ameshê speñtê paiti ýasnahe!
3
âat mraot mazdå, ushta ahmâi ýahmâi ushta kahmâicit vasa-xshayãs mazdå dâyât ahurô.
4
cîm aêtaya paiti-vaca paityâmraot, ushtatâtem paityâmraot ushtatâityaca vîspem ashavanem heñtemca bavañtemca bûshyañtemca, vahishtem vahishtô paityâmraot, vahishtô mazdå paityâmraot vahishtem ashavanem vahishtâi ashaone!
5
bakhãm ýenghê-hâtãm hufrâyashtãm ashaonîm ýazamaide. ýenghê hâtãm âat ýesnê paiti ... !!

YASNA - Chapter 22.

(zôt u râspî,)
1
ashem vohû vahishtem astî ... (3). baresmana paiti-bereta hadha-zaothra dathushô ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô ameshanãm speñtanãm, imem haomem ashaya uzdâtem âyese ýeshti, imãmcâ gãm jîvyãm ashaya uzdâtãm âyese ýeshti, imãmcâ urvarãm hadhânaêpatãm ashaya uzdâtãm âyese ýeshti,
2
aiwyô vanguhibyô imå zaothrå haomavaitîsh gaomavaitîsh hadhânaêpatavaitîsh ashaya uzdâtå âyese ýeshti, aiwyô vanguhibyô apemca haomyãm âyese ýeshti, asmanaca hâvana âyese ýeshti, ayanghaênaca hâvana âyese ýeshti.
3
imãmcâ urvarãm baresmanîm jakhmûshîmca ratufritîm marethremca varezîmca daênayå vanghuyå mâzdayasnôish gâthanãmca sraothrem jakhmûshîmca ashaonô ashahe rathwô ratufritîm imã aêsmãsca baoidhîmca âyese ýeshti tava âthrô ahurahe mazdå puthra vîspaca vohu mazdadhâta ashacithra âyese ýeshti,
4
xshnûmaine ahurahe mazdå ameshanãm speñtanãm sraoshahe ashyehe âthrô ahurahe mazdå rathwô berezatô ýô ashahe!
5
âyese ýeshti asnyaêibyô ashahe ratubyô, hâvanêe ashaone ashahe rathwe, âyese ýeshti sâvanghêe vîsyâica ashaone ashahe rathwe âyese ýeshti mithrahe vouru-gaoyaotôish hazangrô-gaoshahe baêvare-cashmanô aoxtô-nâmanô ýazatahe râmanô hvâstrahe.
6
(zôt,) âyese ýeshti rapithwinâi ashaone ashahe rathwe, âyese ýeshti frâdat-fshave zañtumâica ashaone ashahe rathwe, âyese ýeshti ashahe vahishtahe âthrasca ahurahe mazdå.
7
âyese ýeshti uzayeirinâi ashaone ashahe rathwe, âyese ýeshti frâdat-vîrâi dâh'yumâica ashaone ashahe rathwe, âyese ýeshti berezatô ahurahe nafedhrô apãm apasca mazdadhâtayå.
8
âyese ýeshti aiwisrûthrimâi aibigayâi ashaone ashahe rathwe, âyese ýeshti frâdat-vîspãm-hujyâtêe zarathushtrôtemâica ashaone ashahe rathwe, âyese ýeshti ashâunãm fravashinãm khenãnãmca vîrô-vãthwanãm ýâiryayåsca hushitôish amaheca hutâshtahe huraodhahe verethrakhnaheca ahuradhâtahe vanaiñtyåsca uparatâtô.
9
âyese ýeshti ushahinâi ashaone ashahe rathwe, âyese ýeshti berejyâi nmânyâica ashaone ashahe rathwe, âyese ýeshti sraoshahe ashyehe ashivatô verethrâjanô frâdat-gaêthahe rashnaosh razishtahe arshtâtasca frâdat-gaêthayå varedat-gaêthayå!
10
âyese ýeshti mâhyaêibyô ashahe ratubyô, añtaremånghâi ashaone ashahe rathwe, âyese ýeshti perenô-månghâi vîshaptathâica ashaone ashahe rathwe!
11
âyese ýeshti ýâiryaêibyô ashahe ratubyô, maidhyôizaremayâi ashaone ashahe rathwe, âyese ýeshti maidhyôishemâi ashaone ashahe rathwe, âyese ýeshti paitishhahyâi ashaone ashahe rathwe, âyese ýeshti ayâthrimâi fraourvaêshtrimâi varshniharshtâica ashaone ashahe rathwe, âyese ýeshti maidhyâiryâi ashaone ashahe rathwe, âyese ýeshti hamaspathmaêdayâi ashaone ashahe rathwe, âyese ýeshti saredhaêibyô ashahe ratubyô.
12
âyese ýeshti vîspaêibyô aêibyô ratubyô ýôi heñti ashahe ratavô thrayasca thrisãsca nazdishta pairishhâvanayô ýôi heñti ashahe ýat vahishtahe mazdô-frasâsta zarathushtrô-fraoxta!
13
