AVESTA: YASHTS (Hymns of praise)

Edited by Joseph H. Peterson, 1995. Updated Jun 6, 2023. Spelling has been changed to conform with other texts in this series.

XIV. WARHARAN YASHT

Avesta text based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.

English translation by James Darmesteter (From Sacred Books of the East, American Edition, 1898.)

Regarding Warharan [Behram, Verethraghna], the Genius of Victory, see Vend. Introd. V, 8.

This Yasht can be divided into four parts:—

I (§§ 1-28). An enumeration of the ten incarnations in whivh Verethraghna appeared to Zarathushtra (as a wind, § 2; as a bull, § 7; as a horse, § 9; as a camel, § 11; as a boar, § 15; as a youth, § 17; as a raven, § 19; as a ram, § 23; as a buck, § 25; and as a man, § 27).

II (§§ 30-33). The power given by Verethraghna to his worshipper, Zarathushtra.

III (§§ 34-46). The magical powers, ascribed to the raven's feather, of striking terror into an army and dispersing it (the raven being the seventh incarnation of Verethraghna).

IV (§§ 47-64). The glorification of Verethraghna.


0. (pa nãm i ýazdã, hôrmezd i hvadâe i awazûnî gurz hvarahe awazâyât,

bahirâm ýazat i pêrôzhgar i dushman zadâr amahe hutâshtahe bê rasât,

ezh hamâ gunâh ... pa patit hôm!)

xshnaothra ahurahe mazdå, tarôidîti angrahe mainyêush, haithyâvarshtãm hyat vasnâ ferashôtemem. staomî ashem,

ashem vohû...(3).

fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô,

(Here recite the appropriate Gah dedication.)

verethrakhnahe ahuradhâtahe vanaiñtyåsca uparatâtô

xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca,

ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê,

athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû!

0. May Ahura Mazda be rejoiced!....

Ashem Vohu: Holiness is the best of all good....

I confess myself a worshipper of Mazda, a follower of Zarathushtra, one who hates the Daevas and obeys the laws of Ahura;
For sacrifice, prayer, propitiation, and glorification unto [Hawan], the holy and master of holiness....

Unto Verethraghna, made by Mazda, and unto the crushing Ascendant;1

Be propitiation, with sacrifice, prayer, propitiation, and glorification.

Yatha ahu vairyo: The will of the Lord is the law of holiness....

1. Sirozah 1.20.

[1]

1. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide, peresat zarathushtrô ahurem mazdãm, ahura mazda mainyô spênishta dâtare gaêthanãm astvaitinãm ashâum kô asti mainyavanãm ýazatanãm zayôtemô, âat mraot ahurô mazdå, verethrakhnô ahuradhâtô spitama zarathushtra.

2. ahmâi paoiryô âjasat vazemnô
verethrakhnô ahuradhâtô
vâtahe kehrpa darshyôish
srîrahe mazdadhâtahe
vohu hvarenô mazdadhâtem
barat hvarenô mazdadhâtem
baêshazem uta amemca.

3. âat ahmâi amavastemô, ama ahmi amavastemô verethra ahmi verethravastemô hvarenangha ahmi hvarenanguhastemô ýâna ahmi ýânavastemô saoka ahmi saokavastemô baêshaza ahmi baêshazyôtemô.

4. âat tbaêshå taurvayeni vîspanãm tbishvatãm tbaêshå daêvanãm mashyânãmca ýâthwãm pairikanãmca sâthrãm kaoyãm karafnãmca.

5. ahe raya hvarenanghaca
tem ýazâi surunvata ýasna verethrakhnem ahuradhâtem zaothrâbyô, verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide ýâish dâtâish paoiryâish ahurahe

haomayô gava baresmana hizvô danghangha mãthraca vacaca shyaothnaca zaothrâbyasca arshuxdhaêibyasca vâkhzhibyô.

ýenghê hâtãm âat ýesnê paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide!

I.

1. We sacrifice unto Verethraghna, made by Ahura.

Zarathushtra asked Ahura Mazda: 'Ahura Mazda, most beneficent Spirit, Maker of the material world, thou Holy One!

'Who is the best-armed of the heavenly gods?'

Ahura Mazda answered: 'It is Verethraghna, made by Ahura, O Spitama Zarathushtra!'

2. Verethraghna, made by Ahura, came to him first, running in the shape of a strong, beautiful wind, made by Mazda; he bore the good Glory, made by Mazda, the Glory made by Mazda, that is both health and strength.

3. Then he, who is the strongest,2 said unto him:3 'I am the strongest in strength; I am the most victorious in victory; I am the most glorious in glory; I am the most favouring in favour; I am the best giver of welfare: I am the best-healing in health-giving.

4. 'And I shall destroy the malice of all the malicious, the malice of Daevas and men, of the 'Yatus and Pairikas, of the oppressors, the blind, and the deaf.

5. 'For his brightness and glory, I will offer unto him a sacrifice worth being heard; namely, unto Verethraghna, made by Ahura. We worship Verethraghna, made by Ahura, with an offering of libations, according to the primitive ordinances of Ahura; with the Haoma and meat, the baresma, the wisdom of the tongue, the holy spells, the speech, the deeds, the libations, and the rightly-spoken words.

'Yenhe hatam: All those beings of whom Ahura Mazda....

