Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Yt13 Next English Glossary

13. Frawardin Yasht

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.


0.
(pa nãm i ýazdã, hôrmezd i hvadâe i awazûnî gurz hvarahe awazâyât.
adrâ fravash bê rasât,
ezh hamâ gunâh ... pa patit hôm!)
xshnaothra ahurahe mazdå, tarôidîti angrahe mainyêush, haithyâvarshtãm hyat vasnâ ferashôtemem. staomî ashem,
ashem vohû...(3).
fravarâne mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô,

(Here recite the appropriate Gah dedication.)

ashaonãm fravashinãm ukhranãm aiwithûranãm paoiryô-tkaêshanãm fravashinãm nabânazdishtanãm fravashinãm
xshnaothra ýasnâica vahmâica xshnaothrâica frasastayaêca,
ýathâ ahû vairyô zaotâ frâ-mê mrûtê,
athâ ratush ashâtcît haca frâ ashava vîdhvå mraotû!

[1]

1.
mraot ahurô mazdå spitamâi zarathushtrâi,
aêva-tê zâvare aojasca
hvarenô avasca rafnasca
framrava erezvô spitama
ýat ashaonãm fravashinãm
ukhranãm aiwithûranãm
ýatha-mê jasen avanghe
ýatha-mê baren upastãm
ukhrå ashaonãm fravashayô.
2.
ånghãm raya hvarenanghaca
vîdhâraêm zarathushtra
aom asmanem ýô usca
raoxshnô frâderesrô ýô imãm
zãm âca pairica bvâva
mãnayen ahe ýatha vîsh
aêm ýô hishtaite manyu-stâtô
handraxtô dûraêkaranô
ayanghô kehrpa hvaênahe
raocahinô aoi thrishva,
3.
ýim mazdå vaste vanghanem
stehrpaêsanghem mainyu-tâshtem
hacimnô mithrô rashnuca
ârmaitica speñtaya
ýahmâi nôit cahmâi naêmanãm
karana pairi-vaênôithe.
4.
ånghãm raya hvarenanghaca
vîdhâraêm zarathushtra
aredvîm sûrãm anâhitãm
perethû-frâkãm baêshazyãm
vîdaêvãm ahurô-tkaêshãm
ýesnyãm anguhe astvaite
vahmyãm anguhe astvaite
âdhû-frâdhanãm ashaonîm
vãthwô-frâdhanãm ashaonîm
gaêthô-frâdhanãm ashaonîm
shaêtô-frâdhanãm ashaonîm
dainghu-frâdhanãm ashaonîm,
5.
ýâ vîspanãm arshnãm xshudrå ýaozhdadhâiti
ýâ vîspanãm hâirishinãm
zãthâi garewã ýaozhdadhâiti ýâ vîspå hâirishîsh huzâmitô dadhâiti
ýâ vîspanãm hâirishinãm
dâitîm rathwîm paêma ava-baraiti,
6.
masitãm dûrât frasrûtãm
ýâ asti avavaiti masô
ýatha vîspå imå âpô
ýå zemâ paiti frataciñti
ýâ amavaiti fratacaiti
hukairyât haca barezanghat
aoi zrayô vouru-kashem.
7.
ýaozeñti vîspe karanô
zrayâ vouru-kashaya
â vîspô maidhyô ýaozaiti
ýat hîsh aoi fratacaiti
ýat hîsh aoi frazhgaraiti
aredvî sûra anâhita,
ýenghe hazangrem vairyanãm
hazangrem apakhzhâranãm,
kascitca aêshãm vairyanãm
kascitca aêshãm apakhzhâranãm
cathware-satem ayare-baranãm
hvaspâi naire baremnâi.
8.
ainghåsca mê aêvanghå âpô
apakhzhârô vîjasâiti vîspâish aoi karshvãn ýâish hapta,
ainghåsca mê aêvanghå âpô
hamatha ava-baraiti
hãminemca zayanemca,
hâ-mê âpô ýaozhdadhâiti hâ arshnãm xshudrå hâ xshathrinãm garewã hâ xshathrinãm paêma.
9.
ånghãm raya hvarenanghaca
vîdhâraêm zarathushtra
zãm perethwîm ahuradhâtãm
ýãm masîmca pathanãmca
ýâ barethri paraosh srîrahe
ýâ vîspem ahûm astvañtem
baraiti jumca iristemca
garayasca ýôi berezañtô
pouru-vâstrånghô âfeñtô,
10.
ýenghå paiti thraotô-stâcô
âpô taciñti nâvayå,
ýenghå paiti pouru-saredhå
zemâdha uzuxshyeiñti urvarå
thrâthrâi pasvå vîrayå
thrâthrâi airyanãm dah'yunãm
thrâthrâi gêush pañcô-hyayå
avainghe narãm ashaonãm.
11.
ånghãm raya hvarenanghaca vîdhâraêm zarathushtra azem barethrishva puthrê paiti-veretê apara-irithiñtô âdâtât vîdhâtaot vyâhva urvat-caêm astica gaonaca drewdaca uruthwãsca paidhyåsca fravâxshasca.
12.
ýeidhi-zî-mê nôit daidhît upastãm ukhrå ashâunãm fravashayô nôit mê idha
ånghâtem pasvîra
ýâ-stô saredhanãm vahishta,
drujô aogare drujô xshathrem
drujô astvå anghush ånghât.
13.
nî añtare zãm asmanemca
drujå manivå hazdyât
nî añtare zãm asmanemca
drujå manivå vaonyât,
nôit pascaêta vanô vañtâi
upa-dayât angrô mainyush speñtâi mainyave.
14.
ånghãm raya hvarenanghaca
âpô taciñti frâtat-caretô
xå paiti afrajyamnå,
ånghãm raya hvarenanghaca
zemâdha uzuxshyeiñti urvarå
xå paiti afrajyamnå,
ånghãm raya hvarenanghaca
vâtô våñti dunmô-frutô
xå paiti afrajyamnå.
15.
ånghãm raya hvarenanghaca
hâirishîsh puthrê verenvaiñti,
ånghãm raya hvarenanghaca
huzâmitô zîzaneñti,
ånghãm raya hvarenanghaca
ýat bavaiñti hacat-puthrå.
16.
ånghãm raya hvarenanghaca
us-nâ zayeiti vyâxanô
vyâxmôhu gûshayat-uxdhô
ýô bavaiti xratu-kâtô
ýô nâidyånghô gaotemahe
parô-ýå parshtôit avâiti,
ånghãm raya hvarenanghaca
hvare ava patha aêiti,
ånghãm raya hvarenanghaca
må ava patha aêiti,
ånghãm raya hvarenanghaca
stârô ava patha ýeiñti.
17.
tå ukhrâhu peshanâhu
upastãm heñti dâhishtå
ýå fravashayô ashaonãm,
tå fravashayô ashaonãm
aojishtå heñti spitama
ýå paoiryanãm tkaêshanãm
ýå vâ narãm azâtanãm
frashô-carethrãm saoshyañtãm,
âat anyaêshãm fravashayô
jvanãm narãm ashaonãm
aojyehîsh zarathushtra
ýatha iristanãm spitama.
18.
âat ýô-nâ-hîsh huberetå barât
jva ashaonãm fravashayô
sâsta dainghêush hamô-xshathrô
hô anghâiti zazushtemô
xshayô kascit mashyânãm
ýô vohu-beretãm baraite
mithrem ýim vouru-gaoyaoitîm
arshtâtemca frâdat-gaêthãm varedat- gaêthãm.
19.
itha-tê zâvare aojasca
hvarenô avasca rafnasca
framraomi erezvô spitama
ýat ashaonãm fravashinãm
ukhranãm aiwithûranãm
ýatha-mê jasen avainghe
ýatha-mê baren upastãm
ukhrå ashaonãm fravashayô!

