Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Part 2 (Ha 9-11) Next English

YASNA (Sacred Liturgy)

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.
Chapter 9.

(zôt u râspî,)
1
hâvanîm â ratûm â haomô upâit zarathushtrem âtrem pairi-ýaozhdatheñtem gâthåsca srâvayañtem, â-dim peresat zarathushtrô, kô nare ahî ýim azem vîspahe anghêush astvatô sraêshtem dâdaresa hvahe gayehe hvanvatô ameshahe.
2
âat mê aêm paityaoxta haomô ashava dûraoshô, azem ahmi zarathushtra haomô ashava dûraoshô, â-mãm ýâsanguha spitama frâ-mãm hunvanguha hvaretêe aoi mãm staomaine stûidhi ýatha mâ aparacit saoshyañtô stavãn.
3
âat aoxta zarathushtrô, nemô haomâi (zôt,) kase-thwãm paoiryô haoma mashyô astvaithyâi hunûta gaêthyâi, kâ ahmâi ashish erenâvi cit ahmâi jasat âyaptem.
4
âat mê aêm paityaoxta haomô ashava dûraoshô, vîvanghå mãm paoiryô mashyô astvaithyâi hunûta gaêthyâi, hâ ahmâi ashish erenâvi tat ahmâi jasat âyaptem ýat hê puthrô us-zayata ýô ýimô xshaêtô hvãthwô hvarenanguhastemô zâtanãm hvare-daresô mashyânãm, ýat kerenaot ainghe xshathrâdha amarsheñta pasu vîra anghaoshemne âpa urvaire hvairyãn hvarethem ajayamnem.
5
ýimahe xshathre aurvahe nôit aotem ångha nôit garemem nôit zaurva ångha nôit merethyush nôit araskô daêvô-dâtô, pañca-dasa fracarôithe pita puthrasca raodhaêshva katarascit ýavata xshayôit hvãthwô ýimô vîvanguhatô puthrô.
6
kase-thwãm bityô haoma mashyô astvaithyâi hunûta gaêthyâi, kâ ahmâi ashish erenâvi cit ahmâi jasat âyaptem.
7
âat mê aêm paityaoxta haomô ashava dûraoshô, âthwyô mãm bityô mashyô astvaithyâi hunûta gaêthyâi, hâ ahmâi ashish erenâvi tat ahmâi jasat âyaptem ýat hê puthrô us-zayata vîsô sûrayå thraêtaonô,
8
ýô janat azhîm dahâkem thrizafanem thrikameredhem xshvash-ashîm hazangrâ-ýaoxshtîm ashaojanghem daêvîm drujem akhem gaêthâvyô drvañtem ýãm ashaojastemãm drujem fraca kereñtat angrô mainyush aoi ýãm astvaitîm gaêthãm mahrkâi ashahe gaêthanãm.
9
kase-thwãm thrityô haoma mashyô astvaithyâi hunûta gaêthyâi, kâ ahmâi ashish erenâvi cit ahmâi jasat âyaptem.
10
âat mê aêm paityaoxta haomô ashava dûraoshô, thritô sâmanãm sevishtô thrityô mãm mashyô astvaithyâi hunûta gaêthyâi, hâ ahmâi ashish erenâvi tat ahmâi jasat âyaptem ýat hê puthra us-zayôithe urvâxshayô keresâspasca, tkaêshô anyô dâtô-râzô âat anyô uparô-kairyô ýava gaêsush gadhavarô,
11
ýô janat azhîm srvarem ýim aspô-garem nere-garem ýim vîshavañtem zairitem ýim upairi vîsh araodhat ârshtyô-bareza zairitem, ýim upairi keresâspô ayangha pitûm pacata â rapithwinem zrvânem, tafsatca hô mairyô hvîsatca, frãsh ayanghô frasparat ýaeshyañtîm âpem parånghât, parãsh tarshtô apatacat naire-manå keresâspô.
12
kase-thwãm tûiryô haoma mashyô astvaithyâi hunûta gaêthyâi, kâ ahmâi ashish erenâvi cit ahmâi jasat âyaptem.
13
âat mê aêm paityaoxta haomô ashava dûraoshô, pourushaspô mãm tûiryô mashyô astvaithyâi hunûta gaêthyâi, hâ ahmâi ashish erenâvi tat ahmâi jasat âyaptem ýat hê tûm us-zayangha tûm erezvô zarathushtra nmânahe pourushaspahe vîdaêvô ahura-tkaêshô.