2. Verethraghna.

3. Zarathushtra.

[2]

6. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide, peresat zarathushtrô ... spitama zarathushtra. (cf. verse 1.)

7. ahmâi bityô âjasat vazemnô
verethrakhnô ahuradhâtô
gêush kehrpa arshânahe
srîrahe zaranyô-srvahe
ýim upairi sruye sanat
amô hutashtô huraodhô
verethrakhnô ahuradhâtô, avatha âjasat.

ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

II.

6. 'We sacrifice unto Verethraghna, made by Ahura.'

Zarathushtra asked Ahura Mazda: 'Ahura Mazda, most beneficent Spirit, Maker of the material world, thou Holy One!

Who is the best-armed of the heavenly gods?'

Ahura Mazda answered: 'It is Verethraghna, made by Ahura, O Spitama Zarathushtra!'

7. Verethraghna, made by Ahura, came to him the second time, running in the shape of a beautiful bull, with yellow ears and golden horns; upon whose horns floated the well-shapen Strength, and Victory, beautiful of form, made by Ahura: thus did he come, bearing the good Glory, made by Mazda, the Glory made by Mazda, that is both health and strength.

Then he, who is the strongest, said unto him: 'I am the strongest in strength....,4

'And I shall destroy the malice of all malicious....5

For his brightness and glory, I will offer unto him a sacrifice worth being heard....6

4. As above, § 3.

5. As above, § 4.

6. As above, § 5.

[3]

8. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide,
peresat zarathushtrô ... spitama zarathushtra. (cf. verse 1.)

9. ahmâi thrityô âjasat vazemnô
verethrakhnô ahuradhâtô
aspahe kehrpa aurushahe
srîrahe zairi-gaoshahe
zaranyô-aiwidhânahe
ýim upairi ainikem sanat
amô hutashtô huraodhô
verethrakhnô ahuradhâtô,
avatha âjasat.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

III.

8. We sacrifice unto Verethraghna, made by Ahura.

Zarathushtra asked Ahura Mazda: 'Ahura Mazda, most beneficent Spirit, Maker of the material world, thou Holy One!

'Who is the best-armed of the heavenly gods?'

Ahura Mazda answered: 'It is Verethraghna, made by Ahura, O Spitama Zarathushtra!'

9. Verethraghna, made by Ahura, came to him the third time, running in the shape of a white, beautiful horse, with yellow ears and a golden caparison; upon whose forehead floated the well-shapen Strength, and Victory, beautiful of form, made by Ahura: thus did he come, bearing the good Glory, made by Mazda, that is both health and strength.

Then he, who is the strongest, said unto him: 'I am the strongest in strength....

'And I shall destroy the malice of all malicious....'

For his brightness and glory, I will offer unto him a sacrifice worth being heard....

[4]

10. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide,
peresat zarathushtrô ... spitama zarathushtra. (cf. verse 1.)

11. ahmâi tûiryô âjasat vazemnô
verethrakhnô ahuradhâtô
ushtrahe kehrpa vadharyaosh
dadãsaosh aiwi-tacinahe
urvatô frasparanahe
gaêthâush mashyô-vanghahe,

12. ýô arshnãm franghereziñtãm
mazishtem aojô âbaraiti
mazishtemca âmananghem
ýô xshathrishva avâiti
avå zî xshathrîsh hupâtôtemå
ýå ushtrô pâiti vadharish
ash-bâzâush stvi-kaofô smarshnô-daêma jîrô-sârô raêva berezô amavå,

13. ýãm hê dûraêsûkem
dûire fravâiti aêtahe
tãthryãm aipi xshapanem,
ýô kafem aipi-spayeiti
spaêititem upa vakhdhanem
huxshnaothre hupaitishtâne
ýô hishtaite vîdidhvå
ýatha sâsta hamô-xshathrô,
avatha âjasat.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

IV.

10. We sacrifice unto Verethraghna, made by Ahura.

Zarathushtra asked Ahura Mazda: 'Ahura Mazda, most beneficent Spirit, Maker of the material world, 'Who is the best-armed of the heavenly gods?'

Ahura Mazda answered: 'It is Verethraghna, made by Ahura, O Spitama Zarathushtra!'

11. Verethraghna, made by Ahura, came to him the fourth time, running in the shape of a burden-bearing7 camel, sharp-toothed,8 swift ....,9 stamping forwards, long-haired, and living in the abodes of men;10

12. Who of all males in rut shows greatest strength and greatest fire, when he goes to his females. Of all females those are best kept whom a burden-bearing camel keeps, who has thick forelegs and large humps, ....,11 quick-eyed, long-headed, bright, tall, and strong;

13. Whose piercing look goes afar ....,12 even in the dark of the night; who throws white foam along his mouth; well-kneed, well-footed, standing with the countenance of an all-powerful master:

Thus did Verethraghna come, bearing the good Glory made by Mazda, the Glory made by Mazda....

7. Doubtful (vadharôish).

8. Doubtful (dadãsôish).

9. ? Urvatô; cf. § 19.

10. Tame, domesticated.

11. ? Smarshnô.

12. ? Haitahê.

[5]

14. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide,
peresat zarathushtrô ... spitama zarathushtra. (cf. verse 1.)