[2]

20.
mraot ahurô mazdå spitamâi zarathushtrâi, âat ýase-thwâ aêtahmi anghvô ýat astvaiñti spitama zarathushtra
pathãm jasâiti vãthwaêsô
bôiwranãm duzhitanãmca
thwayanguhatãm zarathushtra
ýezica thwaêshå tanvô atha imãm vacô dreñjayôish atha imãm vacô framruyå vârethrakhnîsh zarathushtra,
21.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô staomi zbayemi ufyemi ýazamaide nmânyå vîsyå zañtumå dâh'yumå zarathushtrôtemå hâitish hâtãm hâitish ånghushãm hâitish bûshyañtãm ashaonãm vîspå vîspanãm dah'yunãm zevishtyå zevishtyanãm dah'yunãm.
22.
ýå asmanem vîdhârayen ýå âpem vîdhârayen ýå zãm vîdhârayen ýå gãm vîdhârayen ýå barethrishva puthrê vîdhârayen paiti-veretê apara-iritheñtô âdâtât vîdhâtaot vyâhva urvat-cayen astica gaonaca drewdaca uruthwãsca paidhyåsca fravâxshasca.
23.
ýå ashberetô ýå ukhrâretô
ýå hvâretô ýå vazâretô
ýå taxmâretô ýå zaoyâretô
ýå zaoyå vanghuthwaêshu
ýå zaoyå verethrakhnyaêshu
ýå zaoyå peshanâhu.
24.
ýå dâthrîsh verethrem zbayeñte
dâthrîsh âyaptem cakushe
dâthrîsh bañtâi drvatâtem
dâthrîsh ahmâi vohu hvarenô
ýô hîsh ýazânô kuxshnvãnô
zbayeiti barô-zaothrô ashava.
25.
ýå avadha para fraoirisishtå
ýathra narô ashavanô
ashem heñti zrazdâtema
ýathraca mazishtå frêretå
ýathraca atbishtô ashava!

[3]

26.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide
ýå aojishtå vazeñtãm
reñjishtå fravazemnanãm afrakavastemå apa-srayamnanãm anvarshtavastemå frasciñbananãm apairi-vavastemå
snaithishãmca varethanãmca
ýå afraourvisvat kerenavaiñti
îrem ýahmya jaseñti.
27.
tå vanguhîsh tå vahishtå ýazamaide ýå ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô,
tå zî staretaêshu baresmôhu
zaoyå tå verethrakhnyaêshu tå peshanâhu
tå idha ýat narô taxma
pereteñte verethrakhnyaêshu.
28.
tå mazdå zbayat avanghe avangheca ashnô vîdidhâra apasca zemasca urvarayåsca ýat speñtô mainyush vîdhârayat asmanem ýat âpem ýat zãm ýat gãm ýat urvarãm ýat barethrishva puthrê vîdhârayat paiti-veretê apara-iritheñtô âdâtât vîdhâtaot vyâhva urvat-cayat astica gaonaca drewdaca uruthwãsca paidhyåsca fravâxshasca.
29.
vîdhârayat speñtô mainyush
ýå amavaitîsh tushnishâdhô
hudôithrîsh verezi-cashmanô
sraoithrîsh darekhô-rãrômanô
ýå berezaitîsh berezyâstå
ýå huyaonå perethu-ýaonå
ravô-fraothmanô dasathavaitîsh frasrûtå
upa-dârayen asmanem!

[4]

30.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide
hushhaxmanô hvarezânå
darekhaêibyô haxedhraêibyô
upa-shitêe vahishtå
anâzaretå aêibyô nerebyô
vanguhîsh ýôi vô vanguhîsh gufrå
dûraêsûkå baêshazyå
frasrûtå vanat-peshanå
nôit paurvå âzârayeñte!

[5]

31.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide
ukhra-zaoshå tbishyañbyô
upairi-kairyå sevishtå
ýå upairi hamarenâdha
aurvathanãm tbishyañtãm
ukhrå bâzûsh scañdayeiñti!

[6]

32.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide
aredrå taxmå aojanguhaitîsh
anâ-mãthwå hvâthravaitîsh
hvâparå baêshazyå
ashôish baêshaza hacimnå zem-frathangha dânu-drâjangha hvare-barezangha!

[7]

33.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide
ýå taxmå hãm-vareitivaitîsh
arezayeiñtîsh xrvishyañtîsh
urvînaitîsh frascañdayeiñtîsh
vîspanãm tbishvatãm tbaêshå
daêvanãm mashyânãmca
amaê-nijanô hamerethê
havâi kâmâica zaoshâica.
34.
ýûzhem vanguhi nisrinaota
verethrakhnemca ahuradhâtem
vanaiñtîmca uparatâtem
âbyô dainghubyô sevishtå
ýatha vanguhîsh anâzaretå
xshnûtå ainitå atbishtå
ýûzhem ýesnyå vahmyå
vasô-ýaonå fracarathwe!

[8]

35.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide
frasrûtå vanat-peshanå
avi-amå spârô-dâshtå
amuyamnå razishtanãm ýå ava-zbayatô avanghe vyãsca vyânasca, apatêe zbayeiti vyãs apa-gatêe vyânô.
36.
ýå avadha para fraoirisishtå
ýathra narô ashavanô
ashem heñti zrazdâtema
ýathraca mazishtå frêretå
ýathraca xshnûtô ashava!

[9]

37.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide
pouru-spâdhå ýastô-zayå
uzgereptô-drafshå bâmyå,
ýå ukhrâhu peshanâhu
tadha nijasen xshteviwyô,
tadha ýôi taxma xshtâvayô
dânubyô azen peshanå.
38.
ýûzhem tadha taurvayata
verethrem dânunãm tûranãm,
ýûzhem tadha taurvayata
tbaêshå dânunãm tûranãm,
ýûshmaoyô parô karshnazô
hvîra baon sevishta
ýôi taxma xshtâvayô
ýôi taxma saoshyañtô
ýôi taxma verethrâjanô,
xrûmå asêbish fraziñta
dânunãm baêvare-paitinãm!

[10]

39.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide
ýå rasmanô hãm-stâtêe
frakarana sciñdayeiñti
vî maidhyãnem nâmayeiñti
thwâshem paskât fravazeñte
avanghe narãm ashaonãm
ãzanghe duzhvarshtâvarezãm!

[11]

40.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide
ýå ukhrå aiwithûrå
vârethrakhnîsh vanat-peshanå
rãremå vîvâitîsh vîcirå
sravashemnå sraotanvô
âsnô-urvãnô ashaonîsh,
ýå dâthrîsh verethrem zbayeñte
dâthrîsh âyaptem cakushe
dâthrîsh bañtâi drvatâtem.
41.
dâthrîsh ahmâi vohu hvarenô
ýô hîsh atha frâyazâite
ýatha hîsh hô-nâ ýazata
ýô ashava zarathushtrô
ratush astvaithyô gaêthayå
bareshnush bipaitishtanayå
kahmâicit ýånghãm jasô
kahmâicit ãzanghãm biwivå.
42.
ýå uzbâtå mainyu-shûtå
frashûseñte bareshnvô avanghe ashnô
amem paidhimnå hutâshtem
verethrakhnemca ahuradhâtem
vanaiñtîmca uparatâtem
saokãmca barat-avaretãm
barat-âyaptãm ashaonîm
thrãfedhãm ýesnyãm vahmyãm
ashât haca ýat vahishtât.
43.
tå herezeñti satavaêsem
añtare zãm asmanemca
tat-âpem zavanô-srûtem
tat-âpem uxshyat-urvarem
thrâthrâi pasvå vîrayå
thrâthrâi airyanãm dah'yunãm
thrâthrâi gêush pañcô-hyayå
avanghe narãm ashaonãm.
44.
vî añtare zãm asmanemca
satavaêsô vîjasâiti
tat-âpô zavanô-srûtô
tat-âpô uxshyat-urvarô
srîrô bânvå raoxshnemå
thrâthrâi pasvå vîrayå
thrâthrâi airyanãm dah'yunãm
thrâthrâi gêush pañcô-hyayå
avanghe narãm ashaonãm!

