Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev p Next

Pursishniha

4.
mazdâi avat ... vaxshat mananghâ.
6.
vehrkâi hizvãm dadhâiti ýô azrazdâi mãthrem cishte.
7.
mâcish at vê dregvatô mãthrãscâ gûshtâ sâsnåscâ. âzî demânem vîsem vâ shôithrem vâ dah'yûm vâ âdât. dushitâcâ marekaêcâ athâ îsh sâzdûm snaithishâ. (Y31.18)
8.
paoiryehe mithô uxtahe thrish maêsmã shâmãn ashamât bityehe xshvash thrityehe nava tûiryehe thrî vâ âzâiti sraoshô-caranaya ashtraya.
9.
nôit narahe nôit jahikayå nôit sûnô nôit hû-xshathryå nôit daêvayasnahe nôit tanu-perethahe.
10.
hishtemnô vâ ånghânô vâ dathânô vâ baremnô vâ vazemnô vâ aiwyâstô atha ratufrish. (N37)
11.
vanghareshtascit makhneñtascit srâvayôit, ýezi ishte ýezi nôit ishte nôit ashavanem ainishtish âstârayeiti. (N109)
12.
ahumat ratumat vahishtem vaocata spitama zarathushtra, kemcit anghêush astvatô aoi, marengtem verezingtem sixshengtem sâcayangtem paitishengtem gaêthâbyô astvaitibyô ashahe.
13.
ananghvô aratvô acishtem, duzhanghavô.
14.
nôit zî cish asraoshanãm tanunãm ashahe urva cithyâi vîdhâiti, nôit kayadhem hangdaraite.
15.
srâvayôish staota ýesnya.
16.
mâ zî ahmi nmâne mâ anghe vîsi mâ ahmi zangtvô mâ anghe danghvô frîm vaocata mãm ýim ahurem mazdãm, ýatha mê nôit âtarsh ahurahe mazdå fryô anghat nâca ashava frâyô-humatô frâyô-hûxtô frâyô-hvarshtô.
17.
tanu-mazô ashayâiti ýô tanu-mazô draoxshat, tanu-mazô zî aêtãmcit ashayãm pafre, ýô nôit ýava mithô mamne nôit mithô vavaca nôit mithô vâvareza.
18.
aêibyô ýôi ît athâ verezyãn ýatha ît astî, ahurahyâ zî at vê mazdå ýasnemcâ vahmemcâ vahishtem. (Y35.6,7)
19.
imâ ât uxdhâ vacå ahura mazdâ ashem manayâ vahehyâ fravaocâmâ, thwãm at aêshãm paityâstâremcâ fradaxshtâremcâ dademaidê, [ashâ] ashâatcâ hacâ vanghêushcâ mananghô vanghêushcâ xshathrât. (Y35.9,10)
20.
niwyeiti zî spitama zarathushtra âtarsh ahurahe mazdå haca ýaêsheñtibyô aiwyô, ishûm vâ arshtîm vâ fradaxshtanãm vâ avat paiti-pâpayamnô, vîdhvå avat hava xrathwa ýezi mâ hâu nâ ava snaithisha aoi ava-ashnavât vî mãm urvaêsayât astaca ushtânemca.
21.
ýasca mê tâyåsca hazahîxca vivâpåsca vîvaråsca draocinô-beretåsca zaothrå frabarât.
22.
sterenaoiti ana avavata staremana ýatha narem ashavanem dushcâ-zaretem uparât naêmât nasush aoi ava-thravit, naêdhaca pascaêta hô nâ ahmat haca gâtaot isaêta frashûtôish nôit apa-shûtôish thrayãm-cina gâmanãm.
23.
aêvayacit aêsmô-bereiti aêvayacit baresmô-stereiti, barezyå ashava zarahehîm drujem, frâdhâiti ashem, vîspem ashavanem vahishtem â ahûm, shâtem dathâiti urvânem ashaonô irîrithânahe.
24.
hâuca ithra spitama zarathushtra taxmanãm tañcishtô paiti-jasât ýô aêta hishkânanãm hishkânôtemem paiti-jasât, arem-maiti humata mamne arem-ûxti hûxta arem-varshti hvarshta.
25.
hâuca ithra spitama zarathushtra uxdhô-vacanghãm uxdhô-vacastemô paiti-jasât ýô aêta ... drikhûmca drîvîmca arathwyô-berete baremne paiti-jasât, [hvãmcit] ahmi hvãmcit xshathre avat côishta, ýenghe vacanghô nemangha zhnâthrem, âxshti saxedhrem, ârmaiti darethrem, frârâiti vaêidîm, ainiti aêshô vâxsh.
26.
kat tê asti ahunahe vairyehe haithîm, paiti shê aoxta ahurô mazdå manô bâ vohu zarathushtra adhaoyamnem adhaoyamnât xrataot, zazush vîspaêshu vanghushu zazush vîspaêshu ashô-cithraêshu.
27.
mananghasca humaiti hizvasca hûxti zastayåsca hvarshti rathwyô-varshti, nazdyô ahmi zarathushtra azem ýô ahurô mazdå vîspahe anghêush astvatô manåsca vacåsca shyaothnaca, ýatha nångha haca gaoshaêibya ýatha vâ gaosha haca thranghibya.
28.
hvarôish haomem zarathushtra bisaremca thrisaremca ýatha thrisarem nitemem.
29.
vîspaêca añtare ashem upa-stuyå, fraoret fraxshni aoi manô zarazdâtôit anghuyat haca.
30.
vîspå añtare vyânîsh.
31.
ýeiti catica spitama zarathushtra dahmô ashava haurvû ratûsh dathat, atcit dim aiwyâiti ýâ dahma vanguhi âfritish ushtrahe kehrpa akhryehe akhryô-madhu-mastemahe.