14
srûtô airyene vaêjahe tûm paoiryô zarathushtra ahunem vairîm frasrâvayô vîberethwañtem âxtûirîm aparem xraozhdyehya frasrûiti.
15
tûm zemargûrô âkerenavô vîspe daêva zarathushtra ýôi para ahmât vîrô-raodha apatayen paiti âya-zemâ, ýô aojishtô ýô tañcishtô ýô thwaxshishtô ýô âsishtô ýô as verethrajãstemô abavat mainivå dâmãn!
16
âat aoxta zarathushtrô, nemô haomâi vanghush haomô hudhâtô haomô arshdâtô vanghush dâtô baêshazyô hukerefsh hvaresh verethrajå zairi-gaonô nãmyãsush ýatha hvareñte vahishtô urunaêca pâthmainyôtemô.
17
nî-tê zâire madhem mruyê nî amem nî verethrakhnem nî dasvare nî baêshazem nî fradathem nî varedathem nî aojô vîspô-tanûm nî mastîm vîspô-paêsanghem, nî tat ýatha gaêthâhva vasô-xshathrô fracarâne tbaêshô taurvå drujem vanô,
18
nî tat ýatha taurvayeni vîspanãm tbishvatãm tbaêshå daêvanãm mashyânãmca ýâthwãm pairikanãmca sâthrãm kaoyãm karafnãmca mairyanãmca bizañgranãm ashemaokhanãmca bizañgranãm vehrkanãmca cathware-zañgranãm haênyåsca perethu-ainikayå davãithyå patãithyå!
19
imem thwãm paoirîm ýânem haoma jaidhyemi dûraosha, vahishtem ahûm ashaonãm raocanghem vîspô-hvâthrem, imem thwãm bitîm ýânem haoma jaidhyemi dûraosha, drvatâtem ainghåse-tanvô, imem thwãm thritîm ýânem haoma jaidhyemi dûraosha, darekhô-jîtîm ushtânahe.
20
imem thwãm tûirîm ýânem haoma jaidhyemi dûraosha ýatha aêshô amavå thrãfedhô fraxshtâne zemâ paiti tbaêshô taurvå drujem vanô, imem thwãm puxdhem ýânem haoma jaidhyemi dûraosha, ýatha verethrajå vanat-peshanô fraxshtâne zemâ paiti tbaêshô taurvå drujem vanô.
21
imem thwãm xshtûm ýânem haoma jaidhyemi dûraosha, paurva tâyûm paurva gadhem paurva vehrkem bûidhyôimaidhe, mâ-cish paurvô bûidhyaêta nô vîspe paurva bûidhyôimaidhe!
22
haomô aêibish ýôi aurvañtô hita taxsheñti arenâum zâvare aojåsca baxshaiti, haomô âzîzanâitibish dadhâiti xshaêtô-puthrîm uta ashava-frazaiñtîm, haomô taêcit ýôi katayô naskô-frasånghô ångheñte spânô mastîmca baxshaiti.
23
haomô tåscit ýå kainînô ånghaire darekhem akhrvô haithîm râdhemca baxshaiti moshu jaidhyamnô huxratush.
24
haomô temcit ýim keresânîm apa-xshathrem nishâdhayat ýô raosta xshathrô-kâmya ýô davata, nôit mê apãm âthrava aiwishtish vereidhyê dainghava carât, hô vîspe vereidhinãm vanât nî vîspe vereidhinãm janât!
25
ushta-tê ýô hvâ aojangha vasô-xshathrô ahi haoma, ushta-tê apivatahe pourvacãm erezhuxdhanãm, ushta-tê nôit pairi-frâsa erezhuxdhem peresahe vâcim.
26
frâ-tê mazdå barat paurvanîm aiwyånghanem stehrpaêsanghem mainyutâshtem vanguhîm daênãm mâzdayasnîm, âat ainghe ahi aiwyâstô barshnush paiti gairinãm drâjanghe aiwidhâitîshca gravasca mãthrahe!
27
haoma nmânô-paite vîspaite zañtupaite dainghupaite spanangha vaêdhyâ paite, amâica thwâ verethrakhnâica mâvôya upa-mruyê tanuyê thrimâica ýat pouru-baoxshnahe.