[12]

45.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide ayô-xaodhå ayô-zayå ayô-verethrå ýå pereteñte verethrakhnyaêshu raoxshni-aiwidhâtaêshu
thaxtå arezazhîsh bareñtîsh
hazangrakhnyâi daêvanãm.
46.
ýat hîsh añtare vâtô fravâiti barô-baodhô mashyânãm tê narô paiti-zâneñti ýâhva verethra-baodhô, tê âbyô frêretå frêrenvaiñti ashaonãm vanguhibyô sûrâbyô speñtâbyô fravashibyô
thaxtayât parô anghuyât
uzgerewyât parô bâzuwe.
47.
ýatâra vâ-dîsh paurva frâyazeñte
fraoret fraxshni avi manô
zarazdâtôit anghuyat haca
âtarathra fraorisiñti
ukhrå ashâunãm fravashayô
hathra mithrâca rashnuca
ukhraca dâmôish upamana
hathra vâta verethrâjana.
48.
tå dainghâvô hathra jatå nijakhneñte
pañcasakhnâi satakhnâishca
satakhnâi hazangrakhnâishca
hazangrakhnâi baêvarekhnâishca
baêvarekhnâi ahãxshtakhnâishca ýathra fraoirisiñti ukhrå ashâunãm fravashayô hathra mithrâca rashnuca ukhraca dâmôish upamanô hathra vâta verethrâjanô!

[13]

49.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide
ýå vîsâdha âvayeiñti
hamaspathmaêdaêm paiti ratûm âat athra vîcareñti dasa pairi xshafnô
avat avô zixshnånghemnå,
50.
kô nô stavât kô ýazâite kô ufyât kô frînât kô paiti-zanât gaomata zasta vastravata asha-nâsa nemangha
kahe nô idha nãma âkhairyât
kahe vô urva frâyezyât
kahmâi nô tat dâthrem dayât
ýat hê anghat hvairyãn ajyamnem
ýavaêca ýavaêtâtaêca.
51.
âat ýô nâ-hîsh frâyazâite gaomata zasta vastravata asha-nâsa nemangha ahmâi âfrîneñti xshnûtå ainitå atbishtå ukhrå ashâunãm fravashayô,
52.
buyât ahmi nmâne gêushca
vãthwa upa vîranãmca
buyât âsushca aspô derezrasca vâxshô,
buyât nâ stâhyô vyâxanô
ýô-nô bâdha frâyazâite gaomata zasta vastravata asha-nâsa nemangha!

[14]

53.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide
ýå apãm mazdadhâtanãm
srîrå pathô daêsayeiñti
ýå para ahmât hishteñta
fradhâtå afratat-kushîsh hamaya gâtvô
darekhemcit pairi zrvânem.
54.
âat tå nûrãm frataciñti
mazdadhâtem paiti pañtãm
bakhô-baxtem paiti ýaonem
frâthwarshtem paiti âfeñtem
zaoshâi ahurahe mazdå
zaoshâi ameshanãm speñtanãm!

[15]

55.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide
ýå urvaranãm hvawrîranãm
srîrå uruthmîsh daêsayeiñti
ýå para ahmât hishteñta
fradhâtå afraoxshayeiñtîsh hamaya gâtvô
darekhemcit pairi zrvânem.
56.
âat tå nûrãm fravaxshayeiñti
mazdadhâtem paiti pañtãm
bakhô-baxtem paiti ýaonem
frâthwarshtem paiti zrvânem
zaoshâi ahurahe mazdå
zaoshâi ameshanãm speñtanãm!

[16]

57.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide
ýå strãm månghô hûrô
anakhranãm raocanghãm
pathô daêsayen ashaonîsh
ýôi para ahmât hame gâtvô darekhem
hishteñta afrashîmañtô
daêvanãm parô tbaêshanghat
daêvanãm parô draomôhu.
58.
âat tê nûrãm fravazeñti
dûraêurvaêsem adhwanô urvaêsem nâshemna
ýim frashô-keretôit vanghuyå!

[17]

59.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide ýå avat zrayô aiwyâxshayeiñti ýat vourukashem bâmîm navaca navaitîshca navaca sata navaca hazangra navasêsca baêvãn!

[18]

60.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide ýå ave strêush aiwyâxshayeiñti ýãm haptôireñgê navaca navaitîshca navaca sata navaca hazangra navasêsca baêvãn!

[19]

61.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide ýå avãm kehrpem aiwyâxshayeiñti
ýãm sâmahe keresâspahe
ýat gaêsâush gadhavarahe navaca navaitîshca navaca sata navaca hazangra navasêsca baêvãn!

[20]

62.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide ýå avãm xshudrem aiwyâxshayeiñti ýãm spitâmahe ashaonô zarathushtrahe navaca navaitîshca navaca sata navaca hazangra navasêsca baêvãn!

[21]

63.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide
ýå ahurahe xshayatô
dashinãm upa ýûidhyeiñti ýezi aêm bavaiti ashava-xshnus ýezi-shê bavaiñti anâzeretå xshnûtå ainitå atbishtå ukhrå ashâunãm fravashayô!

[22]