âyese ýeshti ahuraêibya mithraêibya berezañbya aithyajanghaêibya ashavanaêibya stârãmca speñtô-mainyavanãm dâmanãm tishtryeheca stârô raêvatô hvarenanguhatô månghaheca gaocithrahe hvareca xshaêtahe aurvat-aspahe dôithrahe ahurahe mazdå mithrahe dah'yunãm dainghupatôish, âyese ýeshti (...rôz...) ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô, âyese ýeshti (... mâh ... ) ashâunãm fravashinãm!
14
âyese ýeshti tava âthrô ahurahe mazdå puthra mat vîspaêibyô âterebyô, âyese ýeshti aiwyô vanguhibyô vîspanãmca apãm mazdadhâtanãm vîspanãmca urvaranãm mazdadhâtanãm!
15
âyese ýeshti mãthrahe speñtahe ashaonô verezyanguhahe dâtahe vîdaêvahe dâtahe zarathushtrôish darekhayå upayanayå daênayå vanghuyå mâzdayasnôish.
16
âyese ýeshti garôish ushi-darenahe mazdadhâtahe ashahvâthrahe vîspaêshãmca gairinãm ashahvâthranãm pouru-hvâthranãm mazdadhâtanãm kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe ahvaretaheca hvarenanghô mazdadhâtahe, âyese ýeshti ashôish vanghuyå cistôish vanghuyå erethê vanghuyå rasãstâtô vanghuyå hvarenanghô savanghô mazdadhâtahe.
17
âyese ýeshti dahmayå vanghuyå âfritôish dahmaheca narsh ashaonô ukhraheca taxmahe dâmôish upamanahe ýazatahe!
18
âyese ýeshti ånghãm asanghãmca shôithranãmca gaoyaoitinãmca maêthananãmca avô-hvarenanãmca apãmca zemãmca urvaranãmca ainghåsca zemô avaingheca ashnô vâtaheca ashaonô strãm månghô hûrô anakhranãm raocanghãm hvadhâtanãm vîspanãmca speñtahe mainyêush dâmanãm ashaonãm ashaoninãmca ashahe rathwãm.
19
âyese ýeshti rathwô berezatô ýô ashahe, rathwãm ayaranãmca asnyanãmca mâhyanãmca ýâiryanãmca saredhanãmca ýôi heñti ashahe ratavô, hâvanôish rathwô!
20
(zôt u râspî,) imem haomem ashaya uzdâtem âyese ýeshti, imãmcâ gãm jîvyãm ashaya uzdâtãm âyese ýeshti, imãmcâ urvarãm hadhânaêpatãm ashaya uzdâtãm âyese ýeshti.
21
aiwyô vanguhibyô imå zaothrå haomavaitîsh gaomavaitîsh hadhânaêpatavaitîsh ashaya uzdâtå âyese ýeshti, aiwyô vanguhibyô apemca haomyãm âyese ýeshti, asmanaca hâvana âyese ýeshti, ayanghaênaca hâvana âyese ýeshti.
22
imãmcâ urvarãm baresmanîm jakhmûshîmca ratufritîm marethremca varezîmca daênayå vanghuyå mâzdayasnôish gâthanãmca sraothrem jakhmûshîmca ashaonô ashahe rathwô ratufritîm imã aêsmãsca baoidhîmca âyese ýeshti tava âthrô ahurahe mazdå puthra, vîspaca vohu mazdadhâta ashacithra âyese ýeshti,
23
xshnûmaine ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô ameshanãm speñtanãm mithrahe vouru-gaoyaotôish râmanasca hvâstrahe,
24
hvarexshaêtahe ameshahe raêvahe aurvat-aspahe, vayaosh uparô-kairyehe taradhâtô anyâish dâmãn, aêtat tê vayô ýat tê asti speñtô-mainyaom, razishtayå cistayå mazdadhâtayå ashaonyå daênayå vanghuyå mâzdayasnôish,
25
mãthrahe speñtahe ashaonô verezyanguhahe dâtahe vîdaêvahe dâtahe zarathushtrôish darekhayå upayanayå daênayå vanghuyå mâzdayasnôish zarazdâtôish mãthrahe speñtahe ushi-darethrem daênayå mâzdayasnôish vaêdhîm mãthrahe speñtahe, âsnahe xrathwô mazdadhâtahe gaoshô-srûtahe xrathwô mazdadhâtahe,
26
âthrô ahurahe mazdå puthra tava âtarsh puthra ahurahe mazdå mat vîspaêibyô âterebyô, garôish ushi-darenahe mazdadhâtahe ashahvâthrahe,
27
vîspaêshãm ýazatanãm ashaonãm mainyavanãm gaêthyanãm, ashâunãm fravashinãm ukhranãm aiwithûranãm paoiryô-tkaêshanãm fravashinãm nabânazdishtanãm fravashinãm, aoxtô-nâmanô ýazatahe. (imem haomem ... ýazatahe (2)!!)