15. ahmâi puxdhô âjasat vazemnô
verethrakhnô ahuradhâtô
hû kehrpa varâzahe
paiti-erenô tizhi-dãstrahe
arshnô tizhi-asûrahe
hakeret-janô varâzahe
anupôithwahe grañtahe
parshvanikahe taxmahe
ýûxdhahe pâirivâzahe,
avatha âjasat.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

V.

14. We sacrifice unto Verethraghna, made by Ahura.

Zarathushtra asked Ahura Mazda: 'Ahura Mazda, most beneficent Spirit, Maker of the material world, thou Holy One!

'Who is the best-armed of the heavenly gods?'

Ahura Mazda answered: 'It is Verethraghna, made by Ahura, O Spitama Zarathushtra!'

15. 'Verethraghna, made by Ahura, came to him the fifth time, running in the shape of a boar, opposing the foes, a sharp-toothed he-boar, a sharp-jawed boar, that kills at one stroke, pursuing, wrathful, with a dripping face,13 strong, and swift to run, and rushing all around.14

Thus did Verethraghna come, bearing the good Glory made by Mazda, the Glory made by Mazda.

13. Cf. Yt10.70.

14. Or better, rushing before. Cf. Yt10.127.

[6]

16. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide,
peresat zarathushtrô ... spitama zarathushtra. (cf. verse 1.)

17. ahmâi xshtvô âjasat vazemnô
verethrakhnô ahuradhâtô
narsh kehrpa pañca-dasanghô
xshaêtahe spiti-dôithrahe
kasu-pâshnahe srîrahe, avatha âjasat.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

VI.

16. We sacrifice unto Verethragna, made by Ahura.

Zarathushtra asked Ahura Mazda: 'Ahura Mazda, most beneficent Spirit, Maker of the material world, thou Holy One!

'Who is the best-armed of the heavenly gods?'

Ahura Mazda answered: 'It is Verethraghna, made by Ahura, O Spitama Zarathushtra!'

17. Verethraghna, made by Ahura, came to him the sixth time, running in the shape of a beautiful youth of fifteen, shining, clear-eyed, thin-heeled.

Thus did Verethraghna come, bearing the good Glory made by Mazda, the Glory made by Mazda....

[7]

18. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide,
peresat zarathushtrô ... spitama zarathushtra. (cf. verse 1.)

19. ahmâi haptathô âjasat vazemnô
verethrakhnô ahuradhâtô
merekhahe kehrpa vârekhnahe
urvatô adhara-naêmât
pishatô upara-naêmât
ýô vayãm asti âsishtô
reñjishtô fravazemnanãm.

20. hô aêvô ushtanavatãm
ishva-vasma apayeiti
[hascit vâ nôit vâ]
ýatcit vazaite hvastem,
ýô vazaite zarshayamnô
akhrãm usaitîm ushånghem
axshafni xshafnîm isemnô
asûiri sûirîm isemnô,

21. vîgâthô marezat kaofanãm
bareshnavô marezat gairinãm
jãfnavô marezat raonãm
saênish marezat urvaranãm
vayãm vâcim susrushemnô,
avatha âjasat.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

VII.

18. We sacrifice unto Verethraghna, made by Ahura.

Zarathushtra asked Ahura Mazda: 'Ahura Mazda, most beneficent Spirit, Maker of the material world, thou Holy One!

'Who is the best-armed of the heavenly gods?'

Ahura Mazda answered: 'It is Verethraghna, made by Ahura, O Spitama Zarathushtra!'

19. Verethraghna, made by Ahura, came to him the seventh time, running in the shape of a raven that ...15 below and ...15 above, and that is the swiftest of all birds, the lightest of the flying creatures.

20. He alone of living things, — he or none, — overtakes the flight of an arrow, however well it has been shot. He flies up joyfully at the first break of dawn, wishing the night to be no more, wishing the dawn, that has not yet come, to come.16

21. He grazes the hidden ways17 of the mountains, he grazes the tops of the mountains, he grazes the depths of the vales, he grazes the summits18 of the trees, listening to the voices of the birds.

Thus did Verethraghna come, bearing the good Glory made by Mazda,19 the Glory made by Mazda.

15. ? Urvatô, pishatô.

16. The raven was sacred to Apollo. The priests of the sun in Persia are said to have been named ravens (Porphyry). Cf. Georgica I, 45.

17. Reading vîgâtavô.

18. Doubtful.

19. The royal Glory (khwarrah, Av. khwarenah) is described flying in the shape of a raven, Yt19.35.

[8]

22. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide,
peresat zarathushtrô ... spitama zarathushtra. (cf. verse 1.)

23. ahmâi ashtemô âjasat vazemnô
verethrakhnô ahuradhâtô
maêshahe kehrpa aurunahe
srîrahe nivashtakô-srvahe,
avatha âjasat.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

VIII.

22. We sacrifice unto Verethraghna, made by Ahura.

Zarathushtra asked Ahura Mazda: 'Ahura Mazda, most beneficent Spirit, Maker of the material world. thou Holy One!

Who is the best-armed of the heavenly gods?'

Ahura Mazda answered: 'It is Verethraghna, made by Ahura, O Spitama Zarathushtra!'

23. Verethraghna, made by Ahura, came to him the eighth time, running in the shape of a wild, beautiful ram, with horns bent round.20

Thus did Verethraghna come, bearing the good Glory made by Mazda,21 the Glory made by Mazda....