64.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide ýå masyehîsh ahmât ýå aojyehîsh ahmât ýå tãshyehîsh ahmât ýå amavastarå ahmât ýå verethravastarå ahmât ýå baêshazyôtarå ahmât ýå ýâskerestarå ahmât
ýatha vaca framravâire
ýå madhememcît myezdinãm
baêvani upavazeñte.
65.
âat ýat âpô uzbareñte spitama zarathushtra zrayanghat haca vourukashât hvarenasca ýat mazdadhâtem âat frashûseñti ukhrå ashâunãm fravashayô paoirîsh pouru-satå paoirîsh pouru-hazangrå paoirîsh pouru-baêvanô
66.
âpem aêshemnå havâi kâcit nâfâi havayâi vîse havâi zañtave havayâi dainghave uityaojanå, hvaêpaithe-nô dainghush nidhâtaêca haoshâtaêca.
67.
tå ýûidhyeiñti peshanâhu
have asahi shôithraêca
ýatha asô maêthanemca
aiwishitêe dadhâra mãnayen ahe
ýatha-nâ taxmô rathaêshtå
hush-hãm-beretat haca shaêtât
ýastô-zaênish paiti-khnîta.
68.
âat ýåsca ånghãm nivâneñte tå âpem parâzeñti havâi kâcit nâfâi havayâi vîse havâi zañtave havayâi dainghave uityaojanå, hvaêpaithe-nô dainghush fradhâtaêca varedhâtaêca.
69.
âat ýat bavaiti avi-spashtô
sâsta dainghêush hamô-xshathrô
aurvathaêibyô parô tbishyañbyô
tå hascit upa-zbayeite
ukhrå ashâunãm fravashayô
70.
tå hê jasåñti avanghe ýezi-shê bavaiñti anâzaretå xshnûtå ainitå atbishtå ukhrå ashâunãm fravashayô, tå dim ava nifrâvayeñte mãnayen ahe ýatha nâ merekhô huparenô.
71.
tå hê snaithishca varethasca
parshtasca pairivârasca
vîseñte pairi mainyaoyât
drujat varenyayâtca drvôithyât
zizi-ýûshatca kayadhât
vîspô-mahrkâatca pairi
drvatat ýat angrât mainyaot
mãnayen ahe ýatha nâ
satemca hazangremca baêvareca
pairishtanãm nijathem hyât.
72.
ýatha nôit tat paiti karetô hufrangharshtô nôit vazrô hunivixtô nôit ishush hvâthaxtô nôit arshtish hvaiwyâsta nôit asânô aremô-shûtô avasyât.
73.
vîseñte avat vîseñtaêca mazdayascit airime-anghadhô ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô avat avô zixshnånghemnå,
kô nô stavât kô ýazâite ... ýavaêca ýavaêtâtaêca. (Repeat verse 50.)
74.
âsnå ýazamaide manå ýazamaide, daênå ýazamaide, saoshyañtãm ýazamaide, urunô ýazamaide, pasukanãm ýazamaide, daitikanãm ýazamaide, upâpanãm ýazamaide, upasmanãm ýazamaide, frapterejâtãm ýazamaide, ravascarâtãm ýazamaide, cangranghâcãm ýazamaide, fravashayô ýazamaide.
75.
fravashîsh ýazamaide, aredrå ýazamaide, taxmå ýazamaide, tañcishtå ýazamaide speñtå fravashayô ýazamaide spênishtå ýazamaide sûrå ýazamaide sevishtå ýazamaide derezrå ýazamaide aiwithûrå ýazamaide ukhrå ýazamaide aojishtå ýazamaide revîsh ýazamaide reñjishtå ýazamaide ýâskeretô ýazamaide ýâskerestemå ýazamaide.
76.
tå zî heñti ýâskerestemå
vayå manivå dâmãn
ýå ashâunãm vanguhîsh
sûrå speñtå fravashayô
ýå tadha eredhwå hishteñta
ýat mainyû dâmãn daidhîtem ýasca speñtô mainyush ýasca angrô.
77.
ýat titarat angrô mainyush
dâhîm ashahe vanghêush
añtare pairi-avâitem
vohuca manô âtarshca
78.
tå hê taurvayatem tbaêshå
angrahe mainyêush drvatô
ýat nôit âpô takâish stayat
nôit urvarå uruthmabyô,
hakat sûrahe dathushô
xshayatô ahurahe mazdå
fratacin âpô sevishtå
uzuxshyãnca urvarå.
79.
vîspå âpô ýazamaide vîspå urvarå ýazamaide vîspå ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide, nâmêni âpô ýazamaide nâmêni urvarå ýazamaide nâmêni ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide.
80.
vîspanãmca ånghãm paoiryanãm fravashinãm idha ýazamaide fravashîm avãm ýãm ahurahe mazdå mazishtãmca vahishtãmca sraêshtãmca xraozhdishtãmca xrathwishtãmca hukereptemãmca ashât apanôtemãmca.
81.
ýenghe urva mãthrô speñtô
aurushô raoxshnô frâderesrô
kehrpasca ýå raêthwayeiti
srîrå ameshanãm speñtanãm
verezdå ameshanãm speñtanãm, hvarexshaêtem aurvat-aspem ýazamaide!

[23]

82.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide
ýå ameshanãm speñtanãm
xshaêtanãm verezi-dôithranãm
berezatãm aiwyâmanãm
taxmanãm âhûiryanãm
ýôi aithyejanghô ashavanô,
83.
ýôi hapta hamô-mananghô
ýôi hapta hamô-vacanghô
ýôi hapta hamô-shyaothnånghô
ýaêshãm asti hamem manô
hamem vacô hamem shyaothnem
hamô pataca frasâstaca
ýô dadhvå ahurô mazdå,
84.
ýaêshãm ainyô ainyehe
urvânem aiwi-vaênaiti
merethweñtem humataêshu
merethweñtem hûxtaêshu
merethweñtem hvarshtaêshu
merethweñtem garô-nmânem
ýaêshãm raoxshnånghô pañtânô
âvayatãm avi zaothrå!

[24]

85.
ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide
ýãmca âthrô urvâzishtahe
speñtahe vyâxanahe
ýãmca sraoshahe ashyehe
taxmahe tanumãthrahe
darshi-draosh âhûiryehe
ýãmca nairyehe sanghahe
86.
ýãmca rashnaosh razishtahe ýãmca mithrahe vouru-gaoyaoitôish ýãmca mãthrahe speñtahe
ýãmca ashnô ýãmca âpô
ýãmca zemô ýãmca urvarayå
ýãmca gêush ýãmca gayehe
ýãmca staoyô ashâvaoyô.
87.
gayehe marethnô ashaonô fravashîm ýazamaide,
ýô paoiryô ahurâi mazdâi
manasca gûshta sâsnåsca
ýahmat haca frâthweresat
nâfô airyanãm dah'yunãm
cithrem airyanãm dah'yunãm, zarathushtrahe spitâmahe idha ashaonô ashîmca fravashîmca ýazamaide.
88.
paoiryâi vohu mamnânâi paoiryâi vohu vaokushe paoiryâi vohu vâverezushe paoiryâi athaurune paoiryâi rathaêshtâi paoiryâi vâstryâi fshuyeiñte paoiryâi fravaêdhâi paoiryâi fravaêdhayamnâi paoiryâi hanghananâi paoiryâi hanghanushe gãmca ashemca uxdhemca uxdhah'yâca sraoshem xshathremca vîspaca vohu mazdadhâta ashacithra.
89.
ýô paoiryô âthrava ýô paoiryô rathaêshtå ýô paoiryô vâstryô fshuyãs,
ýô paoiryô cithrem urvaêsayata
daêvâatca haotât mashyâatca, ýô paoiryô stôish astvaithyå staot ashem nâist daêvô fraorenata mazdayasnô zarathushtrish vîdaêvô ahura-tkaêshô.
90.
ýô paoiryô stôish astvaithyå vâcim aoxta vîdôyum ahurô-tkaêshem, ýô paoiryô stôish astvaithyå vâcim framraot vîdôyum ahurô-tkaêshem, ýô paoiryô stôish astvaithyå vîspãm daêvô-dâtem vavaca ayesnyãm avahmyãm,
ýô sûrô vîspô-hujyâitish
paoiryô tkaêshô dah'yunãm.
91.
ýahmi paiti vîspem-mãthrem
ashem sravô vîsruyata,
ahu ratushca gaêthanãm staota ashahe ýat mazishtaheca vahishtaheca sraêshtaheca
paiti-fraxshtaca daênayâi
ýat haitinãm vahishtayâi.
92.
ýim isen ameshå speñta
vîspe hvare-hazaosha
fraoret fraxshni avi manô
zrazdâtôit anghuyat haca
ahûm ratûmca gaêthanãm staotârem ashahe ýat mazishtaheca vahishtaheca sraêshtaheca paiti-fraxshtâremca daênayâi ýat haitinãm vahishtayâi.
93.
ýehe zãthaêca vaxshaêca
urvâsen âpô urvaråsca
ýehe zãthaêca vaxshaêca
uxshin âpô urvaråsca,
ýehe zãthaêca vaxshaêca
ushtatâtem nimravañta
vîspå speñtô-dâtå dâmãn,
94.
ushta-nô zâtô âthrava
ýô spitâmô zarathushtrô,
frâ-nô ýazâite zaothrâbyô
steretô-baresma zarathushtrô,
idha apãm vîjasâiti
vanguhi daêna mâzdayasnish
vîspâish avi karshvãn ýâish hapta.
95.
idha apãm mithrô ýô vouru-gaoyaoitish fradhât vîspå fratematâtô dah'yunãm ýaozaiñtîshca râmayeiti, idha apãm napå sûrô fradhât vîspå fratematâtô dah'yunãm ýaozaiñtîshca nyâsâite,
maidhyôimånghahe ârâstyehe idha ashaonô ashîmca fravashîmca ýazamaide
ýô paoiryô zarathushtrâi
mãthremca gûshta sâsnåsca!