YASNA - Chapter 23.

1
âyese ýeshti (zôt,) avanghå fravashayô ýå paoirya ånghare nmânanãmca vîsãmca zañtunãmca dah'yunãmca, ýå asmanem vîdhârayen ýå âpem vîdhârayen ýå zãm vîdhârayen ýå gãm vîdhârayen ýå barethrishva puthre vîdhârayen paiti-verete apara-iritheñtô.
2
âyese ýeshti âfravashi ahurahe mazdå ameshanãm speñtanãm mat vîspâbyô ashaonibyô fravashibyô ýå mainyavanãm ýazatanãm, âyese ýeshti âfravashi gayehe marethnô zarathushtrahe spitâmahe kavôish vîshtâspahe isat-vâstrahe zarathushtrôish mat vîspâbyô ashaonibyô fravashibyô ýå paoiryanãm tkaêshanãm.
3
âyese ýeshti vîspaya ashavane fravashe ke asti kvacit anghå zemô para-iristi dahma nâirike aperenâyûke kainike vâstryâvarezi upashaêti haca ahmât nmânât izyeiñti ýå paitishmareñti ýå aiwinâseñti vanghûsh ýasnãsca vahmãsca!
4
âyese ýeshti ashâunãm fravashinãm ukhranãm aiwithûranãm paoiryô-tkaêshanãm fravashinãm nabânazdishtanãm fravashinãm havahe urunô fravashêe, âyese ýeshti vîspaêibyô ashahe ratubyô, âyese ýeshti vîspaêibyô vanghudhâbyô ýazataêibyô mainyaoibyascâ gaêthyaêibyascâ ýôi heñti ýasnyâca vahmyâca ashât haca ýat vahishtât.
5
fravarâne ... hâvanêe ... sâvanghêe ... rathwãm ... (râspî,) frasastayaêca. (zôt,) ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê, (râspî,) ýathâ ahû vairyô ýô zaotâ frâ-mê mrûtê, (zôt,) athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû!!

YASNA - Chapter 24.