32.
nôit tê ahmât drâjyô ýeitîm framraomi spitama zarathushtra ýãm dahmãm vanguhîm âfritîm, ýûnat haca humananghat hvacanghat hushyaothnât hudaênât, ýatha pâurvô aêvô-gavô aêvô- armô ranghãm ava-nayeiñtîm savavådet cishâite.
33.
kat tê râzarê tat zî mazda, mazdâ at môi at râtãm ... uxdhah'yâcâ sraoshem xshathremcâ, para tê gao-speñta gao-hudå baodhasca urvânemca fraêshyâmahi nazdishta upa thwarshta raocå narsh cashmanå sûkem.
34.
ashâi vahishtâi ýat huperethwem dâstô-ratu, berezat varezi-haomananghem, ýat irîrithânahe ashaonô shâtem dathâiti urvânem.
35.
âvishca nå añtare hêñtû nemahvaitîsh cithrå râtayô, tå âvish ýå râtayô añtare ameshêsca speñtê saoshyañtasca, frârâitîshca vîdîshåsca añtare hvâdaênâish ashaonîsh.
36.
âat ýô aêtahmi anghvô ýat astvaiñti spitama zarathushtra upairi hunarem manô barât, vîspem aêtem paiti zrvânem astarema urva kâshayât.
37.
vîspem â ahmât ýat hê manahi paiti ava-barât, âat ýat hê manahi paiti ava-baraiti, pascaêta azem ýô ahurô mazdå havâi urune urvâsma daêsayeni, vahishtemca ahûm anakhraca raocå afrasanghãnca hvâthra, vîspâyûmca ushtatâtem ýâ narsh sâdra dregvatô.
38.
mâ zî [mâ] ahmi nmâne mâ anghe vîsi mâ ahmi zañtvô mâ anghe danghvô frim vaocata mãm ýim ahurem mazdãm, ýatha mê nôit âtarsh ahurahe mazdå fryô anghat nâca ashava frâyô-humatô frayô-hûxtô frâyô-hvarshtô.
39.
para mê aêtahmi anghvô ýat astvaiñti spitama zarathushtra thrishcit vahishta anguhe astvaite vîsata, manaca ýasnem ýat ahurahe mazdå âthrasca ahurahe mazdå ýasnemca vahmemca hubereitîmca ushta-bereitîmca vañta- bereitîmca, narshca ashaonô xshnûitîmca âreitîmca vyâdåsca [paiti] paiti-zañtayasca frâyô-humatahe frâyô- hûxtahe frâyô-hvarshtahe.
40.
mâca tê ithra spitama zarathushtra astvatahe anghêush didrezvô pîsa manahîm ahûm paiti-raêxshîsha.
41.
ýô zî spitama zarathushtra astvata he anghêush didrezvô pîsa manahîm ahûm paiti-irinaxti, nôit hê gâush bvat nôit ashem nôit raocå nôit vahishtô anghush ýô mana ýat ahurahe mazdå, bvat vîspanãm acishtem paoshishtemca ýat erekhat daozhanghum.
42.
ýavat nû asha vanaiti spitama zarathushtra vîspa tarshuca xshudraca vanaiti ava masanaca vanghanaca srayanaca.
43.
nôit nmânô-baxtem nôit vîse-baxtem nôit zañtu-baxtem nôit danghu-baxtem, nôit framânîm brâthranãm âzûzushte, nôit astô hutashtîm nôit tanvô hurustîm, tat zî ashavastem zarathushtra shinma kahyâcit anghêush astvatô ýô ashahe cinmavastemô anghat.
44.
nôit nû aêtahmi anghvô ýat astvaiñti spitama zarathushtra aêvô nôit dva nôit thrâyô nôit frâyanghô ashahe, nôit ashayå frâsheñti ýôi nôit drikhaosh ashô-tkaêshahe avanghasca thrâthraheca peresåñte.
45.
pouru shyaothna hudhânush afracîcîsh havâi urune afravaocô hava hizva, ýô nôit mãthrât speñtât.
46.
nôit hâu sûrô zarathushtra ýô nôit asha sûrô.
47.
nôit hâu taxmô ýô nôit asha taxmô.
48.
nôit hâu [âs] vaoze zarathushtra nôit ahmât vashata, ýô nôit ashahe vahishtahe bereja framaretahe mayå vaoze.
49.
ýô nôit narem ashavanem hvâhva athâhva jaseñtem xshnaoshta vâ xshnâvayeiti vâ, taêca spitama zarathushtra anghêush vahishtahe cithre paithyåñte, ýôi anghen nerebyô ashavabyô ayaptô- dâtemasca asperenô-dâtemasca.
50.
hô dadhô ashem upa-raodhayeiti ýô drvaite dadhâiti, gâthwôishtacit vaca, hvô zî drvå ýê drvâite vahishtô.
51.
ashem vohû vahishtem astî.
52.
ashâtcît hacâ vanghêush dazdâ.
53.
apascâ dât urvaråscâ vanguhîsh.
54.
ýatcit dim dava dâtôish uzrâtish, nôit aêtahe uzarenô naêdha varô avavâite.
56.
nôit hê dahmô anavahîm cayat, nôit adhâiti frâraithyanãm urvidhyeiti, tarô darekha dâta ashaonô zarathushtrahe.
57.
vîsaite ainyô usyô nôit ainyô evîsemnô âstryeite.
58.
ava vîsaête naêdhacit âstryaête.
59.
daresa nâ pairyaoxtaca uzushtanå âdârayete nyete ushtanavaitîsh vîspå frashumaitîsh.


Avesta -- Zoroastrian Archives Contents Prev p Next