28
vî-nô tbishvatãm tbaêshêbîsh vî manô bara grameñtãm, ýô cishca ahmi nmâne ýô ainghe vîsi ýô ahmi zañtvô ýô ainghe dainghvô aênanghå asti mashyô geurvaya-hê pâdhave zâvare pairi-shê ushi verenûidhi skeñdem shê manô kerenûidhi.
29
mâ zbarathaêibya fratuyå mâ gavaêibya aiwi-tûtuyå mâ zãm vaênôit ashibya mâ gãm vaênôit ashibya ýô aênanghaiti nô manô ýô aênanghaiti nô kehrpem!
30
paiti azhôish zairitahe simahe vîshô-vaêpahe kehrpem nâshemnâi ashaone haoma zâire vadare jaidhi, paiti gadhahe vîvarezdavatô xrvîshyatô zazarânô kehrpem nâshemnâi ashaone haoma zâire vadare jaidhi.
31
paiti mashyehe drvatô sâstarsh aiwi-vôizhdayañtahe kameredhem kehrpem nâshemnâi ashaone haoma zâire vadare jaidhi, paiti ashemaokhahe anashaonô ahûm-mereñcô ainghå daênayå mãs vaca dathânahe nôit shyaothnâish apayañtahe kehrpem nâshemnâi ashaone haoma zâire vadare jaidhi.
32
paiti jahikayâi ýâtumaityâi maodhanô- kairyâi upashtâ-bairyâi ýenghe frafravaiti manô ýatha awrem vâtô-shûtem kehrpem nâshemnâi ashaone haoma zâire vadare jaidhi, ýat hê kehrpem nâshemnâi ashaone haoma zâire vadare jaidhi!!

YASNA - Chapter 10.

1
vish apãm idha pateñtu vî daêvånghô vî daêvayô, vanghush sraoshô mitayatu ashish vanguhi idha mithnatu ashish vanguhi râmyat idha upa imat nmânem ýat âhûiri ýat haomahe ashavazanghô.
2
frataremcit tê havanem vaca upa-staomi huxratvô ýô ãsush hañgeurvayeiti, uparemcit tê havanem vaca upa-staomi huxratvô ýahmi nikhne narsh aojangha.
3
staomi maêkhemca vâremca ýâ-tê kehrpem vaxshayatô barshnush paiti gairinãm, staomi garayô berezañtô ýathra haoma urûrudhusha.
4
staomi zãm perethwîm pathanãm verezyanghvãm hvâparãm barethrîm tê haoma ashâum, staomi zemô ýatha raodhahe hubaoidhish aurvô carânem uta mazdå huruthma, haoma raose gara paiti uta frâdhaêsha vishpatha haithîmca ashahe xå ahi.
5
varedhayanguha (râspî,) mana vaca vîspêsca paiti varshajîsh vîspêsca paiti frasparekhê vîspêsca paiti fravâxshê. (vispêsca ... fravâxshê (2)!)
6
(zôt,) haomô uxshyeiti stavanô, atha nâ ýô dim staoiti verethrajãstarô bavaiti, nitemacit haoma hûitish nitemacit haoma stûitish nitemacit haoma hvareitish hazangrakhnyâi asti daêvanãm.
7
nasyeiti hathra frâkeresta ahmat haca nmânât âhitish ýathra bâdha upâzaiti ýathra bâdha upastaoiti haomahe baêshazyehe cithrem dasvare baêshazem ahe vîse uta maêthanem.
8
vîspe zî anyê maidhyånghô aêshma haciñte xrvîm-drvô âat hô ýô haomahe madhô asha hacaite urvâsmana, reñjaiti haomahe madhô, ýô ýatha puthrem taurunem haomem vañdaêta mashyô frâ âbyô tanubyô haomô vîsâite baêshazâi.
9
haoma dazdi-mê baêshazanãm ýâbyô ahi baêshazadhå, haoma dazdi-mê vârethrakhninãm ýâbyô ahi verethra-taurvå, frâ-tê vîsâi urvathô staota, urvathem staotârem vanghanghem dadhô aoxta ahurô mazdå ýatha ashem ýat vahishtem!