20. Doubtful.

21. While Ardashir, the founder of the Sasanian dynasty, was flying from Ardavan, a beautiful wild ram ran after him and overtook him, and Ardavan understood from this that the kingly Glory had left him and had passed over to his rival (Shah Nameh, Ardashir; Karnamag-i Ardashir 3.11-15, tr. Noeldeke, p. 45.)

[9]

24. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide,
peresat zarathushtrô ... spitama zarathushtra. (cf. verse 1.)

25. ahmâi naomô âjasat vazemnô
verethrakhnô ahuradhâtô
bûzahe kehrpa rênahe
srîrahe tizhi-srvahe,
avatha âjasat.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

IX.

24. We sacrifice unto Verethraghna, made by Ahura.

Zarathushtra asked Ahura Mazda: 'Ahura Mazda, most beneficent Spirit, Maker of the material world, thou Holy One!

'Who is the best-armed of the heavenly gods?'

Ahura Mazda answered: 'It is Verethraghna, made by Ahura, O Spitama Zarathushtra!'

25. Verethraghna, made by Ahura, came to him the ninth time, running in the shape of a beautiful, fighting buck, with sharp horns.

Thus did Verethraghna come, bearing the good Glory made by Mazda, the Glory made by Mazda....

[10]

26. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide,
peresat zarathushtrô ... spitama zarathushtra. (cf. verse 1.)

27. ahmâi dasemô âjasat vazemnô
verethrakhnô ahuradhâtô
vîrahe kehrpa raêvatô
srîrahe mazdadhâtahe,
barat karetem zaranyô-saorem
frapixshtem vîspô-paêsanghem,
avatha âjasat.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

X.

26. We sacrifice unto Verethraghna, made by Ahura.

Zarathushtra asked Ahura Mazda: 'Ahura Mazda, most beneficent Spirit, Maker of the material world, thou Holy One!

'Who is the best-armed of the heavenly gods?'

Ahura Mazda answered: 'It is Verethraghna, made by Ahura, O Spitama Zarathushtra!'

27. Verethraghna, made by Ahura, came to him the tenth time, running in the shape of a man, bright and beautiful, made by Mazda: he held a sword with a golden blade, inlaid with all sorts of ornaments.

Thus did Verethraghna come, bearing the good Glory made by Mazda, the Glory made by Mazda.

[11]

28. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide arshô-karem marshô-karem frashô-karem hvâxshtem hvâyaonem, tem ýazata ýô ashava zarathushtrô verethrakhnahe paiti manahi verethrakhnahe paiti vacahi verethrakhnahe paiti shyaothne verethrakhnahe paiti fravâke verethrakhnahe paiti pâitivâke.

29. ahmâi dathat verethrakhnô ahuradhâtô erezôish xå bâzvå aojô tanvô vîspayå drvatâtem tanvô vîspayå vazdvare aomca sûkem ýim baraiti karô masyô upâpô ýô ranghayå dûraêpârayå jafrayå hazangrô-vîrayå varesô-stavanghem âpô urvaêsem mârayeite.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

XI.

28. We sacrifice unto Verethraghna, made by Ahura, who makes virility, who makes death, who makes resurrection, who possesses peace, who has a free way.

Unto him did the holy Zarathushtra offer up a sacrifice, [asking] for victorious thinking, victorious speaking, victorious doing, victorious addressing, and victorious answering.

29. Verethraghna, made by Ahura, gave him the fountains of manliness,22 the strength of the arms, the health of the whole body, the sturdiness of the whole body, and the eye-sight of the Kara fish,23 that lives beneath the waters and can measure24 a rippling of the water, not thicker than a hair, in the Rangha whose ends lie afar, whose depth is a thousand times the height of a man.25

For his brightness and glory, I will offer unto him a sacrifice worth being heard....

22. Erezi, Pahl. gond (Old Zand-Pahlavi Dictionary, p. 11).

23. See Vd. 19.22.

24. Possibly, perceive.

25. Cf. Yt. 16.7 and Bundashishn 18.6: 'those fish ... know the scratch of a needle's point (or better hole) by which the water shall increase, or by which it is diminished' (tr. West).

[12]

30-31. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide arshô-karem (cf. verse 28 sehv.) ... aomca sûkem ýim baraiti aspô arsha ýô tãthryascit haca xshafnô avashaithyå aipi-awrayå aspaêm varesem zemâdha sayanem vaênaiti katârô akhravô vâ bûnavô vâ.

ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

XII.

30. We sacrifice unto Verethraghna, made by Ahura, who makes virility, who makes death, who makes resurrection, who possesses peace, who has a free way.

Unto him did the holy Zarathushtra offer up a sacrifice, [asking] for victorious thinking, victorious speaking, victorious doing, victorious addressing, and victorious answering.

31. Verethraghna, made by Ahura, gave him the fountains of manliness, the strength of the arms, the health of the whole body, the sturdiness of the whole body, and the eye-sight of the male horse, that, in the dark of the night, in its first half26 and through the rain, can perceive a horse's hair lying on the ground and knows whether it is from the head or from the tail.

For his brightness and glory, I will offer unto him a sacrifice worth being heard....

26. Cf. Yt. 15.10, and Bundahishn 19.32: 'Regarding the Arab horse, they say that if, in a dark night, a single hair occurs on the groound, he sees it' (tr. West).