[25]

96.
asmô hvanvatô ashaonô fravashîm ýazamaide, ashnô hvanvatô ashaonô fravashîm ýazamaide, gavayânô ashaonô fravashîm ýazamaide, parshat-gêush parâtahe ashaonô fravashîm ýazamaide, vohvastôish snaoyehe ashaonô fravashîm ýazamaide, isvatô varâzahe ashaonô fravashîm ýazamaide.
97.
saênahe ahûm-stûtô ashaonô fravashîm ýazamaide,
ýô paoiryô satô-aêthryô
fraxshtata paiti âya zemâ, pereididhayehe ashaonô fravashîm ýazamaide, usmânarahe paêshatahe ashaonô fravashîm ýazamaide, vohu-raocanghô frânyehe ashaonô fravashîm ýazamaide, ashô-raocanghô frânyeye ashaonô fravashîm ýazamaide, varesmô-raocanghô frânyehe ashaonô fravashîm ýazamaide.
98.
isat-vâstrahe zarathushtrôish ashaonô fravashîm ýazamaide, urvatat-narahe zarathushtrôish ashaonô fravashîm ýazamaide, hvarecithrahe zarathushtrôish ashaonô fravashîm ýazamaide, daêvatbôish taxmahe ashaonô fravashîm ýazamaide, thrimithwatô spitâmahe ashaonô fravashîm ýazamaide, dånghahe zairitahe ashaonô fravashîm ýazamaide.
99.
kavôish vîshtâspahe ashaonô fravashîm ýazamaide,
taxmahe tanumãthrahe
darshi-draosh âhûiryehe ýô druca paurvãnca ashâi ravô ýaêsha ýô druca paurvãnca ashâi ravô vîvaêdha
ýô bâzushca upastaca
vîsata ainghå daênayå
ýat ahurôish zarathushtrôish,
100.
ýô hîm stâtãm hitãm haitîm
uzvazhat haca hinûiwyô
nî-hîm dasta maidhyôishâdhem
berezi-râzem afrakadhavaitîm ashaonîm
thrãfdhãm gêushca vâstraheca
frithãm gêushca vâstraheca.
101.
zairivarôish ashaonô fravashîm ýazamaide, ýuxtavarôish ashaonô fravashîm ýazamaide, srîraoxshnô ashaonô fravashîm ýazamaide, keresaoxshnô ashaonô fravashîm ýazamaide, vanârahe ashaonô fravashîm ýazamaide, vîrâzahe ashaonô fravashîm ýazamaide, nîjarahe savanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, bujasravanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, berezyarshtôish ashaonô fravashîm ýazamaide, tizhyarshtôish ashaonô fravashîm ýazamaide, perethvarshtôish ashaonô fravashîm ýazamaide, vaêzhyarshtôish ashaonô fravashîm ýazamaide.
102.
naptyehe ashaonô fravashîm ýazamaide, vazhâspahe ashaonô fravashîm ýazamaide, habâspahe ashaonô fravashîm ýazamaide, vistaraosh naotairyânahe ashaonô fravashîm ýazamaide, frash-hãm-varetahe ashaonô fravashîm ýazamaide, frashôkarahe ashaonô fravashîm ýazamaide, âterevanaosh ashaonô fravashîm ýazamaide, âterepâtahe ashaonô fravashîm ýazamaide, âteredâtahe ashaonô fravashîm ýazamaide, âterecithrahe ashaonô fravashîm ýazamaide, âterehvarenanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, âteresavanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, âterezañtêush ashaonô fravashîm ýazamaide, âteredainghêush ashaonô fravashîm ýazamaide.
103.
hushyaothnahe ashaonô fravashîm ýazamaide, pishishyaothnahe ashaonô fravashîm ýazamaide, taxmahe speñtôdhâtahe ashaonô fravashîm ýazamaide, bastavarôish ashaonô fravashîm ýazamaide, kavârasmô ashaonô fravashîm ýazamaide, frashaoshtrahe hvôvahe ashaonô fravashîm ýazamaide, jâmâspahe hvôvahe ashaonô fravashîm ýazamaide, avâraoshtrôish ashaonô fravashîm ýazamaide.
104.
hushyaothnahe frâshaoshtrayanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, hvâdaênahe frâshaoshtrayanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, hanghaurushô jâmâspanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, varshnahe hanghaurushôish ashaonô fravashîm ýazamaide, vohu-nemanghô avâraoshtrôish ashaonô fravashîm ýazamaide, paitishtâtêe akhanãmca hvafnanãm akhanãmca daêsanãm akhanãmca aoifranãm akhanãmca pairikanãm.
105.
mãthravâkahe sâimuzhôish aêthrapatôish hamidhpatôish ashaonô fravashîm ýazamaide ýô fraêshtem usakhanãm gâthrô-rayañtãm ashemaokhanãm anashaonãm anahunãm aratunãm simanãm avascastô-fravashinãm ava-jakhnat paitishtâtêe ashava-kareshtahe tbaêshanghô.
106.
ashastvô maidhyôi-månghôish ashaonô fravashîm ýazamaide, avarethrabanghô râshtare-vakheñtôish ashaonô fravashîm ýazamaide, bûdhrahe dâzgrâspôish ashaonô fravashîm ýazamaide, zbaurvatô ashaonô fravashîm ýazamaide, karsnahe zbaurvaithinahe ashaonô fravashîm ýazamaide,
taxmahe tanu-mãthrahe
darshi-draosh âhûiryehe
107.
ýenghe nmâne ashish vanguhi
srîra xshôithni fracaraêta
kainînô kehrpa srîrayå
ash-amayå huraodhayå
uskât ýâstayå erezvaithyô
raêvat cithrem âzâtayå,
ýô azgatô arezyayå
havaêibya bâzubya
tanuye ravô aêshishtô
ýô azgatô arezyayå
havaêibya bâzubya
hamerethem paiti ýûidhishtô.
108.
vîrâspahe karsnayanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, âzâtahe karsnayanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, frâyaodhahe karsnayanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, vanghêush arshyehe ashaonô fravashîm ýazamaide, arshyehe vyâxanahe ýâskerestemahe mazdayasnanãm, dârayat-rathahe ashaonô fravashîm ýazamaide, frâyat-rathahe ashaonô fravashîm ýazamaide, skârayat-rathahe ashaonô fravashîm ýazamaide.
109.
arshavatô ashaonô fravashîm ýazamaide, vyarshavatô ashaonô fravashîm ýazamaide, paityarshavatô ashaonô fravashîm ýazamaide, amraosh ashaonô fravashîm ýazamaide, camraosh ashaonô fravashîm ýazamaide, drâthahe ashaonô fravashîm ýazamaide, paiti-drâthahe ashaonô fravashîm ýazamaide, paiti-vanghahe ashaonô fravashîm ýazamaide, frashâvaxshahe ashaonô fravashîm ýazamaide, nemô-vanghêush vaêdhayanghahe ashaonô fravashîm ýazamaide.
110.
vaêsadhahe ashaonô fravashîm ýazamaide, ashâvanghêush bivañdanghahe ashaonô fravashîm ýazamaide, jarô-danghêush pairishtûrahe ashaonô fravashîm ýazamaide, neremyazdanahe âithwyaosh ashaonô fravashîm ýazamaide, berezishnaosh arahe ashaonô fravashîm ýazamaide, kasupitêush arahe ashaonô fravashîm ýazamaide, fryehe ashaonô fravashîm ýazamaide, astvat-eretahe ashaonô fravashîm ýazamaide!