10
aurvañtem thwâ dâmidhâtem bakhô tatashat hvâpå, aurvañtem thwâ dâmidhâtem bakhô nidathat hvâpå haraithyô paiti barezayå.
11
âat thwâ athra speñta fradaxshta merekha vîzhvañca vîbaren avi ishata upâiri-saêna avi staêra starô-sâra avi kusrâdha kusrô-patâdha avi pawrâna vishpatha avi spita-gaona gairi.
12
âat âhva paurvatâhva pouru-saredhô vîraodhahe haomô gaoma zairi-gaonô, â-tê baêshaza irîrathare vanghêush mananghô mayâbyô, âat mê ahe dushsanghahe parâca vaêpaya manô, âat ahe manô manô ýô mê dushsanghô hishtaite!
13
nemô haomâi ýat kerenaoiti drikhaosh havat-masô manô ýatha raêvastemahecit, nemô haomâi ýat kerenaoiti drikhaosh havat-masô manô ýat usnãm aêiti vaêdhya, pourunarem tûm kerenûshi spainyanghem cistivastarem ýase-tê bâdha haoma zâire gava iristahe baxshaite.
14
mâ-mê ýatha gâush drafshô âsitô vârema caire, frasha frayañtu tê madhô verezyanguhånghô jaseñtu, pairi-tê haoma ashâum ashavâzô dadhãmi imãm tanûm ýâ mê vaênaite huraodha!
15
avangherezâmi janyaosh ûnãm mairyayå evîtô-xaredhayå ýâ mainyeiñti davayeiñti âthravanemca haomemca hâ ýâ dapta apanasyeiti, ýâ tat ýat haomahe draonô nigångheñti nishhadhaiti nôit tãm âthravô-puthrîm naêdha dasti huputhrîm!
16
pañcanãm ahmi pañcanãm nôit ahmi, humatahe ahmi dushmatahe nôit ahmi, hûxtahe ahmi duzhûxtahe nôit ahmi, hvarshtahe ahmi duzhvarshtahe nôit ahmi, sraoshahe ahmi asrushtôish nôit ahmi, ashaonô ahmi drvatô nôit ahmi atcit ahmât ýatha apemem manivå anghat nivâitish!
17
âat aoxta zarathushtrô, nemô haomâi mazdadhâtâi, vanghush haomô mazdadhâtô, nemô haomâi, vîspe haoma upastaomi ýatcit barshnushva gairinãm ýatcit jãfnushva raonãm ýaêcit ãzahu deretånghô jaininãm upadarezâhu, erezataêna haca tashta zaranaênem aoi taxshe, mâ-tê nîre zemi paiti itha raêvañtô arejahe!
18
imåse-tê haoma gâthå imå heñti staomâyô imå heñti cîcashânå ime heñti arshuxdha vâcô dâsmainish vârethrakhnish paiti-bishish baêshazya.
19
imåse tûmcit mâvôya, frasha frayañtu tê madhô raoxshna frayañtu tê madhô, reñjyô vazaiti madhô vârethrakhnish heñtem âstaoite hathra ana gâthwya vaca,
20
gave nemô gave nemô gave uxdhem gave verethrem gave hvarethem gave vastrem, gavê verezyâtãm tãm nê hvarethâi fshuyô!
21
haomem zâirîm berezañtem ýazamaide, haomem frâshmîm frâdat-gaêthem ýazamaide, haomem dûraoshem ýazamaide, vîspe haoma ýazamaide, zarathushtrahe spitâmahe idha ashaonô ashîmca fravashîmca ýazamaide. ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî ... !!

YASNA - Chapter 11.

(zôt u râspî,)
1
thrâyô haithîm ashavanô âfrivacanghô zavaiñti gâushca aspasca haomasca, gâush zaotârem zavaiti, uta buyå afrazaiñtish uta dêush-sravå hacimnô ýô mãm hvâstãm nôit baxshahe, âat mãm tûm fshaonayehe nâiryå vâ puthrahe vâ haoyå vâ marshuyå.
2
aspô bâshârem zavaiti, mâ buyå aurvatãm ýûxta mâ aurvatãm aiwishasta mâ aurvatãm nithaxta ýô mãm zâvare nôit jaidhyehi pourumaiti hañjamaine pouru-narayå karshuyå.