[13]

32-33. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide arshô-karem (cf. verse 28.) ... aomca sûkem ýim baraiti kahrkâsô zarenumainish ýô naomyâcit haca dainghaot mushti-masanghem xrûm aiwi-vaênaiti avavatcit ýatha sûkayå brâzayå brâzem avavatcit ýatha sûkayå naêzem.

ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

XIII.

32. We sacrifice unto Verethraghna, made by Ahura, who makes virility, who makes death, who makes resurrection, who possesses peace, who has a free way.

Unto him did the holy Zarathushtra sacrifice, [asking] for victorious thinking, victorious speaking, victorious doing, victorious addressing, and victorious answering.

33. Verethraghna, made by Ahura, gave him the fountains of virility, the strength of the arms, the health of the whole body, the sturdiness of the whole body, and the eye-sight of the vulture with a golden collar,27 that, from as far as nine districts, can perceive a piece of flesh not thicker than the fist, giving just as much light as a needle gives, as the point of a needle gives.28

For his brightness and glory, I will offer unto him a sacrifice worth being heard....

27. Possibly the Gypaetus, the vautour doré.

28. 'Even from his highest flight, he (the vulture) sees when flesh the size of a fist is on the ground' (Bund. 19.31; tr. West). Cf. Horapollo.

[14]

34. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide,
peresat zarathushtrô ahurem mazdãm,
ahura mazda mainyô
spênishta dâtare gaêthanãm
astvaitinãm ashâum
ýat bavâni aiwi-sastô aiwi-shmaretô
pouru-narãm tbishyañtãm
cish ainghe asti baêshazô.

35. âat mraot ahurô mazdå, merekhahe peshô-parenahe vâreñjinahe parenem ayasaêsha spitama zarathushtra, ana parena tanûm aiwi-sifôish ana parena hamerethem paiti-sanghaêsha.

36. ýânå baraiti astavô vâ taxmahe merekhahe parenavô vâ taxmahe merekhahe,
naêdha-cish raêva mashya
jaiñti naêdha fraêshyeiti
paourva-hê nemô baraiti paourva hvarenå,
vîdhârayeiti upastãm
merekhahe parenô merekhanãm.

37. tå ahurô sâstranãm dainghupaitish
nôit satem jaiñti vîraja
nôit hakeret jaiñti vaêsaêpa
ôim jaiñti frasha aêiti.

38. vîspe tereseñti perenine
avatha mâvayacit tanuye
vîspe tereseñtu aurvatha
vîspe tereseñtu dush-mainyush
amemca verethrakhnemca
nidhâtem tanuye manô,

39. ýim vashåñte ahurånghô
vashåñte âhûiryånghô
vashåñte haosravanghanô
tem vashata kava usa,
ýim aspô arsha baraiti
ýim ushtrô vadhairish baraiti
ýim âfsh nâvaya baraiti,

40. ýim thraêtaonô taxmô barat ýô janat azhîm dahâkem thrizafanem thrikameredhem xshvash-ashîm hazangrâ-ýaoxshtîm ashaojanghem daêvîm drujem akhem gaêthâvyô drvañtem ýãm ashaojastemãm drujem fraca kereñtat angrô mainyush aoi ýãm astvaitîm gaêthãm mahrkâi ashahe gaêthanãm.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

XIV.

34. We sacrifice unto Verethraghna, made by Ahura.

Zarathushtra asked Ahura Mazda: 'Ahura Mazda, most beneficent Spirit, Maker of the material world, thou Holy One!

'If I have a curse thrown upon me, a spell told upon me by the many men who hate me, what is the remedy for it?'

35. Ahura Mazda answered: 'Take thou a feather of that bird with ...29 feathers, the Varenjana, O Spitama Zarathushtra! With that feather thou shalt rub thy own body,30 with that feather thou shalt curse back thy enemies.

36. 'If a man holds a bone of that strong bird, or a feather of that strong bird, no one can smite or turn to flight that fortunate man. The feather of that bird of birds brings him help; it brings unto him the homage of men, it maintains in him his glory.

37. 'Then the sovereign, the lord of countries, will no longer kill his30 hundreds, though he is a killer of men; the ....31 will not kill at one stroke; he alone smites and goes forwards.

38. 'All tremble before him who holds the feather, they tremble therefore before me; all my enemies tremble before me and fear my strength and victorious force and the fierceness established in my body.

39. 'He32 carries the chariot of the lords; he carries the chariots of the lordly ones, the chariots of the sovereigns. He carried the chariot of Kavi Usa;33 upon his wings runs the male horse,34 runs the burden-bearing camel, runs the water of the river.

40. 'Him rode the gallant Thraetaona, who smote Azhi Dahaka, the three-mouthed, the three-headed, the six-eyed, who had a thousand senses; that most powerful, fiendish Druj, that demon, baleful to the world, the strongest Druj that Angra Mainyu created against the material world, to destroy the world of the good principle.35

'For his brightness and glory, I will offer unto him a sacrifice worth being heard....

29. Pesho-parena. The Varenjana is the same bird as the Varaghna, the raven.

30. The feather of the Varenjana plays here the same part as the Simurgh's feather in the Shah Nameh. When Rudabah's flank was opened to bring forth Rustam, her would was healed by rubbing it with a Simurgh's feather; Rustam, wounded to death by Isfendyar, was cured in the same manner.