[26]

111.
gaopivanghêush ashaonô fravashîm ýazamaide, hãm-barethrô vanghvãm taxmahe ashaonô fravashîm ýazamaide, staothrô vahishtahe ashaonô fravashîm ýazamaide, pourudhâxshtôish xshtâvaênyehe ashaonô fravashîm ýazamaide, xshviwrâspanahe xshtâvaênyehe ashaonô fravashîm ýazamaide.
112.
ayô-astôish pourudhâxshtayanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, vohvastôish pourudhâxshtayanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, gayadhâstôish pourudhâxshtayanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, ashavazdanghô pourudhâxshtayanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, urûdhaosh pourudhâxshtayanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, xshathrô-cinanghô xshôiwrâspanahe ashaonô fravashîm ýazamaide.
113.
ashâhurahe jîshtayanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, frâyazeñtahe ashaonô fravashîm ýazamaide, frênanghô frâyazeñtanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, jarô-vanghêush frâyazeñtanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, ashavazdanghô thritahe sâizhdrôish ashaonô fravashîm ýazamaide, vohu-raocanghô varakasânahe ashaonô fravashîm ýazamaide, arejanguhatô tûrahe ashaonô fravashîm ýazamaide, usinemanghô ashaonô fravashîm ýazamaide.
114.
ýuxtâspahe ashaonô fravashîm ýazamaide, asha-shyaothnahe gayadhâstayanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, vohu-nemanghô katêush ashaonô fravashîm ýazamaide, vohvazdanghô katêush ashaonô fravashîm ýazamaide, ashasaredhahe ashasairyãsh ashaonô fravashîm ýazamaide, ashasaredhahe jairyãsh ashaonô fravashîm ýazamaide, câxshnôish ashaonô fravashîm ýazamaide, syâvaspôish ashaonô fravashîm ýazamaide, pourushtôish kavôish ashaonô fravashîm ýazamaide.
115.
varesmapahe jañnarahe ashaonô fravashîm ýazamaide, nanarâstôish paêshatanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, zrazdâtôish paêshatanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, gaêvanôish vohu-nemanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, erezvå srûtô-spâdå ashaonå fravashîm ýazamaide, zrayanghå speñtô-xratvå ashaonå fravashîm ýazamaide, varshnôish vâgerezahe ashaonô fravashîm ýazamaide, frâcyehe taurvaêtôish ashaonô fravashîm ýazamaide, vahmaêdhâtahe mãthravâkahe ashaonô fravashîm ýazamaide, ushtrahe sadhananghô ashaonô fravashîm ýazamaide.
116.
danghu-srûtahe ashaonô fravashîm ýazamaide, danghu-frâdanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, spôpadhô maxshtôish ashaonô fravashîm ýazamaide, payangharô maxshtôish ashaonô fravashîm ýazamaide, ushtâzañtahe ashaonô fravashîm ýazamaide, ashasavanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, ashâurvaêthahe ashaonô fravashîm ýazamaide, haomô-hvarenanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, varshnahe ashaonô fravashîm ýazamaide.
117.
fravahe ashaonô fravashîm ýazamaide, usnâkahe ashaonô fravashîm ýazamaide, hvanvatô ashaonô fravashîm ýazamaide, daênâvazanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, arejaonahe ashaonô fravashîm ýazamaide, aiwihvarenanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, huyazatahe ashaonô fravashîm ýazamaide, haredhâspahe ashaonô fravashîm ýazamaide, pâzinanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, hvâxshathrahe ashaonô fravashîm ýazamaide, ashô-paoiryehe ashaonô fravashîm ýazamaide, astvat-eretahe ashaonô fravashîm ýazamaide!

[27]

118.
hugêush ashaonô fravashîm ýazamaide, anghuyaosh ashaonô fravashîm ýazamaide, gaorôish ashaonô fravashîm ýazamaide, gaorayanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, mãzdrâvanghêush ashaonô fravashîm ýazamaide, srîrâvanghêush ashaonô fravashîm ýazamaide, âyûtahe ashaonô fravashîm ýazamaide, sûrô-ýazatahe ashaonô fravashîm ýazamaide.
119.
eredhwahe ashaonô fravashîm ýazamaide, kavôish ashaonô fravashîm ýazamaide, uxshânô vîdhisravanghô dûraêsrûtahe berezavatô ashaonô fravashîm ýazamaide, vanghudhâtahe hvadhâtahe ashaonô fravashîm ýazamaide, uzyehe vanghudhâtayanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, fryehe ashaonô fravashîm ýazamaide.
120.
ashem-ýenghe-raocå nãma ashaonô fravashîm ýazamaide, ashem-ýenghe-vareza nãma ashaonô fravashîm ýazamaide, ashem ýahmâi-ushta nãma ashaonô fravashîm ýazamaide, ýôishtahe fryânanãm ashaonô fravashîm ýazamaide, usmânaraheca paêshatanghô paitishtâtêe nâfyô-karshtahe tbaêshanghô.
121.
spitôish uspãsnaosh ashaonô fravashîm ýazamaide, erezrâspahe uspãsnaosh ashaonô fravashîm ýazamaide, usadhânô mazdayasnahe ashaonô fravashîm ýazamaide, frâdat-vanghêush stivatô ashaonô fravashîm ýazamaide, raocascaêshmanô ashaonô fravashîm ýazamaide, hvarecaêshmanô ashaonô fravashîm ýazamaide, frasrûtârahe ashaonô fravashîm ýazamaide, vîsrûtârahe ashaonô fravashîm ýazamaide, baremnahe ashaonô fravashîm ýazamaide, vîsrûtahe ashaonô fravashîm ýazamaide.
122.
hvaspahe ashaonô fravashîm ýazamaide, cathwarespahe ashaonô fravashîm ýazamaide, dawrâmaêshôish ashaonô fravashîm ýazamaide, fraoraosahe kaoshahe ashaonô fravashîm ýazamaide, frînâspahe kaêvahe ashaonô fravashîm ýazamaide, frâdat-narahe gravâratêush ashaonô fravashîm ýazamaide, vohushtrahe ãxnanghahe ashaonô fravashîm ýazamaide, vîvâreshvahe ainyâvahe ashaonô fravashîm ýazamaide.
123.
frârâzôish tûrahe ashaonô fravashîm ýazamaide, stipôish ravatô ashaonô fravashîm ýazamaide, parshiñtahe gañdrewahe ashaonô fravashîm ýazamaide, avayehe speñghahe ashaonô fravashîm ýazamaide, aêtavahe mâyavahe ashaonô fravashîm ýazamaide, ýaêtush-gêush vyâtanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, garshtahe kavôish ashaonô fravashîm ýazamaide.
124.
pouru-bañghahe zaoshahe ashaonô fravashîm ýazamaide, vohu-dâtahe kâtahe ashaonô fravashîm ýazamaide, bånghahe sånghanghahe ashaonô fravashîm ýazamaide, hvarezå añkasayå ashaonå fravashîm ýazamaide, aravaoshtrahe erezavatô dainghêush ashaonô fravashîm ýazamaide, frâcithrahe berezavatô ashaonô fravashîm ýazamaide, vohu-peresahe ainyâvahe ashaonô fravashîm ýazamaide.
125.
parô-dasmahe dâshtâkhnôish muzha muzhayå dainghêush ashaonô fravashîm ýazamaide, fraturå asrutå baêshatasturå ashaonô fravashîm ýazamaide, avaregêush erezavatô aoikhmatasturahe ashaonô fravashîm ýazamaide, gaomatô zavanô raozhdyehe raozhdyayå dainghêush ashaonô fravashîm ýazamaide, thritô aêvô-saredhô fyushtahe tanyehe tanyayå dainghêush ashaonô fravashîm ýazamaide.
126.
tîrô-nakathwahe uspaêshatanãm saênanãm ashaonô fravashîm ýazamaide, utayutôish vitkavôish zikhrôish saênahe ashaonô fravashîm ýazamaide, frô-hakafrahe marezishmyehe saênanãm ashaonô fravashîm ýazamaide, varesmô-raocå perethvafsmô ashaonô fravashîm ýazamaide.
127.
asha-nemanghå vîdat-gavå anghuyå dainghêush ashaonô fravashîm ýazamaide, parshat-gavå dâzgrô-gavå apaxshîrayå dainghêush ashaonô fravashîm ýazamaide, hufravâxsh kahrkananãm ashaonô fravashîm ýazamaide, akayadhahe pudhanãm ashaonô fravashîm ýazamaide, jâmâspahe aparazâtahe ashaonô fravashîm ýazamaide, maidhyô-månghahe aparazâtahe ashaonô fravashîm ýazamaide, urvatat-narahe aparazâtahe ashaonô fravashîm ýazamaide.
128.
raocascaêshmanô ashaonô fravashîm ýazamaide, hvarecaêshmanô ashaonô fravashîm ýazamaide, frâdat hvarenanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, vidhat hvarenanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, vouru-nemanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, vouru-savanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, uxshyat-eretahe ashaonô fravashîm ýazamaide, uxshyat-nemanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, astvat-eretahe ashaonô fravashîm ýazamaide!