1
(zôt u râspî,) ahurâi mazdâi haomã âvaêdhayamahî, (zôt,) imã haomãsca myazdãsca zaothråsca baresmaca ashaya frastaretem gãmca hudhånghem imãmcâ gãm jîvyãm ashaya uzdâtãm imãmcâ urvarãm hadhânaêpatãm ashaya uzdâtãm.
2
aiwyô vanguhibyô imå zaothrå haomavaitîsh gaomavaitîsh hadhânaêpatavaitîsh ashaya uzdâtå aiwyô vanguhibyô apemca haomyãm asmanaca hâvana ayanghaênaca hâvana,
3
imãmcâ urvarãm baresmanîm jakhmûshîmca ratufritîm marethremca varezîmca daênayå vanghuyå mâzdayasnôish gâthanãmca sraothrem jakhmûshîmca ashaonô ashahe rathwô ratufritîm imã aêsmãsca baoidhîmca tava âthrô ahurahe mazdå puthra vîspaca vohu mazdadhâta ashacithra pairica dademahî âca vaêdhayamahî âat dîsh âvaêdhayamahî,
4
ahurâica mazdâi sraoshâica ashyâi ameshaêibyasca speñtaêibyô ashâunãmca fravashibyô ashâunãmca urvôibyô âthraêca ahurahe mazdå rathwaêca berezaite vîspayå sãcatca ashaonô stôish ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca.
5
âat dîsh âvaêdhayamahî zarathushtrahe spitâmahe ashaonô fravashêe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca anghuyaosh ashacinanghô mat vîspâbyô ashaonibyô fravashibyô ýå irîrithushãm ashaonãm ýåsca jvañtãm ashaonãm ýåsca narãm azâtanãm frashô-carethrãm saoshyañtãm!
6
imã haomãsca myazdãsca zaothråsca baresmaca ashaya frastaretem gãmca hudhånghem imãmcâ gãm jîvyãm ashaya uzdâtãm imãmcâ urvarãm hadhânaêpatãm ashaya uzdâtãm,
7
aiwyô vanguhibyô imå zaothrå haomavaitîsh gaomavaitîsh hadhânaêpatavaitîsh ashaya uzdâtå aiwyô vanguhibyô apemca haomyãm asmanaca hâvana ayanghaênaca hâvana,
8
imãmcâ urvarãm baresmanîm jakhmûshîmca ratufritîm marethremca varezîmca daênayå vanghuyå mâzdayasnôish gâthanãmca sraothrem jakhmûshîmca ashaonô ashahe rathwô ratufritîm imã aêsmãsca baoidhîmca tava âthrô ahurahe mazdå puthra vîspaca vohu mazdadhâta ashacithra pairica dademahî âca vaêdhayamahî âat dîsh âvaêdhayamahî,
9
ameshaêibyô speñtaêibyô huxshathraêibyô hudhåbyô ýavaêjibyô ýavaêsubyô ýôi vanghêush â-mananghô shyeiñti ýåsca uiti.
10
âat dîsh âvaêdhayamahî frâyehîsh ahe nmânahe fradathâi ahe nmânahe pasvãmca narãmca zâtanãmca zãhyamnanãmca ashaonãm ýenghe aêm heñti.
11
âat dîsh âvaêdhayamahî ashâunãm vanguhibyô fravashibyô ýå ukhråsca aiwithûråsca ashaonãm avanghe.
12
âat dîsh âvaêdhayamahî dathushô ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô mainyêush mainyaoyehe ameshanãm speñtanãm ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca.
13
âat dîsh âvaêdhayamahî asnyaêibyô ashahe ratubyô, hâvanêe ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca, âat dîsh âvaêdhayamahî sâvanghêe vîsyâica ... ...
27
... hâvanôish rathwô ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca!
28
âat dîsh âvaêdhayamahî (zôt u râspî,) ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô ameshanãm speñtanãm ... ...
32
... nabânazdishtanãm fravashinãm xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca!
33
âat dîsh âvaêdhayamahî ashâunãm fravashinãm ukhranãm aiwithûranãm paoiryô-tkaêshanãm fravashinãm nabânazdishtanãm fravashinãm havahe urunô fravashêe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca.
34
âat dîsh âvaêdhayamahî vîspaêibyô ashahe ratubyô ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca, âat dîsh âvaêdhayamahî vîspaêibyô vanghudhâbyô ýazataêibyô mainyaoibyascâ gaêthyaêibyascâ ýôi heñti ýasnyâca vahmyâca ashât haca ýat vahishtât!!

YASNA - Chapter 25.