31. Of him who holds that feather.

32. ? Vaêsaêpa.

33. That bird.

34. Kai Kaus; when he tried to ascend to heaven on a throne carried by eagles (Journal Asiatique, 1881, I, 513).

35. A metaphor to exppress the swiftness of the wind, of the camel, and of the rivers.

Cf. Yt. 5.34.
[15]

41. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide, verethrakhnô avi imat nmânem gaosurâbyô hvarenô pairi-verenavaiti ýatha hâu maza merekhô saênô ýatha ave awrå upâpå masitô gairîsh nivâneñti.

ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

XV.

41. 'We sacrifice to Verethraghna, made by Ahura.

'Verethraghna confounds the glory of this house with its wealth in cattle. He is like that great bird, the Saena;36 he is like the big clouds, full of water, that beat the mountains.

'For his brightness and glory, I will offer unto him a sacrifice worth being heard....

36. The Simurgh; see above, note 30.

[16]

42. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide, peresat zarathushtrô ahurem mazdãm,
ahura mazda mainyô
spênishta dâtare gaêthanãm
astvaitinãm ashâum
kva asti verethrakhnahe ahuradhâtahe nãma-azbâitish kva upa-stûitish kva nishtûitish.

43. âat mraot ahurô mazdå,
ýat spâdha hañjasåñte
spitama zarathushtra
rashtem rasma katarascit
vashtånghô ahmya nôit vazyåñte jatånghô ahmya nôit janyåñte.

44. catangrô perenå vîdhârayôish
avi pathãm katarascit,
ýatârô pourvô frâyazâite
amô hutashtô huraodhô
verethrakhnô ahuradhâtô
atârô verethra hacaite.

45. amemca verethrakhnemca âfrînâmi dva apâtâra dva nipâtâra dva nishharetâra dva adhwôzhen dva vîdhwôzhen dva fradhwôzhen dva âmarezen dva vîmarezen dva framarezen.

46. zarathushtra aêtem mãthrem mâ fradaêsayôish ainyat pithre vâ puthrâi brâthre vâ hadhô-zâtâi âthravanâi vâ thrâyaone, aêtaêca-tê vâcô ýôi ukhra âs derezra âs ukhra âs vyâxaine âs ukhra âs verethrakhne âs ukhra âs baêshazya âs, aêtaêca-tê vâcô ýôi peshemcit sârem buñjaiñti uzgereptemcit snathem apasha apa-hvanvaiñti.

ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

XVI.

42. 'We sacrifice to Verethraghna, made by Ahura.'

Zarathushtra asked Ahura Mazda: 'Ahura Mazda, most beneficent Spirit, Maker of the material world thou Holy One!

'Where is it that we must invoke the name of Verethraghna, made by Ahura? Where is it that we must praise him? That we must humbly praise him?'

43. Ahura Mazda answered: 'When armies meet together in full array, O Spitama Zarathushtra! (asking) which of the two is the party that conquers and is not crushed, that smites and is not smitten;

44. 'Do thou throw37 four feathers38 in the way. Whichever of the two will first worship the well-shapen Strength, and Verethraghna, beautiful of form. made by Mazda, on his side will victory stand.

45. 'I will bless Strength and Victory, the two keepers, the two good keepers, the two maintainers; the two who ...,39 the two who ...39 the two who ...39; the two who forgive, the two who strike off, the two who forget.40

46. 'O Zarathushtra! let not that spell be shown to any one, except by the father to his son, or by the brother to his brother from the same womb, or by the Athravan to his pupil.41 These are words that are awful and powerful, awful and assembly-ruling, awful and victorious, awful and healing: these are words that save the head that was lost and chant away the uplifted weapon.'

37. Doubtful.

38. Or an arrow feathered with four Varenjana's feathers.

39. Â-dhwaozhen, vî-dhwaozen, fra-dhwaozen.

40. Âmarezen, cf. Pers. âmarzidan; vîmarezen, cf. Yt. 1.2; fra marezen, cf. Pers. farmush.

41. Cf. Yt. 4.10.

[17]

47. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide ýô vîrâzaiti añtare râshta rasmana
âca paraca peresaite
hadha mithra hadha rashnvô,
kô mithrem aiwi-druzhaiti
kô rashnûm paiti-irinaxti
kahmâi ýaskemca mahrkemca
azem baxshâni xshayamnô.

48. âat mraot ahurô mazdå,
ýat mashyâka frâyazåñte verethrakhnô ahuradhâtô dâtahe ýim shyeiti dâityôtema ýasnasca vahmasca ashât haca ýat vahishtât nôit ithra airyå dainghâvô frãsh hyât haêna nôit vôikhna nôit pâma nôit kapastish nôit haênyô rathô nôit uzgereptô drafshô.

49. paiti dim peresat zarathushtrô, kat zî asti ahura mazda verethrakhnahe ahuradhâtahe dâityôtema ýasnasca vahmasca ashât haca ýat vahishtât.

50. âat mraot ahurô mazdå, zaothrå hê uzbârayen airyå dainghâvô baresma hê sterenayen airyå dainghâvô, pasûm hê pacayen airyå dainghâvô aurushem vâ vohu-gaonem vâ kâcit vâ gaonanãm hamô-gaonem.

51. mâ-hê mairyô geurvayôit mâ jahika mâ ashâvô asrâvayat-gâthô ahumerexsh paityârenô imãm daênãm ýãm âhûirîm zarathushtrîm.