[28]

129.
ýô anghat saoshyãs verethraja nãma astvat-eretasca nãma, avatha saoshyãs ýatha vîspem ahûm astvañtem sâvayât, avatha astvat-eretô ýatha astvå hã ushtanavå astvat aithyejanghem paitishât paitishtâtêe bizengrô-cithrayå drujô paitishtâtêe ashava-karshtahe tbaêshanghô!

[29]

130.
ýimahe vîvanghanahe ashaonô fravashîm ýazamaide sûrahe pouru-vãthwahe paitishtâtêe ainishtôish daêvô-frakarshtayå haêcanghasca avâstrahe ithyajanghasca marshaonahe.
131.
thraêtaonahe âthwyânôish ashaonô fravashîm ýazamaide paitishtâtêe garenâushca tafnaoshca naêzaheca sârastôishca vâvarshyåsca paitishtâtêe azhi-karshtahe tbaêshanghô, aoshnarahe pouru-jirahe ashaonô fravashîm ýazamaide, uzavahe tumâspanahe ashaonô fravashîm ýazamaide, akhraêrathahe naravahe ashaonô fravashîm ýazamaide, manush-cithrahe airyâvahe ashaonô fravashîm ýazamaide.
132.
kavôish kavâtahe ashaonô fravashîm ýazamaide, kavôish aipivanghêush ashaonô fravashîm ýazamaide, kavôish usadhanô ashaonô fravashîm ýazamaide, kavôish arshnô ashaonô fravashîm ýazamaide, kavôish pisinanghô ashaonô fravashîm ýazamaide, kavôish byarshânô ashaonô fravashîm ýazamaide, kavôish syâvarshânô ashaonô fravashîm ýazamaide, kavôish haosravanghô ashaonô fravashîm ýazamaide.
133.
amaheca paiti hutâshtahe verethrakhnaheca paiti ahuradhâtahe vanaiñtyåsca paiti uparatâtô sanguhasca paiti husastayå sanguhasca paiti amuyamnayå sanguhasca paiti avanemnayå hathravataheca paiti hamerethanãm
134.
drvaheca paiti aojanghô hvarenanghasca paiti mazdadhâtahe tanuyåsca paiti drvatâtô âsnayåsca paiti vanghuyå frazañtôish dangrayå vyâxanayå xshôithnyô spitidôithrayå ãzô-bûjô hvîrayå huzañtêush paiti aparayå vyarethyayå vahishtahe anghêush
135.
xshathraheca paiti bânumatô darekhayåsca paiti darekhô-jîtôish vîspanãmca paiti ayaptanãm vîspanãmca paiti baêshazanãm paitishtâtêe ýâthwãm pairikanãmca sâthrãm kaoyãm karafnãmca paitishtâtêe sâstô-karshtahe tbaêshanghô.
136.
sâmahe keresâspahe gaêsaosh gadhavarahe ashaonô fravashîm ýazamaide paitishtâtêe ukhrahe bâzâush haênayåsca perethu-ainikayå perethu-drafshayå eredhwô-drafshayå uzgereptô- drafshayå xrûrem drafshem bareñtyå paitishtâtêe gadhahe frakerestô- frasânahe simahe vîreñjanô anamarzhdikahe paitishtâtêe gadhô-karshtahe tbaêshanghô.
137.
âxrûrahe haosravanghanahe ashaonô fravashîm ýazamaide paitishtâtêe hashidavahe drvatô arâtôishca gaêthô-mereñcyânahe, haoshyanghahe taxmahe ashaonô fravashîm ýazamaide, paitishtâtêe mâzainyanãm daêvanãm varenyanãmca drvatãm paitishtâtêe daêvô-karshtahe tbaêshanghô.
138.
fradhâxshtôish xuñbyehe ashaonô fravashîm ýazamaide, paitishtâtêe aêshmahe xrvî-draosh aêshmô- varedhanãmca drvatãm paitishtâtêe aêshmô-karshtahe tbaêshanghô!

[30]

139.
hvôuyå ashaonô fravashîm ýazamaide, frênyå ashaonô fravashîm ýazamaide, thrityå ashaonô fravashîm ýazamaide, pourucistayå ashaonô fravashîm ýazamaide, hutaosayå ashaonô fravashîm ýazamaide, humâyå ashaonô fravashîm ýazamaide, zairicyå ashaonô fravashîm ýazamaide, vîspataurushyå ashaonô fravashîm ýazamaide, ushtavaityå ashaonô fravashîm ýazamaide, tushnâmaityå ashaonô fravashîm ýazamaide.
140.
frênyå nâiryå usinemanghô ashaonyå ashaonô fravashîm ýazamaide, frênyå nâiryå frâyazeñtanahe ashaonyå ashaonô fravashîm ýazamaide, frênyå nâiryå xshôiwrâspanahe ashaonyå ashaonô fravashîm ýazamaide, frênyå nâiryå gayadhâstôish ashaonyå ashaonô fravashîm ýazamaide, asabanayå nâiryå pourudhâxshtôish ashaonyå ashaonô fravashîm ýazamaide, uxsheñtyå nâiryå staothrô vahishtahe ashahe ashaonyå ashaonô fravashîm ýazamaide.
141.
kanyå vadhûtô ashaonyå ashaonô fravashîm ýazamaide, kanyå jakhrûdhô ashaonyå ashaonô fravashîm ýazamaide, kanyå franghâdhô ashaonyå ashaonô fravashîm ýazamaide, kanyå urûdhayañtô ashaonyå ashaonô fravashîm ýazamaide, kanyå paêsanghanva ashaonyå ashaonô fravashîm ýazamaide, hvaredhyå ashaonô fravashîm ýazamaide, hucithrayå ashaonô fravashîm ýazamaide, kanukayå ashaonô fravashîm ýazamaide, kanyå srûtat-fedhryô ashaonyå fravashîm ýazamaide.
142.
kanyå vanghu-fedhryå ashaonyå fravashîm ýazamaide, kanyå eredat-fedhryå ashaonyå fravashîm ýazamaide ýâ vîspa-taurvairica nãma, avatha vîspa-taurvairi ýatha hâ tem zîzanât ýô vîspe taurvayât daêvâatca tbaêshå mashyâatca paitishtâtêe jahe-karshtahe tbaêshanghô!