(zôt u râspî,)
1
ameshâ speñtâ huxshathrâ hudhånghô ýazamaide, imem haomem ashaya uzdâtem ýazamaide, imãmcâ gãm jîvyãm ashaya uzdâtãm ýazamaide, imãmcâ urvarãm hadhânaêpatãm ashaya uzdâtãm ýazamaide.
2
aiwyô vanguhibyô imå zaothrå haomavaitîsh gaomavaitîsh hadhânaêpatavaitîsh ashaya uzdâtå ýazamaide, aiwyô vanguhibyô apemca haomyãm ýazamaide, asmanaca hâvana ýazamaide, ayanghaênaca hâvana ýazamaide.
3
imãmcâ urvarãm baresmanîm jakhmûshîmca ratufritîm marethremca varezîmca daênayå vanghuyå mâzdayasnôish gâthanãmca sraothrem jakhmûshîmca ashaonô ashahe rathwô ratufritîm imã aêsmãsca baoidhîmca ýazamaide tava âthrô ahurahe mazdå puthra vîspaca vohu mazdadhâta ashacithra ýazamaide!
4
ahurem mazdãm raêvañtem hvarenanguhañtem ýazamaide, ameshâ speñtâ huxshathrâ hudhånghô ýazamaide, mithrem vouru-gaoyaoitîm ýazamaide, râma hvâstrem ýazamaide, hvarexshaêtem ameshem raêm aurvat-aspem ýazamaide.
5
vaêm ashavanem ýazamaide vaêm uparô- kairîm ýazamaide taradhâtem anyâish dâmãn, aêtat tê vayô ýazamaide ýat tê asti speñtô-mainyaom, razishtãm cistãm mazdadhâtãm ashaonîm ýazamaide, daênãm vanguhîm mâzdayasnîm ýazamaide.
6
mãthrem speñtem ashhvarenanghem ýazamaide, dâtem vîdôyûm ýazamaide, dâtem zarathushtri ýazamaide, darekhãm upayanãm ýazamaide, daênãm vanguhîm mâzdayasnîm ýazamaide, zarazdâitîm mãthrem speñtem ýazamaide, ushi-darethrem daênãm mâzdayasnîm ýazamaide, vaêdhîm mãthrem speñtem ýazamaide, âsnem xratûm mazdadhâtem ýazamaide, gaoshô-srûtem xratûm mazdadhâtem ýazamaide.
7
âtrem ahurahe mazdå puthrem ýazamaide, thwãm âtrem ahurahe mazdå puthrem ashavanem ashahe ratûm ýazamaide, vîspe âtarô ýazamaide, gairîm ushi-darenem mazdadhâtem ashahvâthrem ýazatem ýazamaide.
8
vîspemca ashavanem mainyaom ýazatem ýazamaide, vîspemca ashavanem gaêthîm ýazatem ýazamaide!!

YASNA - Chapter 26.

1
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô (zôt,) staomi zbayemi ufyemi, ýazamaide nmânyå vîsyå zañtumå dâh'yumå zarathushtôtemå.
2
vîspanãmca ånghãm paoiryanãm fravashinãm idha ýazamaide fravashîm avãm ýãm ahurahe mazdå mazishtãmca vahishtãmca sraêshtãmca xraozhdishtãmca xrathwishtãmca hukereptemãmca ashât apanôtemãmca.
3
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide ýå ameshanãm speñtanãm xshaêtanãm verezi-dôithranãm berezatãm aiwyâmanãm taxmanãm âhûiryanãm ýôi aithyajanghô ashavanô.
4
paoiryanãm tkaêshanãm paoiryanãm sâsnô-gûshãm idha ashaonãm ashaoninãmca ahûmca daênãmca baodhasca urvânemca fravashîmca ýazamaide ýôi ashâi vaonare, gêush hudhånghô urvânem ýazamaide.
5
ýôi ashâi vaonare gayehe marethnô ashaonô fravashîm ýazamaide, zarathushtrahe spitâmahe idha ashaonô ashîmca fravashîmca ýazamaide, kavôish vîshtâspahe ashaonô fravashîm ýazamaide, isat-vâstrahe zarathushtrôish ashaonô fravashîm ýazamaide.
6
nabânazdishtanãm idha ashaonãm ashaoninãmca ahûmca daênãmca baodhasca urvânemca fravashîmca ýazamaide ýôi ashâi vaonare mat vîspâbyô ashaonibyô fravashibyô ýå irîrithushãm ashaonãm ýåsca jvañtãm ashaonãm ýåsca narãm azâtanãm frashô-carethrãm saoshyañtãm.
7
idha iristanãm urvãnô ýazamaide ýå ashaonãm fravashayô, vîspanãm ahmya nmâne nabânazdishtanãm para-iristanãm aêthrapaitinãm aêthryanãm narãm nâirinãm idha ashaonãm ashaoninãm fravashayô ýazamaide.
8
vîspanãm aêthrapaitinãm ashaonãm fravashayô ýazamaide, vîspanãm aêthryanãm ashaonãm fravashayô ýazamaide, vîspanãm narãm ashaonãm fravashayô ýazamaide, vîspanãm nâirinãm ashaoninãm fravashayô ýazamaide.
9
vîspanãm aperenâyûkanãm dahmô- keretanãm ashaonãm fravashayô ýazamaide, âdah'yunãmca ashaonãm fravashayô ýazamaide, uzdâh'yunãmca ashaonãm fravashayô ýazamaide.
10
narãmca ashaonãm fravashayô ýazamaide, nâirinãmca ashaoninãm fravashayô ýazamaide, vîspå ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide ýå haca gayât marethnat â-saoshyañtât verethrakhnat.
11
(zôt u râspî,) vîspå fravashayô ashâunãm ýazamaide, iristanãm urvãnô ýazamaide ýå ashaonãm fravashayô. ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî.... (râspî,) ýathâ ahû vairyô ýô zaotâ frâ-mê mrûtê, (zôt,) athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû!!