52. ýezi-shê mairyô geurvayât jahika vâ ashâvô vâ asrâvayat-gâthô ahumerexsh paityârenô imãm daênãm ýãm âhûirîm zarathushtrîm
para baêshaza hacaite
verethrakhnô ahuradhâtô.

53. hamatha airyâbyô dainghubyô vôikhnå jasåñti, hamatha airyâbyô dainghubyô haêna frapatåñti, hamatha airyâbyô dainghubyô janyåñte pañcasakhnâi satakhnâishca satakhnâi hazangrakhnâishca hazangrakhnâi baêvarekhnâishca baêvarekhnâi ahãxshtakhnâishca.

54. adhât uiti fravashata,
verethrakhnô ahuradhâtô
nôit narô ýesnyô vahmyô
gêushca urva dâmi-dâtô
ýat nûrem vyâmbura daêva
mashyâka daêvayâzô
vohunîm vâ tâcayeiñti
frashaêkem vâ frashicañti,

55. ýat nûrem vyâmbura daêva
mashyâka daêvayâzô
avi âtrem âbareñti aêtayå urvarayå ýâ vaoce haperesi nãma aêtem aêsmem ýô vaoce nemedhka nãma.

56. ýat nûrem vyâmbura daêva
mashyâka daêvayâzô
frâ parshtîm nâmayeiñti
vî maidhyãnem fshânayeiñti
vîspa hañdâma râzayeiñti
jana hô saidhin nôit janen
hadha hô saidhin nôit hadhen,
ýat nûrem vyâmbura daêva
mashyâka daêvayâzô
ushi pairi-dârayeiñti
daêma hô pairi-urvaêsayeiñti.

ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

XVII.

47. We sacrifice to Verethraghna, made by Ahura: who goes along the armies arrayed, and goes here and there asking, along with Mithra and Rashnu: 'Who is it who lies unto Mithra? Who is it who thrusts [his oath] against Rashnu?42 To whom shall I, in my might, impart illness and death?'43

48.44 Ahura Mazda said: 'If men sacrifice unto Verethraghna, made by Ahura, if the due sacrifice and prayer is offered unto him just as it ought to be performed in the perfection of holiness, never will a hostile horde enter the Aryan countries, nor any plague, nor leprosy, nor venomous plants, nor the chariot of a foe, nor the uplifted spear of a foe.

49.45 Zarathushtra asked: 'What is then, O Ahura Mazda! the sacrifice and invocation in honour of Verethraghna, made by Ahura, as it ought to be performed in the perfection of holiness?'

50. Ahura Mazda answered: 'Let the Aryan nations bring libations unto him; let the Aryan nations tie bundles of baresma for him; let the Aryan nations cook for him a head of cattle, either white, or black, or of any other colour, but all of one and the same colour.

51. 'Let not a murderer take of those offerings, nor a whore, nor a ...., who does not sing the Gathas, who spreads death in the world and withstands the law of Mazda, the law of Zarathushtra.

52. 'If a murderer take of those offerings, or a whore, or a ...., who does not sing the Gathas, then Verethraghna, made by Ahura, takes back his healing virtues.

53. 'Plagues will ever pour upon the Aryan nations; hostile hordes will ever fall upon the Aryan nations; the Aryans will be smitten by their fifties and their hundreds, by their hundreds and their thousands, by their thousands and their tens of thousands, by their tens of thousands and their myriads of myriads.'

54. There Verethraghna, made by Ahura, proclaimed thus: 'The Soul of the Bull,46 the wise creature, does not receive from man due sacrifice and prayer; for now the Daevas and the worshippers of the Daevas make blood flow and spill it like water;

55. 'For now the Vyambura47 Daevas and the worshippers of the Daevas bring to the fire the plant that is called Haperesi, the wood that is called Nemetka;48

56. '(Therefore) when the Vyambura Daevas and the worshippers of the Daevas bow their backs, bend their waists, and arrange all their limbs,49 they think they will smite and smite not, they think they will kill and kill not; and then the (?Vyambura) Daevas and the worshippers of the Daevas have their minds confounded and their eyes made giddy.'50

For his brightness and glory, I will offer unto him a sacrifice worth being heard....

42. Against truth.

43. Cf. Yt. 10.108 seq.

44. § 48; cf. Yt. 8.56.

45. §§ 49-53 = Yt. 8.57-61.

46. Goshorun or Drvaspa; see Yt. 9. The destruction of any living being is an injury to Drvaspa.

47. ? Vyâmbura.

48. The Haperesi and the Nemetka are probably some species of green wood; it is forbidden to put green wood in the fire as it kills it, and injures the Genius of Water at the same time.

49. In order to strike.

50. The general meaning of the last four clauses is that the impious are defeated.

[18]

57. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide,
haomem baire sâiri baokhem
haomem verethrâcanem baire
nipâtârem vohu baire
pâtârem tanuye baire haomem ýim nivizaiti nivañdât apayeiti dushmainyaot peshana haca,

58. ýatha azem aom spâdhem vanâni ýatha azem aom spâdhem nivanâni ýatha azem aom spâdhem nijanâni ýô mê paskât vazaite.

ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

XVIII.