[31]

143.
airyanãm dah'yunãm narãm ashaonô fravashîm ýazamaide airyanãm dah'yunãm nâirinãm ashaoninãm fravashayô ýazamaide, tûiryanãm dah'yunãm narãm ashaonô fravashîm ýazamaide tûiryanãm dah'yunãm nâirinãm ashaoninãm fravashayô ýazamaide, sairimanãm dah'yunãm narãm ashaonãm fravashayô ýazamaide sairimanãm dah'yunãm nâirinãm ashaoninãm fravashayô ýazamaide.
144.
sâininãm dah'yunãm narãm ashaonãm fravashayô ýazamaide sâininãm dah'yunãm nâirinãm ashaoninãm fravashayô ýazamaide, dâhînãm dah'yunãm narãm ashaonãm fravashayô ýazamaide dâhînãm dah'yunãm nâirinãm ashaoninãm fravashayô ýazamaide.
145.
vîspanãm dah'yunãm narãm ashaonãm fravashayô ýazamaide vîspanãm dah'yunãm nâirinãm ashaoninãm fravashayô ýazamaide, vîspå ashâunãm vanguhîsh sûrå speñtå fravashayô ýazamaide, ýå haca gayât marethnat â-saoshyañtât verethrakhnat.
146.
upa-tû-nô idha ýå ashaonãm
moshu isiñtu fravashayô,
tå nô jasañtu avanghe,
tå nô ãzahucit hatô
thrâyeñte aiwi-dereshtâish avêbish
aomna ahura mazda
sraoshaca ashya sûra
mãthraca speñta vîdusha
ýô vîdaêvô vîdaêvahe
ashtô mazdå ahurahe
ýim zarathushtrô frêrenaot
hvâvañtem anghve astvaite.
147.
aora vanguhîsh upa-shaêta
ýå âpô ýåsca urvarå
ýåsca ashâunãm fravashayô,
idha frithå paiti-zañtå
buyata ahmya nmâne,
idha âthravanô dah'yunãm
manyeñte vanghêush ashahe, uzgeurvayeiñte zastê ahmâkem avanghe sûrå ýûshmâkem ýasnahe sevishtå.
148.
vîspanãm ånghãm ashaonãm ashaoninãmca idha ýazamaide fravashîm ýaêshãm ýashethwatca urvãnô zaoyåsca fravashayô, vîspanãmca ånghãm ashaonãm ashaoninãmca idha ýazamaide fravashîm ýaêshãm nô ahurô mazdå ashava ýesne paiti vanghô vaêdha, vîspanãmca aêshãm zarathushtrem paoirîm vahishtem âhûirîm sûsrûma tkaêshem.
149.
paoiryanãm tkaêshanãm paoiryanãm sâsnô-gûshãm idha ashaonãm ashaoninãmca ahûmca daênãmca baodhasca urvânemca fravashîmca ýazamaide ýôi ashâi vaonare, nabânazdishtanãm idha ashaonãm ashaoninãmca ahûmca daênãmca baodhasca urvânemca fravashîmca ýazamaide ýôi ashâi vaonare.
150.
paoiryãn tkaêshê ýazamaide nmânanãmca vîsãmca zañtunãmca dah'yunãmca ýôi ånghare, paoiryãn tkaêshê ýazamaide nmânanãmca vîsãmca zañtunãmca dah'yunãmca ýôi bâbvare, paoiryãn tkaêshê ýazamaide nmânanãmca vîsãmca zañtunãmca dah'yunãmca ýôi heñti,
151.
paoiryãn tkaêshê ýazamaide nmânanãmca vîsãmca zañtunãmca dah'yunãmca nmânanghânô vîshânô zañtushânô dainghushânô ashô- anghânô mãthrô-anghânô urvô-anghânô vîspâish vanghûsh vanghushânô.
152.
zarathushtrem vîspahe anghêush astvatô ahûmca ratûmca paoirîmca tkaêshem ýazamaide hâtãm hudhâstemem hâtãm huxshathrôtemem hâtãm raêvastemem hâtãm hvarenanguhastemem hâtãm ýesnyôtemem hâtãm vahmyôtemem hâtãm xshnaothwôtemem hâtãm frasastôtemem ýô nâ ishtasca ýesnyasca vahmyasca vaoce ýathna kahmâicit hâtãm ashât haca ýat vahishtât.
153.
imãmca zãm ýazamaide aomca asmanem ýazamaide, tâca vohû ýazamaide ýâ añtarestâ
ýesnyâca vahmyâca
frâyashtva naire ashaone.
154.
daitikanãmca aidhyunãm ýat urunô ýazamaide, ashaonãm âat urunô ýazamaide kudhô- zâtanãmcit narãmca nâirinãmca ýaêshãm vahehîsh daênå vanañtî vâ venghen vâ vaonare vâ.
155.
vaneñtãm vangheñtãm vaonâshãm daênô-sâcãm idha ashaonãm ashaoninãmca ahûmca daênãmca baodhasca urvânemca fravashîmca ýazamaide ýôi ashâi vaonare.
ýenghê hâtãm âat ýesne paitî vanghô mazdå ahurô vaêthâ ashât hacâ ýånghãmcâ tãscâ tåscâ ýazamaide.
ýathâ ahû vairyô...(8).
156.
ashâunãm fravashinãm ukhranãm aiwithûranãm ukhranãm vârethrakhninãm paoiryô-tkaêshanãm fravashinãm nabânazdishtanãm fravashinãm fravashayô xshnûtå ayañtu ahmya nmâne xshnûtå vîcareñtu ahmya nmâne.
157.
xshnûtå âfrîneñtu ahmya nmâne vanguhîm ashîm hvâparãm, xshnûtå pârayañtu haca ahmât nmânât staomâca râzareca bareñtu dathushô ahurâi mazdâi ameshanãmca speñtanãm mâcim gerezânå pârayañtu haca ahmât nmânât ahmâkemca mazdayasnanãm!
(Recite silently:)
158.
(hôrmezd i hvadâe i awazûnî mardum mardum sardagã hamâ sardagã ham bâ ýasht i vahã vaem vahe dîn i mâzdayasnã âgâhî âstvãnî nêkî rasãnât êduñ bât,)
(Recite aloud:)
ýathâ ahû vairyô...(2).
ýasnemca vahmemca aojasca zavareca âfrînâmi
ashaonãm fravashinãm ukhranãm aiwithûranãm paoiryô-tkaêshanãm fravashinãm nabânazdishtanãm fravashinãm.
ashem vohû....
ahmâi raêshca ... hazangrem ... jasa-mê ... (kerba mazhd) ... ashem vohû...!!


Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev Yt13 Next English Glossary