YASNA - Chapter 27.

(zôt u râspî,)
1
aêtat dim vîspanãm mazishtem dazdyâi ahûmca ratûmca ýim ahurem mazdãm snathâi angrahe mainyêush drvatô snathâi aêshmahe xrvîm-draosh snathâi mâzainyanãm daêvanãm snathâi vîspanãm daêvanãm varenyanãmca drvatãm.
2
fradathâi ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô fradathâi ameshanãm speñtanãm fradathâi tishtryehe stârô raêvatô hvarenanguhatô fradathâi narsh ashaonô fradathâi vîspanãm speñtahe mainyêush dâmanãm ashaonãm.
3
ýathâ ahû vairyô athâ ratush ashâtcît hacâ ... (4)!
4
mazdâ at môi vahishtâ sravåscâ shyaothanâcâ vaocâ tâ-tû vohû mananghâ ashâcâ ishudem stûtô xshmâkâ xshathrâ ahurâ ferashêm vasnâ haithyêm då ahûm (4).
5
â airyêmâ ishyô rafedhrâi jañtû nerebyascâ nâiribyascâ zarathushtrahê vanghêush rafedhrâi mananghô, ýâ daênâ vairîm hanât mîzhdem ashahyâ ýâsâ ashîm ýãm ishyãm ahurô masatâ mazdå (4).
6
haoma pairi-hareshyeñte mazda-xshathra asha-ratavô, vanghush sraoshô ýô ashahe hacaite mãzaraya hêca idha ýôithwâ astu.
7
humaya upanghå cîshmaide ahunahe vairyehe ashaya frasrûtahe hâvanayåsca ashaya frashûtayå arshuxdhanãmcâ vacãm, athâ-zî-nê humâyôtarâ anghen. ýathâ ahû vairyô athâ ratush ashâtcît hacâ ... (4)!
8
ýê sevishtô ahurô mazdåscâ ârmaitishcâ ashemcâ frâdat-gaêthem manascâ vohû xshathremcâ sraotâ-môi merezhdâtâ-môi âdâi kahyâicît paitî (3).
9
us-môi uzâreshvâ ahurâ ârmaitî tevîshîm dasvâ spênishtâ mainyû mazdâ vanghuyâ zavô âdâ ashâ hazô êmavat vohû mananghâ feseratûm.
10
rafedhrâi vourucashânê dôishî-môi ýâ-vê abifrâ tâ xshathrahyâ ahurâ ýâ vanghêush ashish mananghô frô speñtâ ârmaitê ashâ daênå fradaxshayâ.
11
at râtãm zarathushtrô tanvascît hvah'yå ushtanem dadâitî paurvatâtem mananghascâ vanghêush mazdâi shyaothanahyâ ashâi ýâcâ uxdhah'yâcâ seraoshem xshathremcâ. ashem vohû ... (3).
12
fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô, hâvanêe ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca, sâvanghêe vîsyâica ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca, rathwãm ayaranãmca asnyanãmca mâhyanãmca ýâiryanãmca saredhanãmca ýasnâica vahmâica xshnaothrâica (râspî,) frasastayaêca!
13
ýathâ ahû vairyô athâ ratush ashâtcît hacâ vanghêush dazdâ mananghô shyaothananãm anghêush mazdâi xshathremcâ ahurâi â ýim drigubyô dadat vâstârem (4).
14
ashem vohû vahishtem astî, ushtâ astî ushtâ ahmâi hyat ashâi vahishtâi ashem (3).
15
ahunem vairîm ýazamaide, ashem vahishtem sraêshtem ameshem speñtem ýazamaide. ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide!!!
Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Part 4 (Ha 13-27) Next English