57. We sacrifice to Verethraghna, made by Ahura.
I offer up Haoma, who saves one's head;51 I offer up the victorious Haoma; I offer him up, the good protector; I offer up Haoma, who is a protector to my body, as a man who shall drink of him shall win and prevail52 over his enemies in battle;

58. That I may smite this army, that I may smite down this army, that I may cut in pieces this army that is coming behind me.
For his brightness and glory, I will offer unto him a sacrifice worth being heard....

51. ? Sâiri-baoghem; cf. § 46.

52. Nivazaiti; literally, swallow (? frôt ô bun burtan, Vd. 5.8 [26]).

[19]

59. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide,
asânem sikhûire cithrem
abare ahurô puthrô
puthrånghô baêvare-patayô, amava âs verethrava nãma verethrava âs amava nãma.

60. ýatha azem avata verethra hacâne
ýatha vîspe anye aire ýatha azem aom spâdhem vanâni ýatha azem aom spâdhem nivanâni ýatha azem aom spâdhem nijanâni ýô mê paskât vazaite.

ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

XIX.

59. We sacrifice to Verethraghna, made by Ahura.

The prince and his son and his sons who are chiefs of myriads53 offer him up a bright ...54 [saying]: 'He is strong, and Victorious is his name; he is victorious, and Strong is his name;'

60. That I may be as constantly victorious as any one of all the Aryans;55 that I may smite this army, that I may smite down this army, that I may cut in pieces this army that is coming behind me.

For his brightness and glory, I will offer unto him a sacrifice worth being heard....

53. Cf. Yt. 5.85.

54. ? Asânem sighûirê.

55. Cf. Yt. 5.69.

[20]

61. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide.
ýathâ ahû vairyô....
gave amem gave nemem
gave uxdhem gave verethrem
gave hvarethem gave vastrem
gave verezyâtãm
tãm nê hvarethâi fshuyô.

ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

XX.

61. We sacrifice to Verethraghna, made by Ahura.

Yatha ahu vairyo: The will of the Lord is the law of holiness....

In the ox is our strength, in the ox is our need;56 in the ox is our speech, in the ox is our victory; in the ox is our food, in the ox is our clothing; in the ox is tillage, that makes food grow for us.

For his brightness and glory, I will offer unto him a sacrifice worth being heard....

56. From Y. 10.20 (62), where, instead of the words, 'in the ox is our strength (amem), in the ox is our need,' the text has, 'in the ox is his need, in the ox is our need,' meaning, 'when we give him his need (water and grass), he gives us our need (milk and calves),' (Pahl. tr.).

[21]

62. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide,
ýô rasmanô sciñdayeiti
ýô rasmanô kereñtayeiti
ýô rasmanô hvanghayeiti
ýô rasmanô ýaozayeiti
avi rasmanô sciñdayeiti avi rasmanô kereñtayeiti avi rasmanô hvanghayeiti avi rasmanô ýaozayeiti
verethrakhnô ahuradhâtô
daêvanãm mashyânãmca
ýâthwãm pairikanãmca
sâthrãm kaoyãm karafnãmca.

ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

XXI.

62. We sacrifice to Verethraghna, made by Ahura;
Who breaks the columns asunder, who cuts the columns to pieces, who wounds the columns, who makes the columns shake; who comes and breaks the columns asunder, who comes and cuts the columns to pieces, who comes and wounds the columns, who comes and makes the columns shake, both of Daevas and men, of the Yatus and Pairikas, of the oppressors, the blind, and the deaf.

For his brightness and glory, I will offer unto him a sacrifice worth being heard....

[22]

63. verethrakhnem ahuradhâtem ýazamaide, âat ýat verethrakhnô ahuradhâtô thaxtanãm rasmanãm ýûxtanãm shôithranãm mithrô-drujãm mashyânãm
apãsh gavô darezayeiti
pairi daêma vârayeiti
apa gaosha taoshayeiti
nôit pâdha vîdhârayeiti
nôit paiti-tavå bavaiti.
ahe raya ... tåscâ ýazamaide! (Repeat verse 5.)

(Recite silently:)

64. (hôrmezd i hvadâe i awazûnî mardum mardum sardagã hamâ sardagã ham bâ ýasht i vahã vaem vahe dîn i mâzdayasnã âgâhî âstvãnî nêkî rasãnât êduñ bât.)

(Recite aloud:) ýathâ ahû vairyô...(2).
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi
verethrakhnahe ahuradhâtahe vanaiñtyåsca uparatâtô.
ashem vohû....

ahmâi raêshca ... hazangrem ... jasa-mê ... (kerba mazhd) ... ashem vohû...!!

XXII.

63. We sacrifice to Verethraghna, made by Ahura.
When Verethraghna, made by Ahura, binds the hands, confounds the eye-sight, takes the hearing from the ears of the Mithradrujes57 marching in columns, allied by cities, they can no longer move their feet, they can no longer-withstand.

For his brightness and glory I will offer unto him a sacrifice worth being heard....

64. Yatha ahu vairyo: The will of the Lord is the law of holiness....
I bless the sacrifice and prayer, and the strength and vigour of Verethraghna, made by Mazda; and of the crushing Ascendant.

Ashem Vohu: Holiness is the best of all good....

[Give] unto that man58 brightness and glory, .... give him the bright, all-happy, blissful abode of the holy Ones.

57. See p. 120, note 2.

58. Who shall offer a sacrifice to Verethraghna.