Bd30V16z

tishrãm xshafnãm

Go to [Avesta -- Zoroastrian Archives | Avesta Fragments: Contents | BD30V16Z]