3
haomô hvâshârem zavaiti, uta buyå afrazaiñtish uta dêush-sravå hacimnô ýô mãm aiwishhutem dârayehi ýatha tâyûm peshô-sârem, nava ahmi peshô-sârô azem ýô haomô ashava dûraoshô!
4
us-mê pita haomâi draonô frêrenaot ahurô mazdå ashava hanguharene mat-hizvô hôyûmca dôithrem.
5
ýô mãm tat draonô zinât vâ trefyât vâ apa vâ ýâsâiti ýat mê dathat ahurô mazdå ashava hanguharene mat-hizvô hôyûmca dôithrem,
6
nôit ahmi nmâne zânâite âthrava naêdha rathaêshtå naêdha vâstryô fshuyãs, âat ahmi nmâne zayåñte dahakâca mûrakâca pouru-saredha varshnâca.
7
thwâshem â gêush frâthweresô tañcishtâi haomâi draonô, mâ-thwâ haomô bañdayât ýatha mairîm bañdayat ýim tûirîm frangrasyânem madheme thrishve ainghå zemô pairishhvaxtem ayanghahe!
8
âat aoxta zarathushtrô, nemô haomâi mazdadhâtâi, vanghush haomô mazdadhâtô, nemô haomâi!
9
(râspî,) ýô nô aêvô at tê uyê thrâyôidyâi tûrahe mañdâidyâi xshvîdem haptâzhdyâi nava dasme ýôi vê ýaêthma!
(zôt,)
10
pairi-tê haoma ashâum ashavâzô dadhãmi imãm tanûm ýâ mê vaênaite huraodha thwaxshâi haomâi madhâi havanguhâi ashavastâi, pairi-mê tûmcit dayå haoma ashava dûraosha vahishtem ahûm ashaonãm raocanghem vîspô-hvâthrem!
11
ashem vohû vahishtem astî ... (3). (râspî,) ashem vohû ... (2 u 2 u 2)!
12
(zôt,) ashem vohû vahishtem astî ... (4). ýathâ ahû vairyô athâ ratush ashâtcît hacâ ... (2). vasasca tû ahura-mazda ushtâca xshaêsha havanãm dâmanãm, vasô âpô vasô urvarå vasô vîspa vohû ashacithra xshayamnem ashavanem dâyata axshayamnem drvañtem.
13
vasô-xshathrô hyât ashava, avasô-xshathrô hyât drvå gatô hamistô nizhberetô haca speñtahe mainyêush dâmabyô varatô avasô-xshathrô.
14
haxshaya azemcit ýô zarathushtrô fratemã nmânanãmca vîsãmca zañtunãmca dah'yunãmca ainghå daênayå anumatayaêca anuxtayaêca anvarshtayaêca ýâ âhûirish zarathushtrish.
15
(râspî,) ravasca hvâthremca âfrînâmi vîspayå ashaonô stôish, ãzasca duzhâthremca âfrînâmi vîspayå drvatô stôish!
16
ashem vohû vahishtem astî ... (3). fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô, hâvanêe ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca, sâvanghêe vîsyâica ashaone ashahe rathwe ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca, rathwãm ayaranãmca asnyanãmca mâhyanãmca ýâiryanãmca saredhanãmca ýasnâica vahmâica xshnaothrâica (râspî,) frasastayaêca. (zôt,) ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê, (râspî,) ýathâ ahû vairyô ýô zaotâ frâ-mê mrûtê, (zôt,) athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû!
17
(zôt u râspî,) frastuyê humatôibyascâ hûxtôibyascâ hvarshtôibyascâ mãthwôibyascâ vaxedhwôibyascâ varshtvôibyascâ, aibigairyâ daithê vîspâ humatâcâ hûxtâcâ hvarshtâcâ, paitiricyâ daithê vîspâ dushmatâcâ duzhûxtâcâ duzhvarshtâcâ.
18
ferâ vê râhî ameshâ speñtâ ýasnemcâ vahmemcâ ferâ mananghâ ferâ vacanghâ ferâ shyaothanâ ferâ anghuyâ ferâ tanvascît hvah'yå ushtanem.
19
staomî ashem, ashem vohû vahishtem astî ushtâ astî ushtâ ahmâi hyat ashâi vahishtâi ashem (3)!


Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Part 2 (Ha 9-11) Next English