Siroza 1

Based on edition of Karl F. Geldner, Avesta, the Sacred Books of the Parsis, Stuttgart, 1896.


1.
ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô ameshanãm speñtanãm.
2.
vanghave mananghe âxshtôish hãm-vaiñtyå taredhâtô anyâish dâmãn âsnahe xrathwô mazdadhâtahe gaoshô-srûtahe xrathwô mazdadhâtahe.
3.
ashahe vahishtahe sraêshtahe airyamanô ishyehe sûrahe mazdadhâtahe saokayå vanghuyå vouru-dôithrayå mazdadhâtayå ashaonyå.
4.
xshathrahe vairyehe ayôxshustahe marezhdikâi thrâyô-drikhaove.
5.
speñtayå vanghuyå ârmatôish râtayå vanghuyå vouru-dôithrayå mazdadhâtayå ashaonyå.
6.
haurvatâtô rathwô ýâiryayåsca hushitôish saredhaêibyô ashahe ratubyô.
7.
ameretatâtô rathwô fshaonibya vãthwâbya aspinibya ýaonibya gaokerenahe sûrahe mazdadhâtahe,
(hâwan gâh:)
mithrahe vouru-gaoyaoitôish râmanasca hvâstrahe,
(rapithwin gâh:)
ashahe vahishtahe âthrasca ahurahe mazdå,
(uzîrin gâh:)
berezatô ahurahe nafedhrô apãm apasca mazdadhâtayå,
(aiwisrûthrim gâh:)
ashâunãm fravashinãm khenãnãmca vîrô-vãthwanãm ýâiryayåsca hushitôish amaheca hutâshtahe huraodhahe verethrakhnaheca ahuradhâtahe vanaiñtyåsca uparatâtô,
(ushahin gâh:)
sraoshahe ashyehe ashivatô verethrâjanô frâdat-gaêthahe rashnaosh razishtahe arshtâtasca frâdat-gaêthayå varedat- gaêthayå.
8.
dathushô ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô ameshanãm speñtanãm.
9.
âthrô ahurahe mazdå puthra hvarenanghô savanghô mazdadhâtahe airyanãm hvarenô mazdadhâtanãm kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe, âthrô ahurahe mazdå puthra kavôish haosravanghahe varôish haosravanghahe asnvañtahe garôish mazdadhâtahe caêcastahe varôish mazdadhâtahe kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe, âthrô ahurahe mazdå puthra raêvañtahe garôish mazdadhâtahe kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe, âthrô ahurahe mazdå puthra âtarsh speñta rathaêshtâra ýazata pouru-hvarenangha ýazata pouru-baêshaza, âthrô ahurahe mazdå puthra mat vîspaêibyô âterebyô xshathrô-nafedhrô nairyô-sanghahe ýazatahe.
10.
apãm vanguhînãm mazdadhâtanãm areduyå âpô anâhitayå ashaonyå vîspanãmca apãm mazdadhâtanãm vîspanãmca urvaranãm mazdadhâtanãm.
11.
hvarexshaêtahe ameshahe raêvahe aurvat-aspahe.
12.
månghahe gaocithrahe gêushca aêvô-dâtayå gêushca pouru-saredhayå.
13.
tishtrehe stârô raêvatô hvarenanguhatô satavaêsahe frâpahe sûrahe mazdadhâtahe stârãm afshcithranãm zemascithranãm urvarô-cithranãm mazdadhâtanãm vanañtô stârô mazdadhâtahe aoe stârô ýôi haptôiriñga mazdadhâta hvarenanghuñta baêshazya.
14.
gêush tashne gêush urune drvâspayå sûrayå mazdadhâtayå ashaonyå.
15.
dathushô ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô ameshanãm speñtanãm.
16.
mithrahe vouru-gaoyaoitôish hazangrô-gaoshahe baêvare-cashmanô aoxtô-nâmanô ýazatahe râmanô hvâstrahe.
17.
sraoshahe ashyehe taxmahe tanu-mãthrahe darshi-draosh âhûiryehe.
18.
rashnaosh razishtahe arshtâtasca frâdat- gaêthayå varedat-gaêthayå erezhuxdhahe vacanghô ýat frâdat-gaêthahe.
19.
ashâunãm fravashinãm ukhranãm ukhranãm aiwithûranãm.
20.
amahe hutâshtahe huraodhahe verethrakhnahe ahuradhâtahe vanaiñtyåsca uparatâtô.
21.
râmanô hvâstrahe vayaosh uparô-kairyehe taredhâtô anyâish dâmãn aêtat tê vayô ýat tê asti speñtô-mainyaom, thwâshahe hvadhâtahe zrvânahe akaranahe zrvânahe darekhô-hvadhâtahe.
22.
vâtahe hudhånghahe adharahe uparahe fratarahe pascãithyehe nairyayå hãm-varetôish.
23.
dathushô ahurahe mazdå raêvatô hvarenanguhatô ameshanãm speñtanãm.
24.
razishtayå cistayå mazdadhâtayå ashaonyå daênayå vanghuyå mâzdayasnôish.
25.
ashôish vanghuyå cistôish vanghuyå erethê vanghuyå rasãstâtô vanghuyå hvarenanghô savanghô mazdadhâtahe pâreñdyå raorathayå airyanãm hvarenô mazdadhâtanãm kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe ahvaretaheca hvarenanghô mazdadhâtahe zarathushtraheca hvarenanghô mazdadhâtahe.
26.
arshtâtô frâdat-gaêthahe garôish ushi-darenahe mazdadhâtahe asha-hvâthrahe.
27.
ashnô berezatô sûrahe vahishtahe anghêush ashaonãm raocanghô vîspô-hvâthrô.
28.
zemô hudhånghô ýazatahe imå aså imå shôithrå garôish ushi-darenahe mazdadhâtahe asha-hvâthrahe vîspaêshãmca gairinãm asha-hvâthranãm pouru-hvâthranãm mazdadhâtanãm kâvayeheca hvarenanghô mazdadhâtahe ahvaretaheca hvarenanghô mazdadhâtahe.
29.
mãthrahe speñtahe ashaonô verezyanghahe dâtahe vîdaêvahe dâtahe zarathushtrôish darekhayå upayanayå daênayå vanghuyå mâzdayasnôish zarazdâtôish mãthrahe speñtahe ushi-darethrem daênayå mâzdayasnôish vaêdhîm mãthrahe speñtahe âsnahe xrathwô mazdadhâtahe gaoshô-srûtahe xrathwô mazdadhâtahe.
30.
anakhranãm raocanghãm hvadhâtanãm raoxshnahe garô-nmânahe misvânahe gâtvahe hvadhâtahe cinvat-peretûm mazdadhâtãm, berezatô ahurahe nafedhrô apãm aspasca mazdadhâtayå haomahe ashavazanghô dahmayå vanghuyå âfritôish ukhrâi dâmôish upamanâi, vîspaêshãm ýazatanãm ashaonãm mainyavanãm gaêthyanãm ashâunãm fravashinãm ukhranãm aiwithûranãm paoiryô-tkaêshanãm fravashinãm nabânazdishtanãm fravashinãm aoxtô-nâmanô ýazatahe!!

Go to [Avesta -- Zoroastrian Archives | Khorda Avesta: Contents | Siroza 1 | English]